Bài tập mạo từ THE trong tiếng anh phần 4

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:31

Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 4) Trang trước Trang sau Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 4)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mạo từ THE trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập mạo từ THE:Bài 1: Answer the questions. Choose the right answer from the bos. Dont forgetthe. Use a dictionary if neccessary. Animals Birdstiger elephant | eagle penguinrabbit cheetah | swan owl giraffe kangaroo | parrot robin Inventions Currenciestelephone wheel | dollar pesotelescope laser | euro rupeehelicopter typewriter | rouble yen1 (Animals)a, Which of the animals is tallest? the giraffeb, Which animals can run fastest? .............c, Which of these animals is found in Australia? .............2 (Birds)a, Which of these birds has a long neck? .............b, Which bird flies at night? .............c, Which bird flies at night? .............3a, Which of these inventions is oldest? .............b, Which one is most recent? .............c, Which one was especially important for astronomy? .............4a, What is the currency of India? .............b, Which is the currency of Canada? ............. Hiển thị đáp ánBài 2: Put in the or a.1 When was the telephone invented?2 Can you play .... musical unstrument?3 Jill plays .... Violin in an orchestra.4 There was .... piano in the corner of the room.5 Can you play .... piano?6 Our society is based on .... family.7 Marti comes from .... large family.8 .... computer has changed the way we live.Hiển thị đáp án Bài 3: Complete these sentences using the + the following:injured poor rich sick unemployed young1 The young have the future in their hands.2 Ambulance arrived at the scene of the accident and took .... tohospital.3 Life is all right if you have a job, but things are not so easyfor .... .4 Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caringfor .... .5 In England there is an old story about a man called Robin Hood. It issaid that he robbed .... and gave the money to .... .Hiển thị đáp ánBài 4: What do you call the people of these countries? one person (aan ...) the people in general1 Canada a Canadian Canadians2 Germany ............. .............3 France ............. .............4 Russia ............. .............5 China ............. .............6 Brazil ............. .............7 England ............. .............Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Giới từ + VingBài tập Beget used to + VingBài tập V + giới từ + VingBài tập Thành ngữ + VingBài tập Giới từ to, for và so thatBài tập Tính từ + to VBài tập Afraid toof và giới từ + VingBài tập See sb do và see sb doingBài tập Mệnh đề Ving (ing Clause)Bài tập mạo từ a, an và theBài tập mạo từ The (I)Bài tập mạo từ The (II)Bài tập mạo từ The (III)Bài tập mạo từ The (IV)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (I)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (II) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập mạo từ THE tiếng Anh Phần 4) Trang trước Trang sau Bài tập mạo từ THE tiếng Anh (Phần 4) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập mạo từ THE tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Mạo từ THE tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập mạo từ THE: Bài 1: Answer the questions Choose the right answer from the bos Don't forget the Use a dictionary if neccessary Animals tiger Birds elephant | eagle rabbit cheetah | swan owl giraffe kangaroo | parrot robin Inventions telephone wheel telescope laser penguin Currencies | dollar | euro peso rupee helicopter typewriter | rouble (Animals) yen a, Which of the animals is tallest? the giraffe b, Which animals can run fastest? c, Which of these animals is found in Australia? (Birds) a, Which of these birds has a long neck? b, Which bird flies at night? c, Which bird flies at night? a, Which of these inventions is oldest? b, Which one is most recent? c, Which one was especially important for astronomy? a, What is the currency of India? b, Which is the currency of Canada? Hiển thị đáp án Bài 2: Put in the or a When was the telephone invented? Can you play musical unstrument? Jill plays Violin in an orchestra There was piano in the corner of the room Can you play piano? Our society is based on family Marti comes from large family computer has changed the way we live Hiển thị đáp án Bài 3: Complete these sentences using the + the following: injured poor rich sick unemployed young The young have the future in their hands Ambulance arrived at the scene of the accident and took to hospital Life is all right if you have a job, but things are not so easy for Julia has been a nurse all her life She has spent her life caring for In England there is an old story about a man called Robin Hood It is said that he robbed and gave the money to Hiển thị đáp án Bài 4: What you call the people of these countries? one person (a/an ) Canada Germany the people in general a Canadian Canadians France Russia China Brazil England Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Giới từ + V-ing • Bài tập Be/get used to + V-ing • Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập Tính từ + to V • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause) • Bài tập mạo từ a, an theBài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (I) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng AnhBài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau ... Clause) • Bài tập mạo từ a, an the • Bài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (I) • Bài tập tên... biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh • Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang... Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập Tính từ + to V • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập mạo từ THE trong tiếng anh phần 4, Bài tập mạo từ THE trong tiếng anh phần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay