So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:47

So sánh Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn trong tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A.Bạn xét ví dụ sau: Tom is looking for his key. He cant find itTom đang tìm chìa khóa của anh ta. Anh ta không thể tìm thấy nó. He has lost his key. (thì Hiện tại hoàn thành)Anh ấy đã mất chìa khóa.Điều này có nghĩa là anh ấy hiện giờ không có chìa khóa.Giả sử 10 phút sau đó: Now Tom has found his key. He has it nowBây giờ Tom đã tìm thấy chìa khóa rồi. Hiện giờ anh ấy đã có chìa khóa. Has he lost his key? (Hiện tại hoàn thành)Anh ấy bị mất chìa khóa rồi à?No, he hasnt. He has found it.Không, anh ấy không làm mất. Anh ấy đã tìm ra nó. Did he lose his key? (Quá khứ đơn).Anh ấy mất chìa khóa phải không?Yes, he didVâng, anh ấy đã làm mất chìa khóa. He lost his key (Quá khứ đơn) but now he has found it (Hiện tại hoàn thành)Anh ấy làm mất chìa khóa nhưng bây giờ anh ấy đã tìm được. Thì Hiện tại hoàn thành luôn cho chúng ta biết điều gì đó về hiện tại. Tom has lost his key = hiện giờ anh ấy không có chiếc chìa khóa của anh ấy. Còn thì Quá khứ đơn cho chúng ta biết về quá khứ. Nếu có ai đó nói rằng Tom lost his key, thì chúng ta khoogn biết bây giờ anh ấy đã tìm ra nó hay chưa. Chúng ta chỉ biết là anh ấy đã mất chìa khóa vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.Bạn theo dõi thêm hai ví dụ sau: Jack grew a beard but now he has shaved it off.Jack đã để râu nhưng bây giờ anh ấy đã cạo hết. (= bây giờ anh ấy không để râu) They went out after lunch and theyve just come back. (= bây giờ họ vừa mới trở về).Sau bữa trưa họ đi ra ngoài và bây giờ họ vừa mới trở về. B.Thì Hiện tại hoàn thành không được sử dụng nếu không có sự liên hệ với hiện tại (chẳng hạn như những sự việc đã xảy ra một thời gian dài trước đây).Ví dụ: The Chinese invented printing. (không nói have invented)Người Trung Quốc đã phát minh ra in ấn How many plays did Shakespeare write? (không nói has Shakespeare written)Shakespeare đã soạn bao nhiêu vở kịch? Beethoven was a great composer. (không nói has been)Beethoven là một nhà soạn nhạc vĩ đại.Bạn so sánh hai ví dụ sau: Shakespeare wrote many plays.Shakespeare đã viết nhiều vở kịch. My sister is a writer. She has written many books. Chị tôi là một nhà văn. Chị ấy đã viết nhiều cuốn sách. (hiện giờ chị ấy vẫn còn viết sách) C.Chúng ta sử dụng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) để đưa ra những thông tin mới. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nói về điều đó, chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Simple). A: Ow Ive burnt myselfÔi Tôi bị phỏng rồi.B: How did you do that? (không nói have you done).Bạn đã bị như thế nào?A: I picked up a hot dish. (không nói have picked)Tôi đã nhấc phải một chiếc đĩa nóng. A: Look Somebody has split milk on the carpet.Nhìn kìa Có ai đó đã làm đổ sữa trên thảm.B: Well, it wasnt me. I didnt do it. (không nói hasnt been...havent done)Ồ, không phải tôi. Tôi không làm chuyện đó.A: I wonder who it was then. (không nói Who it has been)Vậy thì ai làm nhỉ.Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơnĐể làm bài tập về phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn.Các loạt bài khác:Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn (II)Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnPhân biệt Have Have gotCách sử dụng Used to Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database So sánh Hiện hoàn thành Quá khứ đơn tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A Bạn xét ví dụ sau: - Tom is looking for his key He can't find it Tom tìm chìa khóa Anh ta khơng thể tìm thấy - He has lost his key (thì Hiện hồn thành) Anh chìa khóa Điều có nghĩa anh khơng có chìa khóa Giả sử 10 phút sau đó: - Now Tom has found his key He has it now Bây Tom tìm thấy chìa khóa Hiện anh có chìa khóa - Has he lost his key? (Hiện hồn thành) Anh bị chìa khóa à? No, he hasn't He has found it Không, anh khơng làm Anh tìm - Did he lose his key? (Quá khứ đơn) Anh chìa khóa phải khơng? Yes, he did Vâng, anh làm chìa khóa - He lost his key (Quá khứ đơn) but now he has found it (Hiện hoàn thành) Anh làm chìa khóa anh tìm - Thì Hiện hồn thành ln cho biết điều "Tom has lost his key" = anh khơng có chìa khóa anh - Còn Q khứ đơn cho biết khứ Nếu có nói "Tom lost his key", khoogn biết anh tìm hay chưa Chúng ta biết anh chìa khóa vào thời điểm khứ Bạn theo dõi thêm hai ví dụ sau: - Jack grew a beard but now he has shaved it of Jack để râu anh cạo hết (= anh không để râu) - They went out after lunch and they've just come back (= họ vừa trở về) Sau bữa trưa họ họ vừa trở B Thì Hiện hồn thành khơng sử dụng khơng có liên hệ với (chẳng hạn việc xảy thời gian dài trước đây) Ví dụ: - The Chinese invented printing (khơng nói "have invented") Người Trung Quốc phát minh in ấn - How many plays did Shakespeare write? (khơng nói "has Shakespeare written") Shakespeare soạn kịch? - Beethoven was a great composer (khơng nói 'has been') Beethoven nhà soạn nhạc vĩ đại Bạn so sánh hai ví dụ sau: - Shakespeare wrote many plays Shakespeare viết nhiều kịch - My sister is a writer She has written many books Chị nhà văn Chị viết nhiều sách (hiện chị viết sách) C Chúng ta sử dụng Hiện hồn thành (Present Perfect) để đưa thông tin Nhưng tiếp tục nói điều đó, sử dụng Quá khứ đơn (Past Simple) - A: Ow! I've burnt myself Ơi! Tơi bị B: How did you that? (khơng nói "have you done") Bạn bị nào? A: I picked up a hot dish (khơng nói "have picked") Tơi nhấc phải đĩa nóng - A: Look! Somebody has split milk on the carpet Nhìn kìa! Có làm đổ sữa thảm B: Well, it wasn't me I didn't it (khơng nói "hasn't been haven't done") Ồ, khơng phải tơi Tơi khơng làm chuyện A: I wonder who it was then (khơng nói "Who it has been") Vậy làm Bài tập phân biệt hồn thành q khứ đơn Để làm tập phân biệt hoàn thành khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hồn thành khứ đơn Các loạt khác: • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Cách sử dụng For Since • Hiện hồn thành Q khứ đơn (II) • Q khứ hồn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễn • Phân biệt Have & Have got • Cách sử dụng Used to Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database ... biệt hồn thành q khứ đơn Để làm tập phân biệt hoàn thành khứ đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn Các loạt khác: • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hoàn thành. .. (Quá khứ đơn) but now he has found it (Hiện hoàn thành) Anh làm chìa khóa anh tìm - Thì Hiện hồn thành ln cho biết điều "Tom has lost his key" = anh chìa khóa anh - Còn Quá khứ đơn cho biết khứ. .. thành tiếp diễn • Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành • Cách sử dụng For Since • Hiện hồn thành Q khứ đơn (II) • Q khứ hồn thành • Q khứ hồn thành tiếp diễn • Phân biệt Have & Have got
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh, So sánh hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay