Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ lào theo luật xây dựng văn bản năm 2012, thực trạng và giải pháp

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là tìm hiểu các quy định tronghoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Lào theoLuật xây dựng văn bản năm 2012 của Lào; tìm hiểu thực trạng áp dụng cácquy định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chínhphủ Lào. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BOUNHEUANG PHANYASITH HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ LÀO THEO LUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN NĂM 2012 - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THỊ ĐÀO HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đào tạo sau đại học Khoa Hành - Nhà Nước tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học Trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Thị Đào, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạnđộng viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bounheuang PHANYASITH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN Bounheuang PHANYASITH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CP : Chính phủ NDCM : Nhân dân cách mạng NĐ : Nghị định TVQH : Thường vụ Quốc hội MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ LÀO 1.1 Khái niệm, phân loại, nội dung văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 1.1.2 Nội dung văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 8 17 1.1.3 Vị trí, vai trò u cầu hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 18 1.2 Thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 21 1.3 Trình tự, thủ tục ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 22 1.4 Hoạt động ban hành ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ số quốc gia học kinh nghiệm cho Chính phủ Lào 27 1.4.1 Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ số quốc gia 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Chính phủ Lào 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 36 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN 38 BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ LÀO 2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 38 2.1.1 Pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật tập thể Chính phủ Lào 38 2.1.2 Pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ Lào 39 2.2 Thực trạng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian qua 40 2.2.1 Thực trạng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật tập thể Chính phủ 40 2.2.2 Thực trạng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ 41 2.3 Đánh giá hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ thời gian qua 43 2.3.1 Những thành tựu 43 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế vướng mắc 50 2.3.3 Nguyên nhân 57 TIỂU KẾT CHƯƠNG 60 Chương ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 62 CHÍNH PHỦ LÀO 3.1 Định hướng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 62 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 71 TIỂU KẾT CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong công xây dựng phát triển đất nước văn quy phạm pháp luật loại văn pháp luật có vai trò quan trọng quốc gia giới nói chung Lào nói riêng, đặc biệt nước CHDCND Lào hội nhập ngày sâu rộng với khu vực quốc tế Trong năm qua, hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Đảng Nhà nước Lào quan tâm, trọng Đặc biệt, với đời Luật xây dựng văn pháp luật năm 2012, việc ban hành văn quy phạm pháp luật đạt nhiều kết đáng khích lệ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người dân khắp địa phương nước Lào, thúc đẩy công xây dựng Nhà nước thời kỳ đổi mục tiêu: “hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng” Tuy nhiên, thực tế trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Lào trình chuyển đổi, kỹ thuật lập pháp trình soạn thảo văn pháp luật tập thể Chính phủ hạn chế nên hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào gặp phải hạn chế, khó khăn, vướng mắc Những hạn chế, vướng mắc thể nhiều khía cạnh khác nhau, ví dụ như: hạn chế mặt trị pháp lý hoăc văn quy phạm pháp luật ban hành không đảm bảo tiêu chuẩn khoa học…vv Sở dĩ, tồn vấn đề nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nguyên nhân chủ quan khách quan Yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế khu vực đòi hỏi phải tìm hiểu thực trạng quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian tới việc làm có tính cấp thiết khoa học pháp lý Xuất phát từ đòi hỏi khoa học, yêu cầu thực tiễn góp phần hồn thiện quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ nước CHDCND Lào, tác giả chọn đề tài: “Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 - Thực trạng giải pháp” làm đề tài luận văn Thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố, là: Luận án Tiến sĩ quản lý Hành cơng với đề tài: “Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước CHDCND Lào” Somnith Sylibounlieng, 2014, Trường Học viện Hành chính, Hà Nội; viết “Cải cách văn quy phạm pháp luật thương mại liên quan nhóm Asean” Khăm Phết Cong Đa La, Tạp chí pháp luật số 4/2010 nước CHDCND Lào, 2010; viết “Hoàn thiện tổ chức hoạt động Quốc hội kiểm tra việc ban hành văn quy phạm pháp luật giai đoạn nay” Chăng Pheng Si Li Văn, Tạp chí pháp luât số 01/2011 nước CHDCND Lào, 2011; Luận án Tiến sĩ luật học, “Pháp luật kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Lào Việt Nam nghiên cứu từ góc độ so sánh”, tác giả Phousakhone Meangvong, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2010… Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện vấn đề hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào Để bổ sung cho việc nghiên cứu hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Hoạt động ban hành Văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào - Thực trạng giải pháp” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Luật Đây việc làm cần thiết nhằm tìm hiểu quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Lào Qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả luận văn tìm hiểu hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ số quốc gia từ rút học kinh nghiệm cho Chính phủ Lào Đồng thời, qua tác giả đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào nước văn quy phạm pháp luật Lào thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Về đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ; quy định Luật ban hành văn pháp luật năm 2012 hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thực tiễn thực quy định pháp luật Chính phủ Lào - Về phạm vi nghiên cứu: Tác giả luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề pháphoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào như: khái niệm, nội dung văn quy phạm pháp luật; hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ số quốc gia học kinh nghiệm cho Chính phủ Lào Phần chủ yếu luận văn nghiên cứu quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Thủ tướng Chính phủ; đánh giá hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian qua Đồng thời, tác giả luận văn đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ban hành văn 10 quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo mơ hình kinh nghiệm số quốc gia giới, có Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu việc nghiên cứu đề tài tìm hiểu quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào; tìm hiểu thực trạng áp dụng quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Đồng thời, tìm hiểu quy định pháp luật quốc gia giới vấn đề này, từ thấy mặt tích cực quốc gia giới rút học kinh nghiệm cho hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Lào thời gian tới Để đạt mục tiêu đề ra, tác giả luận văn thực nhiệm vụ nghiên cứu, như: phân tích khái niệm, đặc điểm, loại văn quy phạm pháp luật Chính phủ, nội dung văn quy phạm pháp luật Chính phủ; phân tích hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ số quốc gia Pháp Việt Nam từ rút học kinh nghiệm cho Chính phủ Lào Đồng thời, tác giả phân tích quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Lào nghiên cứu thực trạng thi hành quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Trên sở kết nghiên cứu lý luận pháp luật thực định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào, tác giả luận văn đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ nước CHDCND Lào Điều đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước làm cho hệ thống quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ nước 79 Sau đó, bước lập chương trình xây dựng văn quy phạm pháp luật cần thực tốt hoạt động phân tích sách Bởi, thơng qua việc phân tích sách xã hội, sách kinh tế “cơng cụ” để bảo đảm hài hòa việc phát triển kinh tế, xã hội Đồng thời, tạo ổn định bền vững văn quy phạm pháp luật Trong bước này, cần xác định rõ vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, tìm giải pháp để xử lý, nghiên cứu vướng mắc mặt pháp lý, khả tài để đảm bảo triển khai quy định văn quy phạm pháp luật dự kiến ban hành Đây bước quan trọng, quan trình thảo văn quy phạm pháp luật tiến hành đánh giá nghiêm túc, có chất lượng góp phần đảm bảo chất lượng văn bản, tránh thiếu sót nội dung văn Thêm vào đó, cần nâng cao hiệu hoạt động ban soạn thảo so với tình hình Lào Theo đó, việc thành lập ban soạn thảo chuyên trách nhằm giúp ban soạn thảo đảm nhiệm vai trò xây dựng dự thảo văn với tham gia thành viên chuyên gia luật, chuyên gia lĩnh vực liên quan chuyên gia quản lý nhà nước lĩnh vực văn tạo điều kiện nhằm đảm bảo độc lập, khách quan khơng bị ràng buộc lợi ích quan chủ trì soạn thảo… Từ đó, dự thảo văn quy phạm pháp luật có tính khoa học, đảm bảo độ xác cao hơn, kỹ thuật trình bày hoàn thiện hiệu tác động sách pháp luật đến đời sống xã hội người dân cao Hơn nữa, cần nâng cao chất lượng việc lấy ý kiến dự thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ Theo đó, cần có chế cụ thể cho việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến để tăng cường tính hợp lý, hợp pháp văn Đồng thời, góp phần đảm bảo tính dân chủ hoạt động xây dựng pháp luật Tuy 80 nhiên, để người dân tham gia tích cực vào hoạt động cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu nhận thức quyền, lợi ích tham gia vào hoạt động đóng góp ý kiến vào dự thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Ngồi ra, việc nâng cao vai trò Bộ Tư pháp Lào giải pháp quan trọng cần mở rộng công tác phối hợp bộ, quan ngang bộ, ban, ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng văn quy phạm pháp luật soạn thảo Theo đó, cần tiếp tục hồn thiện thể chế pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật; quan tâm đến vai trò chuyên gia việc thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng văn bản; mở rộng tham gia đông đảo xã hội, đặc biệt quan nghiên cứu, nhà khoa học; cần thực việc thẩm định nghị định, định cách chặt chẽ, kỹ lưỡng; có chế nâng cao trách nhiệm quan hỏi ý kiến để ý kiến đóng góp thực vào việc xây dựng văn trình cấp có thẩm quyền định Thêm vào đó, quan thẩm định cần hồn thiện văn pháp luật từ nội dung đến ngơn ngữ pháp lý trước trình Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ phải chịu trách nhiệm kết thẩm định Ba là, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác soạn thảo văn ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, tập thể Chính phủ Lào Đúng vậy, để có văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành có chất lượng khơng phụ thuộc nhiều quy định pháp luật đắn, khoa học mà phụ thuộc nhiều vào đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Hiện nay, thực tế, đội ngũ cán bộ, công chức làm công 81 tác soạn thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đáp ứng yêu cầu tình hình hội nhập quốc tế cần thiết Theo đó, để có văn quy phạm pháp luật Chính phủ, tập thể Chính phủ Lào có chất lượng phụ thuộc nhiều vào nhiệt tình, làm việc tận tụy, cơng việc đội ngũ cán bộ, cơng chức làm công tác soạn thảo văn quy phạm pháp luật ban hành văn Theo đó, cần tăng cường tuyển chọn người ưu tú phẩm chất đạo đức, có hiểu biết quy định pháp luật, có kỹ soạn thảo văn quy phạm pháp luật tốt Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo tổng kết việc ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ để đội ngũ cán bộ, cơng chức có hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao lực chuyên môn Trong trình soạn thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có phối hợp Văn phòng phủ, Bộ, quan thuộc Chính phủ q trình soạn thảo… Do vậy, thực tế có nhiều trường hợp quan thường soạn thảo văn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý mình, lợi ích cục quan đơn vị đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân xã hội, việc xây dựng văn quy phạm pháp luật khơng khách quan Do đó, thời gian tới, quan có thẩm quyền việc soạn thảo văn quy phạm pháp luật cần thay đổi tư số hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật như: “khơng quản lý cấm” cách tùy tiện khơng có sở 82 Ngồi ra, Chính phủ CHDCND Lào cần tăng cường đạo, đôn đốc, kiểm tra trưởng, thủ trưởng quan ngang việc chuẩn bị dự thảo nghị định, định cần kiên xử lý cán lãnh đạo thiếu trách nhiệm trình xây dựng Nghị định, định tư tưởng cục mà ban hành văn quy phạm pháp luật có lợi cho quan làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội Thêm vào đó, cần cải cách sách tiền lương, thu nhập nhằm bảo đảm sống cho cán bộ, công chức làm công tác soạn thản ban hành văn quy phạm pháp luật Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quan chức lực nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cán bộ, cơng chức, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền việc ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Bốn là, cần tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành Như biết rằng, hệ thống văn pháp luật quốc gia nói chung Lào nói riêng hình thành, phát triển xuất phát từ nhu cầu tình hình cụ thể thời kỳ Nhu cầu điều kiện phát triển kinh tế xã hội biến đổi khơng ngừng, đòi hỏi pháp luật phải có thay đổi tương ứng Mặc dù, văn quy phạm pháp luật đời phù hợp tác dụng tốt phát triển xã hội, nhiêu sau thời gian văn quy phạm pháp luật bị lỗi thời, không điều chỉnh quan hệ xã hội, chí mâu thuẫn với văn quy phạm pháp luật khác Do đó, cần thiết phải có tự kiểm tra, kiểm tra rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật nói chung Chính phủ Lào nói riêng Tại Điều 13 Luật xây dựng văn pháp luật Lào quy định: “Khi phát văn quy phạm pháp luật Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ, 83 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội Lào phải xem xét, đình việc hành trình Quốc hội xem xét Quốc hội định việc bãi bỏ phần toàn văn quy phạm pháp luật đó” Như vậy, theo quy định chủ thể có thẩm quyền kiểm tra rà sốt hệ thống văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành Lào Quốc hội Để thực tốt hoạt động quan ban hành văn phải thường xuyên thực công tác tự kiểm tra văn để phát sớm khiếm khuyết, điểm chưa hợp lý, không khả thi văn để có biện pháp xử lý kịp thời Bên cạnh đó, chủ thể có thẩm quyền hoạt động cần phải thực công tác kiểm tra nghiêm túc, cần xác định rõ mục đích việc rà soát; tập hợp văn khiếm khuyết đề hướng giải Đồng thời, cần tăng cường phối hợp quan, tổ chức, đơn vị hữu quan công việc kiểm tra rà sốt văn Từ đó, hạn chế tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo khơng thống nội dung văn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào ngày đạt kết cao Hơn nữa, quan chức cần sớm hồn thiện khung phápquy định trình tự, nội dung, thủ tục công tác kiểm tra rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật nói chung Chính phủ nói riêng Bởi việc làm quan trọng, thông qua việc làm khung pháp lý giành cho cơng tác kiểm tra rà soát hệ thống pháp luật chuyên nghiệp chủ thể có ý thức trách nhiệm việc soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật hoạt động bao gồm thao tác kỹ thuật nghiệp vụ nhằm kiểm soát, xem xét lại văn quy 84 phạm pháp luật ban hành thời gian định nhằm tiến hành theo chuyên đề, lĩnh vực hay ngành luật nhằm phát quy định pháp luật chồng chéo để kịp thời xử lý theo hình thức định, tạo sở pháp lý cho đổi chất lượng số văn quy phạm pháp luật, làm cho văn quy phạm pháp luật có hiệu áp dụng so với quy định trước Đồng thời, tạo thống nhất, hài hòa văn quy phạm pháp luật thực tế với văn quy phạm pháp luật ban hành giúp cho quan thi hành pháp luật có điều kiện nắm bắt dễ dàng quy định hệ thống pháp luật Tuy nhiên, để cơng tác rà sốt văn quy phạm pháp luật có hiệu quan có thẩm quyền cần thực tốt vấn đề như: xác định chủ thể đợt rà soát rà sốt tồn bơ nội dung văn quy phạm pháp luật có chứa chủ đề đó; thành lập tổ cơng tác, tập hợp văn có liên quan nghiên cứu văn khiếm khuyết đề hướng giải cụ thể… Từ sở rà soát, cần tạo danh mục văn quy phạm pháp luật hiệu lực nhằm phục vụ cho cơng tác quản lý, đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ danh mục văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực, danh mục văn quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn đất nước, xây dựng báo cáo kết rà sốt để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lào xem xét, kịp thời sửa đổi, xử lýbổ sung xây dựng văn quy phạm pháp luật khác nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, đạo, điều hành Năm là, cần tăng cường điều kiện bảo đảm hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Kinh phí yếu tố quan trọng hoạt động đời sống xã hội, yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu công việc Tuy nhiên, nay, CHDCND Lào quy định pháp luật nguồn tài 85 giành cho công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lào hạn hẹp, chưa tương ứng với cơng việc cần giải Những yếu tố tạo khó khăn lớn cho hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đồng thời, khơng phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình thực chủ thể ban hành văn quy phạm pháp luật công việc giao thực tế Do vậy, Nhà nước cần bảo đảm kinh phí cho hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, đặc biệt đầu tư cho hoạt động lập chương trình xây dựng luật, khảo sát lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học cần tương xứng với nhiệm vụ mà họ gia hoạt động khác phục vụ cho trình soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Đồng thời, cần bảo đảm nguồn thông tin tư liệu cho hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Những văn kiện Đảng cấp sách phát triển kinh tế- xã hội hay đề tài nghiên cứu lĩnh vực khác đời sống xã hội; đề tài nghiên cứu khoa học chiến lược phát triển khu khu vực Lào nguồn tư liệu tốt mà cán làm công tác ban hành văn quy phạm pháp luật cần tiếp cận Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ giải pháp tốt.Trong thời gian tới, Nhà nước Lào cần xây dựng phần mềm soạn thảo, phần mềm kiểm tra văn tăng cường sử dụng hệ thống mạng máy tính để trì thơng tin cần thiết quan chủ trì nội quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật để hoạt động đạt hiệu cao 86 Sáu là, cần tăng cường công tác nghiên cứu thông tin, tư liệu luật học nước quốc tế xây dựng trung tâm liệu luật học phục vụ cho hoạt động ban hành văn hoàn thiện pháp luật Lào nói chung văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào nói riêng Qua thực tiễn cho thấy, năm qua Lào, chưa quan tâm mức đến việc nghiên cứu, sưu tập, hệ thống thông tin khoa học tư liệu luật học nên ban soạn thảo tự tổ chức soạn thảo nhiều thời gian, cơng sức, tiền bạc cho việc thu thập, nghiên cứu thông tin nước phải thuê dịch thuật tài liệu cần thiết Như vậy, trung tâm liệu luật học mở cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật không bị nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho việc thu thập, nghiên cứu, so sánh thông tin Các thông tin, tư liệu sau nghiên cứu tập trung xử lý nghiệp vụ chuyên môn, lưu giữ nhằm phục vụ cho việc khai thác kinh nghiệm nghiên cứu kỹ thuật soạn thảo văn quy phạm pháp luật khác… góp phần lớn cho công tác nghiên cứu thông tin chuyên gia nhà nghiên cứu luật học Việc xây dựng trung tâm liệu luật học CHDCND Lào khơng góp phần thiết thực cho việc xây dựng hồn thiện pháp luật mà điều kiện để nhà khoa học, nhà quản lý, luật gia nghiên cứu phục vụ cho hoạt động xây dựng ban hành pháp luật Lào ngày có hiệu cao TIỂU KẾT CHƯƠNG Như vậy, thông qua Chương 3: Định hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Tác giả Luận văn dựa vào sở phân tích quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Lào phân tích thực trạng hoạt động ban 87 hành văn quy phạm pháp luật tập thể Chính phủ Thủ tướng Chính phủ để đến kết luận sau: Việc hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào đặt thiết cần phải thực dựa đặc điểm nội dung văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào; quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ; thực trạng quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian qua cần tiếp thu kinh nghiệm hoàn thiện quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ quốc gia giới, có quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Việt Nam Theo đó, việc hồn thiện quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào cần có định hướng bản, bao gồm chủ trương Đảng, Nhà nước Lào xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật Đồng thời, gồm đòi hỏi yêu cầu cải cách hành chính, hồn thiện thể chế hành diễn CHDCND Lào Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian tới cần thực tốt số giải pháp như: cần tiếp tục ban hành văn hướng dẫn rõ văn quy phạm pháp luật Chính phủ; cần thực tốt quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, có quan có thẩm quyền cá nhân có trách nhiệm quyền xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật cần thực quy trình nhằm đam bảo thứ tự thể trình độ kỹ thuật lập pháp 88 quan chức việc ban hành văn quy phạm pháp luật CHDCND Lào Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác tự kiểm tra, kiểm tra rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật Chính phủ ban hành thông qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật quan có thẩm quyền phát hạn chế, điểm chưa hợp lý, không khả thi quy định thực đời sống thực tiễn, quy định mâu thuẫn văn quy phạm pháp luật… để có biện pháp xử lý kịp thời Đồng thời qua thấy quy định thể tính tích cực để từ trì, phát huy hiệu thực tế … 89 KẾT LUẬN Như vậy, với đề tài nghiên cứu: Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012Thực trạng giải pháp, tác giả luận văn tìm hiểu, trình bày, phân tích, so sánh cụ thể quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ theo quy định pháp luật quốc gia Lào, Việt Nam, Pháp đến kết luận sau: Một là, hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ nội dung có ý nghĩa quan trọng việc điều chỉnh quan hệ xã hội theo trật tự định Đồng thời thể trách nhiệm Chính phủ Nhà nước nhân dân việc thực quyền nghĩa vụ Nhà nước Do đó, Hiến pháp Luật xây dựng văn quốc gia quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ từ quy định khái quát đến quy định chi tiết Điều ngoại lệ Luật xây dựng văn Lào Để hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào nói chung Luật xây dựng văn Lào nói riêng biện pháp hữu hiệu nghiên cứu, so sánh quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật nước với quy định quốc gia khác vấn đề để đưa luận khoa học, kinh nghiệm hoàn thiện Luật xây dựng văn Lào, quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào Hai là, thơng qua việc phân tích quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào, quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Thủ tướng Chính 90 phủ Lào Tác giả đưa thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật tập thể Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Đồng thời, tìm nguyên nhân hạn chế, khó khăn hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ba là, từ việc phân tích hạn chế, khó khăn, thấy thiếu sót hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian qua, tác giả luận văn mạnh dạn đưa định hướng, có chủ trương mà Đảng Nhà nước Lào cần thực việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xác định xác yêu cầu cải cách hành chính, hồn thiện thể chế hành diễn Lào số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào thời gian tới 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2015; Giáo trình xây dựng văn pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2013; Trần Cơng Anh, “Quy trình xây dựng Nghị định Chính phủ”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013; Bùi Thị Thu Hằng, “Hoạt động ban hành văn quy định chi tiết văn hướng dẫn thi hành, thực trạng giải pháp”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 II Tài liệu tiếng Lào Văn kiện Đại hội Đảng nhân dân Cách mạng Lào IX, Nxb Chính trị Quốc gia Lào, Viên Chăn 2011; Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiến pháp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2015; Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luật ban hành văn năm 2012 Lào; Luật Tổ chức Chính phủ Lào năm 2003; Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào số138/NĐ- CP ngày 24/10/2006 Chính phủ Lào đăng ký kinh doanh; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính Phủ Lào việc hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp năm 2014; 92 Nghị định 103/2006/NĐ- CP Chính phủ Lào quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp; Nghị định số 49/HĐBT/1991 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chuyển giao cơng nghệ nước ngồi vào Lào; Giáo trình xây dựng văn pháp luật, Trường Cao đẳng Luật Lào, Nxb Chính trị năm 2013; 10 Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào, Những vấn đề lý luận thực tiễn, Trường Cao đẳng Luật Lào; 11 Somnith Sylibounlieng, “Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước CHDCND Lào”, Trường Học viện Hành chính, Hà Nội 2014; 12 Khăm Phết Cong Đa La, “Cải cách văn quy phạm pháp luật thương mại liên quan nhóm Asean”, Tạp chí pháp luật số 4/2010 nước Cộng hòa DCND Lào, 2010; 13.Chăng Pheng Si Li Văn, “Hồn thiện tổ chức hoạt động Quốc hội kiểm tra việc ban hành văn quy phạm pháp luật giai đoạn nay”, Tạp chí pháp luât số 01/2011 nước Cộng hòa DCND Lào, 2011; 14 Phousakhone Meangvong, Luận án Tiến sĩ luật học, “Pháp luật kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Lào Việt Nam nghiên cứu từ góc độ so sánh”, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 15 Sommith Silibounleng (2011), “Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (189), tr.64; 93 16 Nouangthong Sengnouthong (2010), “Hồn thiện quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành Nhà nước Lào”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (78), tr 23- 27 17 Báo cáo tổng kết công tác thực xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Lào năm 2015 18 Hội thảo pháp luật xây dựng văn pháp luật Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào năm (2015) III Tài liệu tiếng Pháp 19.Hiến pháp năm 1992 Cộng hòa Pháp; 20.Th.s Chu Tuấn Tú, “Nền cộng hòa thứ V vấn đề cải cách thể chế”, Viện khoa học tổ chức nhà nước, Hà Nội, 2012 ... phủ Lào 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 36 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN 38 BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ LÀO 2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật. .. hiểu quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào; tìm hiểu thực trạng áp dụng quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ. .. luật Chính phủ Lào 38 2.1.1 Pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật tập thể Chính phủ Lào 38 2.1.2 Pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ Lào 39 2.2 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ lào theo luật xây dựng văn bản năm 2012, thực trạng và giải pháp, Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ lào theo luật xây dựng văn bản năm 2012, thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay