Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:14

Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien . Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien Tuần 23 (Từ 28/1/2019 đến 2/2/2019) Ngày soạn: 23/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 44 BÀI 30: ANKAĐIEN A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết khái niệm ankađien: công thức chung, đặc điểm cấu tạo, phân loại, đồng phân, danh pháp Tính chất số ankadien tiêu biểu: buta-1,3-đien isopren Phương pháp điều chế ankadien ứng dụng ankadien HS hiểu phản ứng ankadien xảy theo nhiều hướng so với anken Kỹ Viết phương trình phản ứng liên quan đến ankadien Làm tập ankadien Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ BT6-SGK(Tr.132) Ptpư: CH2=CH2 + Br2  CH2BrCH2Br CH2=CHCH3 + Br2  CH2BrCHBrCH3 Khối lượng dung dịch tăng khối lượng hỗn hợp => mhh = 4,9g  28x + 40y = 4,9 nhh = x + y = 3,36/22,4 = 0,15 mol Giải hệ tìm được: x = 0,1; y = 0,05 %VC2H4 = 66,7% ; %VC3H6 = 33,3% ; Dẫn vào Anken hidrocacbon phân tử có liên kết đơi Vậy chất có nhiều liên kết đơi có đặc điểm giống khác so với anken? Chúng ta tìm hiểu ankađien Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ankadien I Định nghĩa phân loại Định nghĩa GV cho ví dụ,HS nghiên cứu SGK Ankađien (điolefin) rút định nghĩa ankađien? hiđrocacbon mạch hở có liên kết đơi - Thí dụ: CH2 = C = CH2 C = C phân tử CH2 = C = CH – CH3 - CTTQ: CnH2n-2 (n  3) CH2 = CH – CH = CH2 Phân loại: Có loại - Ankađien có liên kết đơi cạnh + Thí dụ: CH2=C=CH2 anlen - Ankađien có liên kết đơi cách liên kết đơn: ankađien liên hợp + Thí dụ: CH2=CH–CH=CH2 - Các ankadien liên hợp buta-1,3buta-1,3-đien (đivinyl) đien isopren có nhiều ứng dụng - Ankađien có liên kết đôi cách thực tế từ liên kết đơn trở lên + Thí dụ: CH2=CH–CH2–CH=CH2 Penta-1,4-đien * Danh pháp: GV hướng dẫn HS gọi tên ankadien Số vị trí-tên nhánh + tên mạch - Thí dụ: CH2 = C = CH2 (propađien) chính-vị trí liên kết đôi-dien CH2 = C = CH – CH3 buta-1,2đien CH2 = CH – CH = CH2 buta-1,3đien CH2 =C CH =CH2 CH3 2-metylbuta-1,3-đien (isopren) Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học ankadien II Tính chất hóa học Phản ứng cộng a Cộng hiđro - GV hướng dẫn HS viết phản ứng Ni, t CH2 =CH CH =CH2 +H2 phản ứng buta-1,3-đien với H2 b Cộng brom CH3 CH2 CH2 CH3 GV y/c HS viết ptpư cộng buta1,3-dien với brom - GV cho biết tỉ lệ % sản phẩm cộng 1,2 1,4 - GV lưu ý: * Cộng 1,2 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 CH2Br-CHBr-CH=CH2 3,4-đibrombut-1-en (sản phẩm chính) * Cộng 1,4 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 CH2Br-CHBr-CH=CH2 1,4-đibrombut-2-en (sản phẩm chính) * Chú ý: nhiệt độ thấp (-400C), ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng -1,2; nhiệt độ cao, ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng -1,4 - GV ý HS phản ứng cộng HS tuân theo quy tắc cộng Maccôpnhicôp GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien isopren GV ý cho HS phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu cộng 1,4 tạo polime liên kết đơi mắt xích GV y/c HS viết phản ứng cháy tổng quát ankadien GV giới thiệu phản ứng oxi hóa khơng hoàn toàn * Cộng đồng thời vào liên kết đôi CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2  CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br 1,2,3,4-tetrabrombutan c Cộng hidro halogenua HS viết phản ứng cộng buta-1,3dien với HBr * Cộng 1,2 CH2=CH-CH=CH2 + HBr  CH3-CHBr-CH=CH2 * Cộng 1,4 CH2=CH-CH=CH2 + HBr  CH3-CH=CH-CH2Br Phản ứng trùng hợp nCH2=CH-CH=CH2  -(CH2-CH=CH-CH2)-n polibutadien Phản ứng oxi hóa a phản ứng oxi hóa hồn tồn 3n - t0 CnH2n–2 + O2 ��� nCO2 + (n-1) H2O t0 VD:2C4H6+11O2 ��� 8CO2 + 6H2O b phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn Buta-1,3-đien isopren làm màu dung dịch KMnO4 tương tự anken Hoạt động 3: Tìm hiểu điều chế ứng dụng ankadien III Điều chế GV giới thiệu số phương pháp Điều chế buta-1,3-đien từ C4H10 điều chế ankadien C4H8 CH3 CH2 CH2 CH3 t ,xt CH2 = CH CH = CH2 + 2H2 Điều chế isopren cách tách hidro isopentan CH3 CH CH2 CH3 t ,xt CH3 CH2 =C CH =CH2 +2H2 CH3 IV Ứng dụng - GV y/c Hs nghiên cứu SGK cho SGK biết ứng dụng ankandien Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - CTCT, cách gọi tên ankadien - Tchh ankadien * Hướng dẫn nhà - Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... =C CH =CH2 CH3 2-metylbuta-1,3-ñien (isopren) Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học ankadien II Tính chất hóa học Phản ứng cộng a Cộng hiđro - GV hướng dẫn HS viết phản ứng Ni, t CH2 =CH CH... -(CH2-CH=CH-CH2)-n polibutadien Phản ứng oxi hóa a phản ứng oxi hóa hồn toàn 3n - t0 CnH2n–2 + O2 ��� nCO2 + (n-1) H2O t0 VD:2C4H6+11O2 ��� 8CO2 + 6H2O b phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn Buta-1,3-đien isopren... anlen - Ankađien có liên kết đôi cách liên kết đơn: ankađien liên hợp + Thí dụ: CH2=CH–CH=CH2 - Các ankadien liên hợp buta-1,3buta-1,3-đien (đivinyl) đien isopren có nhiều ứng dụng - Ankađien
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien, Giáo án hóa học 11 bài 30 Ankađien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay