Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 2

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:14

Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 2)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập đặt câu hỏi:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Make a new sentence from the question in brackets1 (Where has Tom gone?) Do you know where Tom has gone?2 (Where is the post office) Could you tell me where .........3 (Whats the time) I wonder .................................4 (What does this word mean) I want to know ..................5 (What time did they leave) Do you know .....................6 (Is Sue going out tonight) I dont know ....................7 (Where does Caroline live?) Do you have any idea ...........8 (Where did I park the car?) I cant remember ...............9 (Is there a bank near here?) Can you tell me ...............10 (What do you want?) Tell me ...............................11 (Why didnt Kate come to the party?) I dont know .........12 (How much does it cost to park here?) Do you know .........13 (Who is that woman) I have no idea ........................14 (Did Liz get my letter?) Do you know ......................15 (How far is it to the airport?) Can you tell me ...........Hiển thị đáp án Bài 2: You are making a phone call. You want to speak to Sue but she isntthere. Somebody else answers the phone. You want to know three things:(1) Where has she gone?(2) When will she be back?And (3) Did she go out alone? Complete the conversation:A: Do you know where ............................. (1)B: Sorry, Ive got no idea.A: Never mind. I dont suppose you know........... (2)B: No, Im afraid not.A: One more thing. Do you happen to know.......... (3)B: Im afraid I didnt see her go out.A: OK. Well thank you anyway. Goodbye.Hiển thị đáp án Bài 3: You have been away for a while and have just come back to your hometown. You meet Tony a friend of yours. He asks you a lot of questions:1 How are you. 2 Where have you been.3 How long have you been back. 4 What are you doing now?5 Why did you come back. 6 Where are you living?7 Are you glad to be back. 8 Do you have any plans to go away again.9 Can you lend me some money?Now you tell another friend what Tony asked you. Use reported speech:1 He asked me how I was.2 He asked me ..................3 He ...........................4 ..............................5 ..............................6 ..............................7 ..............................8 ..............................9 ..............................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập WishBài tập Câu bị động (I)Bài tập Câu bị động (II)Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từ Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh (Phần 2) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cách đặt câu hỏi tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập đặt câu hỏi: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Make a new sentence from the question in brackets (Where has Tom gone?) Do you know where Tom has gone? (Where is the post office) Could you tell me where (What's the time) I wonder (What does this word mean) I want to know (What time did they leave) Do you know (Is Sue going out tonight) I don't know (Where does Caroline live?) Do you have any idea (Where did I park the car?) I can't remember (Is there a bank near here?) Can you tell me 10 (What you want?) Tell me 11 (Why didn't Kate come to the party?) I don't know 12 (How much does it cost to park here?) Do you know 13 (Who is that woman) I have no idea 14 (Did Liz get my letter?) Do you know 15 (How far is it to the airport?) Can you tell me Hiển thị đáp án Bài 2: You are making a phone call You want to speak to Sue but she isn't there Somebody else answers the phone You want to know three things: (1) Where has she gone? (2) When will she be back? And (3) Did she go out alone? Complete the conversation: A: Do you know where (1) B: Sorry, I've got no idea A: Never mind I don't suppose you know (2) B: No, I'm afraid not A: One more thing Do you happen to know (3) B: I'm afraid I didn't see her go out A: OK Well thank you anyway Goodbye Hiển thị đáp án Bài 3: You have been away for a while and have just come back to your home town You meet Tony a friend of yours He asks you a lot of questions: How are you Where have you been How long have you been back What are you doing now? Why did you come back Are you glad to be back Where are you living? Do you have any plans to go away again Can you lend me some money? Now you tell another friend what Tony asked you Use reported speech: He asked me how I was He asked me He Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập Cấu trúc I wish  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu Have something done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập Trợ động từ ... done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập. ..  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu. .. Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 2, Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay