Bài tập giới từ in at on chỉ nơi chốn

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:23

Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn):Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:|the window your coffee the mountains that tree ||my guitar the river the island the next garge |1 Look at those people swimming in the river.2 One of the strings .... is broken.3 Theres something wrong with the car. Wed better stop .... .4 Would you like sugar .... ?5 The leaves .... are a beautiful colour.6 Last year we had wonderful skiing holiday .... .7 Theres nobody living .... . Its uninhabited.8 He spends most of the day sitting .... and looking outside.Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with in, at or on. 1 There was a long quece of people at the bus stop.2 Nicola was wearing a silver ring .... her little finger.3 There was an accident .... the crossroads this morning.4 I wasnt sure whether I had come to the right office. There was noname .... the door.5 There are some beautiful trees .... the park.6 Youll find the sports results .... the back page of the newspaper.7 I wouldnt like an office job. I couldnt spend the whole day sitting.... a desk.8 My brother lives .... a small village .... the south–west of England.9 The man the police are looking for has a scar .... his right cheek.10 The headquarters of the company are .... Milan.11 I like that picture hanging .... the wall .... the kitchen.12 If you come here by bus, get off .... the stop after the trafficlights. Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thứ tự từ (II)Bài tập Still, yet, already any more ...Bài tập Cách sử dụng even, event though ...Bài tập Althoughthougheven though in spite ofdespiteBài tập cách sử dụng in caseBài tập Unless, as long as, providedprovidingBài tập cách sử dụng AsBài tập Like AsBài tập cách sử dụng As if, As thoughBài tập For, during whileBài tập By, Until By the timeBài tập Giới từ atonin (thời gian)Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the endBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIBài tập Giới từ inaton (nơi chốn) IIIBài tập Giới từ toatininto Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp cơ bản50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Bài tập giới từ in at on Chỉ nơi chốn) Trang trước Trang sau Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn): Bài 1: Complete the sentences Use in, at or on + the following: -|the window |my guitar your coffee the river the mountains the island that tree the next garge | -1 Look at those people swimming in the river One of the strings is broken There's something wrong with the car We'd better stop | Would you like sugar ? The leaves are a beautiful colour Last year we had wonderful skiing holiday There's nobody living Its uninhabited He spends most of the day sitting and looking outside Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with in, at or on There was a long quece of people at the bus stop Nicola was wearing a silver ring her little finger There was an accident the crossroads this morning I wasn't sure whether I had come to the right office There was no name the door There are some beautiful trees the park You'll find the sports results the back page of the newspaper I wouldn't like an office job I couldn't spend the whole day sitting a desk My brother lives a small village the south–west of England The man the police are looking for has a scar his right cheek 10 The headquarters of the company are Milan 11 I like that picture hanging the wall the kitchen 12 If you come here by bus, get off the stop after the traffic lights Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thứ tự từ (II)  Bài tập Still, yet, already & any more  Bài tập Cách sử dụng even, event though  Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/providing  Bài tập cách sử dụng As  Bài tập Like & As  Bài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during & while  Bài tập By, Until & By the time  Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Bài tập Giới từ to/at/in/into Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để Thanh tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C+ +,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng Anh  Bài tập câu bị động tiếng Anh  Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh  Bài tập giới từ tiếng Anh  Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com:  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... Bài tập By, Until & By the time  Bài tập Giới từ at/ on /in (thời gian)  Bài tập Phân biệt on time in time; at the end in the end  Bài tập Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - I  Bài tập Giới từ in/ at/ on. .. từ in/ at/ on (nơi chốn) - II  Bài tập Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - III  Bài tập Giới từ to /at /in/ into Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy... of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/providing  Bài tập cách sử dụng As  Bài tập Like & As  Bài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during &
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập giới từ in at on chỉ nơi chốn, Bài tập giới từ in at on chỉ nơi chốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay