THE PRESENT SIMPLE

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:21

THE PRESENT SIMPLE THE PRESENT SIMPLE THE PRETHE PRESENT SIMPLE SENT SIMPLE THE PRESENT THE PRESENT SIMPLE PRESENT SIMPLE THE PRESENT SIMPLE THE PRESETHE PRESENT SIMPLE NT SIMPLE THE PRESENT SIMPLE THE PAST SIMPLE ( THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ) Định nghĩa khứ đơn Thì khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động vật xác định khứ vừa kết thúc Cách dùng khứ đơn Cách dùng Diễn đạt hành động xảy một, vài lần chưa xảy khứ Diễn đạt hành động xảy liên tiếp khứ Diễn đạt hành động xen vào hành động diễn khứ Dùng câu điều kiện loại II Ví dụ He visited his parents every weekend She went home every Friday She came home, switched on the computer and checked her e-mails She turned on her computer, read the message on Facebook and answered it When I was having breakfast, the phone suddenly rang When I was cooking, my parents came If I had a million USD, I would buy that car If I were you, I would it Cơng thức q khứ đơn Thể Động từ “tobe” Động từ “thường” Khẳng định Khẳng định: S + was/ were CHÚ Ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + was S= We/ You/ They (số nhiều) +were Ví dụ: – I was at my friend’s house yesterday morning (Tôi nhà bạn sáng hôm qua.) – They were in London on their summer holiday last year (Họ Luân Khẳng định: S + V-ed Ví dụ: – We studied English last night (Tối qua học tiếng Anh.) – He met his old friend near his house yesterday (Anh gặp người bạn cũ gần nhà ngày hôm qua.) Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.) Phủ định Phủ định: S + was/were not + V1 Đối với câu phủ định ta cần thêm “not” vào sau động từ “to be” CHÚ Ý: – was not = wasn’t – were not = weren’t Ví dụ: – She wasn’t very happy last night because of having lost money (Tối qua khơng vui tiền) -We weren’t at home yesterday (Hôm qua không nhà.) Phủ định: S + did not + V1 Trong khứ đơn câu phủ địnhta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt “didn’t), động từ theo sau dạng nguyên thể.) Ví dụ: – He didn’t come to school last week (Tuần trước cậu ta không đến trường.) – We didn’t see him at the cinema last night (Chúng không trông thấy rạp chiếu phim tối hôm qua.) Nghi vấn Câu hỏi: Was/Were+ S + V1 ? Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was – No, I/ he/ she/ it + wasn’t Yes, we/ you/ they + were – No, we/ you/ they + weren’t Câu hỏi ta cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ Ví dụ: – Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cơ có bị mệt nghe khách hàng phàn nàn ngày hơm qua khơng?) Yes, she was./ No, she wasn’t (Có, có./ Không, cô không.) – Were they at work yesterday? (Hơm qua họ có làm việc khơng?) Yes, they were./ No, they weren’t (Có, họ có./ Khơng, họ khơng.) Câu hỏi: Did + S + V1 ? Trong khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau dạng nguyên thể Ví dụ: – Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn có thăm bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp bạn cuối tuần trước hay không?) Yes, I did./ No, I didn’t (Có, có./ Khơng, khơng.) – Did he miss the train yesterday? (Cậu ta có lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?) Yes, he did./ No, he didn’t (Có, cậu ta có./ Khơng, cậu ta khơng.) THE PRESENT SIMPLE ( THÌ HIỆN TẠI ĐƠN ) Định nghĩa đơn Thì đơn (tiếng Anh: Simple present Present simple) tiếng Anh đại Thì diễn tả hành động chung chung, tổng quát lặp lặp lại nhiều lần thật hiển nhiên hành động diễn thời gian Cách sử dụng đơn Cách dùng đơn Ví dụ đơn I usually go to bed at 11 p.m (Tôi thường ngủ vào lúc 11 giờ) Diễn đạt thói quen hành động lặp lặp lại We go to work every day (Tôi làm ngày) My mother always gets up early (Mẹ luôn thức dậy sớm.) Chân lý, thật hiển nhiên The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc phía đơng lặn phía Tây) The earth moves around the Sun (Trái đất quay quanh mặt trời) Sự việc xảy tương lai Cách thường áp dụng để nói thời gian biểu, chương trình kế hoạch cố định theo thời gian biểu The plane takes off at p.m this afternoon (Chiếc máy bay hạ cánh lúc chiều nay) The train leaves at am tomorrow (Tàu khởi hành lúc sáng mai.) Sử dụng câu điều kiện loại 1: What will you if you fail your exam? (Bạn làm bạn trượt kỳ thi này?) Sử dụng số cấu trúc khác We will wait, until she comes (Chúng đợi cô tới) Cơng thức đơn Thể Động từ “tobe” Động từ “thường” S + am/are/is + V1 Khẳng định I + am; S + V(e/es) We, You, They + are We, You, They + V (nguyên thể) He, She, It + is He, She, It + V (s/es) Ex: I am a student (Tôi sinh Ex: He often plays soccer (Anh thường viên.) xuyên chơi bóng đá)  Phủ định S + am/are/is + not +  is not = isn’t ; ( he , she , it ) not = don’t ( I , we , you , they ) are not = aren’t ( I , we , you , they ) does not = doesn’t ( he , she , it ) Ex: I am not a student (Tôi Ex: He doesn’t often play soccer (Anh sinh viên.) khơng thường xun chơi bóng đá)  Yes – No question (Câu hỏi  ngắn) Nghi vấn Yes – No question (Câu hỏi ngắn) Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….? Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể) ? A:Yes, S + am/ are/ is A:Yes, S + do/ does No, S + am not/ aren’t/ isn’t No, S + don’t/ doesn’t Ex: Are you a student? Ex: Does he play soccer? Yes, I am / No, I am not Yes, he does / No, he doesn’t  Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Lưu ý S + do/ does + not + V(ng.thể)  Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh + am/ are/ is (not) + S + ….? Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….? Ex: Where are you from? (Bạn đến từ Ex: Where you come from? (Bạn đến từ đâu?) đâu?) Cách thêm s/es: – Thêm s vào đằng sau hầu hết động từ: want-wants; work-works;… – Thêm es vào động từ kết thúc ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; wash-washes; fix-fixes;… – Bỏ y thêm ies vào sau động từ kết thúc phụ âm + y: study-studies;… – Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý phát âm phụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế không dựa vào cách viết – /s/:Khi từ có tận phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ – /iz/:Khi từ có tận âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận chữ ce, x, z, sh, ch, s, ge) – /z/:Khi từ có tận nguyên âm phụ âm lại Dấu hiệu nhận biết đơn :  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên)  Every day, every week, every month, every year,…… (Mỗi ngày, tuần, tháng, năm)  Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year,…… (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần …… ngày/ tuần/ tháng/ năm) ADVERB OF FREQUENCY ( TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT ) Trạng từ tần suất (Adverb of frequency) dạng trạng từ tiếng Anh Trạng từ tần suất(Adverb of frequency) diễn tả mức độ thường xuyên hành động Frequency Adverb of Frequency Example Sentence 100% always I always go to bed before 11pm 90% usually I usually walk to work 80% normally / generally I normally go to the gym 70% often / frequently I often surf the internet 50% sometimes I sometimes forget my wife’s birthday 30% occasionally I occasionally eat junk food 10% seldom / rarely I seldom read the newspaper 5% hardly ever I hardly ever drink alcohol 0% never I never swim in the sea ĐỊNH NGHĨA  Trạng từ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên hành động (thường thường, luôn, khi…) ex: – John is always on time (John giờ.) – He seldom works hard (Anh làm việc chăm chỉ.)  Trạng từ tần suất dùng để trả lời câu hỏi với: “How often?” (Có…thường?) – We sometimes go to the beach (Thỉnh thoảng biển.) – We hardly ever see you at home (Hầu không thấy anh nhà.)  Các trạng từ tần suất thông dụng – always /’ɔ:lwəz/ luôn ex: I always drink a lot of water (Tôi luôn uống nhiều nước.) – usually /’ju: u li/ thường thường, thường lệ ex: I usually drive to work (Tôi thường lái xe làm.) – nomally /’nɔ:məli/ ~ generally /’dʤenərəli/ thông thường, thường lệ ex: I normally swim after work (Tôi thường bơi sau làm việc.) – often/’ɔ:fn/ ~ frequently /’fri:kwəntly/ thường thường, ex: I often go out for dinner (Tơi thường ăn tối ngồi.) – sometimes /’sʌmtaimz/ đôi khi, đôi lúc ex: I sometimes play tennis on the weekend (Đôi chơi tennis vào dịp cuối tuần.) – occasionally /ə’keiʤnəli/ ex: I occasionally eat Japan food (Tôi ăn đồ ăn Nhật.) – hardly ever: không ex: I hardly ever eat Korean food (Tôi không ăn đồ ăn Hàn.) – rarely /’reəli/ ex: I rarely go sailing (Tôi thuyền.) – never /’nevə/ không ex: I never go out dancing (Tôi không nhảy cả.) VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT  Bình thường, trạng từ tần suất thường xuất vị trí: trước động từ thường, sau trợ động từ, sau động từ “to-be” – Đứng sau động từ “to be”: Your hands are still dirty (Tay anh bẩn.) He is always modest about his achievements (Anh ta ln khiêm tốn thành tựu mình) – Trước động thường: I continually have to remind him of his family (Tôi phải liên tục nhắc nhớ đến gia đình hắn.) He sometimes writes to me (Thỉnh thoảng có viết thư cho tơi.) My father never eats meat (Cha chẳng ăn thịt.) – Sau trợ động từ: I have never been abroad (Tơi chưa nước ngồi.) You should always check your oil before starting (Bạn nên luôn kiểm tra dầu nhớt trước khởi hành.) We have often been there (Chúng tơi đến ln.) Các trạng từ tần suất (trừ always, hardly, ever never) xuất đầu câu cuối  câu Vị trí đứng đầu câu dùng với mục đích nhấn mạnh The teacher usually gives us an assignment The teacher gives us an assignment usually Usually the teacher gives us an assignment (Thầy giáo thường tập cho chúng tơi.) Khi câu có trợ động từ, trạng từ tần suất thường sau động từ trừ trường hợp cần nhấn mạnh câu trả lời ngắn – He can never understand (Anh ta hiểu được.) Nhưng: He never can understand [nhấn mạnh] – Can you park your car near the market? (Anh đỗ xe gần chợ khơng?) Yes, I usually can [câu trả lời ngắn] (Vâng, thông thường có thể.)  Bài Tập : Ex 1: Multiple choice I _ (be) a student d make always a are e always make b is f always makes c am My father excuses when I feel like going to the cinema His students (not, speak) German in class g don’t speak p are normally h doesn’t speak q normally are i not speak r normally is She (not, be) six years old Danny (phone) his father on Sundays j isn't s phons k not is t phones l are not u phone John (work) in a supermarket I _ (not, know) what you mean m works v doesn't know n working w not know o work x don't know The flowers _ (be, normally) watered by Bob Ex 2: My husband and his colleague golf whenever they are not too busy a play b plays c are playing d is playing John always on time for meetings e arrive f arrives g are arriving h is arriving Barbara usually dinner for her husband after work i cook j cooks k are cooking l is cooking Mr and Mrs Parsons to work together every day m drive o are driving n drives p is driving My parents normally breakfast at 7:00 a.m o eat s are eating p eats t is eating Ex 3: The bank at four o'clock p work a close q works b closies r workes c closes It almost every day in Manchester We to Spain every summer s rain d fly t rains e flys u raines f flies She in Florida My life is so boring I just TV every night g live v watch h lives w watchies i livees x watches My best friend to me every week Jo is so smart that she every exam without even trying j write k writies l writes John very hard in class, but I don't think he'll pass the course m try n trys o tries I in a bank a pass b passies c passes 10 My mother eggs for breakfast every morning d fry e frys f fries ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … Ex 4: When father (come back), will we go out? My mother (prepare, usually) breakfast at 10 a.m Every morning, Mark (drive) his children to school I _ (not, speak) Italian when I'm at school (like, you) drinking coffee? I hate living here because it _ (rain, always) Those shoes _ (cost) too much I _ (visit, never) my grandma on Fridays The earth _ (go) around the sun Ex 5: Rewrite the sentence in negative form 1) We _ handball at school (not/to play) 2) Laura her room (not/to clean) 3) Mark _ his homework (not/to do) 4) Susan and Jerry _ TV (not/to watch) 5) They at 6.30 (not/to wake up) 6) You shopping (not/to go) 7) Mrs Smith _ a big box (not/to carry) 8) My brother English (not/to teach) 9) The teachers _ stories (not/to tell) 10) I _ in a plane (not/to fly) Ex 6: Make a yes/no question 1) They play volleyball every week _ 2) John is nice ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … _ 3) This car makes a lot of noise _ 4) I like computer games _ 5) We are from Greece _ 6) You wear pullovers _ 7) They speak English _ 8) He watches TV _ 9) I am from Spain _ 10) Steve draws nice pictures _ EX 7: Give the correct form of verbs in present simple I (be) at school at the weekend She (not study) on Friday My students (be not) hard working He (have) a new haircut today I usually (have) breakfast at 7.00 She (live) in a house? Where your children (be) ? My sister (work) in a bank Dog (like) meat 10 She (live) in Florida ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … 11 It (rain) almost every day in Manchester 12 We (fly) to Spain every summer 13 My mother (fry) eggs for breakfast every morning 14 The bank (close) at four o'clock 15 John (try) hard in class, but I (not think) he'll pass 16 Jo is so smart that she (pass) every exam without even trying 17 My life (be) so boring I just (watch) TV every night 18 My best friend (write) to me every week 19 You (speak) English? 20 She (not live) in HaiPhong city Ex 8: Adverbs of frequency - Put the adverb of frequency on the right place He listens to the radio (often) _ _ They read a book (sometimes) _ _ Pete gets angry (never) _ _ Tom is very friendly (usually) _ _ I take sugar in my coffee (sometimes) _ _ Ramon is hungry (often) _ _ My grandmother goes for a walk in the evening (always) _ _ Walter helps his father in the kitchen (usually) _ _ They watch TV in the afternoon (never) _ _ ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … 10 Christine smokes after dinner (seldom) _ _ Examples : (always) I eat breakfast at 6:30 a.m (usually) I get up at a.m (often) I drink glasses of water every morning (never) I eat carrots for breakfast (seldom) I watch T.V in the morning (sometimes) I have tea with dinner (rarely) Ann drinks tea (occasionally) I mow the grass (hardly ever) I wash my clothes 10 (almost never) I go to school late 11 (generally) He eats lunch at the foodstall 12 (frequently) Tom studies at the library 13 (almost always) Bob stays at home in the evening Exercise ( You / always / eat ) breakfast ? ( You / usually / drive ) .your motorbike at over 30mps? (miles per hour) ( He / often / talk ) .about his new lawn mower ? ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … ( You / occasionally / stay ) up late Jack ( not / usually / shave ) in the morning Jack ( not / always / shave ) in the morning I ( not / always / wear ) .a suit to class She ( not / frequently / go ) .to sleep before nine I ( never / get ) up after seven 10 He ( generally / come / not ) .to class on time Exercise 10 Example : Make sentences : She / bite / her fingernails / usually She usually bites her fingernails He / hum / when he speaks to me / always She / look / at the ceiling / often I / rub / my palms together /often He / knock / on the door to come in my room / never We / shake / hands with one another / sometimes We / shake / our head "no"/ almost always They / scratch / their head / usually I / climb / a tree / hardly ever I / drive / a car / never Exercise 11 : Điền trợ động từ: I ……… like tea He ……… play football in the afternoon You ……… go to bed at midnight ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … They……….do homework on weekends The bus ……….arrive at 8.30 a.m My brother ……….finish work at p.m Our friends ……… live in a big house The cat ……… like me Exercise 12: Chọn dạng từ I catch/catches robbers My dad is a driver He always wear/wears a white coat They never drink/drinks beer Lucy go/goes window shopping seven times a month She have/has a pen Mary and Marcus cut/cuts people’s hair Mark usually watch/watches TV before going to bed Maria is a teacher She teach/teaches students Exercise 13: Điền dạng từ ngoặc She (not study) ……… on Saturday He (have) ……… a new haircut today I usually (have) ……….breakfast at 6.30 Peter (not/ study)……….very hard He never gets high scores My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings I like Math and she (like)……….Literature My sister (wash)……….dishes every day They (not/ have)……….breakfast every morning Exercise 14: Viết lại câu, điền dạng từ ngoặc: My brothers (sleep) on the floor (often) _ _ He (stay) up late? (sometimes) _ _ I (do) the housework with my brother (always) _ _ Peter and Mary (come) to class on time (never) ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … _ _ Why Johnson (get) good marks? (always) _ _ You (go) shopping? (usually) _ _ She (cry) (seldom) _ _ My father (have) popcorn (never) _ _ Exercise 15 Viết lại câu hoàn chỉnh Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work? she / not / sleep late at the weekends => we / not / believe the Prime Minister => _ you / understand the question? => they / not / work late on Fridays => _ David / want some coffee? => _ she / have three daughters => why / I / have to clean up? => Exercise 16: Hoàn thành đoạn hội thoại sau cách điền dạng từ: My cousin, Peter (have)……… a dog It (be)……… an intelligent pet with a short tail and big black eyes Its name (be)……… Kiki and it (like)……… eating pork However, it (never/ bite)……… anyone; sometimes it (bark)……… when strange guests visit To be honest, it (be)……… very friendly It (not/ like)……… eating fruits, but it (often/ play)……… with them When the weather (become)……… bad, it (just/ sleep)……… in his cage all day Peter (play)……… with Kiki every day after school There (be)……… many people ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … on the road, so Peter (not/ let)……… the dog run into the road He (often/ take)……… Kiki to a large field to enjoy the peace there Kiki (sometimes/ be)……… naughty, but Peter loves it very much Ex 17 : Complete the sentences using the past simple form of the verbs I _ at home all weekend ( stay) Angela to the cinema last night (go) My friends a great time in Nha Trang last year (have) My vacation in Hue wonderful (be) Last summer I _ Ngoc Son Temple in Ha Noi (visit) My parents very tired after the trip ( be) I _ a lot of gifts for my little sister (buy) Lan and Mai _ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see) Trung _ chicken and rice for dinner (eat) 10 They about their holiday in Hoi An (talk) 11 Phuong _ to Hanoi yesterday (return) 12 We _ the food was delicious.(think) 13 Yesterday, I (go) to the restaurant with a client 14 We (drive) around the parking lot for 20 mins to find a parking space 15 When we (arrive) at the restaurant, the place (be) full 16 The waitress (ask) us if we (have) reservations 17 I (say), "No, my secretary forgets to make them." 18 The waitress (tell) us to come back in two hours 19 My client and I slowly (walk) back to the car 20 Then we (see) a small grocery store 21 We (stop) in the grocery store and (buy) some sandwiches 22 That (be) better than waiting for two hours 23 I (not go) to school last Sunday 24 She (get) married last year? 25 What you (do) last night? - I (do) my homework 26 I (love) him but no more 27 Yesterday, I (get) up at and (have) breakfast at 6.30 28 They (buy ) …………… that house last year 29 She (not go) ………… to school yesterday 30 That boy ( have ) …………… some eggs last night ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … 31 She (spend) all her money last week 32 Mum (not spend) _ any money on herself 33 I (lend) my penknife to someone, but I can't remember who it was now 34 John and his father (build) _ the cabin themselves last year 35 My parents (sell) the stereo at a garage sale 36 _You (tell) _ anyone about this yesterday? 37 The unidentified plant (bear) _ gorgeous flowers 38 She (tear) _ the letter to pieces and threw it in the bin 39 He often (wear) _ glasses for reading 40 Before God He (swear) _ he was innocent 41 Yesterday Clouds (creep) _ across the horizon, just above the line of trees 42 We both (sleep) _ badly that night 43 She (weep) _ for the loss of her mother 44 Jane (keep) _ the engine running 45 A huge wave (sweep) _ over the deck 46 Mum (pay) _ for my driving lessons 47 He (lay) _ his hand on my shoulder 48 He (break) _ the biscuit in half and handed one piece to me 49 He (choose) _ his words carefully as he (speak) ¬ _ 50 He …………………to the zoo last Sunday (go) 51 She (not /watch)………………………………TV last night 52 They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week 53 What……………you (do)…………………last night 54 ……………………… they (buy)…………………a new car two days ago? 55 We ………… (have) a lot of homework yesterday Ex 18 Use the correct form of the verbs: Yesterday (be)……… Sunday, Nam (get)……………up at six He (do) ……… his morning exercises He (take) ……………a shower, (comb)………… hair, and then he (have) ………… breakfast with his parents Nam (eat)………… a bowl of noodles and (drink) ………a glass of milk for his breakfast After breakfast, he (help) ………… Mom clean the table After that, he (brush)……… his teeth, (put)……… on clean clothes, and (go)………… to his grandparents' house He (have) ………… lunch with his grandparents He (return) to his house at three o'lock He (do)………… his homework He (eat)……… dinner at 6.30 After dinner, his parents (take) ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … ……… him to the movie theater It (be)……………a very interesting film They (come) ………… back home at 9.30 Nam (go)……………… to bed at ten o'clock What day was yesterday? ……………………………………………………………………… What time did Nam get up? …………………………………………………………………… What did he after breakfast? ……………………………………………………………… Who did he have lunch with? ………………………………………………………………… What time did he have dinner? ……………………………………………………………… What time did Nam go to bed ? ……………………………………………………………… Ex 19 Use the Past form of the verbs: 1- I (be) .a student years ago 2- He (be) a doctor two years ago 3- They (be) farmers last year 4- Lan and Ba (be) nurses last year 5- It (be not) cold yesterday 6- She (be not) a pupipl last week 7- This hat (be not) new yesterday 8- My parents (be not) .teacchers two years ago 9- He (be not) a mechanic last Monday 10- (Be) he an engineer yesterday No , he (be not) 11- (Be) It hot last week? 12- The windows (be) open last Monday 13- (Be) you a teacher two years ago? Yes , I (be) 14- Where (be) Nam from yesterday? 15- Why (be) he unhappy last Tuesday? I (remember) your trip to Nha Trang two years ago Ba (wear) the cap all day yesterday I (eat) a lot of fish yesterday Her aunt (take) her to see Cham Temple last year Tuan (have) a new bike yesterday She (not buy) a new ruler yesterday? He (not talk) with his parents about his vacation in Da Lat last year They (not come) school yesterday? The windows (not close) yesterday? ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … 10 We (not return) at home at pm last Monday 11 She (not eat ) .fish and crab yesterday 12 Lan (not go ) Ho Chi Minh city two years ago 13 My parents (not take) .to Vung Tau last week 14 We (not have) a lot of friends in Ha Noi 15 Lan and Hoa (be) your school two years ago? 16 What they (play) .last week? 17 What Hoa (try) on yesterday? 18 Who (talk) to about the film on TV last Monday? 19 Where they (stop) .on their way back last Sunday? 20 What the student (wear) at school two years ago? 21 Where you (put) the cake yesterday? 22 What time you (leave ) home for school yesterday? 23 What Ba(receive) .from Liz last week? 24 How long he (do) this hat yesterday? 25 What time you (go) to bed last night? 26 You (go) to Dalat for last tet vacation/ 27 He (have) a lot of friends in Ho Chi Minh city years ago? 28 His uncle (take) him to see Tri Nguyen aquarium last week? 29 Liz (buy) a lot of souvenirs yesterday? 30 They (put) the fish in the big bag last Sunday? 31 They (eat) meat in her meals in Vung Tau yesterday? 32 I(wear) the cap with a dolphin om it yesterday/ 33 Liz (teach) Ba some English last week/ 34 Bad and Tan (remember) .their trip to Nha Trang last month? 35 Nam (return) .to Ha Noi last week? 1) I (go) to Ben Thanh market last Monday 2) He (get) up at o’clock yesterday 3) What time you (go) .to bed last night? 4) She ( not go) to work last weekend 5) Lan (meet) .her at the party years ago 6) Last summer vacation,Mom (not buy) me a new buy? 7) When he (leave) for work last week ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … 8) What you (do) yesterday? 9) We (begin) to learn English years ago 10) She (be) .an engineer last week 11) Lan (be not) at home yesterday 12) He (wear) .the shirt last week 13) They (be ) here yesterday 14) You (go) .to school yesterday? 15) Tam (be) at home last night? – Yes, he (be) 16) Where he (go) yesterday? 17) I (be) sick last night 18) Why you (not come ) to class yesterday? 19) We (be) in the library yesterday 20) Hoa (buy) a lot of things for her birthday party 21) What time you (leave) home for school yesterday? Ex 20 Write the questions with “Did…….?”and give the answer with “Yes / No: They played soccer yesterday afternoon - Did they play soccer yesterday afternoon? - Yes, they did / No, they didn’t He sent a letter to his penpal last week She taught us English last year They did their homework carefully The Robinsons bought a lot of souvenirs Tourist ate seafood at that famous restaurant The teacher gave her students a lot of homeworks His uncle took him to se Cham temple Liz bought a lot of souvenirs ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … They put the fish in a big bag 10 Ba wore the cap with a dolphin on it Ex 21 Supply the correct verb form, positive or negative 1/ It stopped raining, so I _ off my raincoat (take) 2/ The novel wasn’t very interesting I _ it very much (enjoy) 3/ We went to Kate’s house but she _ at home (be) 4/ She was in a hurry, so she _ time to phone you (have) 5/ The story was very funny but nobody _ (laugh) 6/ Tom was very hungry He _ like a horse (eat) 7/ The room was so cold, therefore we _ well (sleep) 8/ It was hard work carrying the bags They _ very heavy (be) 9/ The window was open and a bird _ into the room (fly) 10/ It was very hot, so I _ on the air-conditioner (turn) Ex 22 Write questions of the conversation Use the cue words in brackets Nam is asking Ba about his recent holiday Nam: ……………………… ? (Where/go?) Ba: I went to Nha Trang Nam: (1) …………………………? (go/ alone?) Ba: No, I didn’t I went with my parents Nam: (2) ……………………………….? (How/ travel?) Ba: We traveled by train Nam: (3) …………………………….? (How long/ stay there?) Ba: We stayed there for a week Nam: (4) Did you stay at a hotel? (stay/at a hotel?) Ba: Yes, we did We stayed at Thang Loi Hotel Nam: (5) ……………………………………? (What/do /morning?) Ba: In the early morning, I went to the beach to swim and sunbathe Nam: (6) ………………………….? (the weather/ fine?) Ba: Yes The weather was fine in the morning, but sometimes it rained in t he evening Nam: (7) …………………………… ? (food/ good?) ANH 10 – UNIT – A DAY IN THE LIFE OF … Ba: Yes, the food was delicious, especially sea food But they were quite expensive Nam: ………………………………………….? (buy/ souvenirs/ Nha Trang?) ... /morning?) Ba: In the early morning, I went to the beach to swim and sunbathe Nam: (6) ………………………….? (the weather/ fine?) Ba: Yes The weather was fine in the morning, but sometimes it rained in t he... a horse (eat) 7/ The room was so cold, therefore we _ well (sleep) 8/ It was hard work carrying the bags They _ very heavy (be) 9/ The window was open and a bird _ into the room (fly) 10/... My mother always gets up early (Mẹ luôn thức dậy sớm.) Chân lý, thật hiển nhiên The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc phía đơng lặn phía Tây) The earth moves around the
- Xem thêm -

Xem thêm: THE PRESENT SIMPLE, THE PRESENT SIMPLE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay