Bài tập tên riêng có hoặc không có mạo từ THE trong tiếng anh phần 2

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:32

Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ THETương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tên riêng cókhông có mạo từ THE trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ THE:Bài 1: Where are the following? Use the where necessary.Acropolis Broadway Buckingham Palace Eiffel TowerKremlin White House Gatwick Airport Times Square1 Time Square is in New York2 .... is in Paris.3 .... is in London.4 .... is in Washington.5 .... is in Moscow.6 .... is in New York.7 .... is in Athens.8 .... is near London.Hiển thị đáp án Bài 2: Choose the correct form with or without the.1 Have you ever been to Britsh Museum the British Museum. (the BritishMuseum is correct)2 Hyde Park The Hyde Park is a very large in central London.3 Another park in central London is St Jamess park the St Jamess Park.4 Grand Hotel The Grand Hotel is in Baker Street the Baker Street.5 Dublin Airport The Dublim Airport is situated about 12 kilometresfrom the city centre.6 Frank is a student at Liverpool University the Liverpool University.7 If youre looking for a department store, I would recommend Harrisonsthe Harrisons.8 If youre looking for a place to have lunch, I would recommend Ship Innthe Ship Inn.9 Statue of Liberty The Statue of Liberty is at the entrance to New YorkHarbour the New York Harbour.10 You should go to Science Museum the Science Museum. Its veryinteresting.11 John works for IBMthe IBM now. He used to work for British Telecomthe British Telecome.12 Which cinema are you going to this evening? Classic the Classic.13 Id like to go to China and see Great Wall the Great Wall.14 Which newspaper do you want? Herald The Herald.15 This book is published by Cambridge University Press the CambridgeUniversity Press. Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập See sb do và see sb doingBài tập Mệnh đề Ving (ing Clause)Bài tập mạo từ a, an và theBài tập mạo từ The (I)Bài tập mạo từ The (II)Bài tập mạo từ The (III)Bài tập mạo từ The (IV)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (I)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (II)Bài tập Danh từ số nhiều Danh từ số ítBài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Bài tập Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Bài tập Danh từ đếm được với aan và someBài tập Sở hữu cáchBài tập Danh từ ghép Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng Anh Bài tập tên riêng khơng mạo từ THE tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập tên riêng có/khơng mạo từ THE Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập tên riêng có/khơng mạo từ THE tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Tên riêng có/khơng mạo từ THE tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập tên riêng có/khơng mạo từ THE: Bài 1: Where are the following? Use the where necessary Acropolis Broadway Kremlin White House Time Square is in New York is in Paris is in London is in Washington is in Moscow is in New York is in Athens is near London Buckingham Palace Gatwick Airport Eiffel Tower Times Square Hiển thị đáp án Bài 2: Choose the correct form with or without the Have you ever been to Britsh Museum/ the British Museum (the British Museum is correct) Hyde Park/ The Hyde Park is a very large in central London Another park in central London is St James's park/ the St James's Park Grand Hotel/ The Grand Hotel is in Baker Street/ the Baker Street Dublin Airport/ The Dublim Airport is situated about 12 kilometres from the city centre Frank is a student at Liverpool University/ the Liverpool University If you're looking for a department store, I would recommend Harrison's/ the Harrison's If you're looking for a place to have lunch, I would recommend Ship Inn/ the Ship Inn Statue of Liberty/ The Statue of Liberty is at the entrance to New York Harbour/ the New York Harbour 10 You should go to Science Museum/ the Science Museum It's very interesting 11 John works for IBM/the IBM now He used to work for British Telecom/ the British Telecome 12 "Which cinema are you going to this evening?" "Classic/ the Classic." 13 I'd like to go to China and see Great Wall/ the Great Wall 14 Which newspaper you want? Herald/ The Herald 15 This book is published by Cambridge University Press/ the Cambridge University Press Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause) • Bài tập mạo từ a, an theBài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/khơng mạo từ The (I) • Bài tập tên riêng có/khơng mạo từ The (II) • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Bài tập Danh từ đếm với a/an some • Bài tập Sở hữu cách • Bài tập Danh từ ghép Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng Anh ... Bài tập mạo từ a, an the • Bài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/ khơng có mạo từ The (I) • Bài tập tên riêng. .. tên riêng có/ khơng có mạo từ The (II) • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I) • Bài tập Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Bài tập Danh từ đếm với... tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tên riêng có hoặc không có mạo từ THE trong tiếng anh phần 2, Bài tập tên riêng có hoặc không có mạo từ THE trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay