Khảo sát toán 9 lần 2

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:14

Tính 17  33 17  33 có kết �16 �256 256 16 Giá trị biểu thức 1  3  2   Tất giá trị x cho x  3 x  x  1 Khơng có x thoả mãn x   x  Giá trị lớn y  16  x 16 256 Giá trị nhỏ y   x  x      Biểu thức   1   1  có giá trị 3 -2 � 3 � �3  �  � � � � 1 � �   1� � � � � �ta có kết Thực phép tính 2 2 Giá trị biểu thức   M  (1  3)  (1  3)3 Giá trị biểu thức A    19      2 Giá trị biểu thức x    x  x x  2018 4032 -4 4036 Cho tam giác ABC vuông A, biết = 300, AC = ; độ dài BC 2 Biểu thức 8a 2a 2a 2a 8a Biết tan   sin   cos , giá trị biểu thức sin   cos 5 Một cột đèn có bóng mặt đất dài 7,5m tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 42 Chiều cao cột đèn �6,1m �6,3m �6,8m �7,5m Cho ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4 BC = 15cm Độ dài cạnh AB 9cm 10cm 6cm 3cm Cho biết cos  giá trị cot  15 15 15 15 ABC vuông A, đường cao AH Cho biết CH = 6cm 2cm sin B  độ dài AH cm 4cm cm Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? sinB=cosC cotB=tanC sin2B+cos2C=1 tanB=cotC Biểu thức x �0 x �2 x �2 �x  x   x có nghĩa Cho tam giác ABC biết Aˆ = 900, Cˆ = 300 BC = Khi độ dài AC 3 4,5 Họ tên: ……………………… KHẢO SÁT LẦN (Đại: Căn bậc ba Hình: Hết hệ thức cạnh góc) Mã đề: 001 Điểm Lời phê Phần I Trắc nghiệm Chọn chữ đứng trước câu trả lời viết vào làm Câu 1: Giá trị biểu thức A  M  (1  3)2  (1  3)3 C  B  Câu 2: Biểu thức   1  1  A có giá trị C 3 B -2 Câu 3: Giá trị biểu thức x    x  x x  2018 A -4 B C 4032 Câu 4: Cho biết A cos  15 D 2 giá trị cot  15 B C 15 D D 4036 D 15 Câu 5: Giá trị biểu thức A    19  A  B  2 Câu 6: Giá trị biểu thức A C  D  1  3  B 3 C 2 D  Câu 7: Cho ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4 BC = 15cm Độ dài cạnh AB A 10cm B 6cm C 9cm D 3cm Câu 8: Biểu thức A x �2 x   x có nghĩa B x �0 C x �2 � 3 � �3  � 1 � � � � � �   1� � 1 � � � �ta có kết Câu 9: Thực phép tính A B C 2 Câu 10: Biểu thức A 2a D �x  D 2 8a3 B 8a C 2a D 2a Câu 11: Giá trị nhỏ y   x  x  A  B  C  Câu 12: Tìm x biết tanx = (làm tròn đến phút) Kết D  A x = 630 B x = 63026’ C x = 63027’ Câu 13: Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? A cotB=tanC B tanB=cotC C sinB=cosC D x = 63,40 D sin2B+cos2C=1 � Câu 14: Cho tam giác ABC vuông A, biết C  30 , AC  Độ dài BC B A 2 C Câu 15: Tính 17  33 17  33 có kết A 256 B �256 C �16 sin   cos tan   , giá trị biểu thức sin   cos Câu 16: Biết A B C D D 16 D sin B  độ dài AH Câu 17: ∆ABC vuông A, đường cao AH Cho biết CH = 6cm A cm B cm C 2cm D 4cm Câu 18: Giá trị lớn y  16  x A 256 B 16 C D Câu 19: Tất giá trị x cho x   x  A x  3 B x  C x  1 D Khơng có x thoả mãn Câu 20: Một cột đèn có bóng mặt đất dài 7,5m tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 420 Chiều cao cột đèn làm tròn đến chữ số thập phân thứ A 6,3m B 6,8m C 7,5m D 6,1m Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 12  27  20   b)  3 52 2   1  c)  � � ��1 A� 1 :  �� � x x x  x � �� � x với x  0, x �1 Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức a) Rút gọn A b) Tìm x để A = c) Tìm x để A > � Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường cao AH AB = 4cm, C  30 a) Tính BC, AH b) Kẻ HK//AB (K thuộc AC) Tính HK Họ tên: ……………………… KHẢO SÁT LẦN (Đại: Căn bậc ba Hình: Hết hệ thức cạnh góc) Mã đề: 002 Điểm Lời phê Phần I Trắc nghiệm Chọn chữ đứng trước câu trả lời viết vào làm Câu 1: Giá trị lớn y  16  x A 16 B C 256 D Câu 2: Giá trị biểu thức A    19  A  B  C  2 D  2 Câu 3: Giá trị nhỏ y   x  x  A  B  Câu 4: Tính 17  33 17  33 có kết A 256 B �256 Câu 5: Biểu thức A 15 D  C �16 D 16 8a3 2a Câu 6: Cho biết A C  B 8a cos  C 2a D 2a giá trị cot  15 B C 15 15 D Câu 7: Giá trị biểu thức x    x  x x  2018 A 4036 B 4032 C -4 D Câu 8: Tất giá trị x cho x   x  A x  3 B x  1 C Khơng có x thoả mãn D x  Câu 9: Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? A sinB=cosC B sin2B+cos2C=1 C cotB=tanC D tanB=cotC sin   cos tan   , giá trị biểu thức sin   cos Câu 10: Biết A B C 1    Câu 11: Giá trị biểu thức A 2 C 3 B D 3 D Câu 12: Biểu thức A x �2 x   x có nghĩa B x �2 C x �0 Câu 13: ∆ABC vuông A, đường cao AH Cho biết CH = 6cm D �x  sin B  độ dài AH D cm A 4cm B cm C 2cm Câu 14: Một cột đèn có bóng mặt đất dài 7,5m tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 420 Chiều cao cột đèn làm tròn đến chữ số thập phân thứ A 6,3m B 6,8m C 7,5m D 6,1m Câu 15: Biểu thức   1   1  có giá trị A -2 B 3 C D A B 2 C D � Câu 16: Cho tam giác ABC vuông A, biết C  30 , AC  Độ dài BC � 3 � �3  �  � � � � 1 � �   1� � � � �ta có kết Câu 17: Thực phép tính � A 2 B C D 2 Câu 18: Cho ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4 BC = 15cm Độ dài cạnh AB A 10cm B 3cm C 6cm Câu 19: Tìm x biết tanx = (làm tròn đến phút) Kết A x = 630 B x = 63026’ C x = 63027’ Câu 20: Giá trị biểu thức A  M  (1  3)2  (1  3)3 B D 9cm D x = 63,40 C  D Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 12  27  20   b)  3 52 2   1  c)  � � ��1 A� 1 :  �� � x x x  x � �� � x với x  0, x �1 Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức a) Rút gọn A b) Tìm x để A = c) Tìm x để A > � Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường cao AH AB = 4cm, C  30 a) Tính BC, AH b) Kẻ HK//AB (K thuộc AC) Tính HK Họ tên: ……………………… KHẢO SÁT LẦN (Đại: Căn bậc ba Hình: Hết hệ thức cạnh góc) Mã đề: 003 Điểm Lời phê Phần I Trắc nghiệm Chọn chữ đứng trước câu trả lời viết vào làm Câu 1: Cho ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4 BC = 15cm Độ dài cạnh AB A 6cm B 9cm C 10cm D 3cm Câu 2: Một cột đèn có bóng mặt đất dài 7,5m tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 420 Chiều cao cột đèn làm tròn đến chữ số thập phân thứ A 6,3m B 6,8m C 7,5m D 6,1m Câu 3: Biểu thức A 8a3 2a Câu 4: Biểu thức B   1  A 3 C 8a 2a  1  có giá trị B C -2 � 3 � �3  �  � � � � 1 � �   1� � � � � �ta có kết Câu 5: Thực phép tính A B 2 C Câu 6: Giá trị biểu thức D 2a M  (1  3)2  (1  3)3 D D 2 A  B C Câu 7: Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? A sinB=cosC B tanB=cotC C sin2B+cos2C=1 D  D cotB=tanC x   x  B x  3 D x  1  3  Câu 8: Tất giá trị x cho A Khơng có x thoả mãn C x  1 Câu 9: Giá trị biểu thức A 2 C 3 B 3 D Câu 10: Giá trị nhỏ y   x  x  A  B  C  x   x có nghĩa B x �2 C �x  sin   cos tan   , giá trị biểu thức sin   cos Câu 12: Biết Câu 11: Biểu thức A x �0 D  3 D x �2 B A C 5 D Câu 13: Giá trị lớn y  16  x A 256 B 16 C Câu 14: Tìm x biết tanx = (làm tròn đến phút) Kết A x = 630 B x = 63026’ C x = 63027’ D D x = 63,40 A 4cm B 2cm C cm độ dài AH D cm A B C 2 D Câu 15: ∆ABC vuông A, đường cao AH Cho biết CH = 6cm sin B  � Câu 16: Cho tam giác ABC vuông A, biết C  30 , AC  Độ dài BC Câu 17: Giá trị biểu thức A    19  A  B  2 C  D  Câu 18: Tính 17  33 17  33 có kết A 256 B 16 C �16 D �256 Câu 19: Giá trị biểu thức x    x  x x  2018 A 4032 B -4 C D 4036 cos  giá trị cot  Câu 20: Cho biết 15 A B 15 C 15 D 15 Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 12  27  20   b)  3 52 2   1  c)  � � ��1 A� 1 :  �� � x x x  x � �� � x với x  0, x �1 Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức a) Rút gọn A b) Tìm x để A = c) Tìm x để A > � Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường cao AH AB = 4cm, C  30 a) Tính BC, AH b) Kẻ HK//AB (K thuộc AC) Tính HK Họ tên: ……………………… KHẢO SÁT LẦN (Đại: Căn bậc ba Hình: Hết hệ thức cạnh góc) Mã đề: 004 Điểm Lời phê Phần I Trắc nghiệm Chọn chữ đứng trước câu trả lời viết vào làm Câu 1: Tất giá trị x cho A Không có x thoả mãn C x  3 x   x  B x  1 D x  � 3 � �3  �  � � � � 1 � �   1� � � � �ta có kết Câu 2: Thực phép tính � A B C 2 D 2 Câu 3: Tính 17  33 17  33 có kết A 256 B �256 C �16 D 16 Câu 4: Giá trị lớn y  16  x A 256 B C D 16 C 2a D 8a Câu 5: Biểu thức A 2a 8a B 2a Câu 6: Giá trị biểu thức A    19  A  B  Câu 7: Giá trị biểu thức A C  2 D  1  3  B 2 C  D  Câu 8: Cho ABC vuông A, biết AB:AC = 3:4 BC = 15cm Độ dài cạnh AB A 3cm B 9cm C 6cm D 10cm x   x có nghĩa B x �2 C x �2 D �x  � Câu 10: Cho tam giác ABC vuông A, biết C  30 , AC  Độ dài BC A B 2 C D Câu 9: Biểu thức A x �0 Câu 11: Cho tam giác ABC vuông A Khẳng định sau sai? A cotB=tanC B tanB=cotC C sin2B+cos2C=1 D sinB=cosC Câu 12: Một cột đèn có bóng mặt đất dài 7,5m tia sáng mặt trời tạo với mặt đất góc 420 Chiều cao cột đèn làm tròn đến chữ số thập phân thứ A 6,3m B 6,8m C 7,5m D 6,1m Câu 13: Giá trị biểu thức x    x  x x  2018 A 4032 B -4 C 4036 Câu 14: Tìm x biết tanx = (làm tròn đến phút) Kết A x = 630 B x = 63026’ C x = 63027’ Câu 15: Biết tan   A sin   cos , giá trị biểu thức sin   cos B C D D x = 63,40 D sin B  độ dài AH Câu 16: ∆ABC vuông A, đường cao AH Cho biết CH = 6cm A 4cm B cm C 2cm D cm Câu 17: Giá trị biểu thức A  M  (1  3)2  (1  3)3 B  Câu 18: Biểu thức   1  A  1  C D có giá trị C 3 B D -2 Câu 19: Giá trị nhỏ y   x  x  A  Câu 20: Cho biết A B  cos  15 C  giá trị cot  B 15 C 15 D  D 15 Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 12  27  20   b)  3 52 2   1  c)  � � ��1 A� 1 :  �� � x x x  x � �� � x với x  0, x �1 Bài (1,5 điểm) Cho biểu thức a) Rút gọn A b) Tìm x để A = c) Tìm x để A > � Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường cao AH AB = 4cm, C  30 a) Tính BC, AH b) Kẻ HK//AB (K thuộc AC) Tính HK ... kết Câu 2: Thực phép tính � A B C 2 D 2 Câu 3: Tính 17  33 17  33 có kết A 25 6 B 25 6 C �16 D 16 Câu 4: Giá trị lớn y  16  x A 25 6 B C D 16 C 2a D 8a Câu 5: Biểu thức A 2a 8a B 2a Câu... 20 : Giá trị biểu thức A  M  (1  3 )2  (1  3)3 B D 9cm D x = 63,40 C  D Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 12  27  20   b)  3 5 2 2   1  c)  � � ��1 A� 1 : ... có nghĩa B x �0 C x 2 � 3 � �3  � 1 � � � � � �   1� � 1 � � � �ta có kết Câu 9: Thực phép tính A B C 2 Câu 10: Biểu thức A 2a D �x  D 2 8a3 B 8a C 2a D 2a Câu 11: Giá trị nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát toán 9 lần 2, Khảo sát toán 9 lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay