Bài tập although though eventhough in spite of despite trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:09

Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, DespiteTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite:Bài 1: Complete the sentences. Use although + a sentence from the box:|I didnt speak the language he has a very important job ||I had never seen her before we dont like them very much ||It was quite cold the heating was on ||Id met her twice before weve known each other a long time |1 Although he has a very important job, he isnt particularly wellpaid.2 .................. , I recognized her from a photograph.3 She wasnt wearing a coat .........................4 We thought wed better invite them to them to the party ...........5 .................. , I managed to make myself understood.6 .................. , the room wasnt warm.7 I didnt recognize her.........................8 Were not very good friends ................... Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with althoughin spite ofbecausebecause of.1 Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.2 a, .... all our careful plans, a lot of things went wrong. b, .... wed phoned everything carefully, a lot of things went wrong.3 a, I went home early .... I was feeling unwell. b, I went to work the next day .... I was still feeling unwell.4 a, She only accepted the job .... the salary, which was very high. b, She accepted the job .... the salary, which was rather low.5 a, I managed to get to sleep .... there was a lot of noise. b, I couldnt get to sleep .... the noise.Use your own ideas to complete the following sentences:6 a, He passed the exam although ......................... b, He passed the exam because ..........................7 a, I didnt eat anything although ...................... b, I didnt eat anything in spite of ...................Hiển thị đáp ánBài 3: Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences.1 I couldnt sleep. I was very tired.(despite) I couldnt sleep despite being vey tired.2 They have very little money. They are happy.(in spite of) ................................3 My foot was injured. I managed to walk to the nearest village.(although) ...................................4 I enjoyed the film. The story was silly.(in spite of) ................................5 We live in the same street. We hardly ever see each other.(despite) ....................................6 I got very wet in the rain. I was only out for five minutes.(even though) ................................Hiển thị đáp án Bài 4: Use the words in brackets to make a sentence with though at the end.1 The house isnt very nice.(like garden) I like the garden though.2 Its warm today.(very windy)...........................3 We didnt like the food.(ate) .................................4 Liz is very nice.(dont likehusband) I ................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Cách sử dụng quite ratherBài tập So sánh hơn (I)Bài tập So sánh hơn (II)Bài tập So sánh không bằng Bài tập Although Though Eventhough In spite of Despite tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite: Bài 1: Complete the sentences Use although + a sentence from the box: -|I didn't speak the language he has a very important job |I had never seen her before we don't like them very much |It was quite cold |I'd met her twice before the heating was on | | | we've known each other a long time | -1 Although he has a very important job, he isn't particularly well-paid , I recognized her from a photograph She wasn't wearing a coat We thought we'd better invite them to them to the party , I managed to make myself understood , the room wasn't warm I didn't recognize her We're not very good friends Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with although/in spite of/because/because of Although it rained a lot, we enjoyed our holiday a, all our careful plans, a lot of things went wrong b, we'd phoned everything carefully, a lot of things went wrong a, I went home early I was feeling unwell b, I went to work the next day I was still feeling unwell a, She only accepted the job the salary, which was very high b, She accepted the job the salary, which was rather low a, I managed to get to sleep there was a lot of noise b, I couldn't get to sleep the noise Use your own ideas to complete the following sentences: a, He passed the exam although b, He passed the exam because a, I didn't eat anything although b, I didn't eat anything in spite of Hiển thị đáp án Bài 3: Make one sentence from two Use the word(s) in brackets in your sentences I couldn't sleep I was very tired (despite) I couldn't sleep despite being vey tired They have very little money They are happy (in spite of) My foot was injured I managed to walk to the nearest village (although) I enjoyed the film The story was silly (in spite of) We live in the same street We hardly ever see each other (despite) I got very wet in the rain I was only out for five minutes (even though) Hiển thị đáp án Bài 4: Use the words in brackets to make a sentence with though at the end The house isn't very nice (like/ garden) I like the garden though It's warm today (very windy) We didn't like the food (ate) Liz is very nice (don't like/husband) I Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Cách sử dụng quite & rather  Bài tập So sánh (I)  Bài tập So sánh (II)  Bài tập So sánh không ... Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences with although/ in spite of/ because/because of Although it rained a lot, we enjoyed our holiday a, all our careful plans, a lot of things went wrong... anything although b, I didn't eat anything in spite of Hiển thị đáp án Bài 3: Make one sentence from two Use the word(s) in brackets in your sentences I couldn't sleep I was very tired (despite) ... silly (in spite of) We live in the same street We hardly ever see each other (despite) I got very wet in the rain I was only out for five minutes (even though) Hiển thị đáp án Bài 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập although though eventhough in spite of despite trong tiếng anh, Bài tập although though eventhough in spite of despite trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay