Bài tập enough và too trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:52

Bài tập enough và too trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập enough và too trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập enough và too trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Enough và too trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập enough và too:Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words:big chairs cups fit milk moneyqualifications room time warm well1 I cant run very fat. Im not fit enough.2 Some of us had to sit on the floor because there werent enough chairs.3 Id like to buy a car, but I havent got .... at the moment4 Have you got .... in your coffee or would you like some more?5 Are you .... ? Or shall I switch on the hearing?6 Its only a small car. Theres isnt .... for all of us.7 Steve didnt feel .... to go to work this morning.8 I enjoyed my trip to Paris,but there wasnt .... to do everything Iwanted.9 Do you think Ive got .... to apply for the job?10 Try this jacket on and see if its .... for you.11 There werent .... for everybody to have coffee at the same time.Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the answer to the questions. Use too or enough + the word(s)in brackets.1 Are they going to get married?(old) No, theyre not old enough to get married.2 I need to talk to you about something.(busy) Well, Im afraid Im .... to you now.3 Lets go to the cinema.(late) No, its .... to the cinema.4 Why dont we sit outside?(warm) Its not .... outside.5 Would you like to be a politician?(shy) No, Im .... a politicitan.6 Would you like to be a teacher?(patience) No,I havent got .... a teacher.7 Did you hear what he was saying?(far away) No, we were .... what he was saying.8 Can he read a newspaper in English.(English) No, he doesnt know .... a newspaper.Hiển thị đáp án Bài 3: Make one sentence from two. Complete the new sentence using too orenough.1 We couldnt carry the boxes. They were too heavy.The boxes were too heavy to carry.2 I cant drink this coffee. Its too hot.This coffee is ...................... .3 Nobody could move the piano. It was too heavy.The piano ........................... .4 Dont eat these apples. Theyre not ripe enough.These apples ........................ .5 I cant explain the situation. It is too complicated.The situation ....................... .6 We couldnt climb over the wall. It was too high.The wall ............................ .7 Three people cant sit on this sofa. It isnt big enough.8 You cant see some things without a microscope. They are too small.Some ................................ .Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập All, everybody, và everyoneBài tập each và everyBài tập Mệnh đề quan hệ (I)Bài tập Mệnh đề quan hệ (II)Bài tập Mệnh đề quan hệ (III)Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV)Bài tập Mệnh đề quan hệ (V)Bài tập Mệnh đề ing, mệnh đề edBài tập Tính từ tận cùng bằng ing edBài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từBài tập Tính từ Trạng từ (I)Bài tập Tính từ Trạng từ (II)Bài tập Cách sử dụng so suchBài tập Cách sử dụng enough tooBài tập Cách sử dụng quite ratherBài tập So sánh hơn (I)Bài tập So sánh hơn (II) Bài tập enough too tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập enough too tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập enough too tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Enough too tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập enough too: Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words: big chairs cups fit milk money qualifications room time warm well I can't run very fat I'm not fit enough Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs I'd like to buy a car, but I haven't got at the moment Have you got in your coffee or would you like some more? Are you ? Or shall I switch on the hearing? It's only a small car There's isn't for all of us Steve didn't feel to go to work this morning I enjoyed my trip to Paris,but there wasn't to everything I wanted Do you think I've got to apply for the job? 10 Try this jacket on and see if it's for you 11 There weren't for everybody to have coffee at the same time Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the answer to the questions Use too or enough + the word(s) in brackets Are they going to get married? (old) No, they're not old enough to get married I need to talk to you about something (busy) Well, I'm afraid I'm to you now Let's go to the cinema (late) No, it's to the cinema Why don't we sit outside? (warm) It's not outside Would you like to be a politician? (shy) No, I'm a politicitan Would you like to be a teacher? (patience) No,I haven't got a teacher Did you hear what he was saying? (far away) No, we were what he was saying Can he read a newspaper in English (English) No, he doesn't know a newspaper Hiển thị đáp án Bài 3: Make one sentence from two Complete the new sentence using too or enough We couldn't carry the boxes They were too heavy The boxes were too heavy to carry I can't drink this coffee It's too hot This coffee is Nobody could move the piano It was too heavy The piano Don't eat these apples They're not ripe enough These apples I can't explain the situation It is too complicated The situation We couldn't climb over the wall It was too high The wall Three people can't sit on this sofa It isn't big enough You can't see some things without a microscope They are too small Some Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every • Bài tập Mệnh đề quan hệ (I) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Bài tập Tính từ tận -ing & -ed • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Bài tập Tính từ & Trạng từ (I) • Bài tập Tính từ & Trạng từ (II) • Bài tập Cách sử dụng so & such • Bài tập Cách sử dụng enough & tooBài tập Cách sử dụng quite & rather • Bài tập So sánh (I) • Bài tập So sánh (II) ... Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every • Bài tập Mệnh đề quan hệ (I) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập Mệnh đề quan... (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Bài tập Tính từ tận -ing & -ed • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Bài tập Tính từ & Trạng từ (I) • Bài tập. .. tập Tính từ & Trạng từ (II) • Bài tập Cách sử dụng so & such • Bài tập Cách sử dụng enough & too • Bài tập Cách sử dụng quite & rather • Bài tập So sánh (I) • Bài tập So sánh (II)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập enough và too trong tiếng anh, Bài tập enough và too trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay