Bài tập v ving trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:15

Bài tập V + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập V + VingTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập V + Ving trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: V + Ving trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập V + Ving:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete each sentence with one of the following verbs:answer apply be forget listen livemake read try use write lose1 He tried to avoid answering my question.2 Could you please stop .... so much noise.3 I enjoy .... to music.4 I considered .... for the job but in the end I decided against it.5 Have you finished .... the newspaper yet?6 We need to change our routine. We cant go on .... like this.7 I dont mind you .... the phone as long as you pay for all your calls.8 My memory is getting worse. I keep .... things.9 Ive put off .... the letter so many times. I really must do it today.10 What a stupid thing to do Can you imagine anybody .... so stupid?11 Ive given up .... to lose weight – its impossible.12 If you invest your money on the stock market you risk .... it.Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentence for each situation using –ing.1 BOY: What shall we do? GIRL: We could go to the zoo. > She suggested going to the zoo.2 GIRL: Do you want to play tennis? BOY: No, not really. > He didnt fancy ......................3 BOY: You were driving too fast. GIRL: Yes, its true. Sorry> Sorry She admitted ..................4 GIRL: Why dont we go for a swim? BOY: Good idea > She suggested ........................5 GIRL: You broke the CD player. BOY: No, I didnt. > He denied ............................6 BOY: Can you wait a few minutes . THEY: Sure no problem. > They didnt mind .....................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences so that they mean the same as the firstsentences. Use –ing.1 I can do what I want and you cant stop me.You cant stop me doing what I want.2 Its not a good idea to travel during the rush hour.Its better to avoid ........................3 Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend?Shall we postpone ......... until ..........?4 Could you turn the radio down, please?Would you mind .............................?5 Please dont interrupt me all the time.Would you mind .............................?Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences. Use –ing.1 Shes a very interesting person. I always enjo talking to her.2 Im not feeling very well. I dont fancy ..........................3 Im afraid there arent any chairs. I hope you dont mind .........4 It was a beautiful day, so I suggested ............................5 It was a very funny. I couldnt stop ..............................6 My car isnt very reliable. It keeps ..............................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)Bài tập V + VingBài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + Ving hay V + to (I)Bài tập V + Ving hay V + to (II)Bài tập V + Ving hay V + to (III)Bài tập Prefer Would RatherBài tập Giới từ + Ving Bài tập V Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập V + Ving Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập V + Ving tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: V + Ving tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập V + Ving: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete each sentence with one of the following verbs: answer make apply be read forget listen live try use write lose He tried to avoid answering my question Could you please stop so much noise I enjoy to music I considered for the job but in the end I decided against it Have you finished the newspaper yet? We need to change our routine We can't go on like this I don't mind you the phone as long as you pay for all your calls My memory is getting worse I keep things 9 I've put off the letter so many times I really must it today 10 What a stupid thing to do! Can you imagine anybody so stupid? 11 I've given up to lose weight – it's impossible 12 If you invest your money on the stock market you risk it Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentence for each situation using –ing BOY: What shall we do? GIRL: We could go to the zoo > She suggested going to the zoo GIRL: Do you want to play tennis? BOY: No, not really > He didn't fancy BOY: You were driving too fast GIRL: Yes, it's true Sorry! > Sorry! She admitted GIRL: Why don't we go for a swim? BOY: Good idea! > She suggested GIRL: You broke the CD player BOY: No, I didn't > He denied BOY: Can you wait a few minutes THEY: Sure no problem > They didn't mind Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences so that they mean the same as the first sentences Use –ing I can what I want and you can't stop me You can't stop me doing what I want 2 It's not a good idea to travel during the rush hour It's better to avoid Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend? Shall we postpone until ? Could you turn the radio down, please? Would you mind .? Please don't interrupt me all the time Would you mind .? Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences Use –ing She's a very interesting person I always enjo talking to her I'm not feeling very well I don't fancy I'm afraid there aren't any chairs I hope you don't mind It was a beautiful day, so I suggested It was a very funny I couldn't stop My car isn't very reliable It keeps Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would Rather • Bài tập Giới từ + V-ing ... (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài tập V + V- ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V- ing hay V + to (I) • Bài tập V + V- ing hay V + to... to • Bài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu... hay V + to (I) • Bài tập V + V- ing hay V + to (II) • Bài tập V + V- ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would Rather • Bài tập Giới từ + V- ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập v ving trong tiếng anh, Bài tập v ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay