Bài tập câu tường thuật trong tiếng anh

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:12

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập câu tường thuậtTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu tường thuật trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập câu tường thuật:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Yesterday you sent a friend of yours Steve. You hadnt seen him fora long time. Here are some of the things Steve said to you:1 Im living in London.2 My father isnt very well.3 Rachel and Mark are getting married next month.4 My sister has had a baby.5 I dont know what Frank is doing.6 I saw Helen at a party in June and she semed fine.7 I havent seen Diane recently.8 Im not enjoying my job very much.9 You can come and stay at my place if youre ever in London.10 My car was stolen a few days ago.11 I want to go on holiday but I cant afford it.12 Ill tell Chris I saw you.Later that day you tell another friend what Steve said. Use reportedspeech:1 Steve said that he was living in London.2 He said that .........................3 He ...................................4 ......................................5 ......................................6 ......................................7 ......................................8 ......................................9 ......................................10 ......................................11 ......................................12 ......................................Hiển thị đáp án Bài 2: Somebody says something to you which is the oppsite of what they saidearlier. Complete the answers.1 A: That restaurant is expensive B: Is it? I thought you said it was cheap.2 A: Sue is coming to the party tonight. B: Is she? I thought you said she .....................3 A: Sarah likes Paul. B: Does she? Last week you said .......................4 A: I know lots of people. B: Do you? I thought you said ........................5 A: Jane will be here next week. B: Will she? But didnt you say .......................6 A: Im going out this evening. B: Are you? But you said .............................7 A: I can speak a little French. B: Can you? But earlier you said ......................8 A: I havent been to the cinema for ages. B: Havent you? I thought you said .................... Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập WishBài tập Câu bị động (I)Bài tập Câu bị động (II)Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) Bài tập câu tường thuật tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập câu tường thuật Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập câu tường thuật tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Câu tường thuật tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập câu tường thuật: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Yesterday you sent a friend of yours Steve You hadn't seen him for a long time Here are some of the things Steve said to you: I'm living in London My father isn't very well Rachel and Mark are getting married next month My sister has had a baby I don't know what Frank is doing I saw Helen at a party in June and she semed fine I haven't seen Diane recently I'm not enjoying my job very much You can come and stay at my place if you're ever in London 10 My car was stolen a few days ago 11 I want to go on holiday but I can't afford it 12 I'll tell Chris I saw you Later that day you tell another friend what Steve said Use reported speech: Steve said that he was living in London He said that He 10 11 12 Hiển thị đáp án Bài 2: Somebody says something to you which is the oppsite of what they said earlier Complete the answers A: That restaurant is expensive B: Is it? I thought you said it was cheap A: Sue is coming to the party tonight B: Is she? I thought you said she A: Sarah likes Paul B: Does she? Last week you said A: I know lots of people B: Do you? I thought you said A: Jane will be here next week B: Will she? But didn't you say A: I'm going out this evening B: Are you? But you said 7 A: I can speak a little French B: Can you? But earlier you said A: I haven't been to the cinema for ages B: Haven't you? I thought you said Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập Cấu trúc I wish  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu Have something done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập Trợ động từ  Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) ...  Bài tập Câu điều kiện loại  Bài tập Wish  Bài tập Câu bị động (I)  Bài tập Câu bị động (II)  Bài tập Câu bị động (III)  Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to  Bài tập Mẫu câu. .. done  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Bài tập. .. Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập câu tường thuật trong tiếng anh, Bài tập câu tường thuật trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay