Luận văn hoàn thiện thu chi ngân sách huyện Đông Triều

102 54 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:04

1.Tính cấp thiết của đề tài Để phát triển nền kinh tế bền vững đòi hỏi phải có cơ chế quản lý nhà nước thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt phải xây dựng được nền tài chính đủ mạnh. Hệ thống tài chính có vai trò không thể thiếu trong hoạt động của Nhà Nước, các thành phần kinh tế và xã hội. Hoạt động tài chính rất đa dạng, phức tạp, tác động trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân trong đó Ngân sách nhà nước (NSNN) là yếu tố quan trọng nhất của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước là một bộ phận cơ bản trong hệ thống hệ thống chính quốc gia, là điều kiện vật chất quan trọng để thực hiện các chức năng nhiệm của nhà nước. Đồng thời NSNN còn là công cụ quan trọng của nhà nước điều chỉnh vĩ mô đối với toàn bộ đời sống kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia. Ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo nguồn vốn cho tái sản xuất, mở rộng sản xuất cho nền kinh tế, NSNN là công cụ để thực hiện tích luỹ tập trung vốn, phân phối và sử dụng cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá. Ngân sách nhà nước quyết định việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các cân đối lớn trong nên kinh tế quốc dân, cung cấp kinh phí cho các lĩnh vực sản xuất vật chất và một phần vốn quan trọng cho các bộ phận khác trong hệ thống tài chính. Ngoài ra, ngân sách nhà nước đảm bảo cho sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước. Để sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả thì công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước cần được quan tâm và chú trọng hơn.Cùng với đổi mới nền kinh tế trong cả nước, kinh tế địa phương cũng có những bước tiến bộ đáng kể, kéo theo đó là số thu, chi của ngân sách huyện không ngừng tăng lên, từng bước được cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng. Để đảm bảo ngân sách huyện thực sự là công cụ cho chính quyền cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các ngành nên công tác quản lý tài chính ngân sách huyện Đông Triều đã đạt được những mặt tích cực đáng kể, có nhiều chuyển biến tích cực trong cả quản lý thu, chi cũng như nhiều nội dung khác. Nhờ đó, đã đóng góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn huyện vẫn còn thiếu sót, nhiều biểu hiện chưa hiệu quả, công tác quản lý NSNN còn bộc lộ những yếu kém, làm thất thoát NSNN, phân cấp ngân sách có thay đổi tích cực, nhưng cần phải đổi mới hơn nữa để các cấp ngân sách thực sự tự chủ, năng động trong quản lý và điều hành NS, đồng thời khơi dậy được mọi tiềm lực tài chính ở địa phương.Trong điều kiện đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như địa phương, nhu cầu lớn về tài chính. Điều đó đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN nhằm bảo đảm huy động và sử dụng NSNN có hiệu quả và hiệu lực cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện quản lý NSNN trong cả nước nói chung và ở cấp huyện nói riêng đang đặt ra hết sức bức xúc. Từ thực trạng đó, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý Ngân sách huyện trên địa bàn huyện Đông Triều” nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Đông Triều.2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chungPhân tích, đánh giá tình hình quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đông Triều từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa bàn. 2.2.Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về ngân sách nhà nước. Tìm hiểu, phân tích thực trạng quản lý ngân sách trên địa bàn huyện trong giai đoạn từ năm 20132015. Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý ngân sách nhà nước tại địa bàn huyện Đông Triều. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: trên địa bàn huyện Đông Triều Quảng Ninh. Phạm vi thời gian: các số liệu được thu thập qua 3 năm từ 20132015 Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu công tác quản lý ngân sách nhà nước.4. Phương pháp nghiên cứu4.1. Cơ sở phương pháp luận4.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Cho biết thế giới khách quan là một thể thống nhất trong đó các sự vật hiện tượng không tồn tại cô lập mà chúng liên hệ ràng buộc với nhau.Vận dụng phương pháp này giúp ta xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, xem xét mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế xã hội với tình hình thu chi ngân sách, mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ chế quản lý thu chi ngân sách.4.1.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Mỗi sự vật hiện tượng đều có quy trình phát triển vận động nhất định từ lúc mới hình thành. Muốn hiểu được bản chất của các sự vật hiện tượng phải xem xét các mặt, các yếu tố, các quy trình của sự vật hiện tượng cũng như tính lịch sử của nó.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu 4.2.1. Tài liệu thứ cấp: Thông qua nguồn số liệu từ phòng tài chính huyện, sách báo, mạng internet…4.2.2. Tài liệu sơ cấp: Thông qua việc tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong phòng tài chính huyện, thông qua sự giúp đỡ của các nhân viên trong phòng tài chính.4.3. Xử lý số liệu4.3.1. Phương pháp thống kê mô tả: Đây là phương pháp phổ biến khi nghiên cứu vì muốn đánh giá đúng đắn, chính xác của quá trình thu chi ngân sách ta cần phải thu thập các số liệu có liên quan.4.3.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh các số liệu của các năm với nhau để thấy được sự biến động của các khoản thu, chi thể hiện ở các số tương đối, số tương đối kết cấu, số bình quân… Qua đó giúp ta nhận xét được quá trình quản lý hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn.4.3.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu So sánh giữa tình hình dự toán ngân sách và việc thực hiện quyết toán ngân sách : Từ đó đưa ra nhận xét và đánh giá về tình hình thu , chi ngân sách của huyện.5. Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu và các phần kết luận thì nội dung khóa luận được chia thành 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý ngân sách cấp huyệnChương 2: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nuớc huyện Đông TriềuChương 3: Một số giải pháp quản lý ngân sách huyện của huyện Đông Triều trong thời gian tới. CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝNGÂN SÁCH CẤP HUYỆN1.1. Ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước1.1.1. Ngân sách nhà nước1.1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nướcNSNN là một phạm trù kinh tế, lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước và sự ra đời của quan hệ hàng hóa, tiền tệ. Nhà nước với tư cách là cơ quan quyền lực thực hiện duy trì và phát triển xã hội thường quy định các khoản thu mang tính bắt buộc các đối tượng trong xã hội phải đóng góp để đảm bảo chi tiêu cho bộ máy Nhà nước, quân đội, cảnh sát, giáo dục. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của các chế độ xã hội, nhiều khái niệm về NSNN đã được đề cập theo các góc độ khác nhau. NSNN là một văn kiện lập pháp hay một đạo luật chứa đựng hay có kèm theo một bảng kê khai các khoản thu chi dự liệu cho một thời gian nào đó, là một khuôn mẫu mà các cơ quan lập pháp, hành pháp cùng các cơ quan hành chính phụ thuộc phải tuân theo. NSNN là kế hoạch thu chi tài chính hàng năm của Nhà nước được xét duyệt theo trình tự pháp định. NSNN là bản dự toán (bản ghi) cân đối hàng năm về thu, chi cho các cơ quan chính quyền Nhà nước. Về hình thức, các khái niệm này có sự khác nhau nhất định, tuy nhiên, chúng đều phản ánh về các kế hoạch, dự toán thu, chi của Nhà nước trong một thời gian nhất định với hình thái biểu hiện là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước và Nhà nước sử dụng quỹ tiền tệ tập trung đó để trang trải cho các chi tiêu gồm: chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi cho an ninh quốc phòng, chi cho an sinh xã hội... Trong thực tiễn hoạt động NSNN là hoạt động thu (tạo thu) và chi tiêu (sử dụng) quỹ tiền tệ của Nhà nước, làm cho nguồn tài chính vận động giữa một bên là Nhà nước với một bên là các chủ thể kinh tế, xã hội trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân dưới hình thức giá trị. Đằng sau các hoạt động thu chi đó chứa đựng các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể khác. Nói cách khác, NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế xã hội và trong phân phối tổng sản phẩm xã hội. Thông qua việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, chuyển dịch một bộ phận thu nhập bằng tiền của các chủ thể thành thu nhập của Nhà nước và Nhà nước chuyển dịch thu nhập đó đến các chủ thể được thụ hưởng nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ở Việt Nam, NSNN được quy định trong Luật Ngân sách Nhà nước như sau: NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. 1.1.1.2. Bản chất ngân sách nhà nướcNgân sách Nhà nước là phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, nó ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước. Do đó, NSNN gắn liền với chức năng nhiệm vụ của Nhà nước, đồng thời là phương tiện vật chất cần thiết để hệ thống chính quyền Nhà nước thực hiện được nhiệm vụ kinh tế xã hội của mình. Ở mỗi giai đoạn phát triển người ta có các quan điểm khác nhau về NSNN. Tuy nhiên quy tụ lại chúng đều thể hiện bản chất của NSNN theo những khía cạnh sau đây: Xét về phương diện pháp lý: NSNN là một đạo luật dự trù các khoản thu, chi bằng tiền của Nhà nước trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Đạo luật này được cơ quan lập pháp của quốc gia đó ban hành. Xét về nội dung kinh tế: NSNN là một hệ thống các mối quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối giữa các thành viên. Đó là các quan hệ lợi ích kinh tế giữa Nhà nước và các tổ chức KTXH, các tầng lớp dân cư. Xét về tính chất xã hội: NSNN là một công cụ kinh tế nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Tóm lại, NSNN là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của nhà Nước. Các quan hệ kinh tế này đã cấu thành nên bản chất của NSNN và nảy sinh do Nhà nước tiến hành các khoản thu, chi trên cơ sở luật định do Nhà nước quy định.1.1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nướcXuất phát từ bản chất của NSNN và trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể của nó trong từng giai đoạn thì vai trò quản lý kinh tế xã hội của NSNN cũng được thay đổi theo để NSNN thực sự là công cụ quan trọng của chính sách tài chính tiền tệ của quốc gia. Vai trò của NSNN có thể đề cập ở nhiều nội dung, song có thể khái quát trên 3 khía cạnh sau:a. Về mặt kinh tếNgân sách Nhà nước là công cụ tập trung nguồn tài chính đảm bảo duy trì sự tồn tại hoạt động của bộ máy Nhà nước, là công cụ chủ yếu phân bổ các nguồn tài chính quốc gia, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh và chống độc quyền, định hướng hình thành cơ cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. Điều đó được thực hiện thông qua các chính sách thuế và chính sách chi tiêu của NSNN nhằm vừa kích thích vừa gây sức ép với các doanh nghiệp, nhằm kích thích sự tăng trưởng kinh tế. + Ngân sách Nhà nước cung cấp nguồn kinh phí để Nhà nước đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt, trên sơ sở đó tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Đây là một trong những biện pháp căn bản để chống độc quyền.+ Thông qua các khoản thuế và chính sách thuế sẽ đảm bảo vai trò định hướng đầu tư, kích thích hoặc hạn chế kinh doanh. Việc đặt ra các loại thuế với thuế suất ưu đãi, các quy định miễn thuế, giảm thuế,… có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.b. Về mặt xã hộiNgân sách Nhà nước là công cụ có hiệu lực của Nhà nước để điều chỉnh trong lĩnh vực thu nhập, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Việc thực hiện các nhiệm vụ này không vì mục tiêu lợi nhuận. + Thông qua các khoản chi Ngân sách cho việc thực hiện các vấn đề xã hội như chi hoạt động bộ máy nhà nước, lực lượng quân đội, công an, chi giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao… Bên cạnh đó, hàng năm Chính Phủ vẫn có sự chú ý đặc biệt đối với các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như chi trợ cấp xã hội, các loại trợ giúp gián tiếp dưới hình thức trợ giá cho các mặt hàng thiết yếu (lương thực, điện, nước,…), các khoản chi phí để thực hiện chính sách dân số, chính sách việc làm, các chương trình quốc gia về chống mù chữ, chống dịch bệnh, các chi phí cho việc cung cấp hàng hoá công cộng.+ Bên cạnh các khoản chi NSNN cho việc thực hiện các vấn đề xã hội, thuế cũng được sử dụng để thực hiện vai trò tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Thông qua thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm điều tiết những đối tượng có thu nhập cao để tái phân phối lại cho những đối tượng có thu nhập thấp, hạn chế sự phân hoá giàu nghèo, tiến tới đảm bảo công bằng xã hội về thu nhập. Đối với các loại thuế gián thu (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng,…), Nhà nước áp dụng mức thuế suất thấp đối với những hàng hoá tiêu dùng thiết yếu và mức thuế cao đối với những mặt hàng xa xỉ, các loại dịch vụ cao cấp nhằm phân phối lại một bộ phận thu nhập của người giàu trong xã hội.c. Về mặt thị trườngNgân sách Nhà nước là công cụ để điều tiết thi trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát. Trong nền kinh tế thi trường, giá cả chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường. Do đó để ổn định giá cả, Chính Phủ có thể tác động vào cung hoặc cầu hàng hoá trên thị trường. Sự tác động này không chỉ được thực hiện thông qua thuế mà còn được thực hiện thông qua chính sách chi tiêu của NSNN. + Bằng nguồn cấp phát của chi tiêu NSNN hàng năm cac quỹ dự trữ Nhà Nước về hàng hoá và tài chính được hình thành. Trong trường hợp thị trường có nhiều biến động, giá cả lên quá cao hoặc xuống thấp, nhờ lực lượng dự trữ hàng hoá và dự trữ tiền tệ thì Nhà nước có thể điều hoà quan hệ cung cầu hàng hoá để bình ổn giá cả trên thị trường.+ Trong trường hợp nền kinh tế có lạm phát, để khống chế và đẩy lùi lạm phát, chính phủ thực hiện các biện pháp như: Cắt giảm chi tiêu ngân sách, chống tình trạng lãng phí trong chi tiêu, đồng thời có thể tăng thuế tiêu dùng để hạn chế cầu, giảm thuế đầu tư kích thích phát triển để tăng cung. Ngoài ra Chính Phủ có thể sử dụng tín dụng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt của NSNN.Với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, sự mất ổn định trong quá trình phát triển KTXH là điều không tránh khỏi. Do đó việc tăng cường can thiệp và điều chỉnh của Nhà nước trở nên cần thiết và thiết yếu. LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để phát triển kinh tế bền vững đòi hỏi phải có chế quản lý nhà nước thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt phải xây dựng tài đủ mạnh Hệ thống tài có vai trò khơng thể thiếu hoạt động Nhà Nước, thành phần kinh tế xã hội Hoạt động tài đa dạng, phức tạp, tác động trực tiếp đến kinh tế quốc dân Ngân sách nhà nước (NSNN) yếu tố quan trọng hệ thống tài quốc gia Ngân sách nhà nước phận hệ thống hệ thống quốc gia, điều kiện vật chất quan trọng để thực chức nhiệm nhà nước Đồng thời NSNN cơng cụ quan trọng nhà nước điều chỉnh vĩ mơ tồn đời sống kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc gia Ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo nguồn vốn cho tái sản xuất, mở rộng sản xuất cho kinh tế, NSNN công cụ để thực tích luy tập trung vốn, phân phối sử dụng cho q trình thực cơng nghiệp hố đại hoá Ngân sách nhà nước định việc thực mục tiêu chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cân đối lớn nên kinh tế quốc dân, cung cấp kinh phí cho lĩnh vực sản xuất vật chất phần vốn quan trọng cho phận khác hệ thống tài Ngồi ra, ngân sách nhà nước đảm bảo cho tồn hoạt động máy nhà nước Để sử dụng nguồn lực cách hiệu thì công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước cần quan tâm trọng Cùng với đổi kinh tế nước, kinh tế địa phương cũng có bước tiến đáng kể, kéo theo số thu, chi ngân sách huyện không ngừng tăng lên, bước cải thiện, nâng cao hiệu sử dụng Để đảm bảo ngân sách huyện thực công cụ cho quyền cấp huyện thực chức năng, nhiệm vụ mình, năm qua, nhờ quan tâm cấp quyền, nỗ lực ngành nên cơng tác quản lý tài ngân sách huyện Đông Triều đạt mặt tích cực đáng kể, có nhiều chuyển biến tích cực quản lý thu, chi cũng nhiều nội dung khác Nhờ đó, đóng góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân huyện Tuy vậy, bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý thu chi ngân sách địa bàn huyện thiếu sót, nhiều biểu chưa hiệu quả, cơng tác quản lý NSNN bộc lộ yếu kém, làm thất thoát NSNN, phân cấp ngân sách có thay đởi tích cực, cần phải đổi để cấp ngân sách thực tự chủ, động quản lý điều hành NS, đồng thời khơi dậy tiềm lực tài ở địa phương Trong điều kiện đẩy nhanh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước cũng địa phương, nhu cầu lớn tài Điều đặt nhiệm vụ tiếp tục hồn thiện quản lý NSNN nhằm bảo đảm huy động sử dụng NSNN có hiệu hiệu lực cao Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện quản lý NSNN nước nói chung ở cấp huyện nói riêng đặt xúc Từ thực trạng đó, em chọn đề tài “Hồn thiện quản lý Ngân sách huyện địa bàn huyện Đông Triều” nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách địa bàn huyện Đông Triều Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích, đánh giá tình hình quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đơng Triều từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách cho phù hợp với điều kiện đặc điểm địa bàn 2.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn ngân sách nhà nước - Tìm hiểu, phân tích thực trạng quản lý ngân sách địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2013-2015 - Đánh giá mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân tồn quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đông Triều - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách địa bàn Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: địa bàn huyện Đông Triều - Quảng Ninh - Phạm vi thời gian: số liệu thu thập qua năm từ 2013-2015 - Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu công tác quản lý ngân sách nhà nước Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận 4.1.1 Chủ nghĩa vật biện chứng: Cho biết giới khách quan thể thống vật tượng không tồn cô lập mà chúng liên hệ ràng buộc với nhau.Vận dụng phương pháp giúp ta xem xét yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, xem xét mối quan hệ phát triển kinh tế xã hội với tình hình thu chi ngân sách, mối quan hệ phận chế quản lý thu chi ngân sách 4.1.2 Chủ nghĩa vật lịch sử: Mỗi vật tượng có quy trình phát triển vận động định từ lúc hình thành Muốn hiểu chất vật tượng phải xem xét mặt, yếu tố, quy trình vật tượng cũng tính lịch sử 4.2 Phương pháp thu thập tài liệu 4.2.1 Tài liệu thứ cấp: Thông qua nguồn số liệu từ phòng tài huyện, sách báo, mạng internet… 4.2.2 Tài liệu sơ cấp: Thông qua việc tham khảo ý kiến cán quản lý có kinh nghiệm phòng tài huyện, thơng qua giúp đỡ nhân viên phòng tài 4.3 Xử lý số liệu 4.3.1 Phương pháp thống kê mô tả: Đây phương pháp phổ biến nghiên cứu vì muốn đánh giá đắn, xác trình thu chi ngân sách ta cần phải thu thập số liệu có liên quan 4.3.2 Phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh số liệu năm với để thấy biến động khoản thu, chi thể ở số tương đối, số tương đối kết cấu, số bình quân… Qua giúp ta nhận xét trình quản lý hoạt động thu chi ngân sách địa bàn 4.3.3 Các tiêu nghiên cứu - So sánh tình hình dự toán ngân sách việc thực toán ngân sách : Từ đưa nhận xét đánh giá tình hình thu , chi ngân sách huyện Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu phần kết luận thì nội dung khóa luận chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nuớc huyện Đông Triều Chương 3: Một số giải pháp quản lý ngân sách huyện huyện Đông Triều thời gian tới CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước quản lý ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước NSNN phạm trù kinh tế, lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Nhà nước đời quan hệ hàng hóa, tiền tệ Nhà nước với tư cách quan quyền lực thực trì phát triển xã hội thường quy định khoản thu mang tính bắt buộc đối tượng xã hội phải đóng góp để đảm bảo chi tiêu cho máy Nhà nước, quân đội, cảnh sát, giáo dục Trải qua nhiều giai đoạn phát triển chế độ xã hội, nhiều khái niệm NSNN đề cập theo góc độ khác NSNN văn kiện lập pháp hay đạo luật chứa đựng hay có kèm theo bảng kê khai khoản thu chi dự liệu cho thời gian đó, khuôn mẫu mà quan lập pháp, hành pháp cùng quan hành phụ thuộc phải tuân theo NSNN kế hoạch thu chi tài hàng năm Nhà nước xét duyệt theo trình tự pháp định NSNN dự toán (bản ghi) cân đối hàng năm thu, chi cho quan quyền Nhà nước Về hình thức, khái niệm có khác định, nhiên, chúng phản ánh kế hoạch, dự toán thu, chi Nhà nước thời gian định với hình thái biểu quy tiền tệ tập trung Nhà nước Nhà nước sử dụng quy tiền tệ tập trung để trang trải cho chi tiêu gồm: chi cho hoạt động máy Nhà nước, chi cho an ninh quốc phòng, chi cho an sinh xã hội Trong thực tiễn hoạt động NSNN hoạt động thu (tạo thu) chi tiêu (sử dụng) quy tiền tệ Nhà nước, làm cho ng̀n tài vận động bên Nhà nước với bên chủ thể kinh tế, xã hội trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân hình thức giá trị Đằng sau hoạt động thu chi chứa đựng mối quan hệ kinh tế Nhà nước với chủ thể khác Nói cách khác, NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế Nhà nước với chủ thể kinh tế kinh tế - xã hội phân phối tổng sản phẩm xã hội Thông qua việc tạo lập, sử dụng quy tiền tệ tập trung Nhà nước, chuyển dịch phận thu nhập bằng tiền chủ thể thành thu nhập Nhà nước Nhà nước chuyển dịch thu nhập đến chủ thể thụ hưởng nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Ở Việt Nam, NSNN quy định Luật Ngân sách Nhà nước sau: "NSNN toàn khoản thu chi Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà nước" 1.1.1.2 Bản chất ngân sách nhà nước Ngân sách Nhà nước phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, đời cùng với xuất Nhà nước Do đó, NSNN gắn liền với chức nhiệm vụ Nhà nước, đồng thời phương tiện vật chất cần thiết để hệ thống quyền Nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội mình Ở giai đoạn phát triển người ta có quan điểm khác NSNN Tuy nhiên quy tụ lại chúng thể chất NSNN theo khía cạnh sau đây: - Xét phương diện pháp lý: NSNN đạo luật dự trù khoản thu, chi bằng tiền Nhà nước thời gian định, thường năm Đạo luật quan lập pháp quốc gia ban hành - Xét nội dung kinh tế: NSNN hệ thống mối quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối thành viên Đó quan hệ lợi ích kinh tế Nhà nước tổ chức KT-XH, tầng lớp dân cư - Xét tính chất xã hội: NSNN công cụ kinh tế nhằm đảm bảo cho việc thực chức nhiệm vụ Nhà nước Tóm lại, NSNN quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quy tiền tệ tập trung Nhà nước Nhà nước tham gia phân phối nguồn tài quốc gia nhằm thực chức nhà Nước Các quan hệ kinh tế cấu thành nên chất NSNN nảy sinh Nhà nước tiến hành khoản thu, chi sở luật định Nhà nước quy định 1.1.1.3 Vai trò ngân sách nhà nước Xuất phát từ chất NSNN sở nhiệm vụ cụ thể giai đoạn thì vai trò quản lý kinh tế - xã hội NSNN cũng thay đổi theo để NSNN thực cơng cụ quan trọng sách tài tiền tệ quốc gia Vai trò NSNN đề cập ở nhiều nội dung, song khái quát khía cạnh sau: a Về mặt kinh tế Ngân sách Nhà nước công cụ tập trung ng̀n tài đảm bảo trì tờn hoạt động máy Nhà nước, công cụ chủ yếu phân bở ng̀n tài quốc gia, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh chống độc quyền, định hướng hình thành cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững Điều thực thơng qua sách thuế sách chi tiêu NSNN nhằm vừa kích thích vừa gây sức ép với doanh nghiệp, nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế + Ngân sách Nhà nước cung cấp nguồn kinh phí để Nhà nước đầu tư cho sở hạ tầng, hình thành doanh nghiệp thuộc ngành then chốt, sơ sở tạo mơi trường điều kiện thuận lợi cho đời phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Đây biện pháp để chống độc quyền + Thông qua khoản thuế sách thuế đảm bảo vai trò định hướng đầu tư, kích thích hạn chế kinh doanh Việc đặt loại thuế với thuế suất ưu đãi, quy định miễn thuế, giảm thuế,… có tác dụng kích thích mạnh mẽ doanh nghiệp b Về mặt xã hội Ngân sách Nhà nước cơng cụ có hiệu lực Nhà nước để điều chỉnh lĩnh vực thu nhập, góp phần giải vấn đề xã hội Việc thực nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận + Thông qua khoản chi Ngân sách cho việc thực vấn đề xã hội chi hoạt động máy nhà nước, lực lượng quân đội, công an, chi giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao… Bên cạnh đó, hàng năm Chính Phủ có ý đặc biệt tầng lớp dân cư có thu nhập thấp có hồn cảnh đặc biệt chi trợ cấp xã hội, loại trợ giúp gián tiếp hình thức trợ giá cho mặt hàng thiết yếu (lương thực, điện, nước,…), khoản chi phí để thực sách dân số, sách việc làm, chương trình quốc gia chống mù chữ, chống dịch bệnh, chi phí cho việc cung cấp hàng hố cơng cộng + Bên cạnh khoản chi NSNN cho việc thực vấn đề xã hội, thuế cũng sử dụng để thực vai trò tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội Thông qua thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm điều tiết đối tượng có thu nhập cao để tái phân phối lại cho đối tượng có thu nhập thấp, hạn chế phân hoá giàu nghèo, tiến tới đảm bảo công bằng xã hội thu nhập Đối với loại thuế gián thu (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng,…), Nhà nước áp dụng mức thuế suất thấp hàng hoá tiêu dùng thiết yếu mức thuế cao mặt hàng xa xỉ, loại dịch vụ cao cấp nhằm phân phối lại phận thu nhập người giàu xã hội c Về mặt thị trường Ngân sách Nhà nước công cụ để điều tiết thi trường, bình ổn giá kiềm chế lạm phát Trong kinh tế thi trường, giá chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ cung cầu hàng hoá thị trường Do để ởn định giá cả, Chính Phủ tác động vào cung cầu hàng hố thị trường Sự tác động không chỉ thực thơng qua thuế mà thực thơng qua sách chi tiêu NSNN + Bằng nguồn cấp phát chi tiêu NSNN hàng năm cac quy dự trữ Nhà Nước hàng hoá tài hình thành Trong trường hợp thị trường có nhiều biến động, giá lên cao xuống thấp, nhờ lực lượng dự trữ hàng hoá dự trữ tiền tệ thì Nhà nước điều hồ quan hệ cung cầu hàng hố để bình ởn giá thị trường + Trong trường hợp kinh tế có lạm phát, để khống chế đẩy lùi lạm phát, phủ thực biện pháp như: Cắt giảm chi tiêu ngân sách, chống tình trạng lãng phí chi tiêu, đờng thời tăng thuế tiêu dùng để hạn chế cầu, giảm thuế đầu tư kích thích phát triển để tăng cung Ngồi Chính Phủ sử dụng tín dụng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt NSNN Với kinh tế vận hành theo chế thị trường, ổn định trình phát triển KT-XH điều khơng tránh khỏi Do việc tăng cường can thiệp điều chỉnh Nhà nước trở nên cần thiết thiết yếu 1.1.1.4 Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam a Hệ thống Ngân sách Nhà nước Hệ thống NSNN tởng thể cấp ngân sách có quan hệ hữu với trình thực huy động, quản lý nguồn thu nhiệm vụ chi cấp ngân sách Hệ thống NSNN Việt Nam bao gồm ngân sách Trung Ương (NSTƯ) Ngân sách địa phương (NSĐP) Ngân sách địa phương bao gờm ngân sách đơn vị hành cấp có Hội đờng nhân dân Uỷ ban nhân dân Đó ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương (gọi chung ngân sách cấp tỉnh), ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách cấp huyện) ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) Ngân sách Trung Ương giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo thực nhiệm vụ chiến lược quan trọng quốc gia dự án đầu tư phát triển KT-XH, điều phối hoạt động kinh tế vĩ mơ đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại hỗ trợ địa phương chưa cân đối thu, chi ngân sách NSĐP đảm bảo chủ động thực nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh trật tự an tồn xã hội phạm vi quản lý, huy động quản lý phần vốn NSTƯ hoạt động địa bàn địa phương, điều tra vốn NSTƯ để cân đối hệ thống ngân sách doanh số, chi phí thu nhập chịu thuế, so sánh với năm trước Đánh giá mức độ thất thu khu vực này, nêu rõ nguyên nhân giải pháp khắc phục Phối hợp với quan liên quan, rà soát, nắm bắt toàn số dự án đầu tư địa bàn, đối chiếu, phân loại việc thu nộp tiền thuê đất dự án Nắm rõ số vào hoạt động, số hết thời hạn ưu đãi miễn thuế để tính thuế thu đủ khoản thuế phát sinh, tiến hành lập hồ sơ quản lý theo dự án Rà sốt tởng số doanh nghiệp cấp giấy phép, số giấy phép hiệu lực, hết hiệu lực, số doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp xây dựng, số doanh nghiệp chưa triển khai thời kỳ ưu đãi … để xây dựng kế hoạch thu NS phù hợp Quản lý thu thuế sử dụng đất đai nhà ở: Trên sở qui hoạch đất đai duyệt, quan Thuế phối hợp với ngành Tài chính, Tài ngun Mơi trường quyền địa phương tở chức đấu giá quyền sử dụng đất; số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tập trung đầy đủ, kịp thời vào NSNN theo qui định để đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển, không giữ lại tự chi gửi ở tài khoản vãng lai Kho bạc Nhà nước Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để khai thông thị trường bất động sản tạo ng̀n thu cho NSNN Tởng hợp diện tích đất lập để quản lý thu so với quĩ đất ở địa bàn quản lý Đánh giá tình hình triển khai thuê đất địa bàn, giá đất cho thuê đơn vị thuộc diện nộp tiền thuê đất, xác định rõ số tiền thuê đất nộp, số phải nộp đối tượng Tình hình nợ đọng tiền thuê đất, xác định nguyên nhân giải pháp khắc phục Đối với công tác quản lý thu phí lệ phí: đánh giá tình hình thu nộp phí, lệ phí tở chức theo qui định Tổng hợp đầy đủ số thu, số để lại số nộp NSNN Tổ chức thực quản lý ghi thu, ghi chi NS kịp thời, đầy đủ, chế độ qui định khoản thu để lại đơn vị để đảm bảo chi phải hạch toán quản lý qua NSNN Quản lý thu thuế xã, thị trấn: tiếp tục thực uỷ nhiệm thu cho xã, thị trấn khoản thuế nhỏ nằm rải rác địa bàn Thực 87 kiểm kê đưa vào quản lý, đầu tư khai thác sản xuất kinh doanh có tở chức hình thức giao khốn, thầu để thu hoa lợi đất công (đầm, ao, hồ,…) Tuy nhiên phải trọng vấn đề môi trường tài ngun, khơng vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến đời sống lâu dài Đối với khoản thu khác NSĐP: quan tài phối hợp với ngành chức địa phương, rà soát quản lý khoản thu khác phát sinh địa bàn, đảm bảo tận thu tốt khoản thu phát sinh, tham mưu cho quyền địa phương đưa vào quản lý sử dụng mục đích hiệu Chú trọng xây dựng nguồn thu mới, kịp thời ban hành chế, sách phù hợp nhằm ni dưỡng ng̀n thu khuyến khích phát triển để đảm bảo tăng thu cho NSNN; cải cách phương thức quản lý thu thuế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật thuế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Đảng, cấp quyền địa phương 3.3.3.2 Đổi công tác quản lý chi ngân sách Quản lý chi NS vấn đề mấu chốt định hiệu hoạt động NSNN Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí Ḷt phòng chống tham nhũng Chính phủ ban hành triển khai rộng khắp Việc quản lý chi tiêu NS chặt chẽ yêu cầu bắt buộc tất cấp quyền, ngành, quan, đơn vị thụ hưởng NSNN Để đạt mục đích cần thực đổi công tác quản lý chi NSNN theo nội dung sau: + Đổi quản lý chi đầu tư phát triển: để quản lý tốt chi NS cho đầu tư XDCB quyền Huyện phải trọng công tác kiểm tra giám sát chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực tốt chức nhiệm vụ Phòng Tài - Kế hoạch Huyện cần bám sát qui hoạch, kế hoạch duyệt tham mưu cho UBND Huyện thực việc xếp bố trí đầu tư phù hợp đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn giám sát thực nghiêm túc trình tự thủ tục quản lý vốn đầu tư XDCB, đảm bảo việc áp dụng tiêu chuẩn định mức, đơn giá sát thực, kịp thời, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí xây dựng bố trí dàn trải, kéo dài thời gian đầu tư … Các đơn vị giao nhiệm vụ chủ 88 đầu tư lập thiết kế dự toán đầu tưXDCB phải bám sát qui hoạch, kế hoạch mục đích đầu tư để thiết kế xây dựng công trình đầu tư phù hợp Khi lập chi phí đầu tư xây dựng cơng trình phải đảm bảo chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình xác định sở khối lượng công việc, định mức, chỉ tiêu kinh tế - ky thuật chế độ sách Nhà nước đồng thời phải phù hợp với yếu tố khách quan thị trường thời kỳ Hạn chế tới mức tối đa phát sinh tính sót, thay đởi kết cấu, chủng loại vật liệu cao cấp, đắt tiền làm lãng phí thời gian vốn đầu tư từ NSNN Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát toán cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ quản lý NS, kiểm soát chặt chẽ dự án ghi kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm Các dự án đầu tư cấp phát vốn NSNN phải đảm bảo có đủ thủ tục đầu tư xây dựng, ghi kế hoạch có đủ điều kiện cấp phát vốn Thực nghiêm túc đầy đủ bước kiểm tra theo qui định, kiểm tra trước, sau tốn Kho bạc cần có biện pháp đề nghị chủ đầu tư lập trình duyệt báo cáo tốn dự án hồn thành theo qui định; nhận xét mặt (tình hình chấp hành trình tự đầu tư XDCB, đối chiếu số vốn cấp cho dự án theo năm) Nhận xét quan Kho bạc để quan Tài xem xét thẩm tra tốn dự án cơng trình hồn thành Thực đởi phương thức bố trí, quản lý vốn đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị góp phần đấu tranh có hiệu với tình trạng đầu tư xây dựng không qui hoạch, phân tán, lãng phí, thất thốt, dàn trải… nhằm nâng cao hiệu công tác đầu tư XDCB Nhà nước toàn xã hội Tập trung vốn đầu tư công trình hạ tầng lớn, khả thu hồi vốn thấp Các cơng trình có khối lượng nhỏ cơng trình giao thơng nơng thơn, kiên cố hố kênh mương… nên chuyển sang hình thức Nhà nước nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ xi măng cho vay không lãi suất… Các khoản thu từ sở hạ tầng hay liên quan đến sở hạ tầng tiền đất, tiền thuê mặt đất mặt nước, phí sử dụng hạ tầng đầu tư trở lại 89 cho tu bảo dưỡng phát triển hạ tầng; khoản thu từ nông nghiệp nông thôn đầu tư để phát triển nông nghiệp nông thôn… Danh mục đầu tư từ NS cần rút gọn đảm bảo đầu tư tập trung, trọng điểm, có hiệu kích thích chủ thể kinh tế - xã hội khác tham gia đầu tư Huy động đóng góp tởng lực Doanh nghiệp, đờng tình ủng hộ góp sức nhân dân Tiếp tục tranh thủ giúp đỡ Sở, Ban, Ngành Tỉnh nguồn đầu tư công trình; nguồn vốn thực chương trình, mục tiêu + Đổi quản lý chi thường xuyên: Đối với chi quản lý hành chính: Ưu tiên bố trí thoả đáng cho máy Nhà nước Tiếp tục mở rộng khốn biên chế, khốn chi quản lý hành chính, đờng thời giao trách nhiệm cụ thể để đảm bảo việc thực chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước giao Thực nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơng khai quản lý, sử dụng NS, gắn trách nhiệm chi tiêu NS với cải cách hành chính, tở chức lại cấu máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tinh giản máy hành chính, nâng cao hiệu hiệu lực quản lý nhà nước Đối với chi nghiệp kiến thiết kinh tế: Cần tập trung cho chương trình, dự án trọng điểm Nâng dần tỷ trọng nội dung chi chuyển đổi giống cây, giống con, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chuyển đổi nghề nghiệp Thực huy động nguồn lực xã hội rộng rãi để phát triển nghiệp kinh tế Đối với lĩnh vực xã hội: thực xã hội hóa tối đa để huy động nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực NS phát triển nghiệp xã hội theo định hướng, mục tiêu đề Đổi chế quản lý nghiệp công, giao quyền trách nhiệm cho đơn vị mặt: tổ chức thực nhiệm vụ, máy tổ chức tài chính; thực chuyển chế hoạt động sở nghiệp công sang chế quản lý, hạch toán cung ứng dịch vụ; hoạt động tài đơn vị cơng khai kiểm tốn; thực sách quản lý bình đẳng khu vực cơng lập ngồi cơng lập 90 Ngồi ra, để nâng cao hiệu công tác quản lý chi NSNN quyền Huyện cần kiến nghị cấp có thẩm quyền hồn thiện định mức phân bở: rà sốt, xây dựng bở sung định mức chi mới, xố bỏ định mức lạc hậu đảm bảo cho hệ thống định mức, tiêu ch̉n có tính khoa học, tính thực tiễn cao Thực cấp kinh phí sở hệ thống định mức, tiêu chuẩn đặc biệt giai đoạn bước vào thời kỳ ổn định ngân sách Đổi phương thức cấp phát vốn NSNN theo hướng nhanh, gọn, dễ kiểm tra Bảo đảm việc cấp kinh phí theo kế hoạch dự tốn duyệt, qui định chế độ cấp kinh phí vừa đơn giản, vừa khoa học, đảm bảo thứ tự ưu tiên, đảm bảo có dự phòng kinh phí để xử lý có nhu cầu đột xuất cân đối thu chi trình chấp hành Tiếp tục thực hiện, thực triệt để nguyên tắc toán trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước, hạn chế toán bằng tiền mặt, toán qua trung gian Quản lý kiểm soát khoản chi thường xuyên ngân sách theo hướng kiểm soát chi theo kết đầu ra, phương thức quản lý tiên tiến, hiệu Kiến nghị quan có thẩm quyền hoàn thiện chế độ quản lý chi tiêu NS (chế độ trang bị sở điều kiện làm việc; chế độ chi NS thực nhiệm vụ chuyên mơn; chế độ, định mức cơng tác phí, hội nghị …) đảm bảo phù hợp thực tế, phục vụ hiệu ngành, cấp thực tốt nhiệm vụ chuyên môn Nhà nước giao đảm bảo phù hợp với khả ngân sách, thúc đẩy đơn vị sử dụng NS tiết kiệm, hiệu quả, thực cơng khai minh bạch Hồn chỉnh chế kiểm sốt chi NS Ban hành qui định cụ thể qui trình, thủ tục chi ngân sách nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách đồng thời đảm bảo quản lý NS chặt chẽ, hiệu Xây dựng qui trình cấp phát khoản chi chặt chẽ, hợp lý nhằm hạn chế tối đa tiêu cực nảy sinh trình cấp phát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát chi quan có thẩm quyền Chi NSNN chỉ thực có đủ điều kiện: có dự tốn NS duyệt; chế độ tiêu chuẩn định mức nhà nước qui định; thủ trưởng đơn vị sử dụng NS người uỷ 91 quyền chuẩn chi; việc thực mua sắm thực theo qui trình thủ tục qui định Xác lập thứ tự ưu tiên khoản chi NSNN theo mức độ cần thiết khoản chi tình hình cụ thể phát triển kinh tế - xã hội thực chức quan công quyền 3.3.4 Chú trọng chất lượng cơng tác tốn NSNN Các đơn vị thụ hưởng NS chịu trách nhiệm lập toán NSNN đơn vị, đối chiếu khớp với ng̀n kinh phí Kho bạc Nhà nước cấp phát, lập biểu mẫu theo qui định gửi quan tài tởng hợp thẩm tra phê duyệt Số liệu toán phải đảm bảo trung thực, xác, phản ánh nội dung thu - chi theo mục lục NSNN phải lập thời gian qui định Tởng tốn NS cấp huyện, xã phải chịu thẩm tra phê duyệt HĐND cấp huyện cấp xã Thực chế độ kiểm toán bắt buộc tất đơn vị sử dụng NS Xây dựng thể chế giám sát tài đờng bộ, trọng hoạt động giám sát đoàn thể quần chúng, nhân dân hoạt động tự giám sát, kiểm tra tài đơn vị sở Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt toán đơn vị dự toán đơn vị dự toán trực thuộc; phòng chun quản phòng Tài Kế hoạch Huyện toán đơn vị dự toán, toán NS cấp Các cán chuyên quản phải thường xuyên bám sát đơn vị giao phụ trách để hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn sai sót, giúp đỡ đơn vị trình thực chi tiêu NS để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm xảy Cần có chế qui định rõ chế độ trách nhiệm cán chuyên quản xảy sai sót đơn vị giao phụ trách, cán chuyên quản phải chịu trách nhiệm số liệu kiểm tra, phê duyệt tốn mình 3.3.5 Tăng cường cơng tác tra tài kiểm sốt chi NSNN Thơng qua biện pháp quản lý chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước cần hoàn thiện xây dựng chuẩn qui trình nghiệp vụ nhằm quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo dự toán duyệt, đảm bảo theo chế độ tiêu chuẩn 92 định mức, kiên từ chối khoản chi không chế độ, dự tốn, tiếp tục khẳng định vai trò Kho bạc Nhà nước việc thực phối hợp thu kiểm soát chi NSNN quản lý quĩ NSNN, giám sát đơn vị thực chấp hành dự toán NSNN Giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chống lãng phí sử dụng kinh phí NS Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giám sát HĐND cấp Huyện, cấp xã, thị trấn NSNN nói chung NSĐP phương nói riêng Cần nâng tỷ trọng đại biểu HĐND chuyên trách giúp việc lĩnh vực NSNN, tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chuyên nghiệp để NS Tăng cường giám sát cán công nhân viên, nhân dân nhằm thúc đẩy tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng lĩnh vực tài Thực nghiêm chỉnh qui định cơng khai tài cấp NS huyện, xã, đơn vị dự tốn, tở chức NSNN hỗ trợ, cơng khai khoản đóng góp dân, cơng khai phân bở, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN … Thực đổi phương thức công khai tài chính, cải cách thủ tục tạo điều kiện tối đa cho người cung cấp thông tin nắm nhanh gọn, xác thơng tin kể ng̀n tài kết việc sử dụng ng̀n tài Việc thực đờng biện pháp trực tiếp, gián tiếp làm tăng hiệu quản lý NSNN cấp huyện Huyện Đơng Triều Có thể khái qt hiệu biện pháp mang lại sơ đồ hình 3.1 sau: 93 Hình 3.1: Hiệu đạt thực biện pháp đổi thu chi NS Biện pháp nâng cao hiệu thu ngân sách Huyện Đông Triều Các giải pháp Biện pháp nâng cao hiệu chi ngân sách Huyện Đông Triều Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt lại tất ng̀n thu bỏ sót Tạo dựng, phát triển ng̀n thu Khai thác triệt để nguồn thu địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ khơng bỏ sót đối tượng để đảm bảo tăng NS huyện Góp phần tăng thu ngân sách huyện Lập dự toán chi NS sát thực Cơng tác điều hành chi an tồn, ổn định hiệu Nâng cao hiệu sử dụng NS, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hành Đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế, thực công bằng tiến xã hội, giảm thiểu khoản chi lãng phí đơn vị hành nghiệp tiết kiệm, chống lãng phí Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chi từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán đến khâu toán cho NSNN Củng cố, đào tạo cán tổ chức máy quản lý chi NSNN 94 Củng cố kỷ luật tài ý thức chấp hành luật pháp cấp, ngành, đơn vị Đào tạo đội ngũ cán có đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế 3.4 Một số kiến nghị Qua thời gian thực tỷ lệ phần trăm điều tiết thu định mức chi NSNN cũng việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn ổn định ngân sách (2011 - 2015) địa bàn Huyện bộc lộ nhiều bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung thời kỳ ổn định 3.4.1 Về phân cấp nguồn thu Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% cấp huyện quản lý Các khoản thu phí, lệ phí đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý nộp cho ngân sách cấp tỉnh 100% phát sinh địa bàn huyện thì điều hồ cho ngân sách huyện hưởng nhằm tăng cường quản lý hành nhà nước địa bàn Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện cần giành tỷ lệ tối đa cho ngân sách cấp huyện khoản thu gắn với vai trò quản lý Nhà nước cấp huyện Đối với khoản thu dễ gây thất thu thuế tài nguyên khoáng sản, thuế xây dựng tư nhân … tiếp tục phân cấp quản lý cho cấp huyện, xã để quản lý khai thác nguồn thu tốt Tiến tới uỷ nhiệm thu cho cấp xã Phân cấp mạnh mẽ khoản thu phí, lệ phí cho quyền cấp xã đảm nhiệm Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước quyền cấp xã quản lý, đôn đốc thực nghĩa vụ nộp thuế nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế môn bài, thuế nhà đất; thuế hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho ngân sách xã hưởng tỷ lệ điều tiết tối đa khoản thu 3.4.2 Về phân cấp nhiệm vụ chi Đổi phân cấp nhiệm vụ chi NSNN phải đặt chế đồng phân cấp quản lý hành Nhà nước ngành lãnh thở, đảm bảo tính thống qui hoạch theo ngành theo địa bàn, cân đối mục tiêu kinh tế - xã hội địa bàn, đảm bảo tính hợp lý thống chế độ, sách, định mức chi tiêu; thực tiết kiệm chi thường xuyên, giành vốn cho đầu tư phát triển 95 Đối với chi đầu tư phát triển: tăng cường phân cấp cho NS huyện quản lý công trình đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng, hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, trạm xá … gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đồng thời tiến hành phân cấp cho huyện quản lý đầu tư đồng với phân cấp NS vốn đầu tư tránh tình trạng chồng chéo quản lý đầu tư xây dựng nay, công trình mà nguồn vốn đảm bảo thuộc cấp NS Trung ương, tỉnh, huyện xã, gây khó khăn cho cơng tác quản lý, toán dễ dẫn tới thất thoát tiền NS Đối với chi thường xuyên: Tiếp tục phân cấp cho huyện quản lý chương trình giống cây, theo định hướng phát triển chung tỉnh, giảm hình thức cấp phát uỷ quyền làm huyện bị động điều hành Tăng cường khoán chi quản lý hành chính, giao quyền tự chủ tài đơn vị hành nghiệp; nâng cao trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng NS để bước sử dụng NSNN hiệu quả, công khai, tăng thu nhập cho cán công chức; mở rộng thí điểm khốn chi cho cấp xã theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP Chính phủ Thực đờng giao quyền tự chủ tài chính, NS với tự chủ tổ chức, biên chế Căn vào cần thiết, chức năng, nhiệm vụ quan hành chính, đơn vị nghiệp hàng năm NSNN tính tốn cấp lượng kinh phí cố định hình thức Nhà nước đặt hàng cho đơn vị hành chính, nghiệp Với lượng kinh phí vậy, thủ trưởng đơn vị sử dụng NS quyền chủ động tuyển dụng, bố trí lao động, xếp tổ chức máy cho đảm bảo hiệu nhất, tiết kiệm Tiến tới đơn vị nghiệp có thu phải tở chức hạch tốn doanh thu, chi phí, tính tốn hiệu kinh tế, xác định lãi lỗ, thành lập quĩ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp Nâng cao chất lượng xây dựng qui chế chi tiêu nội đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn nhà nước qui định Từng bước cải cách thủ tục hành quản lý, điều hành NSNN tránh chế "xin - cho" 96 Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể thao Giao cho địa phương quyền định thành lập chuyển dần số sở công lập sang loại hình ngồi cơng lập nhằm đa dạng hố loại hình, hình thức hoạt động sản phẩm dịch vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hố, thể thao đờng thời huy động tiềm nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển khu vực Thực phân cấp cho cấp xã quản lý nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, tiến tới xã hội hóa hoạt động hệ thống 3.4.3 Hoàn thiện định mức phân bổ ngân sách Hệ thống định mức phân bổ NS tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 đến bộc lộ hạn chế, nhiều chỉ tiêu khơng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Để phục vụ cho thời kỳ ổn định (2016- 2020) cần phải xây dựng, bổ sung, hồn thiện lại hệ thống định mức phân bở Hệ thống định mức phân bổ phải đảm bảo nhiệm vụ chi, thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, không làm giảm tổng chi NSĐP; Định mức xây dựng phải đáp ứng yêu cầu Luật NSNN, phân bổ công bằng, hợp lý công khai; tiêu chí xây dựng định mức phải cụ thể, rõ ràng, dễ tính tốn, dễ kiểm tra; định mức phân bở phải thực đầy đủ yêu cầu NS cấp xã phận NSNN, định mức chi lĩnh vực NSĐP bao gồm chi lĩnh vực ở NS cấp xã Bở sung tiêu chí xây dựng định mức cho phù hợp với đặc điểm địa phương, để bước chuyển quản lý NS theo đầu vào sang quản lý theo đầu Ban hành đủ định mức có tính khoa học khả thi cần thiết cho quản lý NS Để tránh tình trạng nhiều địa phương xúc tình hình tự qui định số chế độ riêng, qui định Trung ương đề nghị thực phân cấp, phân quyền cho địa phương phép ban hành số chế độ tiêu chuẩn, định mức chi NS với yêu cầu điều kiện định theo định mức khung Trung ương qui định Chính phủ cần thống quản lý việc ban hành chế độ tiêu chuẩn định mức bao gồm: định mức 97 Trung ương ban hành; định mức Trung ương qui định mức khung, giao HĐND tỉnh định cụ thể cho phù hợp với đặc điểm địa phương Xây dựng khung định mức chi NS với hệ số khác để phù hợp với đặc điểm khả NS cấp quyền; phù hợp với dặc điểm điều kiện địa lý vùng; phù hợp với qui mơ tính chất đặc thù quan quản lý nhà nước Áp dụng định mức khung chi theo công việc thay cho áp dụng định mức cho theo biên chế lâu Ban hành hệ thống tiêu chuẩn trang thiết bị phương tiện làm việc phù hợp với loại chức danh công chức, viên chức để áp dụng thống quan nhà nước Trên sở hệ thống tiêu chuẩn, định mức cho phép quan, đơn vị quyền điều chỉnh trình thực hiện, phù hợp với yêu cầu công việc khả NS đơn vị 98 KẾT LUẬN Qua việc đánh giá tình hình thu, chi NSNN địa bàn huyện Đông Triều, em nhận định rằng: NSNN nguồn lực quan trọng hệ thống tài có ý nghĩa định đến việc thực chức quản lý Nhà nước hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh sách tài quốc gia Vì vậy phải tìm giải pháp đổi việc quản lý ngân sách Nhà nước địa bàn huyện cách tốt nhiệm vụ cấp thiết trước mắt nhiệm vụ lâu dài huyện Do vậy, đòi hỏi thành viên xã hội nói chung huyện Đơng Triều nói riêng phải nhận thức đầy đủ thực nghiêm minh pháp luật, sách tài Nhà nước, góp phần vào thực tốt mục tiêu kinh tế - xã hội huyện đề Luận văn cao học với đề tài: "Hoàn thiện quản lý Ngân sách huyện địa bàn huyện Đông Triều" đạt kết sau: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu là: khái niệm NSNN, NSĐP; vai trò NSNN, NSĐP; nội dung quản lý NSĐP; nhân tố ảnh hưởng tới quản lý NSĐP, kinh nghiệm quản lý NSĐP số địa phương Luận văn sử dụng phương pháp phân tích cách khoa học, phong phú, toàn diện, cập nhật qua phương pháp tiếp cận hệ thống thống kê tổng hợp Đưa đánh giá sát thực thực trạng công tác quản lý NS cấp huyện địa bàn Huyện Đông Triều kết đạt được, mặt yếu kém cần khắc phục, hoàn thiện Luận văn đưa số giải pháp để tăng cường quản lý NSNN cấp huyện sau: Đổi công tác quản lý thu, chi ngân sách Tăng cường chất lượng cơng tác lập, chấp hành tốn NSNN Tăng cường cơng tác tra tài kiểm sốt chi NSNN Hồn thiện tở chức máy quản lý NS cấp huyện 99 Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp quan máy quản lý NS cấp huyện Kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền hồn thiện tiêu ch̉n, định mức chi NSNN; chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN Việc đổi đề xuất giải pháp nêu chỉ thực hiệu thực tế chúng tiến hành đồng bộ, quán với với giải pháp, sách hỗ trợ khác giải pháp phân cấp, tổ chức hiệu lực máy tư pháp Đồng thời phải thống với Hiến pháp, chủ trương Đảng Nhà nước xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa vì mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Anh (2006), quy định quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị hành nghiệp, nxb Tài chính, Hà Nội Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), giáo trình Quản lý tài cơng, nxb Tài chính, Hà Nội Dương Đăng Chinh (2009), giáo trình lý thuyết tài chính, nxb Tài chính, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Nghị định số 60/2003/NĐCP ngày 06/6/2003 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật NSNN, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005), Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan Nhà nước, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), Nghị định 46/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội F.Baudhuin (1962), Tài cơng, dịch trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách Nhà nước, Nxb Thống Kê, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN (2002), Luật ngân sách Nhà nước 2002 luật số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Website: 10 Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, www.mof.gov.vn 11 Cởng thơng tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: www.quangninh.gov.vn 12 Cổng thông tin báo điện tử tỉnh Quảng Ninh: ww.baoquangninh.com.vn 13 Cổng thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn 14 Cởng thơng tin điện tử Tạp chí tài chính: www.tapchitaichinh.vn 101 ... thống ngân sách Sơ đồ 1.1: Cơ cấu hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NGÂN SÁCH CẤP... vì ng̀n thu chủ yếu thu , phí, lệ phí 1.1.2.3 Chi ngân sách nhà nước Quản lý chi ngân sách Nhà nước a Chi ngân sách nhà nước * Khái niệm chi ngân sách Nhà nước 17 Chi NSNN gờm tồn khoản chi từ... chủ văn minh 1.2.2 Nhiệm vụ ngân sách huyện Là cấp Ngân sách địa phương, ngân sách huyện nội dung thu nhiệm vụ chi cụ thể gắn với việc thực chức nhiệm vụ cấp: 1.2.2.1 Về chi ngân sách Chi Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện thu chi ngân sách huyện Đông Triều, Luận văn hoàn thiện thu chi ngân sách huyện Đông Triều, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, b. Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước, Các quy định pháp luật về NSNN bao gồm các hiến pháp, luật ngân sách, luật đầu tư công và các văn bản dưới luật, theo đó việc quản lý NSNN được thực hiện theo những quy định cơ bản sau:, b. Quản lý thu ngân sách Nhà nước, * Bản chất và vai trò của chi ngân sách Nhà nước, b/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, Bảng 2.4: Tổng hợp thu ngân sách huyện Đông Triều, Bảng 2.8 : Tổng hợp chi ngân sách huyện Đông Triều, MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HUYỆN CỦA HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRONG THỜI GIAN TỚI, Hình 3.1: Hiệu quả đạt được khi thực hiện các biện pháp, đổi mới thu chi NS

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay