Khảo sát toán 9 lần 1

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:14

Họ tên: ……………………… Mã đề: 001 Điểm KHẢO SÁT LẦN (60 phút) (Đại: hết liên hệ phép khai phương phép nhân, phép chia Hình: Bài hệ thức cạnh đường cao) Lời phê Phần I Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: ∆ABC vuông A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Hình chiếu H AB D, AC E Câu sau sai? A AB AD = AC AE B AB.AC = AH.BC 1 = + 2 AB BC C AH = DE D DE Câu 2: Số có bậc hai số học 9? A -3 B C -81 D 81 2 Câu 13: Căn bậc hai số học − A B −4 C 16 D ±4 Câu 14: Căn bậc hai A -16 B ± 16 C ± D 16 ( − 5) Câu 15: Giá trị biểu thức A - B 2- C (2- )2 D + Câu 16: Cho ∆ QPR vuông Q, QH ⊥ PR, PH = 4, RH = Độ dài QH A 36 B 4,5 C D 2 Câu 3: − x + x − xác định 1− − Câu 17: Tính: có kết A x ∈∅ B x ∈ R C x ≥ D x = Câu 4: Tam giác ABC vuông A, đường cao AH, A 2 − B −1 có AB = 4; HC = 6; độ dài đường cao AH C − 2 D 3 A 12 B C D − kết 2x Câu 18: Rút gọn biểu thức Câu 5: Với giá trị x biểu thức sau A − B − khơng có nghĩa? A x ≥ B x < C x > D x ≤ C − D − − x Câu 19: Phương trình Câu 6: Biểu thức có nghĩa A x < B x ≥ C x ≤ D x > x +1 x +1 − 18 − x + = 12 25 Câu 7: So sánh ta có nghiệm ( A < C = B > D ≥ a = − a xảy Câu 8: Đẳng thức A a ≤ B a = −1 C a = D a ≥ 2 Câu 9: Tính + (−5) có kết A 10 B 50 C D −10 Câu 10: Kết phép tính 16 x y x y2 A - 4xy2 B C 4x2y4 D 4xy2 −3 x Câu 11: Biểu thức x − xác định A x ≤ x ≠ −1 B x ≤ x ≠ C x ≥ x ≠ −1 D x ≥ x ≠ Câu 12: Cho ∆ABC vng A, có AB=9cm; AC=12cm Độ dài đường cao AH A 7,2cm B 5,4cm C 6,4cm D 5cm A x = 15 C x = ) B x = D Vô nghiệm −3 Câu 20: Điều kiện XĐ biểu thức x − A x ≥ B x < C x ≤ D x > Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 6−2 b) 7−4 + (1− ) c) − − + Bài (1,5 điểm) Tìm x biết a) x − + x − = 12 − x − 18 b) x − 12 x + = Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, kẻ đường cao AH, H thuộc BC a) Viết tất hệ thức cạnh đường cao tam giác ABC b) Cho AC = 6cm, HC = 4cm Tính BC diện tích ∆ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài làm Bài làm - Họ tên: ……………………… Mã đề: 002 Điểm KHẢO SÁT LẦN (60 phút) (Đại: hết liên hệ phép khai phương phép nhân, phép chia Hình: Bài hệ thức cạnh đường cao) Lời phê Phần I Trắc nghiệm (5 điểm) − x + x − xác định Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời12) x∈R B x = C x ∈ ∅ D x ≥ A ( − 5) 2 13) Đẳng thức a = − a xảy 1) Giá trị biểu thức A a ≥ B a = −1 C a ≤ D a = A 2- B + C - D (2- )2 14) So sánh ta 2) Cho ∆ QPR vuông Q, QH ⊥ PR, PH = 4, RH = Độ dài QH A = B ≥ A B 36 C D 4,5 C > D < 3) Phương trình 15) Tam giác ABC vuông A đường cao AH có AB = x +1 x +1 4; HC = 6; độ dài đường cao AH − 18 − x + = 12 25 có nghiệm A 12 B C D A x = 15 B x = C x = D.Vô nghiệm 16) Căn bậc hai 4) ∆ABC vuông A có đường cao AH (H thuộc cạnh A 16 B ± C -16 D ± 16 BC) Hình chiếu H AB D, AC E 17) Số có bậc hai số học 9? Câu sau sai? A -3 B C -81 D 81 A AH = DE C AB AD = AC AE 1 18) Kết phép tính 16 x y = + AB BC x y2 B DE D AB.AC = AH.BC A 4xy2 B - 4xy2 C D 4x2y4 −3 2x 5) Điều kiện XĐ biểu thức x − không 19) Với giá trị x biểu thức sau A x > B x < C x ≥ D x ≤ có nghĩa? 2 − A x < B x > C x ≥ D x ≤ 6) Căn bậc hai số học A 16 B C −4 D ±4 20) Rút gọn biểu thức − ta kết − x 7) Biểu thức có nghĩa A − B − A x > B x < C x ≥ D x ≤ −3 x C − D − Phần II Tự luận 8) Biểu thức x − xác định Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức A x ≥ x ≠ −1 B x ≤ x ≠ − + − x ≥ x ≤ x ≠ x ≠ − C D a) − b) 2 + ( − 5) 9) Tính có kết c) − − + 10 − 10 50 A B C D Bài (1,5 điểm) Tìm x biết a) x − + x − = 12 − x − 18 1− − 10) Tính: có kết x − 12 x + = b) A − 2 B 2 − C D −1 Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, kẻ 11) Cho ∆ABC vng A, có AB=9cm; AC=12cm đường cao AH, H thuộc BC Độ dài đường cao AH a) Viết tất hệ thức cạnh đường cao A 7,2cm B 5cm tam giác ABC C 6,4cm D 5,4cm ( ( ) ) b) Cho AC = 6cm, HC = 4cm Tính BC diện tích ∆ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài làm - - Họ tên: ……………………… Mã đề: 003 Điểm KHẢO SÁT LẦN (60 phút) (Đại: hết liên hệ phép khai phương phép nhân, phép chia Hình: Bài hệ thức cạnh đường cao) Lời phê Phần I Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời −3 x Câu 1: Biểu thức x − xác định A x ≤ x ≠ −1 B x ≤ x ≠ C x ≥ x ≠ D x ≥ x ≠ −1 Câu 2: Căn bậc hai A -16 B ± 16 C 16 D ± Câu 3: Tính: A − 2 (1− ) − có kết −3 Câu 12: Điều kiện XĐ biểu thức x − A x ≥ B x > C x ≤ D x < Câu 13: Số có bậc hai số học 9? A B 81 C -81 D -3 Câu 14: − x + x − xác định A x ≥ B x ∈∅ C x ∈ R D x = Câu 15: Rút gọn biểu thức − kết A − B − B −1 C − D − C D 2 − 2 Câu 4: Tam giác ABC vuông A, đường cao AH, Câu 16: Tính + (−5) có kết có AB = 4; HC = 6; độ dài đường cao AH A 50 B 10 C D −10 2 A B 12 C D Câu 17: Căn bậc hai số học − A ±4 B C 16 D −4 Câu 5: Kết phép tính 16 x y ∆ Câu 18: Cho QPR vuông Q, QH ⊥ PR, PH = x y2 2 A 4xy B C 4x y D - 4xy 4, RH = Độ dài QH A 36 B C D 4,5 Câu 6: So sánh ta Câu 19: ∆ABC vng A có đường cao AH (H A < B > C thuộc cạnh BC) Hình chiếu H AB D, AC E Câu sau sai? = D ≥ 1 = + 2 Câu 7: Biểu thức − x có nghĩa AB BC B AH = DE A DE A x < B x ≥ C x ≤ D x > C AB AD = AC AE D AB.AC = AH.BC 2x 2− Câu 8: Với giá trị x biểu thức sau Câu 20: Giá trị biểu thức khơng có nghĩa? A - B 2- A x ≤ B x < C x ≥ D x > C + D (2- )2 a = − a Câu 9: Đẳng thức xảy Phần II Tự luận a ≤ a = − a A B C = D a ≥ Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức Câu 10: Phương trình − + − x +1 x +1 a) − b) ( 25 − 18 − x + = 12 có nghiệm A x = 15 B Vô nghiệm C x = D x = ∆ ABC Câu 11: Cho vuông A, có AB=9cm; AC=12cm Độ dài đường cao AH A 7,2cm B 6,4cm C 5cm D 5,4cm ) ( ) c) − − + Bài (1,5 điểm) Tìm x biết a) x − + x − = 12 − x − 18 b) x − 12 x + = Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, kẻ đường cao AH, H thuộc BC a) Viết tất hệ thức cạnh đường cao tam giác ABC b) Cho AC = 6cm, HC = 4cm Tính BC diện tích ∆ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài làm - - Họ tên: ……………………… KHẢO SÁT LẦN (60 phút) (Đại: hết liên hệ phép khai phương phép nhân, phép chia Hình: Bài hệ thức cạnh đường cao) Lời phê Mã đề: 004 Điểm Phần I Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: ∆ABC vuông A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Hình chiếu H AB D, AC E Câu sau sai? 1 = + 2 AB BC A AB AD = AC AE B DE C AB.AC = AH.BC D AH = DE 2 Câu 2: Căn bậc hai số học − A ±4 B 16 C D −4 −3 x Câu 3: Biểu thức x − xác định A x ≤ x ≠ −1 B x ≤ x ≠ C x ≥ x ≠ −1 D x ≥ x ≠ 2 Câu 4: Đẳng thức a = − a xảy A a ≤ B a ≥ C a = −1 D a = Câu 5: Số có bậc hai số học 9? A -3 B -81 C D 81 Câu 6: Rút gọn biểu thức − kết A − B − C − D − Câu 7: Kết phép tính 16 x y x y2 A 4xy2 B C - 4xy2 D 4x2y4 Câu 8: Biểu thức − x có nghĩa A x > B x ≤ C x ≥ D x < Câu 9: Giá trị biểu thức A 2- B ( − 5) +2 -2 C (2- )2 D ∆ ABC Câu 10: Cho vng A, có AB=9cm; AC=12cm Độ dài đường cao AH A 6,4cm B 5,4cm C 5cm D 7,2cm −3 Câu 11: Điều kiện XĐ biểu thức x − A x ≥ B x > C x ≤ D x < Câu 12: Tính 52 + (−5) có kết A B −10 C 50 D 10 Câu 13: Căn bậc hai A 16 B -16 C ± 16 D ± Câu 14: So sánh ta A < B = C ≥ D > Câu 15: Cho ∆ QPR vuông Q, QH ⊥ PR, PH = 4, RH = Độ dài QH A 36 B 4,5 C D Câu 16: Tam giác ABC vng A, đường cao AH, có AB = 4; HC = 6; độ dài đường cao AH A B 12 C D Câu 17: − x + x − xác định A x ∈∅ B x ≥ C x ∈ R D x = Câu 18: Phương trình x +1 x +1 − 18 − x + = 12 25 có nghiệm A x = C Vơ nghiệm Câu 19: Tính: A 2 − C − 2 B x = 15 D x = (1− ) − có kết B −1 D Câu 20: Với giá trị x biểu thức sau khơng có nghĩa? A x < B x ≥ C x ≤ D x > Phần II Tự luận Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức a) 6−2 b) 7−4 + 2x (1− ) c) − − + Bài (1,5 điểm) Tìm x biết a) x − + x − = 12 − x − 18 b) x − 12 x + = Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, kẻ đường cao AH, H thuộc BC 10 a) Viết tất hệ thức cạnh đường cao tam giác ABC b) Cho AC = 6cm, HC = 4cm Tính BC diện tích ∆ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài làm - 11 - - 12 ... Câu 11 : Điều kiện XĐ biểu thức x − A x ≥ B x > C x ≤ D x < Câu 12 : Tính 52 + (−5) có kết A B 10 C 50 D 10 Câu 13 : Căn bậc hai A 16 B -16 C ± 16 D ± Câu 14 : So sánh ta A < B = C ≥ D > Câu 15 :... AH (H thuộc cạnh A 16 B ± C -16 D ± 16 BC) Hình chiếu H AB D, AC E 17 ) Số có bậc hai số học 9? Câu sau sai? A -3 B C - 81 D 81 A AH = DE C AB AD = AC AE 1 18) Kết phép tính 16 x y = + AB BC x... biết a) x − + x − = 12 − x − 18 1 − 10 ) Tính: có kết x − 12 x + = b) A − 2 B 2 − C D 1 Bài (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, kẻ 11 ) Cho ∆ABC vuông A, có AB=9cm; AC =12 cm đường cao AH, H thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát toán 9 lần 1, Khảo sát toán 9 lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay