Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:42

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau ABạn theo dõi ví dụ sau: Yesterday Karen and Jim played tennis. They began at 10 oclock and finished at 11.30.So, at 10.30 they were playing tennis.Hôm qua Karen và Jim chơi quần vợt. Họ đã bắt đầu chơi lúc 10 h và kết thúc lúc 11h30.Vậy vào lúc 10h30 họ đang chơi quần vợt.They were playing = Lúc đó họ đang ở giữa cuộc chơi và họ chưa kết thúc cuộc chơi.waswere + Ving là thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)Ihesheit + was + doingplayingweyouthe + were + working ....B. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễnChúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) để diễn tả một người nào đó đang thực hiện một công việc dở dang tại thời điểm đang đề cập. Hành động hay sự việc đã xảy ra trước thời điểm này nhưng chưa kết thúc.Ví dụ: This time last year I was living in Brazil.Vào thời điểm này năm ngoái tôi đang sống ở Brazil. What were you doing at 10 oclock last night?Lúc 10h tối qua bạn đang làm gì vậy? I waved to her but she wasnt looking.Tôi đã vẫy cô ấy nhưng cô ta không nhìn thấy. So sánh thì quá khứ tiếp diễn vs Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Đang ở giữa hành động I was walking home when I meet Dave.Tôi đang đi bộ về nhà khi tôi gặp Dave. (Hành động gặp xảy ra ở giữa hành động đang đi bộ) Ann was watching television when the phone rang.Ann đang xem TV khi chuông điện thoại kêu.(Hành động chuông kêu xảy ra ở giữa hành động đang xem TV)Quá khứ đơn (Past Simple): Đã hoàn tất hành động. I walked home after the party last night.Tôi đã về nhà sau buổi tiệc tối qua.(Hành động về nhà đã hoàn tất) Ann watched television a lot when she was ill last year.Ann đã xem TV rất nhiều khi cô ấy bệnh năm ngoái.D. Sử dụng kết hợp Quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơnChúng ta thường sử dụng kết hợp hai thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn cùng với nhau để diễn tả một sự việc xảy ra vào lúc đang xảy ra sự việc khác.Ví dụ: Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.Tom bị bỏng tay khi anh ta đang nấu bữa tối. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book.Tôi nhìn thấy bạn trong công viên hôm qua. Bạn đang ngồi trên cỏ và đang đọc một cuốn sách. While I was working in the garden, I hurt my back.Trong khi tôi đang làm vườn, tôi bị đau lưngNhưng chúng ta dùng thì quá khứ đơn khi một sự việc xảy ra sau một sự việc khác.Ví dụ: I was walking along the road when I saw Dave. So I stopped and we had a chat.Tôi đang đi bộ một mình trên đường khi nhìn thấy Dave. Vì thế tôi dừng lại và chúng tôi nói chuyện với nhau.Bạn hãy so sánh hai câu sau để thấy rõ sự khác biệt về nghĩa: When Karen arrived, we were having dinner.Khi Karen tới, chúng tôi đang ăn tối.(Tức là chúng tôi đã bắt đầu ăn tối trước khi Karen tới.) When Karen arrived, we had dinner.Khi Karen tới, chúng tôi ăn tối.(Tức là Karen tới trước và sau đó chúng tôi ăn tối.) Một số động từ không dùng ở thì tiếp diễnCó một số động từ (ví dụ knowwantbelieve) không được dùng trong các thì tiếp diễn. Bạn tham khảo So sánh hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn (phần A).Ví dụ We were good friends. We knew each other well. (không dùng we were knowing)Chúng tôi là những người bạn tốt. Chúng tôi hiểu rõ về nhau. I was enjoying the party but Chris wanted to go home. (không dùng was wanting)Tôi đã rất thích bữa tiệc nhưng Chris muốn về nhà.Bài tập thì quá khứ tiếp diễnĐể làm bài tập về thì quá khứ tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn.Các loạt bài khác:Thì Hiện tại tiếp diễnThì Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Thì quá khứ đơnHiện tại hoàn thành (I)Hiện tại hoàn thành (II) Thì khứ tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Bạn theo dõi ví dụ sau: - Yesterday Karen and Jim played tennis They began at 10 o'clock and finished at 11.30 So, at 10.30 they were playing tennis Hôm qua Karen Jim chơi quần vợt Họ bắt đầu chơi lúc 10 h kết thúc lúc 11h30 Vậy vào lúc 10h30 họ chơi quần vợt They were playing = "Lúc họ chơi họ chưa kết thúc chơi." was/were + V-ing Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) I/he/she/it + was + doing/playing we/you/the + were + working B Cách sử dụng khứ tiếp diễn Chúng ta dùng Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) để diễn tả người thực công việc dở dang thời điểm đề cập Hành động hay việc xảy trước thời điểm chưa kết thúc Ví dụ: - This time last year I was living in Brazil Vào thời điểm năm ngối tơi sống Brazil - What were you doing at 10 o'clock last night? Lúc 10h tối qua bạn làm vậy? - I waved to her but she wasn't looking Tơi vẫy ta khơng nhìn thấy So sánh khứ tiếp diễn vs Quá khứ đơn • Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Đang hành động • • - I was walking home when I meet Dave • Tơi nhà tơi gặp Dave • (Hành động "gặp" xảy hành động "đang bộ") • • - Ann was watching television when the phone rang • Ann xem TV chuông điện thoại kêu (Hành động "chuông kêu" xảy hành động "đang xem TV") • Quá khứ đơn (Past Simple): Đã hồn tất hành động • • - I walked home after the party last night • Tơi nhà sau buổi tiệc tối qua • (Hành động "về nhà" hồn tất) • • - Ann watched television a lot when she was ill last year Ann xem TV nhiều bệnh năm ngối D Sử dụng kết hợp Quá khứ tiếp diễn khứ đơn Chúng ta thường sử dụng kết hợp hai khứ tiếp diễn khứ đơn với để diễn tả việc xảy vào lúc xảy việc khác Ví dụ: - Tom burnt his hand when he was cooking the dinner Tom bị bỏng tay nấu bữa tối - I saw you in the park yesterday You were sitting on the grass and reading a book Tơi nhìn thấy bạn cơng viên hơm qua Bạn ngồi cỏ đọc sách - While I was working in the garden, I hurt my back Trong làm vườn, bị đau lưng Nhưng dùng khứ đơn việc xảy sau việc khác Ví dụ: - I was walking along the road when I saw Dave So I stopped and we had a chat Tơi đường nhìn thấy Dave Vì tơi dừng lại chúng tơi nói chuyện với Bạn so sánh hai câu sau để thấy rõ khác biệt nghĩa: - When Karen arrived, we were having dinner Khi Karen tới, ăn tối (Tức bắt đầu ăn tối trước Karen tới.) - When Karen arrived, we had dinner Khi Karen tới, ăn tối (Tức Karen tới trước sau chúng tơi ăn tối.) Một số động từ khơng dùng tiếp diễn Có số động từ (ví dụ know/want/believe) khơng dùng tiếp diễn Bạn tham khảo So sánh tiếp diễn đơn (phần A) Ví dụ - We were good friends We knew each other well (không dùng 'we were knowing') Chúng người bạn tốt Chúng hiểu rõ - I was enjoying the party but Chris wanted to go home (không dùng 'was wanting') Tơi thích bữa tiệc Chris muốn nhà Bài tập khứ tiếp diễn Để làm tập khứ tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập q khứ tiếp diễn Các loạt khác: • Thì Hiện tiếp diễnThì Hiện đơn • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Thì q khứ đơn • Hiện hồn thành (I) • Hiện hoàn thành (II) ... khứ tiếp diễn Để làm tập khứ tiếp diễn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập khứ tiếp diễn Các loạt khác: • Thì Hiện tiếp diễn • Thì Hiện đơn • Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Hiện tiếp diễn. .. year Ann xem TV nhiều bệnh năm ngối D Sử dụng kết hợp Quá khứ tiếp diễn khứ đơn Chúng ta thường sử dụng kết hợp hai khứ tiếp diễn khứ đơn với để diễn tả việc xảy vào lúc xảy việc khác Ví dụ: - Tom... I waved to her but she wasn't looking Tôi vẫy ta khơng nhìn thấy So sánh khứ tiếp diễn vs Quá khứ đơn • Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Đang hành động • • - I was walking home when I meet
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh, Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay