Hoàn thiện pháp luật về đăng ký kinh doanh nghiệp của nước CHDCND lào từ kinh nghiệm của nước CHXHCN việt nam

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Kiến nghị một số giải pháp có hiệu quả làm cơ sở hoàn thiện hệ thốngpháp luật về đăng ký doanh nghiệp của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trêncơ sở tham khảo những điểm hợp lý của pháp luật về đăng ký doanh nghiệpcủa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với điều kiện, trình độ,hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của Lào. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BOUNKHONG CHANTHALANGMA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC CHDCND LÀO TỪ KINH NGHIỆM CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đức Minh, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN BOUNKHONG CHANTHALANGMA LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TÁC GIẢ LUẬN VĂN BOUNKHONG CHANTHALANGMA MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐĂNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát đăng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đăng doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa việc đăng doanh nghiệp 1.2 Khái quát pháp luật đăng doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm pháp luật đăng doanh nghiệp 13 1.2.2 Quá trình hình thành phát triển pháp luật đăng doanh nghiệp Lào 15 1.2.3 Nội dung pháp luật đăng doanh nghiệp 19 1.3 Kết luận 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CỦA LÀO VỀ ĐĂNG DOANH NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG DOANH 25 NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 2.1 Cơ quan nhà nước cấp đăng doanh nghiệp 25 2.2 Điều kiện đăng doanh nghiệp 31 2.2.1 Điều kiện chủ thể 32 2.2.2 Điều kiện mơ hình tổ chức doanh nghiệp 33 2.2.3 Điều kiện ngành nghề kinh doanh 35 2.2.4 Điều kiện vốn kinh doanh 39 2.2.5 Điều kiện tên doanh nghiệp 40 2.2.6 Một số điều kiện khác 42 2.3 Thủ tục đăng doanh nghiệp 43 2.3.1 Hồ sơ đăng doanh nghiệp 43 2.3.2 Trình tự tiến hành thủ tục đăng doanh nghiệp 45 2.4 Giải tranh chấp xử lý vi phạm trình tiến hành đăng thành lập doanh nghiệp 50 2.5 Kết luận 52 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CỦA LÀO VỀ ĐĂNG DOANH NGHIỆP DƯỚI SỰ CHÚ Ý KINH NGHIỆM ĐIỀU 56 CHỈNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp 56 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp 58 3.2.1 Những yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật đăng doanh nghiệp 58 3.2.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật đăng doanh nghiệp 63 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật đăng doanh nghiệp Lào từ kinh nghiệm Việt Nam 64 3.3.1 Về hệ thống quan đăng doanh nghiệp 64 3.3.2 Về trình tự, thủ tục đăng kinh doanh 3.3.3 Về nội dung đăng kinh doanh 3.3.4 Về chế tài hành vi vi phạm pháp luật đăng kinh doanh 3.4 Kết luận KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 71 74 75 756 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nhiều thành phần, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có quyền tự kinh doanh bình đẳng trước pháp luật Quyền tự kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp thực bảo đảm sở hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện, mà trước hết hệ thống pháp luật đăng quản lý doanh nghiệp Trong thời kỳ đầu trình đổi kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, pháp luật kinh tế nói chung pháp luật đăng ký, quản lý doanh nghiệp nói riêng xây dựng tảng đặc thù trị, kinh tế - xã hội, tương đối dè dặt “khó khăn”, có tính chất giải pháp tình thế, kiểm soát chặt chẽ quyền đăng doanh nghiệp cá nhân, tổ chức Trong bối cảnh nay, nhu cầu mở cửa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu khơng tương thích mặt pháp luật rào cản nước phát triển, đặc biệt pháp luật doanh nghiệp việc phát triển hoạt động thương mại nước thu hút vốn đầu nước Trong bối cảnh này, việc so sánh pháp luật quốc gia có điểm tương đồng cần thiết thơng qua tìm điểm giống khác biệt hệ thống pháp luật, từ đánh giá tính hợp lý giải pháp pháppháp luật nước rút học kinh nghiệm lập pháp quan trọng áp dụng vào việc hoàn thiện, bổ sung pháp luật nước Trong xu hội nhập nay, Lào cần tiếp nhận tinh hoa pháp lý nhân loại thông qua sàng lọc luật so sánh để giúp Lào có hệ thống pháp luật doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa mà tương thích với pháp luật quốc tế Trong quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, Chính phủ Lào trọng mối quan hệ với nước láng giềng, đặc biệt Việt Nam Lào Việt Nam nằm Bán đảo Đông Dương, khu vực địa lý với nét tương đồng tự nhiên, văn hóa, lịch sử, hai nước tiến hành chiến tranh giữ nước vĩ đại, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày lại xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có lợi riêng mà từ kinh tế đất nước có bước phát triển đáng kể, vượt bậc Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật đăng doanh nghiệp Lào, đặt mối tương quan so sánh với pháp luật Việt Nam điều cần thiết để Lào tiếp thu, học hỏi từ Việt Nam kinh nghiệm quý báu điều chỉnh vấn đề này, tạo tiền đề để giúp cho Lào hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nói chung, pháp luật đăng doanh nghiệp nói riêng, cải thiện mơi trường pháp lý cho kinh doanh, đầu hội nhập kinh tế nhanh hơn, sâu hơn, tồn diện hơn, từ thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hai nước anh em thời bình Ngồi ra, Luật Doanh nghiệp Việt Nam ban hành năm 2014 sau Luật Doanh nghiệp Lào ban hành năm 2013 Luật Doanh nghiệp hành Việt Nam có nhiều điểm quy định đăng doanh nghiệp theo hướng cụ thể hóa nội hàm quyền tự kinh doanh Hiến pháp năm 2013 (Điều 33) So với Luật Doanh nghiệp Lào, Luật Doanh nghiệp hành Việt Nam thể rõ phương châm điều chỉnh “hậu kiểm” thay cho “tiền kiểm” Những giá trị gợi mở ý tưởng việc nghiên cứu so sánh để đưa luận khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật đăng doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ kinh nghiệm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học luật Tình hình nghiên cứu đề tài Nhìn chung, tình hình nghiên cứu pháp luật kinh tế nói chung pháp luật doanh nghiệp nói riêng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hạn chế Cho đến chưa có cơng trình khoa học nước nghiên cứu riêng vấn đề hoàn thiện pháp luật đăng doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có số cơng trình khoa học nghiên cứu liên quan đến đề tài tập giảng luật kinh tế; sách tham khảo; luận án, luận văn, viết đăng tạp chí khoa học,… Cụ thể: Bộ Công nghiệp Thương mại (2005), Pháp luật doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Viêng Chăn; Bộ pháp (2007), Giải thích pháp luật doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Sách hợp tác với JICA; Hoàn thiện pháp luật kinh tế trình đổi kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Xổm Xay Xỉ Hà Chắc (2001), Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội; Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Phothilat Phôm Phô Thi (2005) Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội; Luật doanh nghiệp năm 2005 Lào Việt Nam góc độ so sánh, Beelee Yearseng (2011), Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội; Cơ sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn thạc sĩ Vathsana Lathtanaphanh (2011), Đại học Luật Hà Nội Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Pháp luật thủ tục thành lập doanh nghiệp phạm trù sâu rộng Chính vậy, phạm vi luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu thủ tục đăng doanh nghiệp quy định Luật Doanh nghiệp năm 2013 văn hướng dẫn thi hành nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Các quy định có liên quan đến đăng doanh nghiệp luật khác Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai v.v không ý đề cập hạn chế nội dung cần thiết Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ý so sánh Do chủ đề rộng khn khổ luận văn có hạn nên luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật đăng doanh nghiệp; thực thực pháp luật đăng doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Làm rõ mặt hạn chế quy định hành pháp luật đăng doanh nghiệp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Kiến nghị số giải pháp có hiệu làm sở hoàn thiện hệ thống pháp luật đăng doanh nghiệp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sở tham khảo điểm hợp lý pháp luật đăng doanh nghiệp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với điều kiện, trình độ, hồn cảnh trị, kinh tế, xã hội Lào Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Luận văn trả lời hai câu hỏi nghiên cứu chính: - Thực trạng pháp luật Lào đăng doanh nghiệp: Pháp luật đăng doanh nghiệp Lào quy định nào? Ưu điểm hạn chế quy định - Phương hướng giải pháp hồn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp ý kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật Việt Nam: Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật Việt Nam gì? Từ kinh nghiệm đó, phương hướng hồn thiện pháp luật Lào gì? Các giải pháp hoàn thiện pháp luật cụ thể cho pháp luật Lào đăng doanh nghiệp gì? Phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Đề tài nghiên cứu dựa tảng phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lê nin tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời ln ln qn với đường lối, sách Đảng Nhà nước Việt Nam 10 Cụ thể khóa luận này, tác giả có sử dụng phương pháp phân tích, bình luận, so sánh, liệt kê,… Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Luận văn hệ thống hóa, trình bày, phân tích có tính kế thừa làm rõ thêm sở lý luận pháp luật đăng doanh nghiệp Luận văn phản ánh nội dung tích cực, thiếu sót, hạn chế quy định pháp luật Lào đăng doanh nghiệp Cùng với đó, số giải pháp hoàn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp sở tham khảo pháp luật hành Việt Nam vấn đề luận văn gợi mở Bố cục luận văn Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn cấu trúc thành nội dung sau: Chương 1: Lý luận pháp luật đăng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật Lào đăng doanh nghiệp sở so sánh với pháp luật đăng doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật Lào đăng doanh nghiệp ý kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật Việt Nam Chương LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐĂNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát đăng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đăng doanh nghiệp 70 Thứ ba, nên có chế bố trí kinh phí hoạt động cho quan đăng doanh nghiệp gắn với khối lượng công việc, tương xứng với chức nhiệm vụ quyền hạn giao Theo đó, cân nhắc chuyển tồn hệ thống quan đăng doanh nghiệp sang hình thức quan nghiệp có thu, hạch tốn độc lập, tự chủ tài Có vừa tạo chủ động hoạt động quan, khích lệ ý thức làm việc cán bộ, nhân viên, vừa tách bạch hệ thống quan quản lý nhà nước đăng doanh nghiệp (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hệ thống quan thực nghiệp vụ đăng kinh doanh (Phòng Đăng kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư).14 Cuối cùng, nên nghiên cứu thêm vị trí pháp lý độc lập tương đối quan đăng doanh nghiệp quan hành chính, xét cho cùng, điều kiện quan trọng đảm bảo thực tính thống hệ thống hệ thống quan đăng doanh nghiệp 3.3.2 Về trình tự, thủ tục đăng kinh doanh Trình tự, thủ tục đăng kinh doanh khâu theo nhà đầu đánh giá gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chuẩn bị gia nhập thị trường Để thức hoạt động kinh doanh, nhà đầu phải nhiều thời gian chi phí cho việc chờ đợi hoàn tất thủ tục hành quan nhà nước Mỗi quan nhà nước theo chun mơn nghiệp vụ lại có yêu cầu khác hồ sơ thời gian giải làm ảnh hưởng không nhỏ đến hội kinh doanh nhà đầu Hoàn thiện quy định pháp luật trình tự, thủ tục đăng kinh doanh thực phần công cải cách mạnh mẽ thủ tục hành quan Nhà nước Việc giảm bớt loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, giải qyết yêu cầu đăng kinh doanh nhanh, gọn, pháp luật giúp nhà đầu tiết kiệm chi phí 14 Dương Đăng Huệ, Nguyễn Lê Trung (2004), “Vấn đề kiện toàn hệ thống quan đăng kinh doanh nước ta nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 10/2004, tr.17 71 thời gian tiền bạc, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp nhà đầu quan Nhà nước, góp phần hiệu vào việc thực công tác quản lý Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh nhà đầu Theo đó, cần sửa đổi quy định đăng doanh nghiệp theo hướng: Thứ nhất, nhanh chóng xây dựng phát triển Hệ thống đăng kinh doanh quốc gia nhằm hỗ trợ trình thực thủ tục đăng doanh nghiệp qua mạng diễn đạt hiệu tích cực tồn quốc Khơng vậy, qua cổng thông tin điện tử này, quan đăng kinh doanh, quan thuế quan công an phối hợp nhịp nhàng trình tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp sau thức đời Mặt khác, nhà đầu truy cập trực tiếp vào sở liệu đăng doanh nghiệp quốc gia để nắm bắt thơng tin doanh nghiệp mà dự định hợp tác, đầu Hệ thống đăng doanh nghiệp quốc gia kênh thông tin tổng hợp xác thực hoạt động đăng doanh nghiệp khắp tỉnh, thành Lào; Thứ hai, điều kiện kinh doanh: Lào chuyển đổi phương thức quản lý từ chế độ “tiền kiểm” sang chế độ “hậu kiểm”, thay chế giám sát “cấp giấy phép” điều kiện kinh doanh, nay, văn quy định điều kiện kinh doanh chưa quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cách thống kịp thời Điều tạo khe hở cho số doanh nghiệp vận dụng để kinh doanh trái pháp luật Chính vậy, việc ban hành hệ thống văn ngành nghề kinh doanh có điều kiện việc cần tiến hành khẩn trương thống Theo đó, học tập kinh nghiệm xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện cấm kinh doanh theo Luật Đầu năm 2014 Việt Nam, theo danh mục đưa vào phần phụ lục Luật Đầu tư, đảm bảo tính pháp định cao danh mục bảo đảm tính dân chủ tính định cao danh mục xây dựng ban hành kèm theo luật Bên cạnh đó, cần cải cách 72 cách triệt để công tác “hậu kiểm” theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam, để giảm bớt thời gian thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2014 bãi bỏ yêu cầu điều kiện kinh doanh thời điểm đăng thành lập doanh nghiệp, chuyển hoàn toàn từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà luật, pháp lệnh nghị định đòi hỏi phải có vốn pháp định chứng hành nghề, doanh nghiệp đăng kinh doanh để thành lập doanh nghiệp có đủ vốn pháp định chứng hành nghề theo quy định pháp luật Tuy nhiên, việc đăng thành lập doanh nghiệp chất việc ghi nhận đời, công nhận mặt pháp lý xuất doanh nghiệp thị trường Các yêu cầu vốn pháp định chứng hành nghề nên coi điều kiện kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động Quy định Luật hành tỏ khơng hợp lý, khơng có hiệu lực quản lý nhà nước, gây khó khăn, tốn không cần thiết cho nhà đầu thành lập doanh nghiệp Do vậy, việc bỏ yêu cầu điều kiện kinh doanh nêu thời điểm đăng thành lập doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp Theo đó, thời điểm đăng thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Sau cấp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp, doanh nghiệp phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ đáp ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật chuyên ngành Với quy định này, Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam chuyển chế đăng thành lập doanh nghiệp từ “tiền kiểm” hoàn toàn sang “hậu kiểm” Thứ ba, giấy phép kinh doanh: trước hết, cần tiến hành rà sốt lại tồn hệ thống giấy phép kinh doanh hành đó, cần nghiên cứu thay đổi lại chế ban hành giấy phép kinh doanh phù hợp với chế “hậu kiểm”, tránh tình trạng tùy tiện khơng kiểm sốt Có thể thay đổi chế theo hướng, pháp luật phải quy định rõ thời hạn bao 73 lâu điều kiện kinh doanh, có giấy phép kinh doanh phải ban hành; cấp ban hành nên Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất, khơng để bộ, ngành ban hành Việc thống kê công bố công khai loại giấy phép kinh doanh hiệu lực phải thực thường xuyên, tránh gây vướng mắc cho quan đăng kinh doanh nhà đầu giải việc đăng ngành nghề kinh doanh Quy định điều kiện kinh doanh, theo Luật Đầu năm 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam điều kiện kinh doanh quy định từ Nghị định trở lên Theo đó, bộ, quan ngang khơng tự ý quy định điều kiện kinh doanh thơng trước nữa.15 Thứ tư, cần có phối hợp liên thông, thống quản lý quan đăng doanh nghiệp – quan thuế - hải quan Trong trình khởi kinh doanh, quan đăng kinh doanh, quan công an làm dấu, quan thuế làm mã số thuế, quan làm mã số xuất nhập khẩu,… nên phối hợp với để tạo điều kiện nhanh cho doanh nghiệp vào hoạt động Việc thống thời gian giải thủ tục hành cần thiết quan nói tạo điều kiện thuận lợi nhiều cho nhà đầu Điều đặt vấn đề nên áp dụng mã số thống cho doanh nghiệp như: số đăng kinh doanh, mã dấu, mã số thuế, mã số hải quan (hiện có hai hệ thống mã số mã số theo số đăng kinh doanh mã số xuất nhập theo mã số thuế, vừa không tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa gây khó khăn cho cơng tác quản lý Nhà nước) để doanh nghiệp sử dụng tường hợp giao dịch cần thiết, giống số chứng minh nhân dân người dân Theo cách này, việc áp dụng mã số thống cho doanh nghiệp toàn quốc rút ngắn nửa thời gian hoàn tất thủ tục 15 Dương Đăng Huệ (1994), “Pháp luật việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp đăng kinh doanh Việt Nam – Thực trạng vài kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 05/1994, tr 10 74 pháp lý để khởi động kinh doanh so với quy trình nay, mặt khác góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp tham gia hội nhập quốc tế khu vực giới Thứ năm, cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, rút ngắn thời gian chờ đợi thủ tục hành Ở quan Nhà nước, phải niêm yết cơng khai trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, lệ phí cho việc đăng kinh doanh, tăng cường việc cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh qua mạng Internet vừa giúp quan đăng kinh doanh dễ dàng cập nhật liệu công tác đăng kinh doanh, vừa giúp nhà đầu thời gian lại, chỉnh sửa hồ sơ đăng kinh doanh Thời hạn giải hồ sơ đăng doanh nghiệp cần quy định cứng Luật Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng doanh nghiệp, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cho doanh nghiệp Theo quy định hành, thời gian xử lý hồ sơ đăng doanh nghiệp ngày làm việc, đó, ngày để quan thuế cấp mã số doanh nghiệp, ngày để quan đăng kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Với chế này, việc cấp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp phải phụ thuộc vào việc chờ cấp Mã số doanh nghiệp từ Cơ quan thuế, làm kéo dài thời gian thực thủ tục hành Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp năm 2014 giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng doanh nghiệp xuống ngày làm việc Để thực hóa quy định nêu trên, tại, Bộ Kế hoạch Đầu phối hợp với Bộ Tài xây dựng Thơng liên tịch hướng dẫn việc trao đổi thông tin đăng doanh nghiệp, thơng tin tình hình hoạt động doanh nghiệp thông tin báo cáo tài doanh nghiệp Theo đó, Hệ thống đăng thuế tự động tạo mã số thuế mà không cần kiểm tra, xem xét cán đăng thuế 75 Thứ sáu, quy định dấu doanh nghiệp Nên trao quyền làm dấu cho doanh nghiệp, cụ thể là, sau cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh, doanh nghiệp có quyền xuất trình giấy yêu cầu quan khắc dấu làm dấu cho đơn vị Mặc dù, Luật Doanh nghiệp năm 2013 Lào có quy định cải cách “con dấu”, nhiên quy định mang nặng chế “xin – cho” Thực tế, dấu để chứng minh cách pháp nhân doanh nghiệp, phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác, hồn tồn giao quyền định dấu cho doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam trao việc định hình thức, số lượng nội dung dấu cho doanh nghiệpViệt Nam, trước theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 Nghị định số 58/2001/NĐCP quan quản lý nhà nước định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn hoạt động phải xin phép khắc dấu phải quan quản lý nhà nước đồng ý cho khắc dấu cấp giấy đăng mẫu dấu Hiện nay, để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khởi kinh doanh, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chuyển quyền định nêu cho doanh nghiệp Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “doanh nghiệp có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp Trước sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu với quan đăng kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng doanh nghiệp” Với quy định này, dấu doanh nghiệp mang tính chất dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp, doanh nghiệp tự thiết kế Quy định công nhận quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, có việc cơng nhận quyền tự sáng tạo mẫu dấu doanh nghiệp; Nhà nước không hướng tới việc quản lý chặt chẽ dấu quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005 Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định lưu giữ quản lý dấu Theo đó, thay quy định cứng Luật Doanh nghiệp năm 2005 phải lưu giữ 76 bảo quản trụ sở doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 cho phép Điều lệ công ty quy định việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu Cải cách giảm bớt nhiều vướng mắc sử dụng dấu ngồi trụ sở doanh nghiệp thời gian vừa qua Người đại diện theo pháp luật mang dấu địa điểm để tiện cho việc quản lý sử dụng, mà không lo làm trái quy định 3.3.3 Về nội dung đăng kinh doanh Nội dung đăng kinh doanh ghi nhận hồ sơ đăng kinh doanh mặt pháp lý cho trình tồn hoạt động kinh doanh nhà đầu Mặt khác, sở cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chủ thể kinh doanh sau đăng kinh doanh quan quản lý Nhà nước cho việc tìm hiểu thơng tin chủ thể kinh doanh công chúng Như vậy, nội dung đăng kinh doanh chi tiết, xác cập nhật lại tạo nguồn thơng tin doanh nghiệp có giá trị nhiêu Hiện nay, hồ sơ đăng kinh doanh ghi nhận số thông tin ngắn gọn doanh nghiệp khai sinh, thơng tin khác phát sinh q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau đăng khơng có có không đủ, không cập nhật Để phát huy tác dụng cơng tác đăng doanh nghiệp nói chung xây dựng sở liệu đầy đủ doanh nghiệp, nội dung đăng kinh doanh cần thiết kế chi tiết hơn, đặc biệt nội dung phản ánh tình trạng hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, nội dung đăng kinh doanh nên quy định theo hướng mở, bảo đảm quyền tự kinh doanh doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam, Luật Doanh nghiệp năm 2014 bãi bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ngành, nghề kinh doanh 77 sau đó, quyền kinh doanh theo ngành nghề đăng ghi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Như vậy, doanh nghiệp quyền tự kinh doanh ngành, nghề ghi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp; trường hợp muốn bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh ngồi việc phải thực đăng kinh doanh với quan quản lý có thẩm quyền lĩnh vực kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Tuy nhiên, quy định Luật danh nghiệp 2005 khơng phù hợp Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 mở rộng quyền tự kinh doanh Theo Điều 33 Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm” Để thể chế hóa đầy đủ quyền tự kinh doanh quy định Điều 33 Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chuyển từ nguyên tắc tự kinh doanh ghi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp sang nguyên tắc tự kinh doanhpháp luật khơng cấm thông qua việc bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Quy định khơng giảm đáng kể chi phí tn thủ thực thủ tục hành mà nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Để quản lý thông tin doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 Việt Nam, bổ sung thêm nội dung ghi Điều lệ cơng ty Ngồi nội dung quy định theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005: Tên, địa trụ sở cơng ty; tên, địa chi nhánh văn phòng đại diện (nếu có); ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ; quyền nghĩa vụ thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; cổ đông công ty cổ phần; cấu tổ chức quản lý; người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; thể thức thông qua định công ty; nguyên tắc giải tranh chấp nội bộ; phương pháp xác định thù lao, tiền lương thưởng cho người quản lý Kiểm soát 78 viên; trường hợp thành viên có quyền u cầu cơng ty mua lại phần vốn góp cơng ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công ty cổ phần; nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế xử lý lỗ kinh doanh; trường hợp giải thể, trình tự giải thể thủ tục lý tài sản công ty; thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty Thì theo Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ cơng ty phải có nội dung sau: Tổng số cổ phần, loại cổ phần mệnh giá loại cổ phần công ty cổ phần; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch đặc điểm khác thành viên hợp danh công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; cổ đông sáng lập công ty cổ phần; phần vốn góp giá trị vốn góp thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần loại cổ đông sáng lập (Căn Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014) Bên cạnh đó, nhằm thiết lập hệ thống thông tin doanh nghiệp độc lập thống nước, nên phát hành công báo doanh nghiệp danh bạ doanh nghiệp Lào hay tờ báo chuyên ngành (thông qua hệ thống thương mại điện tử) Qua hệ thống này, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực việc tìm hiểu bạn hàng, quảng bá doanh nghiệp giám sát lẫn hệ thống thông tin minh bạc doanh nghiệp Để thực việc này, nhân lực điều cốt lõi, quan quản lý Nhà nước cần phải phối hợp việc cung cấp thông tin xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật có chất lượng, phục vụ tốt cho việc đăng kinh doanh cấp nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp sau đăng 3.3.4 Về chế tài hành vi vi phạm pháp luật đăng kinh doanh Để đảm bảo cho pháp luật đăng kinh doanh thực nghiêm túc cần quan tâm vấn đề sau: 79 Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác “hậu kiểm”, phân cấp quản lý, xử phạt để tránh tượng nhiều quan quản lý Nhà nước liên tiếp “đến thăm” doanh nghiệp, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, cần có quy định rõ ràng tiêu chí “hậu kiểm” như: cần hậu kiểm, hậu kiểm hậu kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp để hạn chế thấp hoạt động vi phạm pháp luật đăng kinh doanh Thứ hai, nên có hướng dẫn cụ thể cơng tác quản lý Nhà nước theo ngành theo địa bàn doanh nghiệp sau đăng kinh doanh Một thực tế Lào, vai trò quản lý Nhà nước sở chuyên ngành chưa thể đồng kĩnh vực, đặc biệt cơng tác hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện việc xử lý vi phạm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý ngành chưa tiến hành kịp thời, dẫn đến trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật đăng kinh doanh Thêm vào đó, quy định sau cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có đủ điều kiện (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) mang tính hình thức thường xuyên bị doanh nghiệp vi phạm thiếu quy định trách nhiệm sở chuyên ngành việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp thực Và doanh nghiệp vi phạm, dường quan cho lỗi quan đăng kinh doanh; xảy tranh chấp, doanh nghiệp lại gửi đơn đề nghị quan đăng kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng kinh doanh yêu cầu quan đăng kinh doanh tham gia giải tranh chấp quan trọng tài,… Vì vậy, cần có quy định cụ thể việc phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng kinh doanh quan quản lý theo ngành theo địa bàn, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật đăng kinh doanh.16 80 Thứ ba, yếu tố bảo mật tối quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường, cần xem xét đưa chế rõ ràng việc bảo mật thông tin cho doanh nghiệp Thứ tư, cần bổ sung quy định xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đăng doanh nghiệp để ngăn chặn hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa tên thương mại ngày phổ biến Quy định khơng nhằm đồng hóa quy định pháp luật nước, mà phù hợp với điều ước quốc tế sở hữu trí tuệ mà Lào thành viên; Cuối cùng, cần tăng cường công tác rà sốt thơng tin doanh nghiệp quan đăng kinh doanh quan thuế cách thường xuyên hơn, có hệ thống để kịp thời phát vi phạm tài doanh nghiệp đối chiếu tình trạng doanh nghiệp sau đăng kinh doanh (đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp bị xóa mã số thuế giải thể chuyển đổi,…) 3.4 Kết luận Luật doanh nghiệp 2013 Lào xây dựng vào thực tiễn đáp ứng nhu cầu quản lý, điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp thực tiễn, nhiên tồn số hạn chế bất cập quy định pháp luật nói chung, pháp luật đăng doanh nghiệp nói riêng Để khắc phục khó khăn trên, Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện chế quản lý nhà nước đăng doanh nghiệp: quan đăng ký; trình tự, thủ tục đăng ký; nội dung đăng chế tài cần thiết cho công tác quản lý, sở sở học hỏi kinh nghiệm pháp luật nước khu vực giới 16 Trần Mạnh Đạt (2002), “Hoàn thiện quy định pháp luật xử lý vi phạm hành đăng kinh doanh”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, tr 19 81 KẾT LUẬN Pháp luật thủ tục thành lập doanh nghiệp sớm Đảng Nhà nước Lào quan tâm xây dựng từ thực công đổi Qua chặng đường suốt chục năm, Lào liên tục tiến hành cải cách pháp luật điều chỉnh lĩnh vực nhằm tạo nên chế pháp lý thuận lợi cho nhà đầu “Phần thưởng” cho đổi tiến mặt thủ tục hành thể số lượng doanh nghiệp thành lập tăng dần qua năm thứ hạng Lào nâng lên đáng kể báo cáo đánh giá Môi trường kinh doanh Ngân hàng Thế giới Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng vào thực tiễn, phải nhìn nhận cách thẳng thắn pháp luật vể thủ tục thành lập doanh nghiệp Lào tồn số điểm bất cập, khơng hợp lý, thiếu tính khả thi Hạn chế gây tâm lý e ngại làm thủ tục đăng doanh nghiệp, mà nhà đầu nước ngồi Tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chế thơng thống khơng đồng nghĩa với việc tạo “lỗ hổng” cho nhà đầu lách luật trình đăng kinh doanh Cho nên, thời gian tới, nhà làm luật Lào cần nhanh chóng soạn thảo ban hành quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn đăng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện pháp luật thủ tục thành lập doanh nghiệp nói riêng hệ thống pháp luật nói chung 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Tiếng Việt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến Pháp năm 2013, Nxb Nxb Chính Trị Quốc Gia; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật doanh nghiệp 2014, Nxb Chính Trị Quốc Gia; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 đăng doanh nghiệp; Tiếng nước Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiến pháp Lào năm 2015 (sửa đổi), Nxb Viêng Chăn; Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luật doanh nghiệp Lào năm 2003, Nxb Viêng Chăn; B Danh mục tài liệu tham khảo khác Bộ Kế hoạch đầu (2015), Tờ trình việc ban hành Nghị định đăng doanh nghiệp, Hà Nội Bùi Ngọc Cường (2004), Một số vấn đề quyền tự kinh doanh pháp luật kinh tế hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chom khăm Búp Pha Li Văn (2008), Xây dựng hoàn thiện pháp luật điều kiện đổi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 83 Trần Mạnh Đạt (2002), “Hoàn thiện quy định pháp luật xử lý vi phạm hành đăng kinh doanh”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 10 Lê Phú Hà (2001), Luật Doanh nghiệp – bước phát triển việc hoàn thiện chế độ phápđăng kinh doanh nước ta, Luận án tiến sĩ Luật học viện Nghiên cứu nhà nước Pháp luật, Hà Nội 11 Lê Hồng Hạnh (2002), Những tảng phápkinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà in trung tâm học liệu, Đại học sư phạm, Hà Nội 12 Nguyễn Am Hiểu (1996), Hoàn thiện luật kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luận án PTS luật học, Hà Nội 13 Dương Đăng Huệ (1991), Cơ sở khoa học việc xây dựng pháp luật kinh doanh, đề tài nghiên cứu cấp 14 Dương Đăng Huệ (1994), “Pháp luật việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp đăng kinh doanh Việt Nam – Thực trạng vài kiến nghị”, Nhà nước pháp luật 15.Dương Đăng Huệ, Nguyễn Lê Trung (2004), “Vấn đề kiện toàn hệ thống quan đăng kinh doanh nước ta nay”, Nhà nước Pháp luật 16 Th.s Trần Huỳnh Thanh Nghị, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp Việt Nam chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000 – 2010), http:// http://khoavacongsu.com/; 17 PGS.TS Phạm Duy Nghĩa “Giấc mơ nửa triệu doanh nghiệp đạo luật chung: Luật Doanh nghiệp 2005 từ góc 84 nhìn so sánh”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 07 (219) năm 2006; 18 Phothilat PhômPhôThi (2005), Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 19.Từ điển bách khoa Việt Nam (2005), Nxb Từ điển Bách khoa 20 Trần Minh Phương (2006), Pháp luật giấy phép kinh doanh Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học trường Đại học Luật Hà Nội 21 Vathsana Lathtanaphanh (2011), Cơ sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 22 Xổm Xay Xi Hà Chắc (2001), Hoàn thiện pháp luật kinh tế trình đổi kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội 23 TS Nguyễn Thị Yến - Ths Trần Thị Bảo Anh, “Pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện kiến nghị hồn thiện”, Tạp chí luật học số 4/2012 ... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CỦA LÀO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DƯỚI SỰ CHÚ Ý KINH NGHIỆM ĐIỀU 56 CHỈNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Lào đăng ký doanh nghiệp. .. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CỦA LÀO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 2.1 Cơ quan nhà nước cấp đăng ký doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp nội... pháp luật Lào đăng ký doanh nghiệp ý kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật Việt Nam Chương LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát đăng ký doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đăng ký doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về đăng ký kinh doanh nghiệp của nước CHDCND lào từ kinh nghiệm của nước CHXHCN việt nam, Hoàn thiện pháp luật về đăng ký kinh doanh nghiệp của nước CHDCND lào từ kinh nghiệm của nước CHXHCN việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay