Bài tập prefer và would rather trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:21

Bài tập Prefer và Would rather trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Prefer và Would ratherTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập Prefer và Would rather trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Prefer và Would rather trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập Prefer và Would rather:Bài 1: Which do you prefer? Write sentences using Id prefer (something) to(something else). Put the verb into the correct form where necessary.1 (drivetravel by train) I prefer driving to travelling by train.2 (basketball foot ball) I prefer .............................3 (phone peoplesend emails) I .............. to ................4 (go to the cinema wath videos at home) ......................Now rewrite sentences 3 and 4 using the structure I prefer to (dosomething).5 (1) I prefer to drive rather than travel by train.6 (3) I prefer to ..................................7 (4) ..............................................Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences using Id prefer ... + the following:eat at home get a taxi go alone wait a few mintueslisten to some music go for a swim wait till laterstand think about it for a while1 Shall we walk home? (prefer) Id prefer to get a taxi.2 Do you want to eat now? (rather) Id rather wait till later.3 Would you like to watch TV?(rather) ...............................4 Do you want to go to a restaurant.(prefer) ...............................5 Lets leave now.(rather) ...............................6 Shall we play tennis?(rather) ...............................7 I think we should decide now.(prefer) ...............................8 Would you like to sit down.(rather) ...............................9 Do you wait me to come with you?(prefer) ...............................Now use the same ideas to complete these sentences using than and ratherthan.10 Id prefer to get a taxi rather than walk home.11 Id prefer to go for a swim ..............................12 Id rather eat at home ...................................13 Id prefer to think about it for a while .................14 Id rather listen to music ...............................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using would you rather I ...:1 Are you going to make dinner or would you rather I made it?2 Are you going to tell Liz what happened or would you rather ........?3 Are you going to do the shopping or ................................?4 Are you going to phone Diane .......................................?Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences:1 Shall I tell Ann the news? No, Id rather she didnt know.2 Do you want me to go now or would you rather I .... here?3 Do you want to go out this evening or would you rather .... at home?4 This is a private letter addressed to me. Id rather you .... read it.5 I dont really like these shoes. Id rather they.... a different colour.6 A: Do you mind if I turn on the radio? B: Id rather you .... . Im trying to study.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập V + VingBài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + Ving hay V + to (I)Bài tập V + Ving hay V + to (II)Bài tập V + Ving hay V + to (III)Bài tập Prefer Would RatherBài tập Giới từ + VingBài tập Beget used to + VingBài tập V + giới từ + VingBài tập Thành ngữ + VingBài tập Giới từ to, for và so thatBài tập Tính từ + to VBài tập Afraid toof và giới từ + VingBài tập See sb do và see sb doingBài tập Mệnh đề Ving (ing Clause) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.fa Bài tập Prefer Would rather tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Prefer Would rather Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập Prefer Would rather tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Prefer Would rather tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập Prefer Would rather: Bài 1: Which you prefer? Write sentences using I'd prefer (something) to (something else) Put the verb into the correct form where necessary (drive/travel by train) I prefer driving to travelling by train (basketball / foot ball) I prefer (phone people/send emails) I to (go to the cinema / wath videos at home) Now rewrite sentences and using the structure 'I prefer to (do something)' (1) I prefer to drive rather than travel by train (3) I prefer to (4) Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences using I'd prefer + the following: eat at home get a taxi listen to some music stand go alone go for a swim wait a few mintues wait till later think about it for a while Shall we walk home? (prefer) I'd prefer to get a taxi Do you want to eat now? (rather) I'd rather wait till later Would you like to watch TV? (rather) Do you want to go to a restaurant (prefer) Let's leave now (rather) Shall we play tennis? (rather) I think we should decide now (prefer) Would you like to sit down (rather) Do you wait me to come with you? (prefer) Now use the same ideas to complete these sentences using than and rather than 10 I'd prefer to get a taxi rather than walk home 11 I'd prefer to go for a swim 12 I'd rather eat at home 13 I'd prefer to think about it for a while 14 I'd rather listen to music Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using would you rather I : Are you going to make dinner or would you rather I made it? Are you going to tell Liz what happened or would you rather ? Are you going to the shopping or ? Are you going to phone Diane .? Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences: 'Shall I tell Ann the news?' 'No, I'd rather she didn't know.' Do you want me to go now or would you rather I here? Do you want to go out this evening or would you rather at home? This is a private letter addressed to me I'd rather you read it I don't really like these shoes I'd rather they a different colour A: Do you mind if I turn on the radio? B: I'd rather you I'm trying to study Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would RatherBài tập Giới từ + V-ing • Bài tập Be/get used to + V-ing • Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập Tính từ + to V • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.fa ... tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would Rather • Bài tập Giới từ + V-ing • Bài tập Be/get used to + V-ing • Bài tập V + giới từ + V-ing • Bài. .. I'd rather you I'm trying to study Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài. .. từ + V-ing • Bài tập Thành ngữ + V-ing • Bài tập Giới từ to, for so that • Bài tập Tính từ + to V • Bài tập Afraid to/of giới từ + V-ing • Bài tập See sb see sb doing • Bài tập Mệnh đề V-ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập prefer và would rather trong tiếng anh, Bài tập prefer và would rather trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay