Bài tập thứ tự từ trong tiếng Anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:56

Bài tập thứ tự từ tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau Bài tập thứ tự từ tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập thứ tự từ tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thứ tự từ tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập thứ tự từ: Bài 1: Is the word order right or wrong? Correct the sentences where necessary Everybody enjoyed the party very much > OK Ben walks every morning to work >Ben walks to work every morning Joe doesn't like very much football I drink three or four cups of coffee every morning I ate quickly my breakfast and went out Are you going to invite to the party a lot of people? I phoned Tom immediately after hearing the news Did you go late to bed last night? Did you learn a lot of things at school today? 10 I met on my way home a friend of mine Hiển thị đáp án Bài 2: Put the parts of the sentence in the correct order (the party/ very much/ everybody enjoyed) Everybody enjoyed the party very much (we won/easily/the game) (quietly/the door/I closed) (Diane/quite well/speaks/German) (Sam/all the time/TV/watches) (again/please don't ask/that question) (football/every weekend/does Kevin play?) (some mony/I borrowed/from a friend of mine) Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences Put the parts in the correct order (for a long time/have lived/in the same house) They have lived in the same house for a long time (to the supermarket/every Friday/ go) I (home/did you come/last) What ? (her children/taes/every day/to school) Sarah (been/recently/to the cinema) I haven't (at the top of the page/your name/write) Please (her name/after a few minutes/remembered) I (around the town/all morning/walked) We (on Saturday night/didn't see you/at the party) I 10 (some interesting books/found/in the library) We 11 (her umbrella/last nigh/in a restaurant/left) Jackie 12 (oppsite the park/a new hotel/are building) They Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every • Bài tập Mệnh đề quan hệ (I) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Bài tập Tính từ tận -ing & -ed • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từBài tập Tính từ & Trạng từ (I) • Bài tập Tính từ & Trạng từ (II) • Bài tập Cách sử dụng so & such • Bài tập Cách sử dụng enough & too • Bài tập Cách sử dụng quite & rather • Bài tập So sánh (I) • Bài tập So sánh (II) • Bài tập So sánh khơng • Bài tập So sánh • Bài tập Thứ tự từ (I) • Bài tập Thứ tự từ (II) • Bài tập Still, yet, already & any more • Bài tập Cách sử dụng even, event though Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ bi ... (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Bài tập Tính từ tận -ing & -ed • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Bài tập Tính từ & Trạng từ (I) • Bài tập. .. khơng • Bài tập So sánh • Bài tập Thứ tự từ (I) • Bài tập Thứ tự từ (II) • Bài tập Still, yet, already & any more • Bài tập Cách sử dụng even, event though Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every • Bài tập Mệnh đề quan hệ (I) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thứ tự từ trong tiếng Anh, Bài tập thứ tự từ trong tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay