Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 3

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:21

Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh (Phần 3) (III) Trang trước Trang sau Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh (Phần 3)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập V + Ving hay V + To V:Bài 1: Write sentences about yourself. Say whether you like or dint likethese activities. Choose one of these verb for each sentence:like dont like love hate enjoy dont mind1 (fly) I dont like flying or I dont like to fly.2 (play cards) ....................................3 (be alone) ......................................4 (go to museums) .................................5 (cook) ..........................................Hiển thị đáp án Bài 2: Make senteces from the words in brackets. Use –ing or to.... Sometimeseither form is possible.1 Paul lives in Berlin now. Its nice. He likes it.(helikelivethere) He likes living there.2 Jane is a biology teacher. She likes her job.(shelike teach biology) She ......................3 Joe always carries his camera with him and takes a lot of photographs.(helike takephotographs) .........................4 I used to work in a supermarket. I didnt like it much.(i not like work there) ......................5 Rachel is studying medicine. She likes it .(shelikestudy medicine) ..........................6 Dan is famous, but he doesnt like it.(henot like be famous) .........................7 Jenifer is a very cautions person. She doesnt take many risks.(she not like take risks) ...................8 I dont like surprises.(Ilike knowthingsin advance) .....................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete each sentences with a verb in the correct form, ing or to... In one sentence either form is possible.1 Its good to visit other places – I enjoy travelling.2 Would you like .... down? No thanks. Ill stand.3 Im not quite ready yet. Would you mind .... a little longer?4 When I was a child, I hated .... to bed early.5 When I have to catch a train, Im always worried that Ill miss it. SoI like .... to the station in plenty of time.6 I enjoy .... busy. I dont like it when theres nothing to do.7 I would love .... to your wedding, but Im afraid it isnt possible.8 I dont like .... in this part of town. I want to move somewhere else.9 Do you have a minute? Id like .... to you about something.10 If theres bad news and good news, I like .... the bad news first.Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences using would .... to have. Use the verbs in brackets:1 Its a pity I couldnt go to the wedding.(like) I would like to have gone to the wedding.2 Its a pity I didnt see the programme.(like) .................................3 Its glad I didnt lose my watch.(hate) .................................4 Its a pity I didnt meet your parents.(love) .................................5 Im glad I wasnt alone.(notlike) .............................6 Its a pity I couldnt travel by train.(prefer) ...............................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)Bài tập V + VingBài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + Ving hay V + to (I)Bài tập V + Ving hay V + to (II)Bài tập V + Ving hay V + to (III)Bài tập Prefer Would RatherBài tập Giới từ + Ving Bài tập V Ving hay V To V tiếng Anh Phần 3) (III) Trang trước Trang sau Bài tập V + Ving hay V + To V tiếng Anh (Phần 3) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập V + Ving hay V + To V tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: V + Ving hay V + To V tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập V + Ving hay V + To V: Bài 1: Write sentences about yourself Say whether you like or din't like these activities Choose one of these verb for each sentence: like/ don't like love hate enjoy don't mind (fly) I don't like flying or I don't like to fly (play cards) (be alone) (go to museums) (cook) Hiển thị đáp án Bài 2: Make senteces from the words in brackets Use –ing or to Sometimes either form is possible Paul lives in Berlin now It's nice He likes it (he/like/live/there) He likes living there Jane is a biology teacher She likes her job (she/like/ teach/ biology) She Joe always carries his camera with him and takes a lot of photographs (he/like/ take/photographs) I used to work in a supermarket I didn't like it much (i/ not / like / work / there) Rachel is studying medicine She likes it (she/like/study/ medicine) Dan is famous, but he doesn't like it (he/not / like/ be/ famous) Jenifer is a very cautions person She doesn't take many risks (she / not / like / take / risks) I don't like surprises (I/like know/things/in advance) Hiển thị đáp án Bài 3: Complete each sentences with a verb in the correct form, -ing or to In one sentence either form is possible It's good to visit other places – I enjoy travelling "Would you like down?" "No thanks I'll stand." I'm not quite ready yet Would you mind a little longer? When I was a child, I hated to bed early When I have to catch a train, I'm always worried that I'll miss it So I like to the station in plenty of time I enjoy busy I don't like it when there's nothing to I would love to your wedding, but I'm afraid it isn't possible I don't like in this part of town I want to move somewhere else Do you have a minute? I'd like to you about something 10 If there's bad news and good news, I like the bad news first Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences using would to have Use the verbs in brackets: It's a pity I couldn't go to the wedding (like) I would like to have gone to the wedding It's a pity I didn't see the programme (like) It's glad I didn't lose my watch (hate) It's a pity I didn't meet your parents (love) I'm glad I wasn't alone (not/like) It's a pity I couldn't travel by train (prefer) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập Trợ động từ  Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)  Bài tập V + V-ing  Bài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + V-ing hay V + to (I)  Bài tập V + V-ing hay V + to (II)  Bài tập V + V-ing hay V + to (III)  Bài tập Prefer & Would Rather  Bài tập Giới từ + V-ing ... Bài tập Trợ động từ  Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)  Bài tập V + V- ing  Bài tập V + To V  Bài tập V + (Object) + To V  Bài tập V + V- ing hay V + to (I)  Bài tập V + V- ing hay V + to. .. said to  Bài tập Mẫu câu Have something done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập. .. hay V + to (I)  Bài tập V + V- ing hay V + to (II)  Bài tập V + V- ing hay V + to (III)  Bài tập Prefer & Would Rather  Bài tập Giới từ + V- ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 3, Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay