Bài tập giới từ on

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:24

Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn):Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:|the west coast the world the back of the class the sky ||the front row the right the back of this card the way to work|1 It was a lovely day. There wasnt a cloud in the sky.2 In most countries people drive .....3 What is the tallest buiding .....?4 I usually buy a newspaper .... in the morning.5 San Francisco is .... of the United States.6 We went to the theatre last night. We had seats ......7 I couldnt hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting ......8 I dont haeve your address. Could you write it .... ?Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with in, at or on.1 Writ your name at the top of the page.2 Is your sister .... this photograph? I dont recognize her.3 I didnt feel very well when I woke up, so I stayed .... bed.4 We normally use the front entrance to the building but theres anotherone .... the back.5 Is there anything interesting .... the paper today?6 There was a list of names, but my name wasnt .... the list.7 .... the end of the street,there is a path leading to the river.8 I love to look up at the starts .... the sky at night.9 When Im a passenger in a car, I prefer to sit .... the front.10 Its a very small village. You probably wont find it .... your map.11 Joe works .... the furniture department of a large store.12 Paris is .... the river Seine.13 I dont like cities. Id much prefer to live .... the country.14 My office is .... the top floor. Its .... the left as you come outof the lift.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thứ tự từ (II)Bài tập Still, yet, already any more ...Bài tập Cách sử dụng even, event though ...Bài tập Althoughthougheven though in spite ofdespiteBài tập cách sử dụng in caseBài tập Unless, as long as, providedprovidingBài tập cách sử dụng AsBài tập Like AsBài tập cách sử dụng As if, As thoughBài tập For, during whileBài tập By, Until By the timeBài tập Giới từ atonin (thời gian)Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the endBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIIBài tập Giới từ toatininto Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn): Bài 1: Complete the sentences Use in, at or on + the following: |the west coast |the front row the world the right the back of the class the back of this card the sky | the way to work| It was a lovely day There wasn't a cloud in the sky In most countries people drive What is the tallest buiding .? I usually buy a newspaper in the morning San Francisco is of the United States We went to the theatre last night We had seats I couldn't hear the teacher She spoke quietly and I was sitting I don't haeve your address Could you write it ? Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with in, at or on Writ your name at the top of the page Is your sister this photograph? I don't recognize her I didn't feel very well when I woke up, so I stayed bed We normally use the front entrance to the building but there's another one the back Is there anything interesting the paper today? There was a list of names, but my name wasn't the list the end of the street,there is a path leading to the river I love to look up at the starts the sky at night When I'm a passenger in a car, I prefer to sit the front 10 It's a very small village You probably won't find it your map 11 Joe works the furniture department of a large store 12 Paris is the river Seine 13 I don't like cities I'd much prefer to live the country 14 My office is the top floor It's the left as you come out of the lift Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thứ tự từ (II)  Bài tập Still, yet, already & any more  Bài tập Cách sử dụng even, event though  Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/providing  Bài tập cách sử dụng As  Bài tập Like & As  Bài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during & while  Bài tập By, Until & By the time  Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Bài tập Giới từ to/at/in/into Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng Anh  Bài tập câu bị động tiếng Anh  Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh  Bài tập giới từ tiếng Anh  Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước ...  Bài tập By, Until & By the time  Bài tập Giới từ at /on/ in (thời gian)  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in/at /on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ. .. of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/providing  Bài tập cách sử dụng As  Bài tập Like & As  Bài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during... từ in/at /on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in/at /on (nơi chốn) - III  Bài tập Giới từ to/at/in/into Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập giới từ on, Bài tập giới từ on

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay