Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 1

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:13

Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh (Phần 1)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập đặt câu hỏi:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Ask Joe questions Questions Answers1 (wherelive) Where do you live? In Manchester2 (born there?) ................. No,I was born in London3 (married) ................. Yes4 (how longmarried) ............ 17 years5 (children) ................. Yes, two boys6 (how old they) ............... 12 and 157 (whatdo) ..................... Im a journalist8 (whatwifedo) ................ Shes a doctorHiển thị đáp án Bài 2: Make questions with who or what:1 Somebody hit me. Who hit you?2 I hit somebody. Who did you hit?3 Somebody paid the bill. Who ............4 Something happened. What............5 Diane said something. ................6 This book belongs to somebody. ................7 Somebody lives in that house. ................8 I fell over something. ................9 Something fell on the floor. ................10 This word means something. ................11 I borrowed the money from somebody. ................12 Im worried about something. ................Hiển thị đáp ánBài 3: Put the word in brackets in the correct order. All the sentences arequestions.1 (whenwasbuiltthis house) When was this house built?2 (Howcheeseis made) ..........................3 (when inventedthe computerwas) ..........................4 (WhySueworkingisnttoday) ..........................5 (what time comingyour friendsare) ..........................6 (whywascancelledthe concert) ..........................7 (whereyour motherwasborn) ..........................8 (whyyouto the partydidntcome) ..........................9 (howthe accidentdidhappen) ..........................10 (whythis machinedoesntwork) ..........................Hiển thị đáp án Bài 4: Write negative questions from the words in brackets. In each situationyou are surprised.1 A: We wont see Liz this evening B: Why not? (shenotcometo the party) Isnt she coming to the party?2 A: I hope we dont meet David tonight. B: Why? (younotlikehim) ...............................3 A: Dont go and see that film. B: Why not ? (itnotgood ) ...............................4 A: Ill have to borrow some money. B: Why? (younothaveany?) ...............................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập WishBài tập Câu bị động (I)Bài tập Câu bị động (II)Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh (Phần 1) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập đặt câu hỏi tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cách đặt câu hỏi tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập đặt câu hỏi: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Ask Joe questions Questions Answers (where/live) Where you live? (born there?) (married) (how long/married) (children) (how old/ they) (what/do) (what/wife/do) Hiển thị đáp án In Manchester No,I was born in London Yes 17 years Yes, two boys 12 and 15 I'm a journalist She's a doctor Bài 2: Make questions with who or what: Somebody hit me I hit somebody Who hit you? Who did you hit? Somebody paid the bill Who Something happened What Diane said something This book belongs to somebody Somebody lives in that house I fell over something Something fell on the floor 10 This word means something 11 I borrowed the money from somebody 12 I'm worried about something Hiển thị đáp án Bài 3: Put the word in brackets in the correct order All the sentences are questions (when/was/built/this house) (How/cheese/is made) When was this house built? (when/ invented/the computer/was) (Why/Sue/working/isn't/today) (what time/ coming/your friends/are) (why/was/cancelled/the concert) (where/your mother/was/born) (why/you/to the party/didn't/come) (how/the accident/did/happen) 10 (why/this machine/doesn't/work) Hiển thị đáp án Bài 4: Write negative questions from the words in brackets In each situation you are surprised A: We won't see Liz this evening B: Why not? (she/not/come/to the party) Isn't she coming to the party? A: I hope we don't meet David tonight B: Why? (you/not/like/him) A: Don't go and see that film B: Why not ? (it/not/good ) A: I'll have to borrow some money B: Why? (you/not/have/any?) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập Cấu trúc I wish  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu Have something done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập Trợ động từ  Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) ... done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập. ..  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu. .. Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 1, Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay