Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:06

Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan . Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan Tuần 21 (Từ 14/1/2019 đến 19/1/2019) Ngày soạn: 9/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 39 BÀI 27: LUYỆN TẬP HIDROCACBON NO A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn lại kiến thức công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, tên gọi đặc điểm cấu tạo phân tử ankan, tính chất hố học, phương pháp điều chế ứng dụng ankan Kỹ Củng cố kỹ viết CTCT ankan, gọi tên chất Rèn luyện kỹ lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, viết phương trình hố học có ý vận dụng quy luật vào phân tử ankan Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Nhắc lại khái niệm ankan, đặc điểm cấu tạo ankan, tính chất hóa học đặc trưng? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Đặc điểm cấu tạo, viết đồng phân gọi tên ankan I Kiến thức cần nắm vững GV y/c HS trả lời thông tin: Đặc điểm hidrocacbon no - Thành phần phân tử: - Thành phần phân tử: gồm nguyên tử C H - Đặc điểm cấu tạo - Đặc điểm cấu tạo: phân tử gồm - Các loại đồng phân - Các phản ứng ? Viết đồng phân ankan có CTPT C4H10, C5H12 gọi tên liên kết đơn - Chỉ có đồng phân mạch cacbon - Các phản ứng chính: phản ứng phản ứng tách - Phản ứng đặc trưng: phản ứng Ankan CTTQ: CnH2n+2 (n  1) Danh pháp Số vị trí nhánh - tên mạch nhánh + tên mạch chính_an HS chữa BT1 C4H10: có đồng phần CH3-CH2-CH2-CH3: butan CH3-CH(CH3)-CH3: 2-metylpropan (isobutan) C5H12: có đồng phần CH3-CH2-CH2-CH2-CH3: pentan CH3-CH(CH3)-CH2-CH3: 2-metylbutan (isopentan) CH3-C(CH3)2-CH3:2,2-đimetylproppan (neopentan) - Phản ứng đặc trưng ? CTTQ ankan? ? Nếu cách gọi tên ankan GV lấy thêm ví dụ Viết CTCT ankan sau: 1/ 2-metylhexan 2/ 3-etylpentan 3/ 3-etyl-2,4-đimetylhexan BT1-SGK(T123) Pentan: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 2-metyl butan: CH3-CH(CH3)-CH-CH3 Isobutan: CH3-CH(CH3)-CH3 Tên khác: 2-metyl butan = isopentan Isobutan = 2-metyl propan Hoạt động 2: Ơn tập tính chất hóa học ankan Tính chất hóa học Nêu tính chất hóa học ankan? - phản ứng với halogen: đk: as * Quy tắc thế: nguyên tử hidro cacbon bậc cao dễ bị => nguyên tử halogen có xu hướng vào hidro cacbon bậc cao - phản ứng tách: đk: t0, xt: => Phản ứng tách hidro phản ứng cracking - phản ứng cháy: CnH2n+2 + O2 nCO2+(n+1)H2O Nhận xét: nCO2 < nH2O HS chữa BT2 HS: chọn đáp án giải thích GV y/c HS chữa BT2-SGK(T123) Ankan có CTPT (C2H5)n =>C2nH5n Vì ankan nên 5n = 2n x + n=2 CTPT ankan C4H10 (butan) ptpứ: CH3CH2CH2CH3 + Cl2  CH3CH2CHClCH3 + HCl (sản phẩm chính) CH3CH2CH2CH2Cl + HCl (sản phẩm phụ) BT5-SGK(T123) Đáp án A CH3CH2CH2CH2CH3 + Br2  CH3CHBrCH2CH2CH3 + HBr BT6-SGK(T123) a) Đ b) Đ c) S d) Đ e) Đ Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất xicloankan với ankan - Ứng dụng xicloankan * Hướng dẫn nhà - Làm BT 5.25  5.30 SBT (T39, 40) Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 21 (Từ 14/1/2019 đến 19/1/2019) Ngày soạn: 9/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 40 LUYỆN TẬP HIDROCACBON NO + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn lại kiến thức ankan Kỹ Viết CTCT ankan xicloankan, gọi tên chất Rèn luyện kỹ lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, viết phương trình hố học có ý vận dụng quy luật vào phân tử ankan Giải tập ankan Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án , chuẩn bị tập liên quan Học sinh Làm BTVN Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết CTCT gọi tên ankan có CTPT C6H14 Đáp án C6H14 1/ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 hexan 2/ CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 2-metylpentan 3/ CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 3-metylpentan 4/ CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 2,3-dimetylbutan 5/ CH3-C(CH3)2-CH2-CH3 2,2-dimetylbutan Dẫn vào Luyện tập số dạng tập đặc trưng ankan Ôn lại lý thuyết ankan, chuẩn bị cho kiểm tra 15 phút Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS GV gọi HS lên bảng chữa HS chữa BT3 GV nhận xét, cho điểm GV gọi HS lên bảng chữa BT HS chữa BT4 GV nhận xét, cho điểm GV hướng dẫn HS chữa thêm tập BT1: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu 6,72 lit CO2 (đktc) 7,2 g nước Xác định CTPT X Nội dung II Bài tập BT3-SGK(T123) Gọi số mol CH4 x, mol C2H6 y ptpứ: CH4 + O2  CO2 + 2H2O C2H6 + O2  2CO2 + 3H2O nA = 0,15 mol = x + y (1) nCO2 = 0,2 mol = x + 2y (2) Từ (1) (2) => x = 0,1; y = 0,05 => %CH4 = 66,7% ; %C2H6 = 33,3% BT4-SGK(T123) Nhiệt lượng cần thiết để nâng nhiệt độ 1lit nước từ 250C lên 1000C Q = mc(t2-t1) = 1000.4,18.(100-25) = 314000 J = 314 kJ Khối lượng metan cần thiết để đốt cháy là: mCH4 = Q/55,6 = 314/55,6 = 5,64g VCH4 = = 7,9 lít Giải: nCO2 = 0,3 mol; nH2O = 0,4 mol nH2O > nCO2 => X ankan Gọi CTPT X CnH2n+2 (n 1) Phương trình: 3n  CnH2n+2+ O2nCO2+ (n+1)H2O 0,3 mol 0,4 mol => 0,4n = 0,3(n + 1) => n = => CT ankan X: C3H8 BT2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon X, Y liên tiếp dãy đồng đẳng thu 11,2 lit CO2 (đktc) 12,6g nước Xác định CTPT X Y Giải: nCO2 = 0,5 mol; nH2O = 0,7 mol Nhận thấy nH2O > nCO2 => X, Y ankan Gọi CT X Y CnH2n+2 (n 1) Phương trình: 3n  CnH2n+2+ O2nCO2+ (n+1)H2O 0,5 mol 0,7 mol => 0,7n = 0,5(n + 1) => n = 2,5 => CT ankan: C2H6 C3H8 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Công thức chung, đặc điểm cấu tạo - So sánh tính chất xicloankan với ankan - Ứng dụng xicloankan * Hướng dẫn nhà BTVN: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, Y dãy đồng đẳng Sản phẩm cháy qua bình đựng H 2SO4 đặc qua bình đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình H2SO4 tăng 2,52g khối lượng bình Ca(OH)2 tăng 4,4g Xác định CTPT X Y ... 2-metyl butan = isopentan Isobutan = 2-metyl propan Hoạt động 2: Ơn tập tính chất hóa học ankan Tính chất hóa học Nêu tính chất hóa học ankan? - phản ứng với halogen: đk: as * Quy tắc thế: nguyên tử... trình hố học có ý vận dụng quy luật vào phân tử ankan Giải tập ankan Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng... tiết đầu: …/…/2019 Tiết 40 LUYỆN TẬP HIDROCACBON NO + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn lại kiến thức ankan Kỹ Viết CTCT ankan xicloankan, gọi tên chất Rèn luyện kỹ lập công thức phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan, Giáo án hóa học 11 bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay