Bài tập thứ tự tính từ trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:48

Bài tập thứ tự tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập thứ tự tính từTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập thứ tự tính từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thứ tự tính từ trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập thứ tự tính từ:Bài 1: Put the adjectives in brackets in the correct position.1 a beautiful table (woodenround) a beautiful round wooden table2 an unusual ring (gold) ......................3 an old house (beautiful) ......................4 black gloves (leather) ......................5 an American film (old) ......................6 a long face (thin) ......................7 big clouds (black) ......................8 a sunny day (lovely) ......................9 an ugly dress (yellow) ......................10 a wide avenue (long) ......................11 a red car (oldlittle) ......................12 a new sweater (greennice) ......................13 a metal box (blacksmall) ......................14 a big car (fatblack) ......................15 a little village (oldlovely) ......................16 long hair (blackbeautiful) ......................17 an old painting (interestingFrench) ......................18 an enormous umbrella (redyellow) ......................Hiển thị đáp án Bài 2: Complete each sentence with a verb (in the correct form) and anadjective from the boxes. |feel look seem | awful fine interesting ||smell sound taste | nice upset wet | 1 Helen seemed upset this morning. Do you know what was wrong?2 I cant eat this. Ive just tried it and it .... .3 I wasnt very well yesterday, but I .... today.4 What beautiful flowers They .... too.5 You .... Have you been out in the rain?6 Jim was telling me about his new job. It .... much better than hisold job.Hiển thị đáp ánBài 3: Put in the correct word.1 This tea tastes a bit strange. (strangestrangely)2 I always feel .... when the sun is shining. (happyhappily) 3 The children were playing .... in the garden. (happyhappily)4 The man became .... when the manager of the restaurant asked him toleave. (violentviolently)5 You look .... Are you all right? (terribleterribly)6 Theres no point in doing a job if you dont do it .... . (properproperly)7 The soup taste .... . (goodwell)8 Hurry up Youre always so .... . (slowslowly)Hiển thị đáp án Bài 4: Write the following in another way using the first ...the next ...thelast ...1 the first day and the second day of the first two days of the coursethe course 2 next week and the week after the next two weeks3 yesterday and the day before yesterday .....................4 the first week and the second week .....................of May5 tomorrow and a few days after that .....................6 questions 1,2 and 3 in the exam .....................7 next year and the year after .....................8 the last day of our holiday and the .....................two days before thatHiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập All, everybody, và everyoneBài tập each và every Bài tập thứ tự tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập thứ tự tính từ Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập thứ tự tính từ tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thứ tự tính từ tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập thứ tự tính từ: Bài 1: Put the adjectives in brackets in the correct position a beautiful table (wooden/round) a beautiful round wooden table an unusual ring (gold) an old house (beautiful) black gloves (leather) an American film (old) a long face (thin) big clouds (black) a sunny day (lovely) an ugly dress (yellow) 10 a wide avenue (long) 11 a red car (old/little) 12 a new sweater (green/nice) 13 a metal box (black/small) 14 a big car (fat/black) 15 a little village (old/lovely) 16 long hair (black/beautiful) 17 an old painting (interesting/French) 18 an enormous umbrella (red/yellow) Hiển thị đáp án Bài 2: Complete each sentence with a verb (in the correct form) and an adjective from the boxes - |feel look seem |smell sound | taste awful | nice fine interesting | upset wet | - - Helen seemed upset this morning Do you know what was wrong? I can't eat this I've just tried it and it I wasn't very well yesterday, but I today What beautiful flowers! They too You Have you been out in the rain? Jim was telling me about his new job It - much better than his old job Hiển thị đáp án Bài 3: Put in the correct word This tea tastes a bit strange (strange/strangely) I always feel when the sun is shining (happy/happily) The children were playing in the garden (happy/happily) The man became when the manager of the restaurant asked him to leave (violent/violently) You look !Are you all right? (terrible/terribly) There's no point in doing a job if you don't it (proper/properly) The soup taste (good/well) Hurry up! You're always so (slow/slowly) Hiển thị đáp án Bài 4: Write the following in another way using the first /the next /the last the first day and the second day of the first two days of the course the course next week and the week after the next two weeks yesterday and the day before yesterday the first week and the second week of May tomorrow and a few days after that questions 1,2 and in the exam next year and the year after the last day of our holiday and the two days before that Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every ... and the two days before that Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every ... the rain? Jim was telling me about his new job It - much better than his old job Hiển thị đáp án Bài 3: Put in the correct word This tea tastes a bit strange (strange/strangely) I always feel when... (proper/properly) The soup taste (good/well) Hurry up! You're always so (slow/slowly) Hiển thị đáp án Bài 4: Write the following in another way using the first /the next /the last the first day and
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thứ tự tính từ trong tiếng anh, Bài tập thứ tự tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay