Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:41

Phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn và Hiện tại đơn trong tiếng Anh (Phần 2) (tiếp) Trang trước Trang sau Phân biệt Hiện tại tiếp diễn và Hiện tại đơn trong tiếng AnhAChúng ta chỉ dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) với các hành động hay sự kiện (như (they are eatingit is raining ...). Một số động từ, ví dụ như know và like không phải là những động từ hành động. Bạn không thể nói I am knowing hay They are liking. Bạn chỉ có thể nói I know, They like.Bảng dưới liệt kê các động từ không được dùng với thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)likelovehatewantneedpreferknowrealisesupposemeanunderstandbelieverememberbelongcontainconsistdependseem Ví dụ: Im hungry. I want something to eat. (không sử dụng I am wanting)Tôi đang đói. Tôi muốn ăn một chút gì đó. Do you understand what I mean?Bạn có hiểu ý mình muốn nói là gì không? Ann doesnt seem very happy at the moment.Lúc này dường như Ann không được vui cho lắm.Khi động từ think được sử dụng với nghĩa là believe (tin tưởng), chúng ta không sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous).Ví dụ What do you think (=believe) will happen?Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? (không dùng What are you thinking)nhưng khi sử dụng think với một nghĩa khác, thì: You look serious. What are you thinking about? (= What is going on in your mind?)Bạn trông thật nghiêm nghị. Bạn đang nghĩ điều gì vậy? (= Có cái gì diễn ra trong tâm trí bạn vậy?) Im thinking of giving up my job. (= I am considering)Mình đang nghĩ tới chuyện thôi việc. (= Mình đang xem xét)Khi động từ have mang nghĩa là possess (sở hữu), chúng ta không dùng với thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous).Ví dụ: Were enjoying our holiday. We have a nice room in the hotel. (không sử dụng were having)Chúng tôi hài lòng với kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi có một phòng tốt trong khách sạn.nhưng Were enjoying our holiday. Were having a great time.Chúng tôi hài lòng với kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian hạnh phúc.Cách sử dụng các động từ see, hear, smell, taste trong tiếng AnhChúng ta thường dùng thì Hiện tại đơn (không dùng thì hiện tại tiếp diễn) với những động từ dưới đây: Do you see that man over there? (không sử dụng are you seeing)Bạn có thấy người đàn ông ở đằng kia không This room smells. Lets open a window.Phòng này có mùi. Mình hãy mở cửa sổ ra đi. Chúng ta thường dùng can + seehearsmelltaste: Listen Can you hear something?Chú ý Bạn có nghe thấy cái gì không?Nhưng bạn có thể dùng thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) với động từ see khi mang ý nghĩa có một cuộc gặp mặtgặp gỡ với. Im seeing the manager tomorow morning.Mình sẽ gặp mặt giám đốc vào sáng mai.Mẫu câu He is selfish và He is being selfishĐộng từ be chia ở thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là Im beingHe is beingYou are being ...Im being = Im behavingI am acting (Tôi đang cư xửhành động)Bạn so sánh các câu sau: I cant understand why hes being so selfish. He isnt usually like that.Tôi không hiểu tại sao anh ta lại tỏ ra ích kỷ như vậy. Bình thường anh ấy đâu có như vậy đâu.(Being selfish = behaving selfishly at the moment = hành vi ích kỷ tại thời điểm đó)Nhưng He never thinks about other people. He is very selfish.Anh ta không bao giờ nghĩ đến người khác cả. Anh ta rất ích kỷ.(Nói chung là tính cách anh ta ích kỷ, không chỉ riêng vào lúc nào.)Chúng ta dùng amisare being để nói hành vi của người khác như thế nào. Cấu trúc này không thường được sử dụng trong các trường hợp khác.Ví dụ: Its hot today.Hôm nay trời nóng. (không dùng it is being hot) Sarah is very tired.Sarah rất mệt. (không dùng Sarah is being tired)Cách sử dụng look và Feel trong tiếng AnhBạn có thể dùng thì Hiện tại đơn giả Phân biệt Hiện tiếp diễn Hiện đơn tiếng Anh Phần 2) (tiếp) Trang trước Trang sau Phân biệt Hiện tiếp diễn Hiện đơn tiếng Anh A Chúng ta dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) với hành động hay kiện (như (they are eating/it is raining ) Một số động từ, ví dụ know likekhơng phải động từ hành động Bạn nói I am knowing hay They are liking Bạn nói I know, They like Bảng liệt kê động từ khơng dùng với Hiện tiếp diễn (Present Continuous) like love hate want need prefer know realise suppose mean understand believe remember belong contain consist depend seem Ví dụ: - I'm hungry I want something to eat (không sử dụng 'I am wanting') Tôi đói Tơi muốn ăn chút - Do you understand what I mean? Bạn có hiểu ý muốn nói khơng? - Ann doesn't seem very happy at the moment Lúc dường Ann không vui cho Khi động từ think sử dụng với nghĩa believe (tin tưởng), khơng sử dụng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) Ví dụ - What you think (=believe) will happen? Bạn nghĩ điều xảy ra? (khơng dùng 'What are you thinking') sử dụng think với nghĩa khác, thì: - You look serious What are you thinking about? (= What is going on in your mind?) Bạn trơng thật nghiêm nghị Bạn nghĩ điều vậy? (= Có diễn tâm trí bạn vậy?) - I'm thinking of giving up my job (= I am considering) Mình nghĩ tới chuyện thơi việc (= Mình xem xét) Khi động từ have mang nghĩa possess (sở hữu), không dùng với Hiện tiếp diễn (Present Continuous) Ví dụ: - We're enjoying our holiday We have a nice room in the hotel (không sử dụng 'we're having') Chúng hài lòng với kỳ nghỉ chúng tơi Chúng tơi có phòng tốt khách sạn - We're enjoying our holiday We're having a great time Chúng hài lòng với kỳ nghỉ chúng tơi Chúng tơi có khoảng thời gian hạnh phúc Cách sử dụng động từ see, hear, smell, taste tiếng Anh Chúng ta thường dùng Hiện đơn (khơng dùng tiếp diễn) với động từ đây: - Do you see that man over there? (khơng sử dụng 'are you seeing') Bạn có thấy người đàn ông đằng không - This room smells Let's open a window Phòng có mùi Mình mở cửa sổ Chúng ta thường dùng can + see/hear/smell/taste: - Listen! Can you hear something? Chú ý! Bạn có nghe thấy khơng? Nhưng bạn dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) với động từ see mang ý nghĩa có gặp mặt/gặp gỡ với - I'm seeing the manager tomorow morning Mình gặp mặt giám đốc vào sáng mai Mẫu câu He is selfish He is being selfish Động từ be chia Hiện tiếp diễn (Present Continuous) I'm being/He is being/You are being/ I'm being = I'm behaving/I am acting (Tôi cư xử/hành động) Bạn so sánh câu sau: - I can't understand why he's being so selfish He isn't usually like that Tôi không hiểu lại tỏ ích kỷ Bình thường anh đâu có đâu (Being selfish = behaving selfishly at the moment = hành vi ích kỷ thời điểm đó) Nhưng - He never thinks about other people He is very selfish Anh ta không nghĩ đến người khác Anh ta ích kỷ (Nói chung tính cách ích kỷ, khơng riêng vào lúc nào.) Chúng ta dùng am/is/are being để nói hành vi người khác Cấu trúc không thường sử dụng trường hợp khác Ví dụ: - It's hot today Hơm trời nóng (khơng dùng it is being hot) - Sarah is very tired Sarah mệt (không dùng Sarah is being tired) Cách sử dụng look Feel tiếng Anh Bạn dùng Hiện đơn giả ... khoảng thời gian hạnh phúc Cách sử dụng động từ see, hear, smell, taste tiếng Anh Chúng ta thường dùng Hiện đơn (khơng dùng tiếp diễn) với động từ đây: - Do you see that man over there? (không sử... khơng sử dụng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) Ví dụ - What you think (=believe) will happen? Bạn nghĩ điều xảy ra? (không dùng 'What are you thinking') sử dụng think với nghĩa khác, thì: - You... khơng? Nhưng bạn dùng Hiện tiếp diễn (Present Continuous) với động từ see mang ý nghĩa có gặp mặt/gặp gỡ với - I'm seeing the manager tomorow morning Mình gặp mặt giám đốc vào sáng mai Mẫu câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 2, Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay