Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:17

Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien Tuần 24 (Từ 29/1/2018 đến 3/2/2018) Ngày soạn: 25/1/2018 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 46 BÀI 31: LUYỆN TẬP: ANKEN ANKAĐIEN A MỤC TIÊU Kiến thức - Sự giống khác tính chất anken ankađien - Nguyên tắc chung điều chế hiđrocacbon không no dùng công nghiệp Kỹ Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất anken ankađien Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Anken ankađien phân tử có liên kết đơi Vậy chúng có đặc điểm giống khác nhau? So sánh? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung I Kiến thức cần nắm vững GV đưa bảng sau y/c HS điền So sánh anken ankadien thông tin vào bảng So sánh anken ankadien anken ankadien CTTQ Đ2 ctạo GV: gọi HS trả lời chữa bảng Tchh Anken Ankadien CTTQ Cấu tạo Tính chất hóa học CnH2n (n  2) Có liên kết đôi - phản ứng cộng - phản ứng trùng hợp - phản ứng cháy - làm màu dd KMnO4 CnH2n-2 (n  3) Có liên kết đơi - phản ứng cộng - phản ứng trùng hợp - phản ứng cháy - làm màu dd KMnO4 Sự chuyển hoá ankan, anken ankadien? CnH2n+2 CnH2n CnH2n+2 CnH2n-2 CnH2n CnH2n+2 CnH2n-2 CnH2n+2 BT1-SGK(T137) Gọi HS lên bảng chữa GV nhận xét, cho điểm BT2-SGK(T138) Gọi HS nêu cách nhận biết chữa BT3-SGK(Tr138) GV y/c HS chữa BT4-SGK(Tr138) HS lên bảng chữa II Bài tập BT1-SGK(T137) a) CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br b) CH3-CH=CH2 + 4H2O + 2KMnO4  3CH3-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH BT2-SGK(T138) Dẫn khí bình qua dung dịch Ca(OH)2, khí cho kết tủa trắng khí CO2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O Hai khí lại cho qua dd nước brom, khí làm màu nước brom khí etilen CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br BT3-SGK(Tr138) 2CH4  C2H2 + 3H2 C2H2 + H2  C2H4 C2H4 + H2  C2H6 C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl BT4-SGK(Tr138) CH3-CH3  CH2=CH2 + H2 GV nhận xét, cho điểm BT5-SGK(Tr138) GV gọi HS lên bảng chữa GV nhận xét, cho điểm BT6-SGK(Tr138) GV gọi HS lên bảng chữa BT6 BT7-SGK(Tr138) CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl 1,2-diclo etan CH3-CH3 + 2Cl2  CH3-CHCl2 + 2HCl 1,2-diclo etan BT5-SGK(Tr138) CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br CH4 + Br2  không phản ứng => VCH4 = 1,12 lit VC2H4 = 4,48 – 1,12 = 3,36 lit => %C2H4 = = 25,0% BT6-SGK(Tr138) CH2=CH-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + H2 But-1-en Buta-1,3dien CH2=CH-CH=CH2 -(CH2-CH=CHCH2)-n BT7-SGK(Tr138) CnH2n-2 + O2  nCO2 + (n-1)H2O Theo pthh theo đề => n = Do ankadien liên hợp => đáp án A GV nhận xét, cho điểm Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất anken với ankadien * Hướng dẫn nhà - Làm BT 6.20  6.24 SBT (Tr45, 46) Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Kiểm tra 15 phút Viết phương trình hố học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (chỉ viết sản phẩm chính) 1/ Cộng hidro vào phân tử etilen 2/ Sục khí propilen vào dung dịch brom 3/ Cộng HBr vào propilen 4/ Trùng hợp propilen thu polipropilen 5/ Cộng hidro vào phân tử buta-1,3-dien 6/ Trùng hợp buta-1,3-dien Đáp án Mỗi phản ứng 1,5 điểm, cân sai trừ 0,5 điểm 1/ CH2=CH2 + H2  CH3-CH3 2/ CH2=CH-CH3 + Br2  CH2Br-CHBr-CH3 3/ CH2=CH-CH3 + HBr  CH3-CHBr-CH3 4/ nCH2=CH-CH3  -(CH2-CH(CH3))-n 5/ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2  CH3-CH2-CH2-CH3 6/ nCH2=CH-CH=CH2  -(CH2-CH=CH-CH2)-n ... phút Viết phương trình hố học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (chỉ viết sản phẩm chính) 1/ Cộng hidro vào phân tử etilen 2/ Sục khí propilen vào dung dịch brom 3/ Cộng HBr vào propilen 4/ Trùng hợp... ankadien liên hợp => đáp án A GV nhận xét, cho điểm Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất anken với ankadien * Hướng...CTTQ Cấu tạo Tính chất hóa học CnH2n (n  2) Có liên kết đơi - phản ứng cộng - phản ứng trùng hợp - phản ứng cháy - làm màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien, Giáo án hóa học 11 bài 31 Luyện tập anken và ankađien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay