Bài tập trợ động từ trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:14

Bài tập trợ động từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập trợ động từ trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập trợ động từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Trợ động từ trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập trợ động từ:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete each sentence with an auxiliary verb (dowascould ...). Sometimes the verb must be negative (dontwasnt ...)1 I wasnt tired but my friend were.2 I like hot weather but Ann ....3 Is Colin here? He .... five minutes ago, but I think hes gone homenow.4 Liz said she might phone later this evening but I dont think she ....5 Are you and Chris coming to the party? I .... but Chirs ....6 I dont know whether to apply for the job or not. Do you think I ....7 Please dont tell anybody what I said. Dont worry I ....8 You never listen to me. Yes I .... 9 Can you play a musical instrumen. No but I wish I .... 10 Please help me. Im sorry. I .... if I .... , but I ....Hiển thị đáp án Bài 2: You never agree with Sue. Answer in the way shown1 Im hungry. Are you? Im not.2 Im not tired. Arent you? I am.3 I like football. .................4 I didnt enjoy the film. .................5 Ive never been to Australia. .................6 I thought the exam was easy. .................Hiển thị đáp ánBài 3: You are talking to Tina. If youre om the same position as Tinareply with So ... or Neither ... as in the first example. Otherwiseask questions as in the second example:1 Im feeling tired. So am I.2 I work hard. Do you? What do you do?3 I watched television last night. .......................4 I wont be at home tomorrow. .......................5 I like reading. I read a lot. .......................6 Id like to live somewhere else. .......................7 I cant go out tonight. .......................Hiển thị đáp án Bài 4: In these conversations you are B. Read the information in bracketsand then answer with I think so, I hope not ...1 (You dont like rain) A: Do you think it will rain? B: (hope) I hope not.2 (You need more money quickly) A: Do you think youll get a pay rise soon? B: (hope)3 (You think Diane will probably get the job that she applied for) A: Do you think Diane will get the job? B: (expect)4 (Youre not sure whether Barbara is married – probably not ) A: Is Barbara married? B: (think)5 (You are the receptionist at a hotel. The hotel is full) A: Have you got a room for tonight? B: (afraid)6 (Youre at a party.You have to leave early) A: Do you have to leave early? B: (afraid)7 (Ann normally works every day, Monday to Friday. Tomorrow is Wednesday.) A: Is Ann working tomorrow? B: (suppose)8 (You are going to a pary. You cant stand John. A: Do you think John will be at the party? B: (hope)9 (youre not sure what time the concert is – probably 7.30) A: Is the concert at 7.30. B: (think)Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)Bài tập V + VingBài tập V + To VBài tập V + (Object) + To VBài tập V + Ving hay V + to (I)Bài tập V + Ving hay V + to (II)Bài tập V + Ving hay V + to (III)Bài tập Prefer Would Rather Bài tập trợ động từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập trợ động từ tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập trợ động từ tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Trợ động từ tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập trợ động từ: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete each sentence with an auxiliary verb (do/was/could ) Sometimes the verb must be negative (don't/wasn't ) I wasn't tired but my friend were I like hot weather but Ann "Is Colin here?" "He five minutes ago, but I think he's gone home now." Liz said she might phone later this evening but I don't think she "Are you and Chris coming to the party?" "I but Chirs " I don't know whether to apply for the job or not Do you think I "Please don't tell anybody what I said." "Don't worry I " "You never listen to me." "Yes I " "Can you play a musical instrumen." "No but I wish I " 10 "Please help me." "I'm sorry I if I , but I " Hiển thị đáp án Bài 2: You never agree with Sue Answer in the way shown I'm hungry Are you? I'm not I'm not tired Aren't you? I am I like football I didn't enjoy the film I've never been to Australia I thought the exam was easy Hiển thị đáp án Bài 3: You are talking to Tina If you're om the same position as Tina reply with So or Neither as in the first example Otherwise ask questions as in the second example: I'm feeling tired I work hard So am I Do you? What you do? I watched television last night I won't be at home tomorrow I like reading I read a lot I'd like to live somewhere else I can't go out tonight Hiển thị đáp án Bài 4: In these conversations you are B Read the information in brackets and then answer with I think so, I hope not (You don't like rain) A: Do you think it will rain? B: (hope) I hope not (You need more money quickly) A: Do you think you'll get a pay rise soon? B: (hope) (You think Diane will probably get the job that she applied for) A: Do you think Diane will get the job? B: (expect) (You're not sure whether Barbara is married – probably not ) A: Is Barbara married? B: (think) (You are the receptionist at a hotel The hotel is full) A: Have you got a room for tonight? B: (afraid) (You're at a party.You have to leave early) A: Do you have to leave early? B: (afraid) (Ann normally works every day, Monday to Friday Tomorrow is Wednesday.) A: Is Ann working tomorrow? B: (suppose) (You are going to a pary You can't stand John A: Do you think John will be at the party? B: (hope) (you're not sure what time the concert is – probably 7.30) A: Is the concert at 7.30 B: (think) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer & Would Rather ... • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) • Bài. .. Tag) • Bài tập V + V-ing • Bài tập V + To V • Bài tập V + (Object) + To V • Bài tập V + V-ing hay V + to (I) • Bài tập V + V-ing hay V + to (II) • Bài tập V + V-ing hay V + to (III) • Bài tập Prefer... Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trợ động từ trong tiếng anh, Bài tập trợ động từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay