Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:18

Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin . Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin . Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin . Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin . Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin . Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin Tuần 24 (Từ 29/1/2018 đến 3/2/2018) Ngày soạn: 25/1/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 47 BÀI 32: ANKIN A MỤC TIÊU Kiến thức - Khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp cấu trúc phân tử ankin - HS biết nhận dạng loại hợp chất ankin Kỹ - Viết CTCT đồng phân ankin gọi tên - Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hố học ankin Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ GV y/c HS nhắc lại khái niệm ankan? anken? Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ankin Ankin là hidrocacbon khơng no, mạch hở phân tử có liên kết ba CC I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Đồng đẳng GV cho biết số ankin tiêu biểu: => thiết lập dãy đồng đẳng C2H2, C3H4 ankin? => CTTQ: CnH2n-2 (n  2) GV : CTTQ ankin ? Đồng phân Ankin có đồng phân mạch cacbon đồng phân vị trí liên kết bội GV: ankin có loại đồng phân HCC-CH2CH2CH3 ; nào? CH3CCCH2CH3 GV: yêu cầu HS viết đồng phân ankin có cơng thức phân tử C5H8 HCCCH(CH3)CH3 Danh pháp * Tên thông thường: GV đưa cách gọi tên thông tên gốc ankyl + axetilen thường: VD: HC  CH HC  C - CH3 Axetilen Metylaxetilen * Tên thay Số vị trí nhánh-tên mạch nhánh + GV đưa cách gọi tên: tương tự tên mạch chính-vị trí liên kết ba-in anken, thay đuôi –en –in HCCH etin HCC-CH3 propin HCC-CH2-CH3 but-1-in (etylaxetilen) 1/ HCC-CH2CH2CH3 pent-1-in GV: yêu cầu HS đọc tên đồng phân C5H8 viết 2/ CH3CCCH2CH3 pent-2-in 3/ HCCCH(CH3)CH3 3-metylbut-1-in Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí ankin II Tính chất vật lí (SGK) GV y/c HS nêu tính chất vật lý ankin Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học ankin III Tính chất hố học Phản ứng cộng GV ý điều kiện phản ứng: a Cộng hiđro - Nếu xúc tác Pd/PbCO3 phản ứng CH  CH + H2  CH2 = CH2 Ni ,t dừng lại giai đoạn => sản phẩm CH2 = CH2 + H2    CH3 - CH3 liên kết đôi CHCH + H2 CH2=CH2 - Nếu xúc tác Ni phản ứng đến giai đoạn b Cộng brom CH  CH + Br2  CHBr = CHBr - GV nêu thí nghiệm điều chế C2H2 CHBr = CHBr + Br2  CHBr2 cho qua dung dịch Br2 CHBr2 GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng c) Cộng axit HX (H2O, HCl) o GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng: Axetilen + H2O; propin + H2O - Gv ý: phản ứng cộng HS tuân theo quy tắc cộng Mac – côp – nhi – côp  HgSO 04  HC  CH + HOH 80 C CH2 =CHOH  CH3 - CHO không bền Anđêhit axêtic CH3CCH + HCl  CH3CCl=CH2 CH3CCl=CH2 +HCl  CH3-CCl2-CH3 GV: Phân tích đime hóa trime hóa axetilen d Phản ứng đime trime hoá 2CHCH CHCCHCH2 Vinyl axetilen 2CHCH C6H6 (benzen) Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Khái niệm ankin, cơng thức chung, tính chất hóa học - Thuốc thử nhận biết C2H2 ankin-1, tượng * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 24 (Từ 29/1/2018 đến 3/2/2018) Ngày soạn: 25/1/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 47 ANKIN A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm tính chất hóa học ankin Phương pháp điều chế ứng dụng axetilen Kỹ Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hố học ankin Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ GV y/c HS nhắc lại khái niệm ankan? anken? Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ankin Ankin là hidrocacbon không no, mạch hở phân tử có liên kết ba CC I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Đồng đẳng GV cho biết số ankin tiêu biểu: => thiết lập dãy đồng đẳng C2H2, C3H4 ankin? => CTTQ: CnH2n-2 (n  2) GV : CTTQ ankin ? Đồng phân Ankin có đồng phân mạch cacbon đồng phân vị trí liên kết bội GV: ankin có loại đồng phân HCC-CH2CH2CH3 ; nào? CH3CCCH2CH3 GV: yêu cầu HS viết đồng phân ankin có cơng thức phân tử C5H8 HCCCH(CH3)CH3 Danh pháp * Tên thông thường: GV đưa cách gọi tên thông tên gốc ankyl + axetilen thường: VD: HC  CH HC  C - CH3 Axetilen Metylaxetilen * Tên thay Số vị trí nhánh-tên mạch nhánh + GV đưa cách gọi tên: tương tự tên mạch chính-vị trí liên kết ba-in anken, thay đuôi –en –in HCCH etin HCC-CH3 propin HCC-CH2-CH3 but-1-in (etylaxetilen) 1/ HCC-CH2CH2CH3 pent-1-in GV: yêu cầu HS đọc tên đồng phân C5H8 viết 2/ CH3CCCH2CH3 pent-2-in 3/ HCCCH(CH3)CH3 3-metylbut-1-in Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí ankin II Tính chất vật lí (SGK) GV y/c HS nêu tính chất vật lý ankin Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học ankin III Tính chất hố học Phản ứng cộng GV ý điều kiện phản ứng: a Cộng hiđro - Nếu xúc tác Pd/PbCO3 phản ứng CH  CH + H2  CH2 = CH2 Ni ,t dừng lại giai đoạn => sản phẩm CH2 = CH2 + H2    CH3 - CH3 liên kết đơi CHCH + H2 CH2=CH2 - Nếu xúc tác Ni phản ứng đến giai đoạn b Cộng brom CH  CH + Br2  CHBr = CHBr - GV nêu thí nghiệm điều chế C2H2 CHBr = CHBr + Br2  CHBr2 cho qua dung dịch Br2 CHBr2 GV yêu cầu HS viết phương trình c) Cộng axit HX (H2O, HCl) phản ứng o GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng: Axetilen + H2O; propin +  HgSO   H2O HC  CH + HOH 80 C - Gv ý: phản ứng cộng HS tuân theo quy tắc cộng Mac – côp – nhi – côp CH2 =CHOH  CH3 - CHO không bền Anđêhit axêtic CH3CCH + HCl  CH3CCl=CH2 GV: Phân tích nhị hợp tam CH3CCl=CH2 +HCl  CH3-CCl2-CH3 hợp axetilen d Phản ứng đime trime hoá 2CHCH CHCCHCH2 Vinyl axetilen 2CHCH C6H6 (benzen) GV nêu thí nghiệm C2H2 tác dụng Phản ứng ion kim loại CH  CH + 2AgNO3 + 2NH3  bạc nitrat amoniac GV viết ptpứ C2H2 với phức CAg  CAg + 2NH4NO3 AgNO3/NH3 hướng dẫn hs viết Bạc axetilenua ptpứ C3H4 với phức AgNO3/NH3 HCC-CH3 + AgNO3 + NH3  GV y/c HS viết phương trình phản CAg  C-CH3 + NH4NO3 ứng propin, but-2-in với CH3-CC-CH3+AgNO3+NH3  không AgNO3/NH3 phản ứng Hiện tượng tạo kết tủa vàng đặc trưng  dùng AgNO3/NH3 nhận biết ank-1-in Phản ứng oxi hóa GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng cháy ankin cơng a Phản ứng oxi hóa hồn tồn thức tổng quát, nhận xét tỉ lệ số mol 2CnH2n-2+(3n-1)O2 2nCO2+(2n CO2 H2O 2)H2O GV y/c HS lấy ví dụ Nhận xét: nCO2 > nH2O b Phản ứng oxi hóa khơng hoàn toàn Ankin làm màu dung dịch KMnO4 Hoạt động : Tìm hiểu điều chế ứng dụng ankin VI Điều chế GV yêu cầu viết phương trình + Nhiệt phân metan 15000C hố học phản ứng điều chế C2H2 2CH4 CH  CH + H2 từ CH4 CaC2 + Thuỷ phân CaC2 CaC2 + H2O  C2H2 + Ca(OH)2 GV y/c HS tìm hiểu ứng dụng IV Ứng dụng axetilen SGK SGK Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Khái niệm ankin, cơng thức chung, tính chất hóa học - Thuốc thử nhận biết C2H2 ankin-1, tượng * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... 2: Tìm hiểu tính chất vật lí ankin II Tính chất vật lí (SGK) GV y/c HS nêu tính chất vật lý ankin Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học ankin III Tính chất hố học Phản ứng cộng GV ý điều kiện... dạy: …………………… Tiết 47 ANKIN A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm tính chất hóa học ankin Phương pháp điều chế ứng dụng axetilen Kỹ Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hố học ankin Thái độ, tư tưởng... 2: Tìm hiểu tính chất vật lí ankin II Tính chất vật lí (SGK) GV y/c HS nêu tính chất vật lý ankin Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học ankin III Tính chất hố học Phản ứng cộng GV ý điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin, Giáo án hóa học 11 bài 32 Ankin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay