Bài tập each và every trong tiếng anh

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:43

Bài tập each và every trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập each và every trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập each và every trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Each và every trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập each và every:Bài 1: Complete the sentences with each or every.1 Each player has three cards.2 Kate has read every book in the library.3 .... side of a square is the same length.4 .... seat in the theatre was taken.5 There are six apartments in the building. .... one has a balcony.6 Theres a train to London .... hour.7 She was wearing four rings one on .... finger.8 Our football team is playing well. Weve won .... game this session.Hiển thị đáp án Bài 2: Put in each or every.1 There were four books on the table. Each book was a different colour.2 The Olympic Games are held every four years.3 .... parent worries about their children.4 In a game of tennis there are two or four players. .... player has aracket.5 Nicola plays volleyball .... Thursday evening.6 I understood most of what they said but not .... word.7 The book is divided into five parts and .... of these has threesections.8 I get paid .... four weeks9 We had a great weekend. I enjoyed .... minute of it.10 I tried to phone her two or three times, but .... time there was noreply.11 Car sear belts save lives. .... driver should wear one.12 (from an exam) Answer all five questions. Write your answer to ....question on a separate sheet of papet.Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using each.1 The price of one of those oranges is 30 pence.Those oranges are 30 pence each.2 I had ten pounds and so did Sonia.Sonia and I ....................3 One of those postcards costs 80 pence. Those ..........................4 The hotel was expensive. I paid 120 and so did you.We ..........................Hiển thị đáp án Bài 4: Put in everyone (1 word) or every one (2 word)1 Sarah is invited to a lot od parties and she goes to every one.2 As soon as .... had arrived,we began the meeting.3 I asked her lots of questions and she answered .... correctly.4 Shes very popular .... like her.5 I dropped a tray of glasses. Unfortunately .... broke.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Danh từ ghépBài tập Cách sử dụng own, mineBài tập Đại từ phản thânBài tập there và itBài tập some và anyBài tập no, none, nothing, nobodyBài tập much, many, little, fewBài tập Allall of mostsomemany ...Bài tập Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofBài tập All, everybody, và everyoneBài tập each và everyBài tập Mệnh đề quan hệ (I)Bài tập Mệnh đề quan hệ (II)Bài tập Mệnh đề quan hệ (III)Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV)Bài tập Mệnh đề quan hệ (V)Bài tập Mệnh đề ing, mệnh đề ed Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh Bài tập each every tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập each every tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập each every tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Each every tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập each every: Bài 1: Complete the sentences with each or every Each player has three cards Kate has read every book in the library side of a square is the same length seat in the theatre was taken There are six apartments in the building one has a balcony There's a train to London hour She was wearing four rings - one on finger Our football team is playing well We've won game this session Hiển thị đáp án Bài 2: Put in each or every There were four books on the table Each book was a different colour The Olympic Games are held every four years parent worries about their children In a game of tennis there are two or four players player has a racket Nicola plays volleyball Thursday evening I understood most of what they said but not word The book is divided into five parts and of these has three sections I get paid four weeks We had a great weekend I enjoyed minute of it 10 I tried to phone her two or three times, but time there was no reply 11 Car sear belts save lives driver should wear one 12 (from an exam) Answer all five questions Write your answer to question on a separate sheet of papet Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using each The price of one of those oranges is 30 pence Those oranges are 30 pence each I had ten pounds and so did Sonia Sonia and I One of those postcards costs 80 pence Those The hotel was expensive I paid $120 and so did you We Hiển thị đáp án Bài 4: Put in everyone (1 word) or every one (2 word) Sarah is invited to a lot od parties and she goes to every one As soon as had arrived,we began the meeting I asked her lots of questions and she answered correctly She's very popular like her I dropped a tray of glasses Unfortunately broke Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobody • Bài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each everyBài tập Mệnh đề quan hệ (I) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobody • Bài. .. Bài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every • Bài tập. .. • Bài tập Mệnh đề quan hệ (II) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (III) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV) • Bài tập Mệnh đề quan hệ (V) • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập each và every trong tiếng anh, Bài tập each và every trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay