Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:29

Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm. Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm. Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm. Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm. Tuần 28 (Từ 7/3/2016 đến 12/3/2016) Ngày soạn: 28/2/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 55 BÀI 36: LUYỆN TẬP HIĐROCACBON THƠM A MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh biết giống khác tính chất hoá học hiđrocacbon thơm, hiđrocacbon no hiđrocacbon không no - Mối liên quan cấu trúc tính chất đặc trưng hiđrocacbon thơm, hiđrocacbon no hiđrocacbon khơng no Kỹ Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hiđrocacbon thơm Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Bảng hệ thống kiến thức cần nhớ loại hiđrocacbon: hiđrocacbon thơm, hiđrocacbon no hiđrocacbon không no Học sinh Học cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết I Kiến thức cần nhớ GV: y/c HS nhắc lại tính chất chung hidrocacbon thơm HS trả lời * Tính chất chung hidrocacbon thơm - Phản ứng nguyên tử H vòng benzen (phản ứng halogen hoá, nitro hoá ) - Phản ứng cộng hidro vào vòng benzen tạo thành vòng no - Phản ứng nguyên tử H nhóm ankyl liên kết với vòng benzen - Phản ứng oxi hố nhánh ankyl dung dịch KMnO4 đun nóng - Phản ứng cộng Br2, HBr, H2O vào liên kết đôi, liên kết ba nhánh vòng benzen Hoạt động 2: Luyện tập Viết công thức cấu tạo gọi tên hidrocacbon thơm có cơng thức phân tử C8H10, C8H8 Trong số đồng phân đó, đồng phân phản ứng với dd Br2, HBr? Viết pthh phản ứng xảy Hãy viết phương trình phản ứng toluen naphtalen với: Cl2, Br2, HNO3, nêu rõ điều kịên phản ứng quy tắc chi phối hướng phản ứng Trong chất sau: Br2, H2, HCl, H2SO4, HOH Chất cộng vào aren, vào anken? Viết II Bài tập C8H10 1/ C6H5-CH2CH3 (etyl benzen) 2/ C6H4-(CH3)2 (đồng phân 1,2; 1,3; 1,4) 1,2-dimetyl benzen 1,3-dimetyl benzen 1,4-dimetyl benzen C8H8 1/ C6H5-CH=CH2 (stiren) Phản ứng với dd Br2, HBr, có stiren phản ứng C6H5-CH=CH2 + Br2  C6H5CH2CH3 C6H5-CH=CH2 + HBr  C6H5-CHBrCH3 - Phản ứng với Cl2, Br2: Nếu dùng xúc tác Fe, phản ứng vào vòng Benzen Nếu dùng xúc tác ánh sáng, phản ứng vào nhánh CH3 toluen - Với HNO3 (xt: H2SO4 đặc) => phản ứng nitro hố (thế vào vị trí meta, para) phương trình phản ứng xảy Cho Anken: biết quy tắc chi phối hướng phản + Br2 (dd)  tạo dẫn xuất Brom Ni ứng (nếu có)? + H2(k)   tạo ankan HCl(k)  (quy tắc Mac-côp-nhicôp) +H2SO4  (quy tắc Mac-côp-nhi-côp) H  ,t H2O(k)    (quy tắc Mac-côpnhi-côp) Aren: + Br2(dd)  không phản ứng Ni H2(k)   tạo xicloankan Hãy dùng phương pháp hoá học  khơng phản ứng phân biệt chất nhóm + HCl(k) + H2SO4(dd)  không phản ứng sau: a) Toluen, hept-1-en heptan b) Etylbenzen, vinylbenzen vinylaxetilen H  ,t + H2O(k)    không phản ứng a) Dùng dung dịch KMnO4: - Hept-1-en làm màu dung dịch KMnO4 điều kiện thường - Toluen làm màu dd KMnO4 đun nóng - Heptan không làm màu KMnO4 b) Dùng dung dịch KMnO4: Vinylbenzen vinylaxetilen làm màu dung dịch KMnO4 điều kiện thường - Etylbenzen không làm màu dung dịch KMnO4 điều kiện thường Dùng dung dịch AgNO3/NH3, vinylaxetilen tạo kết tủa Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Nhắc lại tính chất chung hidrocacbon thơm? * Hướng dẫn nhà - Học Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... oxi hố nhánh ankyl dung dịch KMnO4 đun nóng - Phản ứng cộng Br2, HBr, H2O vào liên kết đôi, liên kết ba nhánh vòng benzen Hoạt động 2: Luyện tập Viết công thức cấu tạo gọi tên hidrocacbon thơm có...GV: y/c HS nhắc lại tính chất chung hidrocacbon thơm HS trả lời * Tính chất chung hidrocacbon thơm - Phản ứng nguyên tử H vòng benzen (phản ứng halogen hoá, nitro... Phản ứng với Cl2, Br2: Nếu dùng xúc tác Fe, phản ứng vào vòng Benzen Nếu dùng xúc tác ánh sáng, phản ứng vào nhánh CH3 toluen - Với HNO3 (xt: H2SO4 đặc) => phản ứng nitro hoá (thế vào vị trí meta,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm, Giáo án hóa học 11 bài 36 Luyện tập hidrocacbon thơm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay