Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:37

Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng own và mine trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng own và mine:Bài 1: Write new sentences with the same meaning. Change the underlined wordsand use the structure shown:1 I am meeting one of my friends tonight.Im meeting a friend of mine tonight.2 We met one of your relatives.We met a .........................3 Henry borrowed one of my books.Henry ............................4 Liz invited some of her friends to her flat.Liz ..............................5 We had dinner with one of our neighbours...................................6 I went on holiday with two of my friends...................................7 Is that man one of your friends?..................................8 I met one of Janes friends at the party...................................Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using my own your own ... + the following:bedroom business opinions private beach words1 I share a kitchen and bathroom but I have my own bedroom.2 Gary doesnt think the same as me. Hes got ...........................3 Julia is fed up with working for other people. She wants to start .....4 We stayed at a luxury hotel by the sea. The hotel had .................5 In the test we had to read a story and then write it in ...............Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using my own your own ....1 Why do you want to borrow my car? Why dont you use your own car?2 How can you blame me? Its not my fault. Its ....................3 Shes always using my ideas. Why cant she use ...................?4 Please dont worry about my problems. Youve got .................5 I cant make his decisions for him . He must make ................Hiển thị đáp ánBài 4: Complete the sentences using my ownyour own ...Use the following verbs:bake cut make write1 Brian never goes to the hairdresser.He cuts his own hair.2 Mary doesnt often buy clothes.She usually .......................3 We dont often buy bread.We usually .......................4 Paul is a singer. He sings songs written by other people but healso .................Hiển thị đáp án Bài 5: Complete the sentences using on my own by myself ...1 Did you go on holiday on your own?2 Im glad I live other people. I wouldnt like to live on ....3 The box was too heavy for me to lift by ....4 Who was Tom with when you saw him? Nobody. He was by ....5 Very young children should not go swimmingg by ....6 I dont think she knows many people. When I see her, she isalways by ....7 I dont like strawberries with cream. I like them on ....8 Do you like working with other people or do you prefer workingby ....?9 We had no help decorating the flat. We did it completely on ....10 I went out with Sally because she didnt want to go out on ....Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (II)Bài tập Danh từ số nhiều Danh từ số ítBài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Bài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Bài tập Danh từ đếm được với a Bài tập cách sử dụng own mine tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cách sử dụng own mine tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập cách sử dụng own mine tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cách sử dụng own mine tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập cách sử dụng own mine: Bài 1: Write new sentences with the same meaning Change the underlined words and use the structure shown: I am meeting one of my friends tonight I'm meeting a friend of mine tonight We met one of your relatives We met a Henry borrowed one of my books Henry Liz invited some of her friends to her flat Liz We had dinner with one of our neighbours I went on holiday with two of my friends Is that man one of your friends? I met one of Jane's friends at the party Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using my own/ your own + the following: bedroom business opinions private beach words I share a kitchen and bathroom but I have my own bedroom Gary doesn't think the same as me He's got Julia is fed up with working for other people She wants to start We stayed at a luxury hotel by the sea The hotel had In the test we had to read a story and then write it in Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using my own/ your own Why you want to borrow my car? Why don't you use your own car? How can you blame me? It's not my fault It's She's always using my ideas Why can't she use ? Please don't worry about my problems You've got I can't make his decisions for him He must make Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using my own/your own Use the following verbs: bake cut make write Brian never goes to the hairdresser He cuts his own hair 2 Mary doesn't often buy clothes She usually We don't often buy bread We usually Paul is a singer He sings songs written by other people but he also Hiển thị đáp án Bài 5: Complete the sentences using on my own/ by myself Did you go on holiday on your own? I'm glad I live other people I wouldn't like to live on The box was too heavy for me to lift by Who was Tom with when you saw him? Nobody He was by Very young children should not go swimmingg by I don't think she knows many people When I see her, she is always by I don't like strawberries with cream I like them on Do you like working with other people or you prefer working by ? We had no help decorating the flat We did it completely on 10 I went out with Sally because she didn't want to go out on Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II)  Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số  Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Bài tập Danh từ đếm với a/ ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II)  Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số  Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Bài tập Danh từ đếm & Danh... story and then write it in Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using my own/ your own Why you want to borrow my car? Why don't you use your own car? How can you blame me? It's not my... make Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using my own/ your own Use the following verbs: bake cut make write Brian never goes to the hairdresser He cuts his own hair 2 Mary doesn't
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng anh, Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay