Bài tập mệnh đề quan hệ who

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:44

Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which (Phần 2) | Trang trước Trang sau Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, WhichTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mệnh đề quan hệ Who, That, Which trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which:Bài 1: In some of these sentences you need who or that. Correct the sentenceswhere necessary.1 The woman lives next door is a doctor. The woman who lives2 Have you found the keys you lost? OK3 The people we met last night were very nice. ...............4 The people work in the office are very nice. ...............5 The people I work with are very nice. ...............6 What have you done with the money I gave you? ...............7 What happened to the money was on the table? ...............8 Whats the worst film youve ever seen? ...............9 Whats the best thing it has ever happened to you? ...............Hiển thị đáp án Bài 2: What do you say in these situations? Comple each sentence with arelative clause?1 Your friend lost some keys. You want to know if he has found them.You say:Have you found the keys you lost?2 A friend is wearing a dress. You like it. You tell her:I like the dress ..................... .3 A friend is going to see a film. You want to know the name of thefilm. You say:Whats the name of the film .....................?4 You wanted to visit a museum. It was shut when you got there. Youtell a friend:The museum .......... was shut when we got there.5 You invited some people to your party. Some of them couldnt come.You tell someone:Some of the people .......... couldnt come.6 Your friend had to do some work. You want to know if she hasfinished. You say:Have you finished the work .......... ?7 You hired a car. It broke down after a few miles. You tell a friend:The car .......... broke down after a few miles.8 You stayed at a hotel. Tom had recommended it to you. You tell afriend:We stayed at a hotel .......... .Hiển thị đáp ánBài 3: Complete each sentence using a relative clause with a preposition.Choose from the box:| We went to a party last night You can rely on Gary || I work with some people We were invited to a wedding || You were looking for some books You told me about a hotel || I applied for a job I saw you with a man |1 Are these the books you were looking for?2 Unfortunately we couldnt go to the wedding .... .3 I enjoy my job. I like the people .... .4 Whats the name of that hotel .... ?5 The party .... wasnt very enjoyable.6 I didnt get the job .... .7 Gary is a good person to know. Hes somebody .... .8 Who was that man .... in the restaurant?Hiển thị đáp án Bài 4: Put in that or what where necessary. If the sentence is already complete,leave the space empty.1 I gave her all the money ..–.. I had. (all the money that I had is also correct)2 Did you hear what they said?3 They give their children everything .... they want.4 Tell me .... yo want and Ill try to get it for you.5 Why do you blame me for everything .... goes wrong?6 I wont be able to do much, but Ill do .... I can.7 I wont be able to do much but Ill do the best .... I can.8 I dont agree with .... youve just said.9 I dont trust him. I dont believe anything .... he says.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Danh từ ghépBài tập Cách sử dụng own, mineBài tập Đại từ phản thânBài tập there và itBài tập some và anyBài tập no, none, nothing, nobodyBài tập much, many, little, fewBài tập Allall of mostsomemany ...Bài tập Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofBài tập All, everybody, và everyone Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which (Phần 2) | Trang trước Trang sau Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Mệnh đề quan hệ Who, That, Which tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập mệnh đề quan hệ Who, That, Which: Bài 1: In some of these sentences you need who or that Correct the sentences where necessary The woman lives next door is a doctor Have you found the keys you lost? The woman who lives OK The people we met last night were very nice The people work in the office are very nice The people I work with are very nice What have you done with the money I gave you? What happened to the money was on the table? What's the worst film you've ever seen? What's the best thing it has ever happened to you? Hiển thị đáp án Bài 2: What you say in these situations? Comple each sentence with a relative clause? Your friend lost some keys You want to know if he has found them You say: Have you found the keys you lost? A friend is wearing a dress You like it You tell her: I like the dress A friend is going to see a film You want to know the name of the film You say: What's the name of the film .? You wanted to visit a museum It was shut when you got there You tell a friend: The museum was shut when we got there You invited some people to your party Some of them couldn't come You tell someone: Some of the people couldn't come Your friend had to some work You want to know if she has finished You say: Have you finished the work ? You hired a car It broke down after a few miles You tell a friend: The car broke down after a few miles You stayed at a hotel Tom had recommended it to you You tell a friend: We stayed at a hotel Hiển thị đáp án Bài 3: Complete each sentence using a relative clause with a preposition Choose from the box: | We went to a party last night | I work with some people You can rely on Gary | We were invited to a wedding | | You were looking for some books | I applied for a job You told me about a hotel I saw you with a man | | - Are these the books you were looking for? Unfortunately we couldn't go to the wedding I enjoy my job I like the people What's the name of that hotel ? The party wasn't very enjoyable I didn't get the job Gary is a good person to know He's somebody Who was that man in the restaurant? Hiển thị đáp án Bài 4: Put in that or what where necessary If the sentence is already complete, leave the space empty I gave her all the money – I had (all the money that I had is also correct) Did you hear what they said? They give their children everything they want Tell me yo want and I'll try to get it for you Why you blame me for everything goes wrong? I won't be able to much, but I'll I can I won't be able to much but I'll the best I can I don't agree with you've just said I don't trust him I don't believe anything he says Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobody • Bài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of • Bài tập All, everybody, everyone ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobody • Bài. .. no, none, nothing, nobody • Bài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of • Bài tập All, everybody, everyone ... enjoyable I didn't get the job Gary is a good person to know He's somebody Who was that man in the restaurant? Hiển thị đáp án Bài 4: Put in that or what where necessary If the sentence is already
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập mệnh đề quan hệ who, Bài tập mệnh đề quan hệ who

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay