Bài tập no none nothing nobody trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:39

Bài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập no, none, nothing, nobody trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: No, none, nothing, nobody trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập no, none, nothing, nobody:Bài 1: Complete these sentences with no, none or any.1 It was a public holiday, so there were no shops open.2 I havent got any money. Can you lend the some?3 We had to walk home because there were .... taxis.4 We had to walk home because there werent .... taxis.5 How many eggs have we got? ..... . Do you want me to get some?6 We took a few photographs but .... of them were very good.7 What a stupid thing to do .... intelligeent person would do such athing.8 Ill try and answer .... questions you ask me.9 I couldnt answer .... of the questions they asked me.10 We cancelled the party because .... of the people we invited were ableto come.11 I tried to phone Chrsis but there was .... answer.Hiển thị đáp án Bài 2: Answer the questions using nonenobodynothingnowhere.1 What did you do? Nothing.2 Who were you talking to? .........3 How much luggage have to get? .........4 Where are you going? .........5 How many mistakes did you make? .........6 How much did you pay? .........Now answer the same questions using complete sentences with anyanybodyanything.7 (1) I didnt do anything.8 (2) I ..................9 (3) ....................10 (4) ...................11 (5) ...................12 (6) ...................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete these sentences with no or any + bodythingwhere.1 I dont want anything to drink. Im not thirsty.2 The bus was completely empty. There was .... on it.3 Whree did you go for your holidays? ..... I stayed at home.4 I went to the shops but I didnt buy.5 What did you buy? ..... I couldnt find .... I wanted.6 The town is still the same as it was years ago .... has changed.7 Have you seen my watch? I cant find it .....8 There was complete silence in the room .... said .... Hiển thị đáp án Bài 4: Choose the right word1 She didnt tell nobodyanybody about her plans. (anybody is correct)2 The accident looked serious, but fortunately nobodyanybody was badlyinjured.3 I looked out of the window, but I couldnt see nooneanyone.4 My job is very easy. NobodyAnybody could do it.5 Whats in that box? NothingAnything. Its empty.6 The situation in uncertain. NothingAnything could happen.7 I dont know nothinganything about economics.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (II)Bài tập Danh từ số nhiều Danh từ số ítBài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Bài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Bài tập Danh từ đếm được với aan và someBài tập Sở hữu cáchBài tập Danh từ ghépBài tập Cách sử dụng own, mineBài tập Đại từ phản thânBài tập there và itBài tập some và anyBài tập no, none, nothing, nobodyBài tập much, many, little, fewBài tập Allall of mostsomemany ...Bài tập Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofBài tập All, everybody, và everyoneBài tập each và every Bài tập no none nothing nobody tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập no, none, nothing, nobody tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập no, none, nothing, nobody tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: No, none, nothing, nobody tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập no, none, nothing, nobody: Bài 1: Complete these sentences with no, none or any It was a public holiday, so there were no shops open I haven't got any money Can you lend the some? We had to walk home because there were taxis We had to walk home because there weren't taxis "How many eggs have we got?" " Do you want me to get some?" We took a few photographs but of them were very good What a stupid thing to do! intelligeent person would such a thing I'll try and answer questions you ask me I couldn't answer of the questions they asked me 10 We cancelled the party because of the people we invited were able to come 11 I tried to phone Chrsis but there was answer Hiển thị đáp án Bài 2: Answer the questions using none/nobody/nothing/nowhere What did you do? Nothing Who were you talking to? How much luggage have to get? Where are you going? How many mistakes did you make? How much did you pay? Now answer the same questions using complete sentences with any/anybody/ anything (1) I didn't anything (2) I (3) 10 (4) 11 (5) 12 (6) Hiển thị đáp án Bài 3: Complete these sentences with no- or any- + -body/-thing/-where I don't want anything to drink I'm not thirsty The bus was completely empty There was on it "Whree did you go for your holidays?" " I stayed at home." I went to the shops but I didn't buy "What did you buy?" " I couldn't find I wanted." The town is still the same as it was years ago has changed Have you seen my watch? I can't find it There was complete silence in the room said Hiển thị đáp án Bài 4: Choose the right word She didn't tell nobody/anybody about her plans (anybody is correct) The accident looked serious, but fortunately nobody/anybody was badly injured I looked out of the window, but I couldn't see no-one/anyone My job is very easy Nobody/Anybody could it What's in that box? Nothing/Anything It's empty The situation in uncertain Nothing/Anything could happen I don't know nothing/anything about economics Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II) • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I) • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Bài tập Danh từ đếm với a/an some • Bài tập Sở hữu cách • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobodyBài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of • Bài tập All, everybody, everyone • Bài tập each every ... Đại từ phản thân • Bài tập there it • Bài tập some any • Bài tập no, none, nothing, nobody • Bài tập much, many, little, few • Bài tập All/all of most/some/many • Bài tập Both/both of, neither/neither... • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Bài tập Danh từ đếm với a/an some • Bài tập Sở hữu cách • Bài tập Danh từ ghép • Bài tập Cách sử dụng own, mine • Bài tập Đại từ phản thân • Bài. .. nothing/ anything about economics Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II) • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập no none nothing nobody trong tiếng anh, Bài tập no none nothing nobody trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay