Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 2

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:20

Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh (Phần 2) (II) Trang trước Trang sau Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh (Phần 2)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: V + Ving hay V + To V trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập V + Ving hay V + To V:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Make suggestion. Each time use try + one of the following suggestions:phone his office move the aerial change the batteriesturn it the other way take an aspirin1 The radio isnt working . I wonder whats wrong with it.Have you tried chaging the batteries?2 I cant open the door. The key wont turn.Try ...................................3 The TV picture isnt very good. What can I do about it?Have you mind .........................4 I cant contact Fred. Hes not at home. What shall I do?Why dont you .........................5 Ive got a terrible headache. I wish it would go.Have you ..............................Hiển thị đáp án Bài 2: Write a sentence with need(s) + one of the followingverbs:clean cut empty paint tighten1 This jacket is dirty. It needs cleaning.2 The room isnt very nice. ..................3 The grass is very long. It................4 The screws are loose. ..................5 The bin is full. ..................Hiển thị đáp án Bài 3: Put the verb into the correct form.1 a, I was very tired. I tried to keep (keep ) my eyes open, but I couldnt. b, I rang the doorbell but there was no answer. Then I tried .... (knock) on the door, but there was still no answer. c, We tried .... (put) the fire out but without success. We had to call the fire brigade. d, Sue needed to borrow some money. She tried .... (ask) Gerry. e, I tried .... (reach) the shelf, but I wasnr tall enough. f, Please leave me alone. Im trying .... (concentrate)2 a, I need a change. I need .... (go )away for a whiles b, My grandmother isnt able to look after herself any more. She needs .... (look) after. c, The windows are dirty.They need .... (clean) d, Your hair is getting very long. It needs .... (cut) e, You dont need .... (iron) that shirt. It doesnt need .... (iron)3 a, They were talking very loudly, I couldnt help .... (overhear) what they said. b, Can you help me .... (get) the dinner ready c, He looks so funny. Whenever I see him, I cant help .... (smile) d, The fine weather helped .... (make) it a very enjoyable holiday.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)Bài tập V + VingBài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + Ving hay V + to (I)Bài tập V + Ving hay V + to (II)Bài tập V + Ving hay V + to (III)Bài tập Prefer Would RatherBài tập Giới từ + Ving Bài tập V Ving hay V To V tiếng Anh Phần 2) (II) Trang trước Trang sau Bài tập V + Ving hay V + To V tiếng Anh (Phần 2) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập V + Ving hay V + To V tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: V + Ving hay V + To V tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập V + Ving hay V + To V: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Make suggestion Each time use try + one of the following suggestions: phone his office move the aerial turn it the other way change the batteries take an aspirin The radio isn't working I wonder what's wrong with it Have you tried chaging the batteries? I can't open the door The key won't turn Try The TV picture isn't very good What can I about it? Have you mind I can't contact Fred He's not at home What shall I do? Why don't you I've got a terrible headache I wish it would go Have you Hiển thị đáp án Bài 2: Write a sentence with need(s) + one of the following verbs: clean cut empty paint This jacket is dirty tighten It needs cleaning The room isn't very nice The grass is very long It The screws are loose The bin is full Hiển thị đáp án Bài 3: Put the verb into the correct form a, I was very tired I tried to keep (keep ) my eyes open, but I couldn't b, I rang the doorbell but there was no answer Then I tried (knock) on the door, but there was still no answer c, We tried (put) the fire out but without success We had to call the fire brigade d, Sue needed to borrow some money She tried (ask) Gerry e, I tried (reach) the shelf, but I wasn'r tall enough f, Please leave me alone I'm trying (concentrate) a, I need a change I need (go )away for a whiles b, My grandmother isn't able to look after herself any more She needs (look) after c, The windows are dirty.They need (clean) d, Your hair is getting very long It needs (cut) e, You don't need (iron) that shirt It doesn't need (iron) a, They were talking very loudly, I couldn't help (overhear) what they said b, Can you help me (get) the dinner ready c, He looks so funny Whenever I see him, I can't help (smile) d, The fine weather helped (make) it a very enjoyable holiday Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would Rather • Bài tập Giới từ + V-ing ... từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài tập V + V- ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V- ing hay V + to (I) • Bài tập V + V- ing hay V + to (II) • Bài tập V + V- ing... a very enjoyable holiday Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài tập Mẫu câu Have something done • Bài. .. • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 2, Bài tập v ving hay v to v trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay