Bài tập see sb ving trong tiếng anh

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:27

Bài tập See sb Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập See sb Ving trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập See sb Ving trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: See sb Ving trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập See sb Ving:Bài 1: Complete the answer to the questions.1 Did anybody go out?I dont think so. I didnt see anybody go out.2 Has Sarah arrived yet?Yes, I think I heard her ....................3 How do you know I took the money?I know because I saw you ....................4 Did the doorbell ring?I dont think so. I didnt hear .............5 Can Tom play the piano?Ive never heard ............................6 Did I look the door when I went out?Yes, I saw ..................................7 How did the woman fall?I dont know I didnt see ...................Hiển thị đáp án Bài 2: Comple thense sentences.Use the following verbs:climb come crawl cry explode riderun say sing slam sleep tell1 Listen to the birds singing2 I didnt hear you come in.3 We listened to the old man .... his story from beginning to end.4 Listen Can you hear a baby .... ?5 I looked out of the window and saw Dan .... his bike along the road.6 I thought I heard somebody .... Hi so I looked round.7 We watched two men .... across the garden and .... through an openwindow into the house.8 Everybody heard the bomb .... . It was a tremendous noise.9 Oh I can feel something .... up my leg It must be an insect.10 I heard somebody .... the door in the middle od the night. It wokeme up.11 When we got home, we found a cat .... on the kitchen table.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Giới từ + VingBài tập Beget used to + VingBài tập V + giới từ + VingBài tập Thành ngữ + VingBài tập Giới từ to, for và so thatBài tập Tính từ + to VBài tập Afraid toof và giới từ + VingBài tập See sb do và see sb doingBài tập Mệnh đề Ving (ing Clause)Bài tập mạo từ a, an và theBài tập mạo từ The (I)Bài tập mạo từ The (II)Bài tập mạo từ The (III)Bài tập mạo từ The (IV)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (I)Bài tập tên riêng cókhông có mạo từ The (II) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biế Bài tập See sb Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập See sb Ving tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập See sb Ving tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: See sb Ving tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập See sb Ving: Bài 1: Complete the answer to the questions Did anybody go out? I don't think so I didn't see anybody go out Has Sarah arrived yet? Yes, I think I heard her How you know I took the money? I know because I saw you Did the doorbell ring? I don't think so I didn't hear Can Tom play the piano? I've never heard Did I look the door when I went out? Yes, I saw 7 How did the woman fall? I don't know I didn't see Hiển thị đáp án Bài 2: Comple thense sentences.Use the following verbs: climb run come say crawl sing cry explode slam sleep ride tell Listen to the birds singing! I didn't hear you come in We listened to the old man his story from beginning to end Listen! Can you hear a baby ? I looked out of the window and saw Dan his bike along the road I thought I heard somebody "Hi" so I looked round We watched two men across the garden and through an open window into the house Everybody heard the bomb It was a tremendous noise Oh! I can feel something up my leg! It must be an insect 10 I heard somebody the door in the middle od the night It woke me up 11 When we got home, we found a cat on the kitchen table Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Giới từ + V-ing • Bài tập Be/get used to + V-ing • Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập Tính từ + to V • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause) • Bài tập mạo từ a, an the • Bài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (I) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biế ... • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause) • Bài tập mạo từ a, an the • Bài tập mạo từ The (I) • Bài tập mạo từ The (II) • Bài tập. .. Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Giới từ + V-ing • Bài tập Be/get used to + V-ing • Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập. .. tập mạo từ The (III) • Bài tập mạo từ The (IV) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (I) • Bài tập tên riêng có/khơng có mạo từ The (II) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập see sb ving trong tiếng anh, Bài tập see sb ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay