Giám sát hoạt động quản lý trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp của nước CHDCND lào so sánh với pháp luật doanh nghiệp nước CHXHCN việt nam

82 1 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là so sánh các quy định trong phápluật về doanh nghiệp của Lào với các quy định trong pháp luật về doanhnghiệp của Việt Nam liên quan đến việc giám sát hoạt động quản lý trongcông ty cổ phần để từ đó đề xuất phương hướng và những giải pháp cho việchoàn thiện chế định về giám sát hoạt động quản lý trong công ty cổ phầntrong luật Doanh nghiệp nước CHDCND Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BOUNLOME THAMMAVONGSA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA NƯỚC CHDCND LÀO- SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : CH22B303 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Ngọc Dũng HÀ NỘI- 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS TRẦN NGỌC DŨNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀOPHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm giám sát hoạt động quản công ty cổ phần 9 1.2 Đặc điểm giám sát hoạt động quản công ty cổ phần 11 1.3 Chức giám sát hoạt động quản công ty cổ phần 15 1.4 chế việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần 18 1.5 Quá trình phát triển quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Việt Nam 25 1.5.1 Quá trình phát triển quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 25 1.5.2 Quá trình phát triển quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 29 CHƯƠNG SO SÁNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦNLÀOVIỆT NAM 31 2.1 Các quy định việc Đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 31 2.2 Các quy định việc Hội đồng quản trị giám sát hoạt động Giám đốc (Tổng Giám đốc) 35 2.3 Các quy định việc Ban kiểm soát giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 39 2.4 Các quy định việc cổ đông giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 44 2.5 Thực trạng thi hành quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI LÀO 54 3.1 Các nguyên tắc hoàn thiện pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 54 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 58 3.3 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 60 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Việt Nam 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy, giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy, giáo Khoa sau Đại học Khoa Pháp luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu chương trình sau đại học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Giảng viên chính, PGS.TS Trần Ngọc Dũng, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN BOUNLOME THAMMAVONGSA LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Hà Nội, ngày … tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN PGS.TS TRẦN NGỌC DŨNG BOUNLOME THAMMAVONGSA DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CH DCND Lào : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp WTO : World Trade Organisation (Tổ chức Thương mại Thế giới) LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Công ty cổ phần mơ hình kinh tế vai trò quan trọng việc xây dựng phát triển kinh tế quốc gia giới nói chung Lào nói riêng, đặc biệt nước Cộng hòa DCND Lào hội nhập ngày sâu rộng với khu vực quốc tế Các quy định pháp luật doanh nghiệp việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần cơng cụ vai trò quan trọng Các quy định phù hợp pháp luật giúp công ty hoạt động với hiệu kinh tế cao mà thúc đẩy kinh tế quốc gia ngày phát triển vững mạnh Do đó, việc nghiên cứu đề xuất việc hoàn thiện chế giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần phù hợp với tình hình nước góp phần cung cấp luận khoa học để việc hoàn thiện quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần đạt kết cao Trong pháp luật doanh nghiệp, quy định việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần coi phương tiện nhằm giúp thành viên cơng ty cổ phần trách nhiệm việc đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hồn thành tiêu, kế hoạch mà cơng ty đề Tuy nhiên, để tác dụng quy định pháp luật vấn đề đạt hiệu cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động khác Đó yếu tố chủ quan khách quan, việc nhận thức, áp dụng quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần quan trọng Do đó, việc nắm vững áp dụng quy định liên quan đến việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần yêu cầu để phát triển kinh tế- xã hội đất nước Vì vậy, nghiên cứu quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần việc làm tính cấp thiết khoa học pháp Khi nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy định pháp luật giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần, cần phải tìm hiểu hệ thống quy định phạm vi nước Ngồi ra, cần tìm hiểu chọn lọc kinh nghiệm nước khác việc quy định thực tiễn áp dụng quy định Trên sở đó, theo phương pháp nghiên cứu so sánh luật, hoàn thiện quy định Luật Doanh nghiệp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, để nâng cao hiệu hoạt động quản công ty cổ phần, góp phần phát triển kinh tế đất nước Hơn nữa, với trình hội nhập phát triển đất nước, việc “thực sách hòa bình hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị xã hội khác nhau, sở độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng bên lợi” 11 vấn đề tìm hiểu cách khoa học quan niệm khác nhau, tăng cường nghiên cứu, phát triển luật so sánh pháp luật nước giới trở thành vấn đề cấp thiết Trong lĩnh vực pháp luật nói chung giám sát hoạt động quản công ty cổ phần nói riêng, so sánh pháp luật nước giúp nâng cao kiến thức, nhận biết điểm mạnh, điểm yếu hệ thống quy định Luật Doanh nghiệp để hoàn thiện theo trình độ quốc tế giữ vai trò, chất pháp luật Lào 1 Michael Bogdan (1998), Vài suy nghĩ Luật so sánh, Tạp chí Luật học số 4, tr 17 Xuất phát từ đòi hỏi khoa học, yêu cầu thực tiễn góp phần hồn thiện quy định Luật Doanh nghiệp hành giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tác giả chọn đề tài: “Giám sát hoạt động quản công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp nước CHDCND LàoSo sánh với pháp luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ” làm đề tài luận văn Thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Việt Nam Lào nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố, là: Bài báo “Luật so sánh thực tiễn xây dựng Luật doanh nghiệp Việt Nam” Nguyễn Viết Tý, Tạp chí Luật học, Số (2007); Bài báo “Một số so sánh công ty cổ phần theo Luật công ty Nhật Bản Luật Doanh nghiệp Việt Nam” Nguyễn Thị Lan Hương, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học số 25 (2009); Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài “Pháp luật quản nội công ty cổ phần Việt Nam” Lưu Tiến Ngọc, (2002), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài “Một số khía cạnh pháp cơng ty cổ phần góc độ so sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp” Bạch Thị Lệ Thoa năm 2004, Trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài “Quản công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt NamThực trạng giải pháp” Thành Hiền Lương, Khoa Luật - Đại học Kinh tế Quốc dân; Khóa luận tốt nghiệp đại học Luật với đề tài “Pháp luật hành quản trị nội công ty cổ phần” năm 2010 Trần Thị Quỳnh Anh, Trường Đại học Luật Hà Nội 10 Tuy nhiên, chưa cơng trình nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện vấn đề giám sát hoạt động quản công ty cổ phần góc độ so sánh pháp luật doanh nghiệp Lào pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Để bổ khuyết cho việc nghiên cứu chế giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Việt Nam, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Giám sát hoạt động quản công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp nước CHDCND LàoSo sánh với pháp luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Luật Đây việc làm cần thiết nhằm so sánh pháp luật doanh nghiệp Lào Việt nam lĩnh vực giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả luận văn đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định giám sát hoạt động quản nâng cao hiệu việc thi hành quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần CH DCND Lào Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu, tác giả luận văn nghiên cứu quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Lào pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Về phạm vi nghiên cứu, tác giả luận văn nghiên cứu tập trung chủ yếu vấn đề pháp giám sát hoạt động quản công ty cổ phần như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, chế giám sát hoạt động quản công ty cổ phần trình phát triển quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Việt Nam Đồng thời, luận văn nghiên cứu so sánh quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Việt Nam để đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện quy định theo mơ hình kinh nghiệm Việt Nam 68 Bên cạnh đó, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định nghĩa vụ, trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực việc giám sát hoạt động quản Thí dụ thành viên Hội đồng quản trị thực việc giám sát không đầy đủ, không khách quan, không công tâm, bao che cho hành vi điều hành, quản sai Giám đốc (Tổng giám đốc)…thì phải bồi thường cho thiệt hại cơng ty việc thành lập quan quy định quyền giám sát hoạt động quản quan công ty cổ phần Lào đảm bảo hiệu cao Ba là, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định việc Ban kiểm soát giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) cơng ty cổ phần Viêc thành lập Ban kiểm sốt công ty cổ phần quan trọng cần thiết Trong thực tiễn Việt Nam việc quy định quan quan độc lập cơng ty cổ phần, đặc biệt quyền giám sát hoạt động quản Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần đạt hiệu cao Với chế giám sát đó, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc thực tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành công ty Trong thời gian tới, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định Ban kiểm soát quan kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, điều lệ, nội quy công ty cổ phần tương tự Luật Doanh nghiệp (2014) Việt Nam để đảm bảo hiệu quản lý, điều hành cơng ty, góp phần vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế Lào Cụ thể, tác giả luận văn cho cần quy định quyền giám sát Ban kiểm soát cơng ty cổ phần sau: Ban kiểm sốt quyền thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc việc quản điều hành cơng ty; Ban kiểm sốt quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh 69 doanh cơng ty; Ban kiểm sốt quyền thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm tháng cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Đồng thời cần quy định quyền Ban kiểm soát rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản rủi ro cảnh báo sớm công ty Việc quy định chi tiết quyền giám sát hoạt động quản Ban kiểm soát tạo điều kiện để Ban kiểm sốt sở pháp cho hoạt động kiểm sốt Từ việc Ban kiểm sốt giám sát chặt chẽ tránh sai sót q trình thực việc quản lý, điều hành công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc Bên cạnh đó, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định nghĩa vụ, trách nhiệm Ban kiểm soát thực việc giám sát Cụ thể cần quy định Ban kiểm soát nghĩa vụ như: phải tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Khi thực quyền nghĩa vụ giao, Ban kiểm soát phải trung thực, cẩn trọng Ban kiểm soát phải trung thành với lợi ích cơng ty cổ đơng; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác… Việc quy định khung pháp vững để bảo đảm cho Ban kiểm soát đánh giá cách xác khách quan, trung thực hoạt động quản lý, điều hành công ty cổ phần Bốn là, cần hoàn thiện quy định việc cổ đông giám sát hoạt động quản lý, điều hành Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần 70 Tuy pháp luật doanh nghiệp Lào quy định phạm vi quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần rộng quy định chung, chưa quy định quyền cổ đông giám sát hoạt động quản Hội đồng quản trị Do đó, thời gian tới, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định chi tiết vấn đề Cần quy định quyền giám sát cổ đông Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc quy định pháp luật doanh nghiệp Việt Nam để nhằm đảm bảo hiệu việc giám sát hoạt động quản Cụ thể, cần quy định cổ đơng cơng ty quyền xem xét trích lục sổ biên nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm theo mẫu hệ thống kế toán báo cáo Ban kiểm soát Quy định tạo chế cần thiết hữu hiệu cho cổ đông công ty cổ phần việc đảm bảo quyền lợi đáng họ Quy định giúp cho việc giám sát hoạt động quản công ty cụ thể hơn, thực tế hơn, nhanh chóng phát sai phạm biện pháp xử kịp thời Ngoài ra, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định cơng ty cổ phần cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi quyền giám sát loại cổ đông công ty cổ phần để việc thực quyền giám sát hoạt động quản công hơn, thiết thực Việc quy định giúp cho cổ đông bảo đảm quyền lợi đáng cổ phầnđóng góp vào cơng ty Năm là, pháp luật doanh nghiệp Lào cần quy định trách nhiệm phối hợp quan trình thực việc giám sát hoạt động quản công ty Việc quy định giúp cho quan thẩm quyền thực việc giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần thực chất hơn, hiệu cao 71 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Việt Nam Giám sát hoạt động quản lý, điều hành hoạt động quan trọng công ty cổ phần Thực tiễn hoạt động quan công ty cổ phần Lào năm qua cho thấy, quan công ty cổ phần Lào bước đầu nhiều cố gắng việc tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành trình sản xuất, kinh doanh công ty Hoạt động giám sát các quan quản lý, điều hành công ty tuân thủ sách, pháp luật nhà nước, chấp hành điều lệ, nội quy, nghị công ty, Hội đồng quản trị đạt nhiều kết đáng ghi nhận Những kết hoạt động giám sát quan công ty cổ phần tác dụng tích cực việc giải vấn đề khó khăn cơng ty cổ phần Tuy nhiên, hoạt động giám sát quan công ty cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp 2013 chưa thường xuyên, hiệu giám sát hạn chế, số kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chưa quan Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Tổng giám đốc chưa thực nghiêm túc kịp thời; Đại hội đồng cổ đông chưa thật phát huy vai trò quan định cao công ty cổ phần Để bảo đảm việc giám sát quan công ty cổ phần Việt Nam đạt hiệu cao, cần thực tốt giải pháp sau: Một là, cần nâng cao chất lượng thảo luận phiên họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực thiếu cơng ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông tập hợp tất cổ đông quyền biểu quyết, bàn bạc vấn đề quan trọng công ty cổ 72 phần định theo đa số Những vấn đề quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông bàn bạc định là: Thảo luận định kế hoạch kinh doanh năm, dài hạn công ty; báo cáo tài năm; Các báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; Các báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh cơng ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc; Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền… Trong Đại hội đồng cổ đông, cổ đông công ty cổ phần điều kiện tập trung ý chí, tranh luận thảo luận vấn đề quan trọng phát triển công ty, vấn đề ý kiến khác Đại hội đồng cổ đông nơi cổ đông nghe quan quản lý, điều hành công ty cổ phần trả lời câu hỏi mà cổ đông công ty đặt Từ thông tin mà họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận quan cơng ty cổ phần thành viên, cổ đông công ty định xác phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh công ty Hai là, cần bảo đảm việc thực thi quyền cổ đông tham dự phát biểu Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền vấn đề công ty Việc tham dự phát biểu ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoạt động quan trọng họp Đại hội đồng cổ đông Những ý kiến phát biểu cổ đông họp thường dựa sở thực tế, bao gồm nguyện vọng đáng cổ đơng dựa sở giám sát việc thực kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm công ty Sau bàn bạc cách dân chủ, cổ 73 đông biểu thông qua định cấu tổ chức, quy chế quản nội công ty, định thành lập cơng ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác Để bảo đảm cho hoạt động Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu cao, quan quản lý, điều hành công ty cổ phần phải trả lời rõ ràng, cụ thể, tính thuyết phục, khơng vòng vo, né tránh vấn đề mà cổ đơng nêu ra, đồng thời phải biện pháp giải cụ thể, kịp thời Ba là, cần nâng cao chất lượng, hiệu việc cổ đông công ty cổ phần giám sát hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc Việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần Lào thời gian qua bước đầu góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thông qua việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty, cổ đông kịp thời phát thiếu sót, bất cập, vi phạm pháp luật, điều lệ, nội quy, nghị công ty quan quản lý, điều hành cơng ty cổ phần Điều góp phần hạn chế đến mức thấp rủi ro, thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty Tuy nhiên, thời gian tới, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu việc Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc, Tổng giám đốc; việc Ban kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc; việc cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc Cần phải coi công tác kiểm tra, giám sát quan quản lý, điều hành công ty cổ đông với quan quản lý, điều hành ty hoạt động phải làm thường xuyên, liên tục Việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty thực nghiêm chỉnh, đầy đủ tác dụng khắc phục vi phạm pháp luật 74 điều lệ, nội quy công ty quan cơng ty, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho cổ đông Đồng thời, việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty động viên, khuyến khích cổ đơng, quan quản lý, điều hành công ty phát huy mặt tốt sai sót cần kịp thời sửa chữa Việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành cơng ty tính xây dựng tạo mối quan hệ tốt gắn bó quan quản lý, điều hành cổ đông việc phát triển công ty Bốn là, cần nâng cao chất lượng hiệu việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Ban kiểm sốt Chỉ đạt việc thong qua việc thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho kiểm soát viên Các quan quản lý, điều hành công ty cổ phần cần phải tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực tốt việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty Khi tiến hành giám sát, tuỳ theo lĩnh vực, tùy theo tính cấp thiết vấn đề, Ban kiểm sốt giám sát việc thực quy định pháp luật trước, giám sát việc thực điều lệ, nội quy, kế hoạch, tiêu kinh doanh sau Sau lần giám sát, Ban kiểm sốt phải báo cáo, kiến nghị giải pháp để giải vi phạm, vướng mắc với quan lien quan Các cá nhân, quan quản lý, điều hành, cổ đông giám sát cần tiếp thu ý kiến, kiến nghị Ban kiểm sốt biện pháp kịp thời giải vi phạm vướng mắc chế bảo đảm cho Ban kiểm sốt hoạt động hiệu quả, thực chất, tránh tình trạng kiểm tra, giám sát tính hình thức Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty phải lắng nghe ý kiến cổ đông, kịp thời đáp ứng ý kiến, nguyện vọng đáng, hợp pháp cổ đông công ty 75 Các thành viên quan quản lý, điều hành công ty vừa giám sát lẫn nhau, vừa tác động tích cực đơn đốc cá nhân, quan liên quan để giải thoả đáng ý kiến, nguyện vọng cổ đông Bên cạnh đó, việc bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết cho việc giám sát hoạt động quản Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc góp phần khơng nhỏ vào chất lượng hiệu giám sát hoạt động quản quan công ty cổ phần Lào 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG Như vậy, thông qua Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Tác giả Luận văn dựa vào sở phân tích, so sánh Chương để đến kết luận sau: Thứ nhất, việc hoàn thiện quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào cần tuân thủ nguyên tắc hoàn thiện pháp luật giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần Lào Theo đó, việc hồn thiện quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào phải vào đặc điểm kinh tế thị trường Lào, qua góp phần tạo “sân chơi” chung bình đẳng cho tất thành phần kinh tế; Các quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần phải phù hợp với đặc điểm văn hóa kinh doanh người Lào; Các quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, qua góp phần nâng cao hiệu giám sát quản công ty, tăng cường tính cạnh tranh cơng ty, nâng cao khả thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới… Thứ hai, theo phân tích chương trên, tác giả mạnh dạn đưa phương hướng hoàn thiện quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào Theo đó, phương hướng hồn thiện quy định giám sát hoạt động quản công ty cổ phần cần theo phương hướng sau: Nhà nước Lào cần ban hành thêm văn pháp luật hướng dẫn việc thi hành quy định Luật Doanh nghiệp nói chung quy định liên quan đến việc giám sát hoạt động quản cơng ty cổ phần nói riêng Đồng thời, cần quy định việc thành lập quan quyền lực 77 quan quản khác như: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Việt Nam để nhiều quan giám sát lẫn nhau, việc giám sát hoạt động quản đạt hiệu cao Ngoài ra, pháp luật Lào cần bổ sung thêm quy định hoạt động giám sát Ban kiểm soát cổ đông công ty cổ phần nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động quản doanh nghiệp Việc giám sát hoạt động quản chặt chẽ góp phần làm cho hiệu sản, xuất kinh doanh công ty nâng cao cao Bên cạnh đó, tác giả đưa số phương pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào 78 KẾT LUẬN Tham gia tích cực vào q trình phát triển hội nhập sôi động kinh tế, công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp vị trí vai trò quan trọng kinh tế nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tuy nhiên, từ việc nghiên cứu vấn đề luận đến việc nghiên cứu, phân tích thực trạng quy định pháp luật doanh nghiệp Lào việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần cho thấy vấn đề giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Lào nhiều thiếu sót bất cập Trong cơng ty cổ phần, cổ đông, quan quản điều hành thường muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh cơng ty hiệu phát triển bền vững, lợi ích nhóm nên thường tồn khả giao dịch tư lợi, xung đột, mâu thuẫn lợi ích nội công ty, dẫn đến việc giảm sút hiệu quả, xuất lao động, sản xuất kinh doanh công ty Do vậy, để giải xung đột, khó khăn nhiệm vụ quan trọng nhà lập pháp nước CH DCND Lào phải thiết lập chế hữu hiệu cho việc giám sát hoạt động quản công ty cổ phần Các kết nghiên cứu luận thực tiễn cho thấy pháp luật doanh nghiệp Lào cần hoàn thiện theo hướng bổ sung quy định việc thành lập quan quyền lực Đại hội đồng cổ đông, thành lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương tự pháp luật Việt Nam nhiều nước khác giới, để việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty đạt hiệu kinh tế-xã hội cao nhất, bảo đảm quyền lợi đáng cổ đơng người lao động công ty cổ phần Đồng thời, pháp luật doanh nghiệp Lào cần xây dựng chế hợp để thúc đẩy nâng cao tinh thần trách nhiệm cổ đông 79 quan quản lý, giám sát, điều hành cơng ty cách tích cực, hiệu quả, tránh việc quan hay cổ đông vi phạm pháp luật, điều lệ, nội quy, nghị công ty, gây thiệt hại cho công ty lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm Một máy giám sát hoạt động quản công ty cổ phần hoàn thiện hợp mang lại mối quan hệ xã hội tốt đẹp cho cổ đông cho công ty Khi đất nước CHDCND Lào đường phát triển, xây dựng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa vấn đề xây dựng chế giám sát quản hoạt động quản lý, điều hành công ty cổ phần hiệu cao ngày ý nghĩa to lớn mang tính cấp bách Vấn đề cần phải nỗ lực phối hợp chặt chẽ không ngừng Bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương Lào Với cải cách, đổi toàn diện, thực chất, hợp tương thích với pháp luật doanh nghiệp nước giới, pháp luật doanh nghiệp Lào, chế định giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty cổ phần, pháp luật doanh nghiệp Lào định góp phần quan trọng vào việc xây dựng phát triển kinh tế Lào với nhiều thành tự to lớn tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 I TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG VIỆT Bộ Giáo dục Đào tạo - Trung tâm ngơn ngữ văn hóa Việt Nam (1999), Nguyễn Như Ý (chủ biên), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thơng tin, tr 797 Bộ Thương mại (2006), Báo cáo tóm tắt kết đàm phán gia nhập tổ chức thương mại giới phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Bạch Thị Lệ Thoa (2004), “Một số khía cạnh pháp cơng ty cổ phần góc độ so sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Cao Đình Lành (2007), “Minh bạch cơng khai hóa thơng tin CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2005”, Tạp chí khoa học, số (36) 2007, tr 115 Michael Bogdan (1998), Vài suy nghĩ Luật so sánh, Tạp chí Luật học số 4, tr 17 Nguyễn Viết (2007), “Luật so sánh thực tiễn xây dựng Luật doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Số tr.66 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Một số so sánh công ty cổ phần theo Luật công ty Nhật Bản Luật Doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học số 25, tr 89-93 Lưu Tiến Ngọc (2002), “Pháp luật quản nội công ty cổ phần Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Thành Hiền Lương (2010), “Quản công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam- Thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân 81 10 Đậu Anh Tuấn (2004), “Quản lý, điều hành CTCP Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11.Trần Thị Quỳnh Anh (2010), “Pháp luật hành quản trị nội cơng ty cổ phần”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 12 Hoàng Thế Liên (chủ biên) (2001), “Luật Doanh nghiệp - Những điểm số vấn đề đặt chế thi hành”, tr.25-29, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Vũ Thành Công (2006), “So sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần Việt Nam Ả rập xê út”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 PGS.TS Trần Ngọc Dũng, “Cơ chế giám sát hoạt động quản lý, điều hành công ty cổ phần”, Tạp chí nhà nước pháp luật, 2016 II TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG LÀO Trường Đại học Quốc gia Lào, Giáo trình Luật Thương mại Lào, Nxb Viêng Chăn, 2014 Boun Thavy Insomedy, (2006), Một số bình luận quy định Luật doanh nghiệp 2005 Lào, Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn, 2006 Yoau Liya Dathit, (2007), Pháp luật quản trị nội doanh nghiệp, Nxb Tư pháp, Viêng Chăn, Lào III CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Doanh nghiệp 2014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính Phủ việc hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp (2014) Thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng 82 Nghị số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc Hội việc phê chuẩn Nghị định gia nhập hiệp định thành lập WTO nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào, Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2013), Nhà xuất Quốc gia Lào Pháp lệnh số 73/2004/PL ngày 15/10/2004 Chủ tịch nước CH DCND Lào việc cơng bố Luật khuyến khích đầu tư nước ngồi (sửa đổi) Luật Khuyến khích đầu tư nước số 11/QH ngày 22/10/2004 Lào Nghị định số 37/NĐ- CP ngày 24/10/2006 hướng dẫn tổ chức, thực Luật Doanh nghiệp (2005) Lào Nghị định số 138/NĐ- CP ngày 24/10/2006 Chính phủ CHDCND Lào đăng ký kinh doanh 10 Luật Ngân hàng Công thương số 03/QH ngày 29 tháng năm 2007 nước CHDCND Lào ... VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần 9 1.2 Đặc điểm giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần 11 1.3 Chức giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần. .. (1)Thế giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần? Giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần có đặc điểm gì? Chức cụ thể hoạt động giám sát hoạt động quản lý cơng ty cổ phần gì? (2)Cơ chế hoạt động. .. việc giám sát hoạt động quản lý thực tập thể cổ đông Giám sát hoạt động quản lý hoạt động thiếu công ty cổ phần Lào Việt Nam Việc giám sát hoạt động quản lý công ty cổ phần thực Đại hội đồng cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát hoạt động quản lý trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp của nước CHDCND lào so sánh với pháp luật doanh nghiệp nước CHXHCN việt nam, Giám sát hoạt động quản lý trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp của nước CHDCND lào so sánh với pháp luật doanh nghiệp nước CHXHCN việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay