Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết)

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:03

Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết). Tuần 20 (Từ 7/1/2019 đến 12/1/2019) Ngày soạn: 2/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 37 BÀI 25: ANKAN A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết khái niệm ankan, công thức chung dãy đồng đẳng ankan, cách gọi tên ankan HS nắm tính chất vật lý ankan Kỹ Lập dãy đồng đẳng ankan, viết CTCT gọi tên ankan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nhắc lại khái niệm hiđrocacbon? Dẫn vào Phân loại hợp chất hữu dựa theo thành phần nguyên tố, ta có hidrocacbon dẫn xuất hidrocacbon Phân loại hidrocacbon dựa theo đặc điểm cấu tạo, ta có hidrocacbon no, hidrocacbon khơng no, hidrocacbon thơm Vậy hidrocacbon no Chúng ta tìm hiểu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu hidrocacbon no Chương 5: Hidrocacbon no GV: Nhắc lại khái niệm hidrocacbon? HS: Hidrocacbon hợp chất hữu mà phân tử chứa cacbon hidro Hidrocacbon no hidrocacbon mà phân tử có liên kết đơn GV bổ sung: Hoạt động 2: Giới thiệu dãy đồng đẳng ankan Bài 25: Ankan I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Dãy đồng đẳng ankan GV: Nhắc lại khái niệm đồng đẳng? HS: Đồng đẳng chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 có tính chất hố học tương tự nhau, chúng hợp thành dãy đồng đẳng CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 + Đặc điểm cấu tạo: - Phân tử có liên kết đơn C-C, C-H - Ankan (parafin) hidrocacbon no mạch hở (khơng vòng) - CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1) - Nguyên tử C tạo nên liên kết đơn hướng đỉnh tứ diện - Các nguyên tử C không nằm đường thẳng GV: Lập dãy đồng đẳng ankan? GV y/c HS đưa khái niệm ankan Hoạt động 3: Viết đồng phân ankan Khái niệm đồng phân? HS: Đồng phân chất khác có cơng thức phân tử Có loại đồng phân? GV: Ankan có đồng phân mạch Cacbon GV yêu cầu HS viết CTCT đồng phân ankan từ CH4 đến C5H12 GV: Từ C4 trở đi, có CTCT khác Số C tăng, số đồng phân tăng HS lên bảng viết CTCT đồng phân Hoạt động 4: Gọi tên ankan GV: giới thiệu khái niệm gốc ankyl GV giới thiệu bảng 5.1 SGK: Cách gọi tên ankan mạch thẳng gốc ankyl mạch thẳng tương ứng từ C1 đến C10 Đồng phân Có loại đồng phân: - Đồng phân mạch Cacbon - Đồng phân vị trí liên kết bội - Đồng phân loại nhóm chức - Đồng phân vị trí nhóm chức VD: C4H10 1/ CH3-CH2-CH2-CH3 2/ CH3-CH(CH3)-CH3 Danh pháp ankan: H → gốc ankyl (CnH2n+2) (CnH2n+1) Bảng 5.1 SGK: GV: lấy ví dụ hướng dẫn cách gọi tên VD1 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 VD2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)CH3 GV: Lấy số ví dụ khác yêu cầu HS gọi tên VD1 CH3-CH(CH3)-C(CH3)(CH2CH3)CH2-CH(CH3)CH3 GV: Giới thiệu số cách gọi tên: CH3-CH(CH3)- : iso CH3-C(CH3)2- : neo * Gọi tên ankan mạch nhánh: - Chọn mạch C dài có nhiều nhánh làm mạch - Đánh STT nguyên tử C từ đầu gần nhánh - Trường hợp có nhiều nhánh, gọi tên mạch nhánh theo thứ tự vần chữ a, b, c Nếu có nhánh giống => thêm tiền tố đi-; có nhánh giống => thêm tiền tố triTên gọi: Số vị trí nhánh - tên mạch nhánh + tên mạch chính_an 1/ CH3-CH2-CH2-CH3: butan 2/ CH3-CH(CH3)-CH3: metylpropan GV: y/c HS xác định bậc nguyên tử * Bậc cacbon = số liên kết C-C cacbon ví dụ xung quanh nguyên tử cacbon = số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố HS gọi tên ankan BT6 – SGK xác định bậc nguyên tử cacbon * Hướng dẫn nhà - Đọc trước phần tính chất hố học Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 20 (Từ 7/1/2019 đến 12/1/2019) Ngày soạn: 2/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 38 ANKAN (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm tính chất hoá học, phương pháp điều chế ứng dụng ankan Kỹ Viết phương trình phản ứng ankan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Ôn cũ, xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Đọc tên ankan mạch thẳng từ C1 đến C10? Dẫn vào Đặc điểm cấu tạo ankan? Đặc điểm ảnh hưởng đến tính chất ankan? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất ankan Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: tìm hiểu tính chất vật lí ankan HS: đọc sgk II Tính chất vật lý HS: ghi C1 – C4: khí C5 – C18: lỏng C18 trở lên: rắn - t0nc, t0s, khối lượng riêng tăng theo số C - hầu hết ankan nhẹ nước không tan nước Hoạt động 2: tìm hiểu tính chất hóa học ankan III Tính chất hóa học GV: Do phân tử ankan gồm Phản ứng halogen liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng ankan phản ứng GV y/c HS nhắc lại khái niệm phản ứng HS: Phản ứng phản ứng nguyên tử hay nhóm nguyên tử phân tử hợp chất hữu bị thay nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác GV y/c HS viết phản ứng metan CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl clo Cho biết nguyên tử bị thay CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl thế? CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl HS: thay nguyên tử CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl hidro GV bổ sung: điều kiện xảy phản điều kiện phản ứng: ánh sáng ứng GV hướng dẫn cách đọc tên sản phẩm GV: đồng đẳng khác metan xảy phản ứng tương tự, tạo hỗn hợp sản phẩm Ví dụ: C3H8 + Cl2 → ? CH3CH2CH3 + Cl2 → CH3CH2CH2Cl + HCl 1-clo propan CH3CHClCH3 + HCl 2-clo propan * Quy tắc thế: nguyên tử halogen có xu hướng vào hidro cacbon bậc cao Phản ứng tách Khái niệm phản ứng tách? điều kiện phản ứng: t0, xt HS: phản ứng tách phản ứng hai hay nhiều nguyên tử bị tách khỏi phân tử hợp chất hữu Có hai loại phản ứng tách: phản ứng tách hidro (dehidro hoá) phản ứng Phản ứng đehidro hoá: bẻ gãy mạch cacbon (cracking) Ankan → anken + H2 Phản ứng cracking: Ankanankan + anken C3H8 → C3H6 + H2 GV y/c HS viết phản ứng tách VD: C3H8 C3H8 → CH4 + C2H4 GV: gas hỗn hợp nhiều hidrocacbon Phản ứng oxi hoá no khác Ứng dụng gas? HS: gas dùng để đốt cháy * Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng cháy), sản phẩm tạo gồm CO2 GV y/c HS viết phản ứng dạng tổng H2O quát 3n + CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O GV ý HS tỉ lệ số mol CO2 H2O phản ứng cháy ankan: Chú ý : nCO2 < nH2O nCO2 < nH2O Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp điều chế ứng dụng ankan IV Điều chế Trong phòng thí nghiệm Đ/c metan: CH3COONa + NaOH→CH4 + Na2CO3 GV: Các ankan đơn giản khác điều chế tương tự, nhiên điều chế ankan PTN Trong công nghiệp HS: tham khảo SGK GV giới thiệu: Các ankan thành phần dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu Chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu ankan phân đoạn khác V Ứng dụng ankan - Làm chất đốt, chất bôi trơn, nhiên liệu, làm dung môi, nến - Dùng làm nhiên liệu nguyên liệu HS: nghiên cứu SGK nêu ứng dụng: Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhấn mạnh lại kiến thức: - Phản ứng đặc trưng ankan phản ứng thế, ankan tham gia phản ứng tách, phản ứng cháy - Ứng dụng quan trọng ankan làm nhiên liệu nguyên liệu * Hướng dẫn nhà - Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... tên ankan mạch nhánh: - Chọn mạch C dài có nhiều nhánh làm mạch - Đánh STT nguyên tử C từ đầu gần nhánh - Trường hợp có nhiều nhánh, gọi tên mạch nhánh theo thứ tự vần chữ a, b, c Nếu có nhánh... hầu hết ankan nhẹ nước khơng tan nước Hoạt động 2: tìm hiểu tính chất hóa học ankan III Tính chất hóa học GV: Do phân tử ankan gồm Phản ứng halogen liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng ankan phản... đẳng ankan Bài 25: Ankan I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Dãy đồng đẳng ankan GV: Nhắc lại khái niệm đồng đẳng? HS: Đồng đẳng chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 có tính chất hố học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết), Giáo án hóa học 11 bài 25 Ankan (3 tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay