Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:10

Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken . Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken . Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken . Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken . Tuần 22 (Từ 21/1/2019 đến 26/1/2019) Ngày soạn: 15/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 42 BÀI 29: ANKEN A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết khái niệm anken, CTTQ dãy đồng đẳng anken, cách gọi tên anken HS nắm tính chất vật lý anken So sánh giống khác cấu tạo, tính chất ankan anken Kỹ Lập dãy đồng đẳng anken, viết CTCT gọi tên anken Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nhắc lại tính chất chung hidrocacbon no? Dẫn vào Thế hidrocacbon no? Hidrocacbon no hidrocacbon mà phân tử có liên kết đơn Vậy hidrocacbon phân tử ngồi liên kết đơn có liên kết đơi hay liên kết ba gọi gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu hidrocacbon Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu hidrocacbon khơng no GV: Nhắc lại khái niệm hidrocacbon Chương 6: Hidrocacbon không no no? GV đưa khái niệm hidrocacbon Hidrocacbon không no khơng no hidrocacbon mà phân tử ngồi liên kết đơn có liên kết đơi liên kết ba Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm anken Bài 29: Anken I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Dãy đồng đẳng anken GV lấy ví dụ C2H4 - Anken (olefin) hidrocacbon GV: đưa khái niệm anken không no mạch hở phân tử có liên kết đơi GV: Nhắc lại khái niệm đồng đẳng? GV đưa hợp chất anken CH2=CH2, từ khái niệm đồng đẳng, yêu cầu HS lập dãy đồng đẳng C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 anken - CTTQ: CnH2n (n ≥ 2) GV y/c HS từ dãy đồng đẳng vừa lập, tìm CTTQ anken? Đồng phân a) Đồng phân cấu tạo Có loại đồng phân cấu tạo? GV y/c HS từ cấu tạo anken, suy luận xem anken có loại đồng phân cấu Anken có đồng phân mạch C đồng tạo nào? phân vị trí liên kết bội GV yêu cầu HS viết CTCT đồng phân ankan từ C2H4 đến C5H10 Từ C4 trở đi, có CTCT khác GV: So sánh số đồng phân anken Số C tăng, số đồng phân với ankan tương ứng (cùng số C)? Vì tăng sao? HS: anken có nhiều đồng phân Do anken có thêm đồng phân vị trí liên kết bội b) Đồng phân hình học (đồng phân lập thể) GV viết CTCT but-2-en dạng cis trans y/c HS nhận xét, HS nhận xét: hai đồng phân khác vị trí khơng gian ngun tử H nhóm CH3 Đồng phân hình học đồng phân vị GV đưa kết luận trí khơng gian nhóm nguyên tử GV: điều kiện có đồng phân hình học: - Có liên kết đơi - Hai nhóm liên kết với cacbon nối đôi phải khác GV lấy ví dụ C(a,b) = C(c,d) => a ≠ b c ≠ d CH3CH=C(CH3)CH2CH3 y/c HS Giả thiết: a > b c > d: viết đồng phân hình học - Nếu a, c phía: đồng phân cis Một số anken có tên thơng thường: Xuất phát từ tên ankan: đuôi -an → -ilen GV: cách gọi tên anken tương tự ankan, đổi đuôi –an thành –en GV giới thiệu bảng 6.1 SGK: Cách gọi tên anken mạch thẳng có nối đơi đầu mạch từ C1 đến C10 GV làm ví dụ với đồng phân C4H8 GV y/c HS làm viết đồng phân gọi tên anken có cơng thức C5H10 GV: lấy ví dụ yêu cầu HS gọi tên VD1 CH2=C(CH3)-CH2-CH2-CH3 VD2 CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3 - Nếu a, c khác phía: đồng phân trans Danh pháp a) Tên thông thường C2H4: etilen ; C3H6: propilen C4H8 butilen b) Tên thay * Gọi tên anken mạch nhánh: - Chọn mạch C dài có chứa liên kết đơi làm mạch - Đánh STT nguyên tử C từ phía gần liên kết đơi - Trường hợp có nhiều nhánh, gọi tên mạch nhánh theo thứ tự vần chữ a, b, c … Tên gọi: Số vị trí nhánh-tên mạch nhánh + tên mạch chính-vị trí nối đơi-en 1/ CH2=CH-CH2-CH3: but-1-en 2/ CH3-CH=CH-CH3: but-2-en 3/ CH2=C(CH3)-CH3: metylpropen C5H10: ®ång ph©n 1/ CH2=CH-CH2-CH2-CH3: pent-1-en 2/ CH3-CH=CH-CH2-CH3: pent-2-en 3/ CH2=C(CH3)CH2CH3: 2-metylbut-1-en 4/ CH3C(CH3)=CHCH3: 2-metylbut-2-en 5/ CH3-CH(CH3)-CH=CH2: 3metylbut-1-en VD1: 2-metyl pent-1-en VD2: 2-metyl pent-2-en Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí anken GV: tính chất vật lý anken tương II Tính chất vật lý tự ankan C1 – C4: khí; C5 trở lên: lỏng rắn - t0nc, t0s, khối lượng riêng tăng theo số C - hầu hết anken nhẹ nước không tan nước Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - CTCT, cách gọi tên anken - So sánh CTCT, cách gọi tên ankan với anken * Hướng dẫn nhà Làm BT 1,2 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 23 (Từ 28/1/2019 đến 2/2/2019) Ngày soạn: 23/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 43 ANKEN (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm tính chất hoá học, phương pháp điều chế ứng dụng anken So sánh giống khác tính chất ankan anken Kỹ Viết phương trình phản ứng anken Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết tất các đồng phân (cấu tạo hình học) C5H10 1/ CH2=CH-CH2-CH2-CH3 2/ CH3-CH=CH-CH2-CH3 (cis, trans) 3/ CH2=C(CH3)-CH2-CH3 4/ CH3-C(CH3)=CH-CH3 (cis, trans) 5/ CH3-CH(CH3)-CH=CH2 GV nhận xét, cho điểm Dẫn vào Thế anken? Đặc điểm cấu tạo? Liên kết đơi ảnh hưởng đến tính chất hóa học anken? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hóa học anken III Tính chất hóa học GV y/c HS nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử anken, từ rút tính chất hố học anken? GV: tính chất đặc trưng anken dễ dàng tham gia phản ứng cộng tạo thành hợp chất no tương ứng GV y/c HS viết phản ứng ví dụ GV y/cHS nhận xét sản phẩm tạo thành, từ rút tổng quát Do phân tử ankan có liên kết đơi, gồm liên kết xichma liên kết pi bền nên anken tham gia phản ứng cộng Phản ứng cộng a) Cộng hidro C2H4 + H2 anken + H2 Ni ,t  → C2H6 → ankan tương ứng b) Cộng halogen GV làm thí nghiệm: dẫn khí etilen từ từ vào dd nước brom (màu vàng) HS quan sát tượng: màu dd nhạt dần GV: y/c viết pthh? CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br GV: liên kết pi bền bị đứt 1,2-diclometan nguyên tử Br gắn vào nguyên tử C Các anken có phản ứng cộng GV bổ sung: phản ứng dùng để phân biệt anken với ankan GV: anken tham gia phản ứng cộng với nước, hidro halogenua, axit mạnh GV y/c HS lấy ví dụ phản ứng C2H4 với H2O, HBr c) Cộng HX (X OH, Cl, Br ) GV đưa ví dụ: C3H6 + HBr → ? CH3-CH=CH2+ HBr → CH3-CHBr-CH3 → CH3-CH2-CH2Br CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2OH CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2Br GV: 2-brom propan sản phẩm => nguyên tử Br dễ cộng vào nguyên tử cacbon nào? * Quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop: HS: nguyên tử cacbon bậc cao phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, GV đưa quy tắc cộng: nguyên tử X (phần mang điện âm) u tiªn cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao Phản ứng trùng hợp GV: anken tham gia phản ứng cộng hợp liên tiếp với tạo thành phân tử có mạch dài phân tử khối lớn GV lấy ví dụ phản ứng trùng hợp CH2=CH2 GV: điều kiện phản ứng: t0, p, xt; GV/ yc HS nêu khái niệm phản ứng trùng hợp GV: tên sản phẩm ghép từ poli với tên monome tương ứng GV y/c HS viết phản ứng trùng hợp propen CH2=CHCl gọi tên sản phẩm GV y/c HS viết phản ứng trùng hợp Vinyl clorua CH2=CHCl gọi tên sản phẩm GV y/c HS viết phản ứng dạng tổng quát nhận xét tỉ lệ số mol CO2 H2O sau pứ t , xt → -(CH2-CH2)-n nCH2=CH2  etilen polietilen (PE) Phản ứng trùng hợp trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống tương tự tạo thành phân tử lớn CH2=CH2 : monome -(CH2-CH2)-n : polime -CH2-CH2- : mắt xích n : hệ số trùng hợp t , xt → nCH2=CH-CH3  -(CH2-CH(CH3))-n propilen polipropilen (PP) t , xt → -(CH2-CHCl)-n nCH2=CHCl  Vinyl clorua polivinylclorua (PVC) Phản ứng oxi hoá * Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng cháy) 3n HS: CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O nhận xét: nCO2 = nH2O * Phản ứng oxi hố khơng hồn tồn GV làm thí nghiệm: sục khí etilen vào dd KMnO4 (màu tím) HS quan sát tượng: màu dd nhạt dần có kết tủa nâu đen => chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy GV viết phản ứng: GV: Các anken khác làm màu dd KMnO4 => phản ứng dùng để phân biệt anken với ankan Tương tự etilen, GV y/c HS viết phản ứng propilen với dung dịch KMnO4 3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HOCH2-CH2-OH + 2MnO2↓ + 2KOH 3CH2=CH-CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH(OH)-CH3 + 2MnO2↓ + 2KOH Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp điều chế ứng dụng anken IV Điều chế Đ/c etilen từ ancol etylic: Trong phòng thí nghiệm GV y/c HS quan sát Hình 6.3 GSK Tách nước từ ancol: mơ tả thí nghiệm điều chế etilen VD: H SO đ ,17 C PTN nhận xét điều kiện phản ứng CH3CH2OH   → CH2=CH2 + nêu cách thu khí etilen H2O - đá bọt để tạo khí, trộn lẫn hỗn hợp C2H5OH H2SO4 đặc H SO đ ,17 C Ancol   → anken + H2O - etilen không tan nước nên thu cách cho khí qua H2O SO3 sinh từ H2SO4 đặc bị giữ lại nước GV: Các anken đơn giản khác điều chế tương tự Trong công nghiệp Tách hidro từ ankan 2 4 0 t , xt → CnH2n + H2 CnH2n+2  GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu ứng dụng anken V Ứng dụng Làm chất dẻo, keo dán, axit hữu cơ, dung môi, nguyên liệu cho công nghiệp hoá học Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Phản ứng đặc trưng anken phản ứng cộng, anken tham gia phản ứng trùng hợp, phản ứng cháy, phản ứng oxi hoá khơng hồn tồn (làm màu dd KMnO4) * Hướng dẫn nhà - Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... anken? Đặc điểm cấu tạo? Liên kết đơi ảnh hưởng đến tính chất hóa học anken? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hóa học anken III Tính chất hóa học. .. động 2: Tìm hiểu khái niệm anken Bài 29: Anken I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Dãy đồng đẳng anken GV lấy ví dụ C2H4 - Anken (olefin) hidrocacbon GV: đưa khái niệm anken không no mạch hở phân... …/…/2019 Tiết 43 ANKEN (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm tính chất hố học, phương pháp điều chế ứng dụng anken So sánh giống khác tính chất ankan anken Kỹ Viết phương trình phản ứng anken Thái độ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken, Giáo án hóa học 11 bài 29 Anken

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay