Bài tập giới từ at in on

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:28

Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn):Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:|sea hospital a taxi the station the cinema ||the plane school prison the airport the sports centre |1 My train arrives at 11.30. Can you meet me at the station?2 We walked to the restaurant, but we went home ..... .3 Id like to see a film. Whats on .... this week?4 Some people are .... for crimes that they did not commit.5 What does your sister do? Has she got a job? No, shes still .... .6 I play basketball .... on Friday evenings7 A friend of mine was injured in an accident a few days ago. Shesstill ......8 Our flight was delayed. We had to wait .... for four hours.9 I enjoyed the flight,but the food .... wasnt very nice.10 Bill works on ships. He is .... most of the time.Hiển thị đáp án Bài 2: Complete these sentences with in, at or on.1 We went to a concert at the Royal Festival Hall.2 It was a very slow train. It stopped .... every station.3 My parents live .... a small village about 50 miles from London.4 I havent seen Kate for some time. I last saw her .... Davids wedding.5 We stayed .... a very nice hotel when we were .... Amsterdam.6 There were fifty rooms .... the hotel7 I dont know where my umbrella is. Perhaps I left it .... the bus.8 I wasnt in when you phoned. I was .... my sisters house.9 There must be somebody .... the house. The lights are on.10 The exhibition .... the Museum of Modern Art finished on Saturday.11 Shall we travel .... your car or mine?12 What are you doing .... home? I expected you to be .... work.13 Did you like the film? Yes,but it was too hot .... the cinema.14 Paul lives .... Birmingham. Hes a student .... Birmingham University.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập For, during whileBài tập By, Until By the timeBài tập Giới từ atonin (thời gian)Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the endBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIIBài tập Giới từ toatinintoBài tập Cách sử dụng khác của oninatBài tập Giới từ byBài tập Danh từ + giới từBài tập Tính từ + giới từ (I)Bài tập Tính từ + giới từ (II)Bài tập Động từ + giới từ (I)Bài tập Động từ + giới từ (II)Bài tập Động từ + giới từ (III)Bài tập Động từ + giới từ (IV)Bài tập Động từ + giới từ (V)Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay n Bài tập giới từ at in on (Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập giới từ at, in, on (Chỉ nơi chốn): Bài 1: Complete the sentences Use in, at or on + the following: -|sea hospital |the plane school a taxi the station prison the cinema the airport | the sports centre | -1 My train arrives at 11.30 Can you meet me at the station? We walked to the restaurant, but we went home I'd like to see a film What's on this week? Some people are for crimes that they did not commit "What does your sister do? Has she got a job?" "No, she's still ." I play basketball on Friday evenings A friend of mine was injured in an accident a few days ago She's still Our flight was delayed We had to wait for four hours I enjoyed the flight,but the food wasn't very nice 10 Bill works on ships He is most of the time Hiển thị đáp án Bài 2: Complete these sentences with in, at or on We went to a concert at the Royal Festival Hall It was a very slow train It stopped every station My parents live a small village about 50 miles from London I haven't seen Kate for some time I last saw her David's wedding We stayed a very nice hotel when we were Amsterdam There were fifty rooms the hotel I don't know where my umbrella is Perhaps I left it the bus I wasn't in when you phoned I was my sister's house There must be somebody the house The lights are on 10 The exhibition the Museum of Modern Art finished on Saturday 11 Shall we travel your car or mine? 12 What are you doing home? I expected you to be work 13 "Did you like the film?" "Yes,but it was too hot the cinema." 14 Paul lives Birmingham He's a student Birmingham University Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập For, during & while  Bài tập By, Until & By the time  Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Bài tập Giới từ to/at/in/into  Bài tập Cách sử dụng khác on/in/at  Bài tập Giới từ by  Bài tập Danh từ + giới từBài tập Tính từ + giới từ (I)  Bài tập Tính từ + giới từ (II)  Bài tập Động từ + giới từ (I)  Bài tập Động từ + giới từ (II)  Bài tập Động từ + giới từ (III)  Bài tập Động từ + giới từ (IV)  Bài tập Động từ + giới từ (V)  Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng Anh  Bài tập câu bị động tiếng Anh  Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh  Bài tập giới từ tiếng Anh  Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay n ... Bài tập Giới từ to /at/ in/ into  Bài tập Cách sử dụng khác on /in /at  Bài tập Giới từ by  Bài tập Danh từ + giới từ  Bài tập Tính từ + giới từ (I)  Bài tập Tính từ + giới từ (II)  Bài tập. ..  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in /at/ on (nơi chốn) - III  Bài. .. Bài tập Động từ + giới từ (I)  Bài tập Động từ + giới từ (II)  Bài tập Động từ + giới từ (III)  Bài tập Động từ + giới từ (IV)  Bài tập Động từ + giới từ (V)  Bài tập Cụm động từ (Phrasal
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập giới từ at in on, Bài tập giới từ at in on

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay