Bài tập mệnh đề quan hệ whose whom where

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:45

Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where (Phần 3) Trang trước Trang sau Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, WhereTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where:Bài 1: You meet these people (A, B, C, D, E, F G) at a party:1 A: My mother writes detective stories.2 B: My wife is an English teacher.3 C: I own a restaurant.4 D: My ambition is to climb Everest.5 E F: Weve just got married.6 G: My parents used to work in a circus.The next day you tell a friend about these people. Complete the sentencesusing Who or Whose.1 I met somebody whose mother writes detective stories.2 I met a man .........................................3 I met a woman .......................................4 I met somebody ......................................5 I met a couple ......................................6 I met somebody ......................................Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the sentences using where.1 You grew up in a small town. You went back there recently. You tellsomeone this.I recently went back to the small town where I grew up.2 You want to buy some postcards. You ask a friend where you can do this.Is there a shop near here .............?3 You work in a factory. The factory is going to close down next month.You tell a friend:The factory ...... is going to close down next month.4 Sue is staying at a hotel. You want to know the name of the hotel.You ask a friend:Do you know the name of the hotel .......... ?5 You play football in a park on Sundays. You shown a friend the park.You say:This is the park ........ on Sundays.Hiển thị đáp ánBài 3: Complete each sentence using whowhomwhosewhere.1 Whats the name of the man whose car you borrowed?2 A cemetery is a place .... people are buried.3 A pacifist is a person .... believes that all wars are wrong.4 An orphan is a child .... parents are dead.5 What was the name of the person to .... you spoke on the phone?6 The place .... we spent our holidays was really beautiful.7 This school is only for children .... first language is not English.8 The woman with .... he fell in love left him after a month.Hiển thị đáp án Bài 4: Bài tập mệnh đề quan hệ Whose Whom Where (Phần 3) Trang trước Trang sau Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập mệnh đề quan hệ Whose, Whom, Where: Bài 1: You meet these people (A, B, C, D, E, F & G) at a party: A: My mother writes detective stories B: My wife is an English teacher C: I own a restaurant D: My ambition is to climb Everest E & F: We've just got married G: My parents used to work in a circus The next day you tell a friend about these people Complete the sentences using Who or Whose I met somebody whose mother writes detective stories I met a man I met a woman I met somebody I met a couple I met somebody Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the sentences using where You grew up in a small town You went back there recently You tell someone this I recently went back to the small town where I grew up You want to buy some postcards You ask a friend where you can this Is there a shop near here .? You work in a factory The factory is going to close down next month You tell a friend: The factory is going to close down next month Sue is staying at a hotel You want to know the name of the hotel You ask a friend: Do you know the name of the hotel ? You play football in a park on Sundays You shown a friend the park You say: This is the park on Sundays Hiển thị đáp án Bài 3: Complete each sentence using who/whom/whose/where What's the name of the man whose car you borrowed? A cemetery is a place people are buried A pacifist is a person believes that all wars are wrong An orphan is a child parents are dead What was the name of the person to you spoke on the phone? The place we spent our holidays was really beautiful This school is only for children first language is not English 8 The woman with he fell in love left him after a month Hiển thị đáp án Bài 4: ... You say: This is the park on Sundays Hiển thị đáp án Bài 3: Complete each sentence using who /whom /whose/ where What's the name of the man whose car you borrowed? A cemetery is a place people are... án Bài 2: Read the situations and complete the sentences using where You grew up in a small town You went back there recently You tell someone this I recently went back to the small town where. .. recently went back to the small town where I grew up You want to buy some postcards You ask a friend where you can this Is there a shop near here .? You work in a factory The factory is going to close
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập mệnh đề quan hệ whose whom where, Bài tập mệnh đề quan hệ whose whom where

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay