Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn dưới góc độ so sánh pháp luật của lào và việt nam

86 2 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật của nước CHDCND Lào về công ty TNHH đang là nhu cầu cấp thiết. Do đó, nghiên cứu đề tài này, trên cơ sở so sánh và rút ra những bài học kinh nghiệm từ những quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị phá lý của công ty TNHH, tác giả muốn đóng góp một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật của Lào liên quan đến địa vị pháp lý công ty TNHH. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BEANG SAIYACHIT ĐỊA VỊ PHÁP CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI GĨC ĐỘ SO SÁNH PHÁP LUẬT CỦA LÀO VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60.38.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG VŨ HUÂN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa sau Đại học Khoa Luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học TS Đặng Vũ Huân, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN BEANG SAIYACHIT LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ LUẬN VĂN BEANG SAIYACHIT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHNCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) năm gần có tốc độ phát triển cao Đặc biệt từ Lào trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 02/02/2013 đánh dấu bước tiến lớn Lào trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy có nhiều khó khăn, Lào đạt nhiều thành tựu đáng kể thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu, đồng thời, với việc phát triển kinh tế, nhiều khu công nghiệp, cơng ty ngồi nước mọc lên phát triển mạnh mẽ Để hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc công nhận, bảo hộ chế độ đa sở hữu phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhân tố quan trọng, doanh nghiệp ln chủ thể quan trọng kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp dân doanh có vai trò ngày quan trọng Lào, bao gồm có cơng ty trách nhiệm hữu hạn Bởi vậy, yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào công xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong xu tồn cầu hố nay, việc xây dựng hồn thiện pháp luật đòi hỏi nhà làm luật phải nắm bắt nhu cầu thực tiễn, đồng thời phải đảm bảo phù hợp pháp luật quốc gia với pháp luật nước khác giới Việc học tập kinh nghiệm nước để hồn thiện pháp luật doanh nghiệp Lào nói chung, cơng ty trách nhiệm hữu hạn Lào nói riêng trở thành phương thức hữu hiệu, bảo đảm điều chỉnh pháp luật hiệu hoạt động doanh nghiệp mà giúp tạo hài hồ pháp luật quốc gia với nước Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, trình nghiên cứu công ty trách nhiệm hữu hạn, chọn đề tài: “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Lào Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công ty trách nhiệm hữu hạn vấn đề không Việt Nam Lào, việc nghiên cứu địa vị pháp cơng ty TNHH có ý nghĩa to lớn luận lẫn thực tiễn, góp phần tận dụng ưu điểm loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy mô kinh tế vừa nhỏ Đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng ty trách nhiệm hữu hạn nói chung, địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn nói riêng Tiêu biểu kể đến số cơng trình như: Hồng Thị Thun (2002), “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Như Hoa (2006), “Vấn đề hoàn thiện địa vị pháp công ty TNHH”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Lê Văn Khải (1997), “Công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam hướng hoàn thiện địa vị pháp loại hình doanh nghiệp này”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn”, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc (1997), “Một số vấn đề địa vị pháp cơng ty trách nhiệm hữu hạn”, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nghiên cứu tổng quát sâu nghiên cứu, phân tích, luận giải số khía cạnh vấn đề địa vị pháp công ty TNHH theo quy định pháp luật Việt Nam Về vấn đề nghiên cứu địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật nước, đến có số cơng trình như: Đinh Thị An (2004), “Công ty TNHH thành viên theo quy định pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Khẳn Kẹo Phim Mạ Sản (2004), “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”, Khoá luận tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội Tuy nhiên, cơng trình đề cập tới số khía cạnh, đặc biệt khóa luận “Địa vị pháp cơng ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật nước Cộng hồ dân chủ nhân dân Lào” có đề cập tới tương quan pháp luật Việt Nam Lào địa vị pháp công ty TNHH, dừng việc đưa quy định theo pháp luật Việt Nam Lào vấn đề này, nhận xét đánh giá so sánh quy định hai nước chung chung, sài Do đó, nói, Đề tài “Địa vị pháp cơng ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Lào Việt Nam” cơng trình nghiên cứu đánh giá chun sâu điểm tương đồng khác biệt pháp luật Lào Việt Nam địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn * Đối tượng nghiên cứu luận văn là quy định pháp luật hành CHDCND Lào nước CHXHCN Việt Nam địa vị pháp cơng ty TNHH góc độ luật học so sánh * Phạm vi nghiên cứu luận văn: Tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam pháp luật Lào mối tương quan so sánh quy định địa vị pháp cơng ty TNHH, đó, trọng tâm nghiên cứu quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 văn pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 Bên cạnh đó, tác giả rõ khác biệt quy định pháp luật Việt Nam loại hình cơng ty để rút học kinh nghiệm cho Lào q trình hồn thiện pháp luật Mục tiêu nghiên cứu luận văn Vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật nước CHDCND Lào công ty TNHH nhu cầu cấp thiết Do đó, nghiên cứu đề tài này, sở so sánh rút học kinh nghiệm từ quy định pháp luật Việt Nam địa vị phá công ty TNHH, tác giả muốn đóng góp số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định pháp luật Lào liên quan đến địa vị pháp công ty TNHH Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để thực mục tiêu đề tài, nội dung luận văn trả lời câu hỏi sau: (1) Nghiên cứu khái quát vấn đề công ty TNHH bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, phân loại cơng ty TNHH, q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH bình diện giới , từ đó, làm sáng tỏ vấn đề địa vị pháp công ty TNHH phương diện khái niệm, đặc điểm, nội dung, yếu tố chi phối địa vị pháp công ty TNHH gì? (2) Nghiên cứu trình hình thành, phát triển pháp luật công ty TNHH Lào Việt Nam làm sở cho đánh giá, so sánh pháp luật hai nước; (3) Nghiên cứu, so sánh điểm tương đồng khác biệt địa vị pháp công ty TNHH theo pháp luật hai nước khía cạnh: Thành lập cơng ty TNHH; quyền nghĩa vụ công ty TNHH; cấu, tổ chức, quản công ty TNHH; vấn đề tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty TNHH nào? (4) Trên sở học kinh nghiệm rút từ việc so sánh quy định pháp luật Lào Việt Nam địa vị pháp công ty TNHH, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Lào địa vị pháp công ty TNHH? Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Để thực việc nghiên cứu đề tài, khoá luận sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phân tích, tổng hợp, luật học so sánh, khảo sát thực tiễn Các phương pháp nghiên cứu luận văn thực tảng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Trên sở kế thừa nội dung nghiên cứu địa vị pháp công ty TNHH pháp luật Việt Nam Lào, Luận văn triển khai nghiên cứu so sánh địa vị phá công ty TNHH theo pháp luật hành Việt Nam Lào, từ đưa đóng góp sau: - Luận văn tìm hiểu khái lược trình hình thành, phát triển pháp luật công ty TNHH Việt Nam Lào, tiền đề sở cho việc nghiên cứu nội dung quy định pháp luật địa vị pháp công ty TNHH nước - Luận văn triển khai nghiên cứu đưa nhìn sâu sắc điểm tương đồng khác biệt quy định pháp luật hành hai nước địa vị pháp công ty TNHH phương diện: (i) Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; (ii) Cơ cấu, tổ chức quản công ty trách nhiệm hữu hạn; (iii) Quyền nghĩa vụ công ty trách nhiệm hữu hạn; (iv) Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn - Luận văn rút học kinh nghiệm từ việc so sánh địa vị pháp công ty TNHH theo pháp luật hành hai nước, từ đó, xác định định hướng hoàn thiện địa vị pháp công ty TNHH theo quan điểm Đảng Nhà nước Lào, đồng thời, đề xuất số giải pháp hồn thiện địa vị pháp cơng ty trách nhiệm hữu hạn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bố cục (các chương) luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu chương: Chương 1: Một số vấn đề luận địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn Chương 2: So sánh địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hành Lào Việt Nam Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ Việt Nam giải háp hoàn thiện pháp luật địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn Lào 67 đề xuất, có giải pháp hiệu cao, bên cạnh việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm lập pháp nước tiên tiến, đặc biệt kinh nghiệm từ Việt Nam – quốc gia có điều kiện kinh tế, trị, xã hội gần giống với CHDCND Lào CHDCND Lào có thời kỳ dài chịu ảnh hưởng chế quản kế hoạch hóa tập trung Khi chuyển sang kinh tế thị trường hệ thống pháp luật kinh tế Lào hình thành trình tự hồn thiện Trong kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn tiêu cực bất công, tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, nhiễm mơi trường Quan hệ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phong cách quản chịu chi phối nặng nề bệnh hành chính, tùy tiện cục dựa dẫm, ỷ lại, tách rời quyền trách nhiệm Hơn nữa, quan nhà nước nhân dân chưa ý thức đầy đủ vai trò pháp luật kinh tế nói chung pháp luật cơng ty TNHH nói riêng cho tình trạng coi thường pháp luật tồn phổ biến Nhà nước chưa tự ràng buộc hoạt động khuôn khổ pháp luật, quan điểm quyền tự kinh doanh, tự chủ hoạt động kinh doanh trình độ khai Tình trạng mâu thuẫn lớn với yêu cầu khách quan phát triển kinh tế thị trường Trong công tiến hành đổi chế quản kinh tế, nhà nước Lào ban hành nhiều văn pháp luật, tiền đề tốt cho kinh tế thị trường Tuy nhiên thực tế pháp luật kinh tế Lào thiếu sót mà có pháp luật cơng ty TNHH Thực tế thi hành văn pháp luật cơng ty TNHH Lào có khơng quy định bất cập Tình hình xuất phát từ nhiều nguyên nhân nguyên nhân quan trọng nguyên nhân mặt pháp Thực tế 10 năm qua cho thấy quy định pháp luật Lào công ty TNHH, Luật Kinh doanh văn hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, khơng cụ thể, thiếu nhiều quy định cần thiết, nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn thời kỳ Điều gây khơng khó khăn, vướng mắc cho quan có thẩm quyền, chủ thể hoạt động kinh doanh 68 Pháp luật cơng ty TNHH có vị trí quan trọng lĩnh vực pháp luật kinh tế, phận quan trọng thiếu chế kinh tế thị trường Yêu cầu hoàn thiện pháp luật công ty TNHH thực trạng thi hành cho thấy vấn đề có tính tất yếu việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào Việt Nam vậy, việc hồn thiện pháp luật kinh tế nói chung pháp luật cơng ty TNHH nói riêng Lào đòi hỏi cấp bách 3.2.1.2 Những yêu cầu việc hồn thiện pháp luật cơng ty trách nhiệm hữu hạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Trong thực tiễn kinh tế - xã hội Lào đặt yêu cầu khách quan cấp bách phải hồn thiện pháp luật cơng ty TNHH để tăng cường pháp chế kinh tế, thực sản xuất kinh doanh theo pháp luật Về nguyên tắc, việc sửa đổi pháp luật công ty TNHH phải đáp ứng yêu cầu sau đây: (i) Việc sửa đổi hoàn thiện pháp luật công ty TNHH cần phải dựa sở quán triệt nội dung, tư tưởng, đường lối sáchcủa Đảng định hướng phát triển kinh tế thị trường, tiếp tục xây dựng hồn thiện mơi trường kinh doanh, đầu tư Lào (ii) Việc hoàn thiện quy định công ty TNHH phải đảm bảo phù hợp pháp luật công ty TNHH với điều kiện hoàn cảnh kinh tế - xã hội cụ thể nước CHDCND Lào Những kinh nghiệm, tư tưởng pháp tiến bộ, đại phải tiếp thu cách có chọn lọc đảm bảo phù hợp với thực tiễn đất nước có tính khả thi cao (iii) Đảm bảo phù hợp nội dung pháp luật công ty với nguyên tắc, thông lệ Điều ước quốc tế mà Lào ký kết Các nội dung pháp luật cơng ty TNHH phải có tính mở, đón nhận xu hướng quốc tế hóa Chúng ta xây dựng hoàn thiện pháp luật công ty TNHH điều kiện kinh tế thị trường Lào xu hướng hội nhập với kinh tế giới vậy, pháp luật cơng ty TNHH cần phải phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế xã hội Lào; phải đảm bảo định 69 hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế, mà phải ngày tiến tới hòa nhập với pháp luật giới (iv) Đảm bảo tính đồng pháp luật công ty, nội dung với hình thức, quy định văn pháp luật với quy định văn hướng dẫn luật, chế định pháp luật công ty TNHH với chế định pháp luật khác có liên quan (v) Pháp luật cơng ty TNHH cần phải đảm bảo bảo vệ cách có hiệu hài hòa lợi ích đáng cơng ty, tạo lập bình đẳng, cơng cạnh tranh, góp phần tạo lập mơi trường kinh doanh lành mạnh 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Trong năm vừa qua, quan nhà nước có thẩm quyền cấp Lào có nhiều cố gắng việc hoàn thiện áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2013 để thực tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định trật tự kinh tế thị trường củng cố việc sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật Tuy nhiên thực tiễn áp dụng pháp luật cơng ty TNHH vướng mắc, bất cập, pháp luật chưa thống nhất, nhiều văn có quy định khơng phù hợp chưa sửa đổi, bổ sung dẫn đến cách hiểu áp dụng khác Bởi vậy, để áp dụng pháp luật công ty TNHH đắn thống nhất, cần xem xét sửa đổi bổ sung số vấn đề sau đây: 3.2.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập đăng ký doanh nghiệp Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng có quyền thành lập, quản góp vốn vào cơng ty TNHH Hiện nay, Luật Doanh nghiệp Lào 2013 có quy định chung chung áp dụng cho đối tượng thành lập, quản lẫn đối tượng có quyền góp vốn vào cơng ty TNHH, quy định bất hợp lý, bởi, việc thành lập, quản hay tham gia góp vốn, đối tượng có quyền nghĩa vụ khác tương ứng với vai trò họ cơng ty Do vậy, việc quy định chung trường hợp hạn chế 70 thành lập, quản lý, góp vốn vào cơng ty TNHH bất hợp Do đó, Điều Luật Doanh nghiệp 2013 cần tách bạch đối tượng Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định đối tượng không phép thành lập, quản tham gia góp vốn vào cơng ty TNHH Trong đó, việc thành lập quản doanh nghiệp, cần bổ sung đối tượng sau không tham gia thành lập, quản doanh nghiệp: (1) Tổ chức khơng có tư cách pháp nhân; (2) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho quan, đơn vị mình; (3) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Lào, trừ người cử làm đại diện theo ủy quyền để quản phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp; (4) Cán lãnh đạo, quản nghiệp vụ doanh nghiệp nhà nước, trừ người cử làm đại diện theo ủy quyền để quản phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp khác; (5) Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, định xử hành sở cai nghiện bắt buộc, sở giáo dục bắt buộc; trường hợp khác theo quy định pháp luật phá sản, phòng, chống tham nhũng Về đối tượng khơng có quyền tham gia góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cần quy định tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định Luật này, trừ trường hợp sau đây: (1) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho quan, đơn vị (2) Các đối tượng khơng góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật cán bộ, công chức Thứ hai, để đảm bảo điều kiện thủ tục pháp thuận lợi, thống cho việc thành lập đăng ký doanh nghiệp, cần phải cải cách thủ tục hành việc thành lập doanh nghiệp Để đảm bảo điều kiện thủ tục pháp thuận lợi, thống cho việc đăng ký kinh doanh cần kiên loạt trừ hạn chế khơng đáng có quy định thành lập 71 doanh nghiệp Trong tương lai cần gộp việc xin phép thành lập đăng ký kinh doanh thành Những cải cách giảm bớt thủ tục, hồ trung lập không cần thiết, qua giảm chi phí thời gian, cơng sức tiền bạc cho việc thành lập công ty, đồng thời giúp cho cơng ty có chủ động hoạt động Trong đó, ngành nghề thuộc danh sách hạn chế, học tập kinh nghiệm từ Việt Nam, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tức sau đăng ký kinh doanh, công ty xin giấy phép kinh doanh ngành nghề thuộc danh sách hạn chế Việc tách bạch thủ tục giảm tải nhiều khâu thủ tục đăng ký thành lâp doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đăng ký doanh nghiệp thực cách nhanh chóng, hiệu Thứ ba, nên sửa đổi thời hạn giải yêu cầu đăng ký kinh doanh Quy định pháp luật hành thời hạn không 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn trường hợp không nằm danh sách hạn chế, ngành nghề nằm danh sách hạn chế khơng q 13 ngày làm việc, trừ trường hợp hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có kiểm tra qua đường điện tử kiểm trả kỹ thuật Nhưng theo thời gian giải yêu cầu đăng ký kinh doanh nên rút ngắn để nhà kinh doanh mau chóng có doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh tìn kiếm lợi nhuận Như nói, việc xin phép kinh doanh ngành nghề Danh sách Hạn chế tách riêng, thời gian đăng ký doanh nghiệp nên rút xuống từ đến ngày, thời gian phù hợp với pháp luật giới, tạo điều kiện đối đa cho doanh nghiệp dược nhanh chóng gia nhập thị trường Thứ tư, bổ sung quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh làm sở pháp cho cán đăng ký doanh nghiệp giải yêu cầu đăng ký doanh nghiệp Trên sở kinh nghiệm Việt Nam, bổ sung điều kiện sau: (1) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; (2) Tên doanh nghiệp đặt theo quy định Luật này; có hồ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật phí lệ phí Ngồi ra, nên quy định 72 chặt chẽ loại giấy tờ cần thiết cho việc quản nhà nước như: Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách thành viên cơng ty, xác định vốn pháp định… Có quy định giảm chi phí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty việc đăng ký kinh daonh, đồng thời nâng cao hiệu quản nhà nước loại hình cơng ty TNHH 3.2.2.2 Luật Doanh nghiệp Lào cần quy định rõ ràng minh bạch quản điều hành hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Thứ nhất, nay, quy định Luật Doanh nghiệp Lào 2013 có pha trộn loại hình khác Cơng ty trách nhiệm hữu hạn quy định Phần V - Công ty, phần quy định công ty cổ phần lại có loại hình cổ ty cổ phần TNHH Điều dẫn đến việc Luật Doanh nghiệp Lào 2013 quy định cấu, tổ chức quản công ty TNHH tương tự công ty cổ phần Xem xét tương quan pháp luật nước giới, đặc biệt pháp luật Việt Nam, nhận xét rằng, kết cấu Luật Doanh nghiệp Lào chưa hợp lý, đó, cần phải tách bạch công ty cổ phần công ty TNHH Luật Doanh nghiệp Lào cần có sửa đổi quy định cấu quản tổ chức công ty TNHH, quy định phải làm bật lên đặc điểm sau công ty TNHH hai thành viên, tránh tạo nhầm lẫn công ty TNHH công ty cổ phần Cụ thể: - Thành viên công ty TNHH không nên gọi cổ đông nay, Luật doanh nghiệp Lào định nghĩa cổ đơng người đầu tư góp vốn vào công ty không Công ty TNHH, chất mang tính đóng khơng mở công ty cổ phần, nữa, số lượng công ty không nhiều, thường bị giới hạn mức tối đa thường người quen biết Do đó, Luật Doanh nghiệp 2013 nên sửa đổi tên gọi thành viên công ty từ cổ đông sang “thành viên công ty TNHH” - Sửa đổi cấu tổ chức công ty TNHH Một công ty TNHH, cấu tổ chức phải bao gồm: Hội Đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) Như vậy, Luật Doanh nghiệp nên sửa đổi 73 quan Đại hội cổ đông thành Hội đồng thành viên, bãi bỏ quy định Hội đồng quản trị, thay vào Chủ tịch Hội đồng thành viên, quy định GIám đốc (Tổng Giám đốc) giữ nguyên Thứ hai, cần phân định rõ ràng quyền quản nội công ty với quyền quản nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với thân cơng ty Cần xác định rõ quan hệ quan quản nhà nước Bộ Tài chuyên ngành, quan nhà nước khác với công ty đồng thời quy định rõ quan hệ nội công ty với xác định rõ quyền trách nhiệm thành viên, chủ sở hữu công ty; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan cấu quản công ty, thể thức làm việc thông qua định quan đó… Thứ ba, cơng ty TNHH thành viên, nên học tập kinh nghiệm Việt Nam, quy định nhiều mơ hình quản trị nội dành cho chủ sở hữu tổ chức chủ sở hữu cá nhân 3.2.2.3 Luật Doanh nghiệp Lào cần sửa đổi, bổ sung quy định quyền nghĩa vụ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Thứ nhất, cần bổ sung điều luật quy định cụ thể quyền doanh nghiệp Hiện nay, Luật Doanh nghiệp Lào 2013 khơng có quy định quyền doanh nghiệp mà có quy định “bình đẳng kinh doanh” Do đó, Luật Doanh nghiệp Lào cần bổ sung điều luật quyền doanh nghiệp, đó: nguyên tắc tôn trọng đảm bảo quyền tự kinh doanh Luật doanh nghiệp Lào nên quy định doanh nghiệp phải có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản doanh nghiệp Việc doanh nghiệp có chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, quyền chủ động việc tìm kiếm thị trường, lựa chọn khách hàng ký kết hợp đồng… Ngoài nguyên nhân đây, Luật Doanh nghiệp Lào nên quy định công ty có quyền từ chối tố cáo yêu cầu cung cấp nguồn lực không pháp luật quy định cá nhân, quan hay tổ chức 74 Thứ hai, sửa đổi Điều Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 nghĩa vụ doanh nghiệp Trong đó, nên tách bạch, giải nghĩa nghĩa vụ “tôn trọng luật lệ quy định nước CHDCND Lào” việc bổ sung thêm số quy định nghĩa vụ doanh nghiệp như: (1) Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề danh sách hạn chế theo quy định pháp luật liên quan; (2) Tổ chức công tác kế tốn, lập nộp báo cáo tài trung thực, xác, thời hạn theo quy định pháp luật kế toán, thống kê; (3) Bảo đảm chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn pháp luật quy định tiêu chuẩn đăng ký công bố; (4) Thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin thành lập hoạt động, báo cáo nghĩa vụ khác theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan; (5) Chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin kê khai hồ đăng ký doanh nghiệp báo cáo; trường hợp phát thông tin kê khai báo cáo thiếu xác, chưa đầy đủ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó; (6) Tuân thủ quy định pháp luật quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài ngun, mơi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh; (7) không phân biệt đối xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm người lao động doanh nghiệp; không sử dụng lao động cưỡng lao động trẻ em; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ nghề; thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định pháp luật; (8) Thực nghĩa vụ đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khách hàng người tiêu dùng; (9) nghĩa vụ khác theo quy định cua pháp luật 3.2.2.4 Cần phải bổ sung thêm quy định tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn Thứ nhất, xác định lại nội hàm tổ chức lại công ty TNHH Khái niệm tổ chức lại công ty không quy định Luật Doanh nghiệp 2013, biện pháp tổ chức lại loại hình cơng ty quy định riêng cho loại 75 công ty Hiện, tổ chức lại công ty TNHH theo quy định pháp luật Lào sáp nhập công ty TNHH Việc hiểu thu hẹp biện pháp tổ lại công ty, khiến cho doanh nghiệp hội lựa chọn phương án tối ưu Do nên quy định nhiều biện pháp tổ chức công ty để tạo nhiều hội cho nhà đầu tư quyền chọn biện pháp thay đổi hình thức kinh doanh phù hợp với xu phát triển kinh tế, tránh tình trạng phải giải thể hay phá sản công ty cách không cần thiết Chính vậy, cần phải xác định khái niệm tổ chức cơng ty gồm có: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty cần bổ sung quy định khái niệm Điều Luật Doanh nghiệp Lào 2013 Thứ hai, biện pháp tổ chức lại công ty TNHH, Luật Doanh nghiệp Lào cần quy định biện pháp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi cơng ty Theo đó: (i) Tách biện pháp sáp nhập công ty TNHH theo quy định hành pháp luật Lào thành hai biện pháp hợp sáp nhập cơng ty Trong đó, quy định rõ: “Hợp doanh nghiệp việc số doanh nghiệp loại chuyển toàn tài sản, quyền nghĩa vụ hợp pháp để tạo thành doanh nghiệp mới”; “Sáp nhập công ty biện pháp tổ chức lại cơng ty công ty (sau gọi công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào cơng ty khác (sau gọi công ty nhận sáp nhập) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang cơng ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập” (ii) Bổ sung thêm biện pháp chia, tách chuyển đổi cơng ty TNHH Trong đó, cần xác định rõ: “Chia công ty TNHH việc công ty TNHH bị phân chia thành hai nhiều doanh nghiệp khác”; “Tách doanh nghiệp trình thay đổi qui mô tổ chức doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp dùng phần tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp để tạo lập nhiều doanh nghiệp mới”; “Chuyển đổi doanh nghiệp việc thay đổi loại hình tổ chức doanh nghiệp (thay đổi hình thức pháp lý) Sau trình chuyển đổi, doanh nghiệp hình thành với với hình thức pháp 76 khác với doanh nghiệp trước chuyển đổi (trở thành doanh nghiệp khác loại với doanh nghiệp nguyên phát)” Thứ ba, sửa đổi, hoàn thiện quy định giải thể cơng ty, đó: (i) Sửa đổi trường hợp giải thể công ty TNHH theo hướng minh bạch, logic, tách bạch giải thể phá sản Hiện nay, Luật Doanh nghiệp Lào 2013 quy định hai để giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật định Tòa án Trong đó, lại bao gồm nhiều trường hợp khác Theo tôi, quy định nên rút gọn lại Đồng thời cần loại bỏ phá sản khả toán trường hợp giải thể doanh nghiệp, trường hợp thuộc phá sản (ii) Bổ sung quy định điều kiện, thủ tục, hồ giải thể công ty TNHH hoạt động bị cấm kể từ có định giải thể cơng ty TNHH Trong đó, u cầu cơng ty TNHH giải thể đảm bảo toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác cơng ty TNHH khơng q trình giải tranh chấp Tòa án quan trọng tài Kết luận Chương Trên sở học kinh nghiệm rút từ trình so sánh địa vị pháp công ty TNHH theo pháp luật doanh nghiệp hành Lào Việt Nam, Chương Luận văn làm rõ định hướng hoàn thiện pháp luật địa vị pháp cơng ty TNHH nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cụ thể là, việc sửa đổi hoàn thiện pháp luật công ty TNHH cần phải dựa sở quán triệt nội dung, tư tưởng, đường lối sách Đảng Nhà nước Lào định hướng phát triển kinh tế thị trường, tiếp tục xây dựng hồn thiện mơi trường kinh doanh, đầu tư Lào; đảm bảo phù hợp pháp luật công ty TNHH với điều kiện hoàn cảnh kinh tế - xã hội cụ thể đất nước; đảm bảo phù hợp nội dung pháp luật công ty với nguyên tắc, thông lệ Điều ước quốc tế mà Lào ký kết tham gia; đảm bảo tính đồng pháp luật công ty bảo vệ cách có hiệu hài hòa lợi ích đáng cơng ty, tạo lập 77 bình đẳng, cơng cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh Từ định hướng đây, Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật mà cụ thể việc sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp Lào 2013 thành lập đăng ký doanh nghiệp; quy định rõ ràng minh bạch quản điều hành hoạt động kinh doanh công ty; sửa đổi, bổ sung quy định quyền nghĩa vụ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 78 KẾT LUẬN Công ty TNHH đời muộn loại hình doanh nghiệp nhà đầu tư ưa chuộng kết hợp hồn hảo ưu điểm cơng ty hợp danh công ty cổ phần, phù hợp với nhà đầu tư có quy mơ nhỏ vừa Doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH nói riêng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Lào Việc học tập kinh nghiệm nước có kinh tế phát triển giới khu vực, đặc biệt Việt Nam có giá trị to lớn Lào việc xây dựng hoàn thiện pháp luật địa vị pháp công ty TNHH, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hiệu bên cạnh loại hình công ty truyền thống khác, đồng thời tạo hài hòa pháp luật quốc gia với pháp luật nước Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, tác giả triển khai đề tài nghiên cứu đạt kết sau: Pháp luật công ty TNHH Lào Việt Nam đời muộn Mãi đến năm 90 kỷ XX, trước xu đổi toàn diện đất nước, đạo luật điều chỉnh đời, hoạt động, chấm dứt doanh nghiệp nói chung, cơng ty TNHH nói riêng ban hành Từ đến nay, pháp luật công ty hai nước khơng ngừng hồn thiện Kết lớn đời hai đạo luật doanh nghiệp gần Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 với nhiều chế định công ty TNHH tiến hẳn so với đạo luật doanh nghiệp trước Xuất phát từ tương đồng hoàn cảnh kinh tế - xã hội, hệ thống trị đường lối phát triển, quy định Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 có nhiều điểm tương đồng chế định cơng ty TNHH Bên cạnh đó, xuất phát từ điều kiện phát triển quan điểm pháp lý, chế định công ty TNHH pháp luật hai nước có nhiều khác biệt Trong dễ nhận thấy việc Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 với quy định tiến bộ, điều chỉnh công ty TNHH đặc điểm vốn có nó, đó, Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 lại có pha trộn cơng ty 79 TNHH với loại hình cơng ty khác Điều khiến cho công ty TNHH Lào không ưa chuộng công ty TNHH Việt Nam Chế định pháp quy định Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013 bộc lộ nhiều nhược điểm kinh tế thị trường, điều làm hạn chế quyền tự kinh doanh nhà đầu tư, chưa bảo vệ cách hiệu lợi ích chủ nợ, chưa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kiềm hãm khai thác tiềm cơng ty TNHH Trên sở phân tích, so sánh pháp luật Lào pháp luật Việt Nam loại hình cơng ty TNHH, với nghiên cứu học hỏi từ kinh nghiệm pháp luật Việt Nam, Luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nước CHDCND Lào địa vị pháp công ty TNHH như: Cần có phân định rạch ròi cơng ty trách nhiệm hữu hạn loại hình cơng ty khác; cần bổ sung quy định việc thành lập đăng ký kinh doanh; Luật Doanh nghiệp Lào cần bổ sung hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ doanh nghiệp công ty; cần quy định rõ ràng minh bạch quản điều hành hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn; bổ sung thêm quy định tổ chức lại công ty Những đề xuất, kiến nghị Luận văn hy vọng phần giúp ích cho việc hồn thiện pháp luật loại hình cơng ty TNHH nước CHDCND Lào 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Tiếng Việt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến Pháp năm 2013, Nxb Nxb Chính Trị Quốc Gia; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Doanh Nghiệp 2014, Nxb Chính Trị Quốc Gia; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 đăng ký doanh nghiệp Tiếng nước ngồi Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiến pháp Lào năm 2015 (sửa đổi), Nxb Viêng Chăn; Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luật Doanh nghiệp Lào năm 2013, Nxb Viêng Chăn; B Danh mục tài liệu tham khảo khác Tiếng Việt Chomkham Bupphalivan (2005), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật điều kiện đổi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Giáo trình Khoa học quản lý, tập 2, Nxb Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội năm 2001 Nguyễn Như Hoa (2006), “Vấn đề hoàn thiện địa vị pháp công ty TNHH”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Minh Huyền (2009), “Làm rõ khái niệm sáp nhập daonh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế Dự báo số (446) Tháng năm 2009, Source: https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/05/01/2795/ 10.Khẳn Kẹo Phim Mạ Sản (2004), “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Việt Nam với 81 pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 11.Tập thể tác giả (2000), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học , Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2000 12.Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, NXB khoa học xã hội, 1994 13.Từ Thảo (2010), Các đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thống, Bài đăng trang website: https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2010/11/16/ca%CC%81c-da %CC%A3c-di%CC%89m-c%C6%A1-ba%CC%89n-cu%CC%89acng-ty-tra%CC%81ch-nhi%CC%A3m-h%C6%B0%CC%83u-ha %CC%A3n-truy%CC%80n-th%CC%81ng/, đăng ngày: 16/11/2010 14.Hoàng Thị Thuyên (2002), “Địa vị pháp công ty trách nhiệm hữu hạn”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 15.Trần Trí Trung (2012), “Nguyên tắc xây dựng thực chế định tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012), tr 63- tr.68 Tiếng nước ngồi 16.Bộ Cơng nghiệp- Thương mại Lào (2014), Thực tiễn thi hành quy định pháp luật công ty, Nxb Viêng Chăn; 17.Cục Tuyên truyền- Phổ biến pháp luật, Bộ Tư pháp Lào (2014), Các nội dung pháp loại hình doanh nghiệp 18.Học viện Chính trị hành Nhà nước (2013), Giáo trình số vấn đề quản kinh tế nước CHDCND Lào, Vụ nghiên cứu quản khoa học Thủ đô Viêng Chăn; 19.Kongchai Buonmalaya (2013), Hồn thiện pháp luật cơng ty nước CHDCND Lào, Nxb Viêng chăn; 20.Trần Văn Thành (2006), Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào- 20 năm xây dựng phát triển, Nxb Viêng Chăn ... pháp luật địa vị pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn Lào 6 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN... vấn đề lý luận địa vị pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn Chương 2: So sánh địa vị pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hành Lào Việt Nam Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ Việt Nam. .. Địa vị pháp lý cơng ty trách nhiệm hữu hạn góc độ so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có đề cập tới tương quan pháp luật Việt Nam Lào địa vị pháp lý công
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn dưới góc độ so sánh pháp luật của lào và việt nam, Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn dưới góc độ so sánh pháp luật của lào và việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay