Bài tập much many little few a lot plenty trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:40

Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập much, many, little, few, a lot, plentyTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty:Bài 1: In some of these sentences much is incorrect or unnatural. Change muchto many or a lot where necessary. Write OK if the sentence is correct.1 We didnt spend much money. OK2 Sure drinks much tea. a lot of tea3 Joe always puts much salt on his food. ............4 Well have to hurry.We havent got much time. ............5 It cost much to repair the car. ............6 Did it cost much to repair the car? ............7 I dont know much people in this town. ............8 I use the phone much at work. ............9 There wasnt much traffic this morning. ............10 You need much money to travel round the world. ............Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using plenty + the following:hotels money room things to see time to learn1 Theres no need to hurry. Theres plenty of time.2 Hes got no financial problems. Hes got .........................3 Come and sit with us. Theres ...................................4 She knows a lot, but she still has ...............................5 Its an interesting town to visit. There .........................6 Im sure well find somewhere to stay. ...........................Hiển thị đáp ánBài 3: Put in muchmanyfewlittle (one word only)1 She isnt very popular. She has few friends.2 Ann is very busy these days. She has .... free time.3 Did you take .... photographs when you were on holiday?4 Im not very busy today. I havent got .... to do.5 This is a very modern city. There are .... old building.6 The weather has been very dry recently. Weve had .... rain.7 Do you know Rome? No, I havent been there for .... years.Hiển thị đáp án Bài 4: Put in a where necessary. Write OK if the sentence is already complete.1 She is lucky. She has few problems. > OK2 Things are not going so well for her. She has few problems.> a few problems3 Can you lend me few dollars?4 There was little traffic so the journey didnt rake very long.5 I cant give you a decision yet. I need little time to think.6 It was a surprise that he won the match. Few people expectedhim to win.7 I dont know much Spanish – only few words.8 I wonder how Sam is. I havent seen him for few months.Hiển thị đáp ánBài 5: Bài tập much many little few a lot plenty tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Much, many, little, few, a lot, plenty tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty: Bài 1: In some of these sentences much is incorrect or unnatural Change much to many or a lot where necessary Write OK if the sentence is correct We didn't spend much money Sure drinks much tea Joe always puts much salt on his food OK a lot of tea We'll have to hurry.We haven't got much time It cost much to repair the car Did it cost much to repair the car? I don't know much people in this town I use the phone much at work There wasn't much traffic this morning 10 You need much money to travel round the world Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using plenty + the following: hotels money room things to see time to learn There's no need to hurry There's plenty of time He's got no financial problems He's got Come and sit with us There's She knows a lot, but she still has It's an interesting town to visit There I'm sure we'll find somewhere to stay Hiển thị đáp án Bài 3: Put in much/many/few/little (one word only) She isn't very popular She has few friends Ann is very busy these days She has free time Did you take photographs when you were on holiday? I'm not very busy today I haven't got to This is a very modern city There are old building The weather has been very dry recently We've had rain "Do you know Rome?" "No, I haven't been there for years." Hiển thị đáp án Bài 4: Put in a where necessary Write OK if the sentence is already complete She is lucky She has few problems > OK Things are not going so well for her She has few problems > a few problems Can you lend me few dollars? There was little traffic so the journey didn't rake very long 5 I can't give you a decision yet I need little time to think It was a surprise that he won the match Few people expected him to win I don't know much Spanish – only few words I wonder how Sam is I haven't seen him for few months Hiển thị đáp án Bài 5: ... Can you lend me few dollars? There was little traffic so the journey didn't rake very long 5 I can't give you a decision yet I need little time to think It was a surprise that he won the match... đáp án Bài 4: Put in a where necessary Write OK if the sentence is already complete She is lucky She has few problems > OK Things are not going so well for her She has few problems > a few problems... much/ many/ few /little (one word only) She isn't very popular She has few friends Ann is very busy these days She has free time Did you take photographs when you were on holiday? I'm not very busy today
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập much many little few a lot plenty trong tiếng anh, Bài tập much many little few a lot plenty trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay