Bài tập unless as long as provided và providing trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:10

Bài tập unless, as long as, provided và providing trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập unless, as long as, provided và providingTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập unless, as long as, provided và providing trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Unless, as long as, provided và providing trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập unless, as long as, provided và providing:Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.1 You must try a bit harder or you wont pass the exam.You wont pass the exam unless you try a bit harder.2 Listen carefully or you wont know what to do.You wont know what to do ............................3 She must apologise to me or Ill never speak to her again.......................................................4 You have to speak very slowly or he wont be able to understand you.......................................................5 Business must improve soon, or the company will have to close.......................................................Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences with unless.1 The club isnt open to everyone. You are allowed in only if youre amember.You arent allowed in the club unless youre a member.2 I dont want to go to the party alone. Im going only if you go too.Im not going .........................................3 Dont worry about the dog. It will attack you only if you move suddenly.The dog ...............................................4 Ben isnt very talkative. Hell speak to you only if you ask himsomething.Ben ...................................................5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if its anemergency.The doctor.............................................Hiển thị đáp ánBài 3: Choose the correct word or expression for each sentence.1 You can borrow my car unlessas long as you promise not to drive toofast. (as long as is correst)2 Im playing tennis tomorrow unlessproviding it rains.3 Im playing tennis tomorrow unlessproviding it doesnt rain.4 I dont mind if you come home late unlessas long as you come inquietly.5 Im going now unlessprovied you want me to stay. 6 I dont watch TV unlessas long as Ive got nothing else to do.7 Children are allowed to use the swimming pool unlessprovided theyare with an adult.8 Unlessprovided they are with an adult, children are not allowed to usethe swimming pool.9 We can sit here in the corner unlessas long as youd rather sit overthere by the window.10 A: Our holiday cost a lot of money. B: Did it? Well, that doesnt matter unlessas long as you enjoyed yourselves.Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences.1 Well be late unless we get a taxi.2 I like hot weather as long as ...................................3 It takes Kate about 20 minutes to drive to work provided ........4 I dont mind walking home as long as ............................5 I like to walk to work in the morning unless ...................6 We can meet tomorrow unless .....................................7 You can borrow the money providing ..............................8 You wont achieve anything unless ...............................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Cách sử dụng quite ratherBài tập So sánh hơn (I)Bài tập So sánh hơn (II)Bài tập So sánh không bằngBài tập So sánh nhấtBài tập Thứ tự từ (I)Bài tập Thứ tự từ (II)Bài tập Still, yet, already any more ...Bài tập Cách sử dụng even, event though ...Bài tập Althoughthougheven though in spite ofdespiteBài tập cách sử dụng in caseBài tập Unless, as long as, providedprovidingBài tập cách sử dụng AsBài tập Like AsBài tập cách sử dụng As if, As thoughBài tập For, during whileBài tập By, Until By the time Bài tập unless as long as provided providing tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập unless, as long as, provided providing Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập unless, as long as, provided providing tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Unless, as long as, provided providing tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập unless, as long as, provided providing: Bài 1: Write a new sentence with the same meaning Use unless in your sentence You must try a bit harder or you won't pass the exam You won't pass the exam unless you try a bit harder Listen carefully or you won't know what to You won't know what to She must apologise to me or I'll never speak to her again You have to speak very slowly or he won't be able to understand you Business must improve soon, or the company will have to close Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences with unless The club isn't open to everyone You are allowed in only if you're a member You aren't allowed in the club unless you' re a member I don't want to go to the party alone I'm going only if you go too I'm not going Don't worry about the dog It will attack you only if you move suddenly The dog Ben isn't very talkative He'll speak to you only if you ask him something Ben Today is a public holiday The doctor will see you only if it's an emergency The doctor Hiển thị đáp án Bài 3: Choose the correct word or expression for each sentence You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast (as long as is correst) I'm playing tennis tomorrow unless/providing it rains I'm playing tennis tomorrow unless/providing it doesn't rain I don't mind if you come home late unless/as long as you come in quietly I'm going now unless/provied you want me to stay I don't watch TV unless/as long as I've got nothing else to Children are allowed to use the swimming pool unless/provided they are with an adult Unless/provided they are with an adult, children are not allowed to use the swimming pool We can sit here in the corner unless/as long as you'd rather sit over there by the window 10 A: Our holiday cost a lot of money B: Did it? Well, that doesn't matter unless/as long as you enjoyed yourselves Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences We'll be late unless we get a taxi I like hot weather as long as It takes Kate about 20 minutes to drive to work provided I don't mind walking home as long as I like to walk to work in the morning unless We can meet tomorrow unless You can borrow the money providing You won't achieve anything unless Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Cách sử dụng quite & rather  Bài tập So sánh (I)  Bài tập So sánh (II)  Bài tập So sánh không  Bài tập So sánh  Bài tập Thứ tự từ (I)  Bài tập Thứ tự từ (II)  Bài tập Still, yet, already & any more  Bài tập Cách sử dụng even, event though  Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/providing  Bài tập cách sử dụng AsBài tập Like & AsBài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during & while  Bài tập By, Until & By the time ... of/despite  Bài tập cách sử dụng in case  Bài tập Unless, as long as, provided/ providing  Bài tập cách sử dụng As  Bài tập Like & As  Bài tập cách sử dụng As if, As though  Bài tập For, during... anything unless Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Cách sử dụng quite & rather  Bài tập So sánh (I)  Bài tập So sánh (II)  Bài tập So sánh không  Bài tập So sánh  Bài. .. borrow my car unless/ as long as you promise not to drive too fast (as long as is correst) I'm playing tennis tomorrow unless/ providing it rains I'm playing tennis tomorrow unless/ providing it
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập unless as long as provided và providing trong tiếng anh, Bài tập unless as long as provided và providing trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay