Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon

7 2 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:33

Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon. Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon. Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon. Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon. Tuần 28 (Từ 7/3/2016 đến 12/3/2016) Ngày soạn: 28/2/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 56 BÀI 38: HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh hệ thống hoá hiđrocacbon quan trọng, so sánh loại hidrocacbon Kỹ Phân tích, khái quát hoá nội dung SGK thành kết luận khoa học Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Chuẩn bị kiến thức để tổng kết hiđrocacbon C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết GV cho HS tổng kết hiđrocacbon cách điền vào bảng.1 I Hệ thống hoá hiđrocacbon: Ankan Anken Ankin Ankylbenzen CTTQ C2H2n+2 (n≥1) CnH2n (n≥2) CnH2n-2 (n≥2) CnH2n-6 (n ≥ 6) Đặc điểm - Chỉ có liên - Có liên - Có liên kết - Có vòng cấu tạo Tính chất vật lí Tính chất hố học kết đơi: C=C ba C ≡ C Benzen - Có đồng - Có đồng - Có đồng phân phân mạch phân mạch mạch cacbon Cacbon Cacbon (nhánh mà vị - Có đồng - Có đồng vị trí tương đối phân vị trí liên trí liên kết ba nhánh kết đơi ankyl) - Ở điều kiện thường, hợp chất từ C1 - C4 chất khí; ≥ C5 chất lỏng rắn - Không màu; không tan nước, nhẹ nước - Phản ứng - Phản ứng - Phản ứng - Phản ứng halogen cộng; cộng (H2, Br2, (halogen, nitro) - Phản ứng (H2, Br2, HX) HX) - Phản ứng tách - Phản ứng hoá - Phản ứng cộng - phản ứng oxi hợp H liên kết - Phản ứng oxi hoá - Phản ứng oxi trực tiếp với hoá mạch hoá khử ngtử C nhánh liên liên kết ba đầu mạch kết đơn C - C, C-H - Có đồng phân mạch C Hoạt động GV – HS Nội dung II Sự chuyển hố hiđrocacbon GV y/c HS lấy ví dụ cho chuyển Ankan → anken + H hoá hiđrocacbon Anken + H2 → ankan Ankin + H2 → anken Ankin + H2 → ankan Hoạt động 2: Luyện tập BT3-SGK (Tr.172): Viết pthh hoàn HS chữa tập SGK t , xt thành dãy chuyển hoá a) 1/ C2H6 , xt t  → C2H4 + H2 t , xt → -(CH2-CH2)-n 2/ CH2=CH2  b) 1/ 2CH4 C 1500  → C2H2 + 3H2 t , xt → CH2=CH-C≡CH 2/ 2CH≡CH  Pd / PbCO3 ,t 3/CH2=CH-C≡CH + H2   → CH2=CH-CH=CH2 t , xt → 4/ nCH2=CH-CH=CH2  -(CH2-CH=CH-CH2)-n Fe,t c) C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr BT2-SGK (Tr.172) a) Phân biệt khí H2, O2, CH4, C2H4 C2H2: - Dẫn khí qua dung dịch AgNO3 NH3, khí cho kết tủa vàng nhạt C2H2: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3 - Dẫn khí lại qua dung dịch brom, khí làm màu dung dịch brom C2H4 CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br - Ba khí lại, nhận khí O tàn đóm đỏ => tàn đóm bùng cháy - Hai khí lại, cho khí phản ứng với khí oxi, khí cho sản phẩm làm đục nước vôi CH4 CH4 + 2O2 → CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O b) Tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp với lượng nhỏ C2H4 C2H2 Cho hỗn hợp khí vào dung dịch nước brom, khí C2H4 C2H2 bị giữ lại, khí CH4 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Cần nắm vững mối liên hệ chuyển hoá qua lại hiđrocacbon * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 29 (Từ 16/3/2015 đến 21/3/2015) Ngày soạn: 10/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 57 HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết hệ thống hoá hiđrocacbon quan trọng Kỹ Phân tích, khái qt hố nội dung SGK thành kết luận khoa học Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Chuẩn bị kiến thức để tổng kết hiđrocacbon C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Luyện tập phản ứng cháy hidrocacbon GV đưa số tập tổng hợp * Toán phản ứng cháy hidrocacbon +Nếu nCO2 < nH2O => CxHy ankan: CnH2n+2  số mol CnH2n+2 = nH2O – nCO2 nCO2  n H 2O = n n +1 + Nếu nCO2 = nH2O => CxHy có CTTQ: CnH2n + Nếu nCO2 > nH2O => CxHy ankin, ankadien aren Nếu X có CTPT: CnH2n-2  số mol CnH2n-2 = nCO2 – nH2O nCO2  BT1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon liên tiếp dãy đồng đẳng thu 11,2 lit khí CO (đktc) 12,6 gam nước TÌm CTPT hídrocacbon Hướng dẫn: - Tìm số mol CO2 số mol H2O, so sánh nhận xét n H 2O = n n −1 BT1: nCO2 = 0,5 mol nH2O = 0,7 mol nH2O > nCO2 => hidrocacbon ankan 3n + CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O 0,5 0,7 => 0,5(n+1) = 0,7n => n = 2,5 Hidrocabon C2H6 C3H8 BT2: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp anken đồng đẳng liên tiếp, thu BT2: khối lượng CO2 nhiều khối mH2O = x gam lượng nước 39 gam Tìm CTPT mCO2 = x + 39 gam x x + 39 anken = 18 44 n = n => Hướng dẫn: H2O CO2 - Vì anken nên số mol CO2 = số => tìm x => nCO2 mol H2O Hoạt động 2: Luyện tập phản ứng cộng * Toán phản ứng cộng Chú ý: khối lượng bình nước brom tăng lên tổng khối lượng chất tham gia phản ứng với dung dịch brom (anken, ankadien, ankin ) BT3: Cho 2,24 lit (đktc) anken lội BT3: qua bình đựng dung dịch brom dư m bình tăng = manken = 5,6 gam thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam nanken = 0,1 mol Tìm CTPT anken Manken = 56 => C4H8 BT4: Hỗn hợp gồm ankin dãy đồng đẳng Dẫn 5,6 lit hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối BT4: m bình tăng = mankin = 11,4 gam nankin = 0,25 mol Mankin = 45,6 => n = 3,4 lượng bình tăng thêm 11,4g Tìm => ankin C3H4 C4H6 CTPT ankin Hoạt động 3: Giải toán hỗn hợp hidrocacbon * Toán hỗn hợp hidrocacbon BT5: Hỗn hợp X gồm C2H4 C2H2 BT5: Dẫn 1,12 lit hỗn hợp X qua bình C2H2+2AgNO3+2NH3→C2Ag2 + đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu 2NH4NO3 2,4 gam kết tủa vàng Tính thể tích Số mol C2Ag2 = 0,01 mol (lit) C2H4 C2H2 đktc  số mol C2H2 = 0,01 mol  VC2H2 = 0,01.22,4 = 0,224 lit  VC2H4 = 0,896 lit BT6: Dẫn 3,36 lit hỗn hợp X gồm propin propen vào lượng BT6: dư dung dịch AgNO3 NH3 thấy Khí C3H6 = 1,12 lit 1,12 lit khí có m gam  thể tích C3H4 = 2,24 lit kết tủa Các thể tích khí đo đktc  số mol C3H4 = 0,1 mol Tính m C3H4+AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 Khối lượng kết tủa: m = 0,1.47= 14,7g Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Cần nắm vững mối liên hệ chuyển hoá qua lại hiđrocacbon Phương pháp giải số dạng tập hidrocabon KIỂM TRA 15 PHÚT Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: (các chất viết dạng công thức cấu tạo Ghi rõ điều kiện phản ứng) CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H4 → polietilen C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien C2H2 → C6H6 → C6H5Br Đáp án: phương trình điểm 1/ 1500 C 2CH4  → C2H2 + 3H2 2/ Pd / PbCO ,t CH≡CH + H2   → CH2=CH2 3/ Ni,t → CH3-CH3 CH2=CH2 + H2  4/ C2H6 o , xt t  → C2H4 + H2 5/ t , xt → -(CH2-CH2)-n nCH2=CH2  6/ 2CH≡CH , xt t  → CH≡C−CH=CH2 7/ Pd / PbCO ,t CH2=CH-C≡CH + H2   → CH2=CH-CH=CH2 8/ t , xt → -(CH2-CH=CH-CH2)-n nCH2=CH-CH=CH2  9/ 3CH≡CH 0 , 600 C C  → C6H6 (benzen) Fe,t 10/ C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... …………………… Tiết 57 HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết hệ thống hố hiđrocacbon quan trọng Kỹ Phân tích, khái quát hoá nội dung SGK thành kết luận khoa học Thái độ,... = mankin = 11, 4 gam nankin = 0,25 mol Mankin = 45,6 => n = 3,4 lượng bình tăng thêm 11, 4g Tìm => ankin C3H4 C4H6 CTPT ankin Hoạt động 3: Giải toán hỗn hợp hidrocacbon * Toán hỗn hợp hidrocacbon. .. quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Chuẩn bị kiến thức để tổng kết hiđrocacbon C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon, Giáo án hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa về hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay