Những điểm mới trong chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong bộ luật dân sự 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến quyền sở hữu và quyền khác đốivới tài sản; Phân tích các quy định về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam có ảnh hưởng đến hoạt động đến hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp; Đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các quy định về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam trong thực tiễn hoạy động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÙI LÊ THU NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÙI LÊ THU NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Đăng Huệ HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Đăng Huệ - người thầy bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian thực hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Sau Đại học, Khoa Pháp luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ thực Luận văn Tôi xin chân thành xin cảm ơn thành viên gia đình động viên, ủng hộ chia sẻ chỗ dựa tinh thần giúp tơi tập trung nghiên cứu hồn thành luận văn Học viên Bùi Lê Thu LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học của… Các số liệu, kết luận trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Xác nhận giáo viên hướng dẫn Học viên PGS.TS Dương Đăng Huệ Bùi Lê Thu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ Luật Dân Sự SHTD Sở hữu toàn dân SHNN Sở hữu nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề lý luận quyền sở hữu tài sản 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu 1.1.2 Hình thức sở hữu 12 1.1.3 Nội dung quyền sở hữu 17 1.1.4 Chế định chiếm hữu 21 1.2 Một số vấn đề lý luận quyền khác tài sản 23 1.2.1 Khái niệm quyền khác tài sản 23 1.2.2 Nội dung quyền khác tài sản 26 1.2.3 Sự khác quyền sở hữu quyền khác tài sản 31 1.3 Quyền sở hữu quyền khác tài sản số nước giới33 1.3.1 CHLB Nga 33 1.3.2 Trung Quốc 35 1.3.3 Campuchia 37 1.4 Vai trò quyền sở hữu tài sản quyền khác tài sản hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 39 1.4.1 Quyền sở hữu quyền khác tài sản tạo lập sở kinh tế cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 39 1.4.2 Quyền sở hữu quyền khác tài sản tạo điều kiện để tài sản xã hội sử dụng tiết kiệm hiệu 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU CÁC QUYẾN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 43 2.1 Một số hạn chế BLDS 2005 quyền sở hữu quyền khác tài sản tác động tiêu cực chúng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 43 2.2 Một số điểm BLDS 2015 quyền sở hữu quyền khác tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp…………………………………………………………………… 46 2.2.1 BLDS 2015 ghi nhận đầy đủ đặc tính quyền sở hữu 46 2.2.2 BLDS 2015 nêu rõ thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác tài sản 47 2.2.3 BLDS 2015 đã bổ sung quy định quyền chiếm hữu tình trạng thực tế nắm giữ, chi phối tài sản, độc lập với quyền sở hữu quyền khác tài sản 51 2.2.4 BLDS 2015 xác định lại hình thức sở hữu nước ta , phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nước ta 54 2.2.5 BLDS 2015 củng cố bảo vệ vững nguyên tắc bình đẳng chủ thể sản xuất kinh doanh 55 2.2.6 BLDS 2015 ghi nhận không hạn chế số lượng giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân, tổ chức 57 2.2.7 BLDS 2015 lần ghi nhận đầy đủ minh thị nguyên tắc đặc tính vật quyền 57 2.2.8 BLDS 2015 quy định chế bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản 59 2.2.9 BLDS 2015 ghi nhận thêm số quyền tài sản (vật quyền hạn chế) 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC THI HIỆU QUẢ CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ QUYỀN SỞ HỮU QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 69 3.1 Nghiên cứu để áp dụng lý thuyết “vật quyền” BLDS 2015………………………… 69 3.2 Nghiên cứu để thể chế hóa hình thức sở hữu cấp quyền địa phương 73 3.3 Nghiên cứu để tiến tới thay khái niệm “sở hữu toàn dân” thành khái niệm “sở hữu nhà nước” 74 3.4 Xây dựng chế đăng ký tài sản để công khai hóa loại tài sản cần quản lý xã hội 77 3.5 Xây dựng bình luận khoa học BLDS 2015 nhấn mạnh phần II 81 3.6 Tổ chức tập huấn, tuyên truyền BLDS 2015 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN 87 86 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền sở hữu quyền khác tài sản vấn đề nhận quan tâm nhiều chủ thể xã hội gắn liền với thực thi quyền sở hữu tổ chức, cá nhân đời sống xã hội hoạt động sản xuất, kinh doanh Các quy định quyền sở hữu quyền khác tài sản sở thúc đẩy trình tạo cải, vật chất cho xã hội bảo vệ cải, vật chất người tạo chúng trước hành vi gây hại Quyền sở hữu quyền khác tài sản vấn đề diễn hàng ngày, thể nhiều hình thức đa dạng, tác động trực tiếp đến quyền lợi ích bên đời sống, đặc biệt tới hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Bộ luật Dân năm 2005 (BLDS 2005) sở kế thừa truyền thống pháp luật dân Việt Nam, bản, có đóng góp quan trọng cơng hồn thiện hệ thống pháp luật, lĩnh vực pháp luật tư qua có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam dần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế đứng trước yêu cầu bảo vệ quyền người ngày đề cao, BLDS 2005 bộc lộ nhiều hạn chế chưa thực tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước chưa thực bảo đảm tốt quyền sở hữu quyền khác tài sản người đặc biệt doanh nghiệp Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội khóa XIII Kỳ họp thứ 10 thơng qua Bộ luật dân sửa đổi (BLDS 2015) nhằm khắc phục bất cập nêu BLDS 2005 đồng thời đưa pháp luật dân Việt Nam tiếp cận gần với pháp luật dân nhiều nước giới Bộ luật Dân năm 2015 (BLDS 2015) với nhiều sửa đổi, bổ sung đánh giá Bộ luật có nhiều điểm tiến khơng tư pháp lý, cấu trúc mà nội dung Trong số điểm tiến đó, thay đổi Phần thứ hai “Quyền sở hữu quyền khác tài sản” coi điểm quan trọng làm thay đổi diện mạo BLDS 2015, với tư cách đạo luật có khả bảo đảm vững đầy đủ cho chủ thể sở hữu tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh Nghiên cứu quyền sở hữu quyền khác tài sản khơng có ýnghĩa mặt lý luận mà mang tính thực tiễn sâu sắc Thơng qua đề tài:“Những điểm chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản Bộ Luật Dân 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp”, tác giả luận văn mong muốn việc nghiên cứu vấn đề đóng góp phần nhỏ vào việc làm sáng tỏ quy 10 định tiến liên quan đến Phần II BLDS 2015 chứng minh rằng, quy định cần thiết bổ ích cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài: Đã có khơng cơng trình nghiên cứu quyền tài sản chủ yếu danh cho quyền sở hữu mà chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện hình thức quyền tài sản, bao gồm khơng quyền sở hữuquyền khác tài sản khác mà nước giới gọi vật quyền hạn chế Các cơng trình trước chủ yếu nghiên cứu quy định quyền sở hữu BLDS 2005 chưa có cơng trình nghiên cứu chế định quyền sở hữu loại quyền khác tài sản ghi nhận BLDS – BLDS 2015 Trong số cơng trình này, kể đến: Hồng Ngọc Thỉnh (2001), Quyền sở hữu cá nhân phương thức bảo vệ, Luận án Tiến sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội; Dương Đăng Huệ (chủ nhiệm, 2008), “Hoàn thiện pháp luật hình thức sở hữu kinh tế thị trường nước ta”, Báo cáo phúc trình kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ; Tống Thị Hương (2014), Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội… Các cơng trình trước chủ yếu nghiên cứu quyền sở hữu cách chung chung mà không nghiên cứu góc độ doanh nghiệp Vì nói đề tài bỏ ngỏ khoa học pháp lý Đề tài “Những điểm chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản Bộ Luật Dân 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp” tiếp cận vấn đề quyền sở hữu quyền khác tài sản góc độ nhu cầu chủ thể đặc biệt xã hội doanh nghiệp Đề tài điểm BLDS 2015 có tác dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà không nghiên cứu quy định cách chung chung, góc độ chủ thể quan hệ pháp luật dân Đề tài có tính mới, tính khái quát cao đề tài thực Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát luận văn nêu điểm chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản BLDS 2015 chứng 62 tâm Tuy nhiên, nay, vấn đề chưa nhận câu trả lời thỏa đáng nguyên nhân sâu xa tình trạng khơng có khác ngồi việc lý thuyết vật quyền chưa thừa nhận vận dụng trình xây dựng BLDS luật chuyên ngành khác có liên quan16 Thứ hai, việc áp dụng lý thuyết vật quyền giúp xây dựng hệ thống quyền vật cách đầy đủ, tạo sở pháp lý cho việc sử dụng cách hiệu nguồn tài sản, tài nguyên thiên nhiên đất nước, qua thúc đẩy kinh tế phát triển Ba là, việc sử dụng lý thuyết vật quyền đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động đối ngoại Nhà nước ta, thể điểm sau đây: + Thứ nhất, thuật ngữ pháp lý “vật quyền” từ lâu trở thành ngôn ngữ pháp lý chung nhân loại Chủ trương hội nhập quốc tế Nhà nước ta thực cách trôi chảy hiệu lĩnh vực pháp luật, có lĩnh vực pháp luật dân sự, thương mại, Việt Nam nói tiếng nói chung nhân loại Việc Việt Nam tiếp tục sử dụng thuật ngữ pháp lý riêng chắn làm phương hại đến trình hội nhập quốc tế Nhà nước ta + Thứ hai, nay, Việt Nam trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mong muốn nhiều nước giới công nhận kinh tế nước ta kinh tế thị trường Vậy việc đưa lý thuyết “vật quyền” vào BLDS hy vọng thỏa mãn tiêu chí kinh tế thị trường để nước thừa nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường Muốn xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nhiệm vụ đặt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, loại tài sản xã hội khơng bị đóng băng, nằm im bất động mà phải tham gia lưu thông kinh tế, sử dụng cách hiệu tiết kiệm BLDS có vai trò khơng nhỏ việc thực nhiệm vụ chung Tuy nhiên, vừa qua, chưa nắm vững chưa quán triệt cách đầy đủ nguyên lý lý thuyết vật quyền, nên xây dựng phần II BLDS với nhiều hạn chế nêu Với coi nhẹ việc quy định loại vật quyền khác quyền sở hữu (vật quyền hạn chế) nên thực tế, BLDS chưa tạo môi trường pháp lý đầy đủ, thơng thống 16Xem: http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2Ftintuc&Category=B%C3 %A0i%20vi%E1%BA%BFt%20v%C3%A0%20tham%20lu%E1%BA%ADn%20%20BLDS&ItemID=2991&Mode=1 63 thuận tiện để tài sản kinh tế đưa vào lưu thơng, chưa khai thác cách hiệu loại tài sản, góp phần làm nhiều cải, vật chất cho xã hội Ở khía cạnh khác, yếu việc điều chỉnh pháp luật số vật quyền hạn chế gây thất thoát tiêu cực việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý thời gian qua Vì vậy, việc vận dụng lý thuyết vật quyền vào BLDS 2015 vừa thể chung giới, vừa thể đặc thù kinh tế Việt Nam điều có ý nghĩa lớn khơng mặt đối nội mà mặt đối ngoại 3.2 Nghiên cứu để thể chế hóa hình thức sở hữu cấp quyền địa phương Việc ghi nhận sở hữu toàn dân mà khơng ghi nhận thêm hình thức sở hữu quan quyền địa phương chưa sát với thực tiễn, thể lạc hậu khoa học pháp lý Việt Nam trước yêu cầu thực tiễn đất nước Ở nước ta, Hiến pháp 2013 BLDS ghi nhận hình thức sở hữu sở hữu toàn dân mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người đại diện thống quản lý tài sản đó, UBND tỉnh khơng coi chủ sở hữu tài sản tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng họ Ở số nước khác có cách giải vấn đề khác với Việt Nam Ví dụ, Cộng hòa Liên bang Nga khơng có nhà nước liên bang Nga mà chủ thể khác Liên bang nhà nước cộng hòa tự trị, khu vực, vùng, thành phố Matxcơva Leningrat coi chủ sở hữu tài sản Hình thức sở hữu chủ thể khơng coi hình thức sở hữu nhà nước mà gọi hình thức sở hữu cấp quyền địa phương Sự ghi nhận hình thức sở hữu sở hữu toàn dân Việt Nam chứng cho chưa hoàn thiện mặt khoa học pháp lý mặt lập pháp sở hữu, đó, coi vấn đề nóng cần phải tiếp tục nghiên cứu, giải Thực tế cho thấy, việc thiếu ghi nhận hình thức sở hữu cấp quyền địa phương nước ta dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực hiệu việc sử dụng tài sản cơng, tình trạng tham nhũng khơng thể kiểm sốt biểu tiêu cực khác liên quan đên việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc quyền định cá chủ thể Vì vậy, cần nghiên cứu để thể chế hóa hình thức sở hữu cấp quyền địa phương BLDS 3.3 Nghiên cứu để tiến tới thay khái niệm “sở hữu toàn dân” thành khái niệm “sở hữu nhà nước” 64 BLDS 2015 sửa đổi quy định sở hữu toàn dân “sở hữu tài sản công, bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý” mục 2, điều 213 Khái niệm lần “luật hóa” giống hệt với điều 53 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 Xét nội dung, hình thức sở hữu tồn dân sở hữu Nhà nước mang nội dung giống song việc thay đổi tên gọi góp phần làm rõ chất hình thức sở hữu đồng thời thể rõ mục đích Nhà nước ta Nhà nước dân, dân, dân Tuy nhiên cần nên nghiên cứu để tiến tới thay khái niệm “sở hữu toàn dân” thành khái niệm “sở hữu nhà nước” lý sau: Sở hữu toàn dân, sở hữu toàn thể quốc dân tài sản Gọi tồn dân khơng phải (khơng thể) tài sản chung người dân, hiểu người có phần quyền sở hữu Đó khơng phải tài sản chủ thể gọi toàn dân: chủ thể không tồn pháp luật dân Trong logic suy nghĩ, có chủ thể đủ tư cách phương diện để đảm nhận vai trò chủ sở hữu tồn dân tài sản, Nhà nước Mà Nhà nước, với tư cách thực thể pháp lý, cá thể, giống cá thể người (gọi cá nhân) cá thể công ty (gọi pháp nhân) SHTD, đồng hóa với sở hữu nhà nước (SHNN), suy cho dạng sở hữu chủ thể, gọi sở hữu riêng theo BLDS Cho rằng, quy định sở hữu tồn dân góc độ giúp Luật không trái với Hiến pháp, thực tế, sở hữu tồn dân với tư cách người đại diện chủ sở hữu mà có sở hữu riêng, sở hữu chung sở hữu nhà nước Không Việt Nam ta mà nước XHCN trước đây, Liên Xô cũ, khái niệm sở hữu toàn dân sử dụng từ lâu Hiện nay, Hiến pháp nước ta BLDS 2015 sử dụng khái niệm Nước ta nước XHCN, nên nhiều tài sản phải coi tài sản toàn thể nhân dân, họ sống đâu, làm việc gì, biết hay tồn tài sản mà họ coi chủ sở hữu Khái niệm sở hữu tồn dân, theo tơi, khái niệm có ý nghĩa trị ý nghĩa mặt pháp lý Bên cạnh khái niệm sở hữu tồn dân, từ trước đến nay, lại có khái niệm kèm xem đồng nghĩa, sở hữu nhà nước Hai khái niệm dùng để tượng tất tài sản có lãnh thổ Việt Nam, không thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân tài sản tất người, tức toàn dân 65 Chủ thể quyền sở hữu luôn phải thực thể pháp lý cụ thể (một người đó, tổ chức có tư cách pháp nhân đó, hộ gia đình đó…), đó, tồn dân lại khái niệm mơ hồ, không xác định Tóm lại, tồn dân khơng phải thực thể pháp lý, đó, khơng thể chủ thể quyền sở hữu; Chủ thể quyền sở hữu phải thực thể có ý chí riêng thơng qua ý chí riêng mà thực thể trực tiếp chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu Trong đó, tồn dân lại khái niệm dùng để tập hợp hàng chục triệu người, tự họ có ý chí chung đó, khơng thể tự thực quyền tài sản coi mình; Chủ thể quyền sở hữu phải người tự mình, hành vi mà thực cách trực tiếp việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản, đó, tồn dân tức tập hợp hàng chục triệu người gộp lại khơng thể tự thực quyền mình.17 Trong sở hữu tồn dân khơng tồn chủ thể toàn dân mà Nhà nước có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cơng (với tư cách đại diện tồn dân) Do đó, nên hiểu sở hữu toàn dân chế độ sở hữu, hình thức sở hữu sở hữu nhà nước Tóm lại, tồn dân khơng thể coi chủ sở hữu tài sản khơng thể có hình thức sở hữu sở hữu tồn dân Trên sở quan niệm vậy, từ không nên dùng khái niệm “sở hữu toàn dân” mà nên dùng khái niệm “sở hữu nhà nước” cho xác Khái niệm sở hữu toàn dân cần phải thay khái niệm sở hữu nhà nước ba lý sau: Thứ nhất, Nhà nước người đại diện nhân dân, nhân dân thành lập để thay mặt cho nhân dân thực quyền lực nhân dân, đó, có quyền sở hữu tài sản nhân dân Do đó, Nhà nước chủ thể quyền lực trị, đồng thời lại chủ thể quyền lực kinh tế mà quyền sở hữu tài sản biểu cụ thể quyền lực kinh tế Thứ hai, khác với khái niệm tồn dân, Nhà nước thực thể pháp lý, máy quyền lực, có cấu tổ chức đầy đủ, có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, có cán phương tiện để thực thi quyền lực mình, 17Dương Đăng Huệ (chủ nhiệm, 2008), “Hồn thiện pháp luật hình thức sở hữu kinh tế thị trường nước ta”, Báo cáo phúc trình kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, Bộ tư pháp - Viện khoa học pháp lý, Hà Nội, tr 99-100 66 đó, có Nhà nước khơng phải tồn dân có đủ khả để tự thực thi quyền sở hữu mình; Thứ ba, nước tư chủ nghĩa có khơng tài sản thuộc sở hữu tồn dân họ lại khơng sử dụng khái niệm sở hữu toàn dân mà dùng khái niệm sở hữu nhà nước Xét chất, nói đến quyền sở hữu phải gắn với chủ thể cụ thể Theo Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu cá nhân, pháp nhân có đủ quyền quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản Trong đó, “tồn dân” khơng phải chủ thể “tồn dân” khơng thể thực quyền cụ thể Chẳng hạn, người dân thực quyền đất đai khơng giao, thuê đất cụ thể theo quy định… Do đó, BLDS nên nghiên cứu bỏ khái niệm SHTD, thay khái niệm SHNN Điều hợp lý, thực tế có Nhà nước có quyền thực quyền chủ sở hữu đất đai, tài nguyên… đất nước 3.4 Xây dựng chế đăng ký tài sản để cơng khai hóa loại tài sản cần quản lý xã hội Đăng ký tài sản thủ tục đăng ký nhằm bảo vệ quyền, lợi ích đáng chủ thể có tài sản việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt dùng tài sản để tham gia quan hệ dân sự, thương mại, chuyển giao công nghệ, xuất nhập xác định doanh nghiệpquyền khởi kiện tài sản bị xâm phạm yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, kiện đòi lại tài sản, kiện đòi bồi thường thiệt hại kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, cạnh tranh không lạnh mạnh việc triển khai, sử dụng lưu thông sản phẩm thuộc quyền sở hữu chủ sở hữu Việc đăng ký tài sản giúp doanh nghiệp yên tâm đưa tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo chế minh bạch tài sản thuộc sở hữu nhân hay tài sản thuộc sở hữu công ty Căn vào quy định BLDS, Luật Đất đai, Luật Nhà văn luật quy định đăng ký bất động sản đăng ký quyền sở hữu, đăng ký quyền sử dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến đối tượng bất động sản động sản buộc phải đăng ký quyền sở hữu Như vậy, theo quy định pháp luật Việt Nam hành tài sản bất động sản, quyền sử dụng đất, phương tiện giao thông giới, phương tiện thủy nội địa, số đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ buộc phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, theo loại tài chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hay dùng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự, góp vốn vào công ty, doanh nghiệp phải tuân theo thủ tục đăng ký định 67 Đã đến lúc Việt Nam cần thiết phải ban hành Luật đăng ký tài sản, nhằm điều chỉnh quan hệ tài sản xã hội ngày phong phú, đa dạng, lớn quy mô giá trị Với quy định pháp luật thực định quy định vấn đề không tập trung, mà khơng bảo đảm tính chất thể hố quy định vấn đề Luật đăng ký tài sản trước hết phải dựa nguyên tắc chuẩn mực chung quy định tài sản, tính chất tài sản, phân loại tài sản, ý nghĩa xã hội ý nghĩa kinh tế tài sản Cần quy định thật rõ tính chất tài sản động sản, bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất để có quy định loại tài sản phải đăng ký, loại tài sản không buộc phải đăng ký, để làm xác định quan hệ liên quan đến tài sản giao dịch dân sự, thương mại , cụ thể hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản, biện pháp bảo đảm cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược tài sản thủ tục đăng ký đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ Đối với bất động sản: Bất động sản xác định, việc đăng ký bất động sản nên quy định quy phạm mệnh lệnh xem nghĩa vụ chủ sở hữu, nghĩa vụ người có quyền sử dụng bất động sản có thời hạn vô thời hạn (quyền tài sản gắn với đất đai) Từ quy định bất động sản buộc phải đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng, để có đảm bảo tính thể hố pháp luật việc chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng bất động sản hình thức hợp đồng phải văn bản, có cơng chứng, chứng thực hợp pháp Từ cách đặt vấn đề đây, bất động sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ dân tài sản tài sản bảo đảm giao dịch bảo đảm giao dịch buộc phải đăng ký có giá trị pháp lý Tính thể hố quy định nhằm bảo đảm quyền chủ sở hữu tài sản, mà ngăn chặn xáo trộn thị trường bất động sản ngăn chặn hành vi giả mạo giao dịch liên quan đến bất động sản Đối với động sản: Cần vào quy định động sản Bộ luật dân văn pháp luật khác có quy định hay hướng dẫn việc xác định động sản; để từ có hai quy định mang tính riêng biệt động sản buộc phải đăng ký động sản không buộc phải đăng ký Động sản buộc phải đăng ký, 68 phượng tiện giao thơng vận tải thuộc nhóm nguồn nguy hiểm cao độ, không phụ thuộc vào giá trị tài sản phương tiện lớn hay nhỏ, phải đăng ký phương tiện Vì hoạt động tự thân (tự tại) phương tiện giới tiềm ẩn nguy gây thiệt hại tài sản, sức khoẻ, tính mạng cho người khác cần phải xác định rõ chủ sở hữu phương tiện cá nhân hay pháp nhân, để có quy trách nhiệm dân phương tiện giới hoạt động gây thiệt hại Theo quy định này, bất động sản phải đăng ký dùng để bảo đảm nghĩa vụ tài sản giao dịch bảo đảm phải đăng ký Động sản không buộc phải đăng ký, chủ sở hữu đăng ký, khơng đăng ký, theo động sản khơng buộc phải đăng ký dùng để bảo đảm nghĩa vụ tài sản giao dịch khơng buộc phải đăng ký Đăng ký quyền sử dụng bề mặt bất động sản: Dự án luật đăng ký tài sản nên dự liệu việc đăng ký quyền sử dụng bề mặt Khi xã hội phát triển, cơng trình cơng nghiệp phát triển theo trình độ khoa học cơng nghệ giới việc sử dụng bề mặt bất động sản nên đuợc quy định thủ tục đăng ký quyền sử dụng bề mặt bất động sản, tài nguyên nước vùng biển, đoạn sông, bề mặt bất động sản khác Việc đăng ký tài sản nhu cầu tất yếu toàn xã hội, cần thiết phải có kế hoạch để xây dựng Dự án Luật đăng ký tài sản Việt Nam, để điều chỉnh có hiệu quan hệ tài sản xã hội, bảo đảm quan hệ dân sự, thương mại thực tốt nhất.18 Hiện nay, quy định pháp luật hành pháp luật Việt Nam đăng ký tài sản bao gồm: bất động sản (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) động sản (như tàu bay, tàu biển sản phẩm trí tuệ thuộc diện đăng ký quyền sở hữu có văn xác nhận quyền sở hữu) quy định thiếu tính thống nhất, không theo nguyên lý chung nằm tản mạn văn khác dẫn đến bất ổn liên quan đến giao dịch tài sản Việt Nam lớn Vì vậy, việc xây dựng Luật Đăng ký tài sản nhằm mục tiêu khắc phục hạn chế, bất cập pháp luật hành đăng ký tài sản, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy thị trường bất động sản, thị trường vốn phát triển, từ huy động tối đa nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập chế, khuôn khổ pháp lý an tồn, thơng thống cho việc xác lập bảo vệ quyền, lợi ích chủ sở hữu tài sản chủ thể tham gia giao dịch liên quan đến tài sản 18 Xem: Phùng Trung Tập (2014), “Một số vấn đề lý luận đăng ký tài sản Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, tr.9-13 69 3.5 Xây dựng bình luận khoa học BLDS 2015 nhấn mạnh phần II BLDS xác định luật “gốc”, luật “chung” hệ thống luật tư, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội Quá trình xây dựng BLDS sửa đổi nhận quan tâm, đóng góp ý kiến đơng đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp luật tầng lớp nhân dân Trong bối cảnh BLDS Quốc hội khố XII kỳ họp thứ 10 thơng qua ngày 24/11/2015 thức có hiệu lực ngày 01/01/2017, việc xây dựng bình luận khoa học điểm Bộ luật việc làm có ý nghĩa thiết thực Để phổ biến quy định Bộ luật Dân (BLDS) 2015 cung cấp cho người dân tìm hiểu sâu quy định pháp luật dân sự, cần hành biên soạn phát hành ấn phẩm “Bình luận Khoa học Những điểm BLDS 2015” nhấn mạnh quy định phần II Cần đưa đánh giá ưu nhược điểm quy định lồng ghép phần phân tích, bình luận thay đổi hai BLDS Quyển sách đời với mục đích giới thiệu q trình hình thành nên quy định từ giai đoạn xây dựng Dự thảo ý kiến đến thơng qua thức BLDS 2015 Bên cạnh đó, sách nên đưa đánh giá ưu nhược điểm quy định lồng ghép phần phân tích, bình luận thay đổi hai BLDS Qua nghiên cứu phần tương ứng với phần BLDS Quy định chung, quyền sở hữu quyền khác tài sản, nghĩa vụ hợp đồng, thừa kế, ,các bình luận khoa học cung cấp cho người dân nhìn nhận cách tổng quan quy định bật BLDS 2015 liên quan đến nguyên tắc chung xác lập, thực bảo vệ quyền dân sự; quyền sở hữu quyền khác tài sản thời điểm xác lập quyền sở hữu quyền khác; giao dịch dân sự, hợp đồng; trách nhiệm dân không thực nghĩa vụ dân v.v giúp cho người dân, đặc biệt doanh nghiệp hiểu rõ quy định pháp luật hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, cần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý kết hợp với tổng kết thực tiễn; đầu tư nhiều cho nghiên cứu xuất công trình khoa học pháp lý chuyên ngành, qua xây dựng bình luận khoa học thống chuẩn xác BLDS 2015 phục vụ cho người dân 3.6 Tổ chức tập huấn, tuyên truyền BLDS 2015 BLDS 2015 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thơng qua thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017 Đây đạo luật lớn, có vị trí 70 đặc biệt quan trọng chi phối tới nhiều đạo luật khác hệ thống pháp luật nước ta, tác động đến mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân, luật chung, luật cho luật khác hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò quan trọng việc đưa BLDS 2015 vào sống Việc tập huấn trang bị những kiến thức bản, những điểm mới quan trọng của BLDS 2015 đến đội ngũ cán làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật sở, ngành thành phố, báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã, lãnh đạo phòng tư pháp quận, huyện, thị xã quan trọng lực lượng góp phần vào thành cơng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật địa bàn thành phố Với kiến thức trang bị buổi tập huấn, báo cáo viên pháp luật vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực tuyên truyền sâu rộng Bộ luật quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân địa bàn nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả Từ nâng cao hiệu việc thực pháp luật người dân, đặc biệt doanh nghiệp họ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Chính phủ cần phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quan liên quan tổ chức việc rà soát văn quy phạm pháp luật; từ tự kiến nghị quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật cho phù hợp với BLDS 2015 Trong đó, yêu cầu việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm phát huy vai trò chủ động, tích cực quan, ban, ngành Thành phố, UBND cấp quan, tổ chức có liên quan triển khai thi hành Bộ luật dân bảo đảm chất lượng tiến độ hồn thành cơng việc Các quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND quận, huyện, thị xã UBND xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Bộ luật dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng để đảm bảo đem lại hiệu thiết thực Trong trình thực phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đơn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ hiệu việc triển khai thi hành Bộ luật dân Tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật dân sự; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung Bộ luật dân sự, bảo đảm đầy đủ, thống nội dung tài liệu tập huấn chuyên sâu Trên sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, Bộ, ngành hữu quan biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho nhóm đối tượng cụ thể Cần tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự, đó: 71 Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật dân sự, đặc biệt nội dung Bộ luật cho đại diện Bộ, ngành hữu quan, đại diện quan, tổ chức có liên quan Trung ương địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật dân với hình thức thích hợp địa bàn tỉnh Cán tham gia Hội nghị nắm điểm Bộ luật dân Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân để tổ chức thực công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đơn vị trình triển khai thi hành Bộ luật dân Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm cơng tác hòa giải sở Bộ luật dân sự, tập trung vào nội dung mới, Bộ luật - Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cho báo cáo viên pháp luật Trung ương cấp tỉnh, đại diện Sở Tư pháp sở, ban, ngành liên quan, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật - Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm cơng tác hòa giải sở địa phương Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân phương tiện thông tin đại chúng: Sở Thông tin truyền thông Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát - Truyền hình Hà Nội, quan báo chí Thành phố, hệ thống truyền quận, huyện, thị xã sở bố trí thời lượng phù hợp phổ biến Bộ luật dân Sở Tài hướng dẫn sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân theo Kế hoạch Các sở, ban, ngành nội dung tình thực tế đơn vị để ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức hình thức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu tiết kiệm Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLDS Bộ, ngành, địa phương với nội dung hình thức phù hợp với đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cán bộ, công chức, viên chức nhân dân BLDS, nội dung để nghiêm chỉnh chấp hành Tổ chức rà sốt hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy sở giáo dục đào tạo, sở giáo dục nghề nghiệp tài liệu giáo dục công dân trường trung học phổ thơng có nội dung liên quan đến BLDS để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định BLDS 72 Tổ chức hội nghị tập huấn nội dung Bộ luật dân đến lãnh đạo sở, ngành Thành phố; Uỷ ban nhân dân, Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố, cấp huyện Ngay sau đó, tổ chức hội nghị tập huấn nội dung Bộ luật dân đến tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn, hòa giải viên sở Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm cơng tác hòa giải sở BLDS, tập trung vào nội dung mới, Bộ luật Trong năm 2016 phải tổ chức nhiều hoạt động hội nghị tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề BLDS; tổ chức tuyên truyền, phổ biến BLDS phương tiện thông tin đại chúng, nội dung mới; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền BLDS; tổ chức kiểm tra kết tuyên truyền BLDS gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: Tập huấn chuyên sâu cho Thẩm phán, Kiểm sát viên cán bộ, công chức ngành nội dung BLDS Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng quan báo, Đài Thành phố, đạo Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến BLDS; tập huấn nâng cao chất lượng đưa tin phục vụ công tác phổ biến BLDS đội ngũ phóng viên biên tập viên báo, Đài địa bàn Thành phố Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức trị - xã hội Thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến BLDS cho hội viên, đoàn viên tổ chức mình; phối hợp với quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến Bộ luật dân cho nhân dân sở… Đặc biệt phải tổ chức tuyên truyền quy định BLDS cho doanh nghiệp để họ tiếp cận vận dụng triệt để quy định vào hoạt động sản xuất, kinh doanh Giúp việc sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG BLDS xác định luật “gốc”, luật “chung” hệ thống luật tư, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội Quá trình xây dựng BLDS 2015 nhận quan tâm, đóng góp ý kiến đơng đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp luật tầng lớp nhân dân Việc xây dựng bình luận khoa học, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nhằm phổ biến điểm BLDS đến người dân, doanh nghiệp việc làm có ý nghĩa thiết thực Bên cạnh việc xây bình luận khoa hoc, tổ chức, tuyên truyền luật việc nghiên cứu để hoàn thiện quy định BLDS chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản 73 cần tiến hành để Bộ luật dân thực trở thành luật chung hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự; ghi nhận bảo vệ tốt quyền cá nhân, pháp nhân giao lưu dân sự; góp phần hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội sau Hiến pháp năm 2013 ban hành KẾT LUẬN BLDS 2015 với nhiều sửa đổi, bổ sung đánh giá BLDS có nhiều điểm tiến không tư pháp lý, cấu trúc mà nội dung Trong số điểm tiến đó, thay đổi Phần thứ hai “Quyền sở hữu quyền khác tài sản” điểm làm thay đổi diện mạo BLDS 2015, đặc biệt tạo sở pháp lý cho chủ thể sở hữu tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế cách chủ động hiệu Với quy định quyền sở hữu quyền khác tài sản phân tích, Luận văn khẳng định BLDS 2015 thực tạo đột phá thể chế hóa tài sản, tạo chế pháp lý đầy đủ, minh bạch quyền sở hữu quyền khác tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Qua đó, bảo đảm tài sản hàng hóa giao lưu dân lưu thơng khơng ngừng nhiều hình thức, quy mơ khác nhau, khai thác lợi ích khơng chủ sở hữu mà người khơng phải chủ sở hữu; tạo nhiều hội bảo đảm pháp lý cao để doanh nghiệp mạnh dạn, yên tâm đưa tài sản vào đầu tư, khai thác sử dụng; đồng thời yên tâm, mạnh dạn đầu tư vào tài sản thuộc sở hữu người khác, từ làm phát sinh nhiều lợi ích cho chủ thể liên quan,cho doanh nghiệp, cho kinh tế cho toàn xã hội, góp phần làm giảm thiểu chi phí cho phát triển kinh tế Để quy định đưa vào áp dụng thực tiễn, cần nâng cao hiệu thực thi quy định quyền sở hữu quyền khác tài sản DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp (2016), “Một số nội dung sách lớn Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân (sửa đổi), Báo cáo Chuyên đề Bùi Đăng Hiếu (2015), “Góp ý vật quyền Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)”, Tạp chí Luật học, (10) Châu Thị Khánh Vân (2015), “Về quyền bề mặt Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)” Nghiên cứu lập pháp, (13) Dương Đăng Huệ (chủ nhiệm, 2008), “Hoàn thiện pháp luật hình thức sở hữu kinh tế thị trường nước ta”, Báo cáo phúc trình kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, Bộ tư pháp- Viện khoa học pháp lý, Hà Nội Dương Đăng Huệ (2015), “Nên sử dụng khái niệm vật quyền Bộ luật Dân sự”,Nghiên cứu Lập pháp, (13) Dương Đăng Huệ (2016), “ Bộ luật Dân năm 2015 - Cơ sở pháp lý cho việc thực quyền tự kinh doanh Việt Nam”, Nghề luật, Học viện Tư pháp, (01) Đại học Luật Hà Nội (2015), “Góp ý hồn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)”, Tạp chí Luật học, (số đặc biệt) Đào Trí Úc (1995), “Vấn đề quyền sở hữu theo Luật dân Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật, (05) Hồng Ngọc Thỉnh (2001), Quyền sở hữu cá nhân phương thức bảo vệ, Luận án Tiến sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 10.Hội Luật gia Việt Nam, Giáo trình pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế, Nxb Hồng Đức 11.Hội thảo “Chế định tài sản, nghĩa vụ hợp đồng” Khoa Luật trường Đại học quốc Gia Hà Nội tổ chức 12.Kuong Teilee (2010), Development of Property Law in Cambodia, Vietnam and China, What is behind the legal reforms in transition to a market economy, Nagoya University, pp 37 13.Lê Minh Hùng (chủ biên, 2013), Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 14.Lê Thị Ngọc Mai (2014), Quyền bề mặt - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 15.Ngơ Huy Cương (2015), “Bình luận chế định quyền sở hữu Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)”, Nghiên cứu lập pháp, (13) 16 Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ ngữ Hán Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, tr 588-589 17.Nguyễn Minh Oanh (2015), “Thời điểm xác lập quyền sở hữu vật quyền khác Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)”, Tạp chí Luật học 2015 18.Nguyễn Ngọc Điện (2015), “Một số điểm vấn đề cần đặt quyền sở hữu vật quyền khác”, Nghiên cứu lập pháp, (21) 19.Nguyễn Văn Cường (2000), Một số vấn đề Quyến sở hữu tài sản Bộ Luật Dân Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 20.Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Hữu Đạt (2004), Một số vấn đề sở hữu nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21.Nguyễn Văn Thức (2004), Sở hữu - Lý luận vận dụng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 22.Nguyễn Viết Tý (1996), BLDS – Nền tảng cho hoạt động kinh doanh Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 23.Phạm Văn Nghiên (1993)“Một số quan điểm đổi sách kinh tế chế quản lý kinh tế”, NXB Chính trị Quốc gia 24.Phùng Trung Tập (2014), “Một số vấn đề lý luận đăng ký tài sản Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp 25.Tống Thị Hương (2014), Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội 26.Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb Công an Nhân dân 27.Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb Công an Nhân dân 28.Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb Công an Nhân dân 29.Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý (1997), Bình luận khoa học số vấn đề Bộ luật Dân sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 84 Website 30 http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx? Source=%2Ftintuc&Category=B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt%20 v%C3%A0%20tham%20lu%E1%BA%ADn%20%20BLDS&ItemID=2991&Mode=1, ngày truy cập 15/6 31 http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx? Source=%2Ftintuc&Category=B%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+v%C3 %A0+tham+lu%E1%BA%ADn+-+BLDS&ItemID=2991&Mode=1, ngày truy cập 15/6 ...NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC... trò quyền sở hữu tài sản quyền khác tài sản hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 39 1.4.1 Quyền sở hữu quyền khác tài sản tạo lập sở kinh tế cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp. .. SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 43 2.1 Một số hạn chế BLDS 2005 quyền sở hữu quyền khác tài sản tác động tiêu cực chúng hoạt động sản xuất kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những điểm mới trong chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong bộ luật dân sự 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Những điểm mới trong chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong bộ luật dân sự 2015 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay