Bài tập cấu trúc have something done trong tiếng anh

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:11

Bài tập cấu trúc have something done trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc have something doneTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập cấu trúc have something done trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cấu trúc have something done trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập cấu trúc have something done:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Answer the questions using to have something done. Choose fromthe following:my car my eyes my jacket my watch | clean repair service test1 Why did you go to the garage? To have my car service.2 Why did you go to the cleaners? .........................3 Why did you go to the jewellers? .........................4 Why did you go to the opticians? .........................Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences in the way shown.1 Lisa didnt repair the roof herself. She had it repaired.2 I didnt cut my hair myself. I .................3 They didnt paint the house themselves. They .................4 John didnt build that wall himself. ........................5 I didnt deliver the flowers myself. ........................Hiển thị đáp án Bài 3: Use the words in brackets to complete the sentences. Use thestructure have something done:1 We are having the house painted (the housepaint) at the moment.2 I lost my keyIll have to ..... (another keymake).3 When was the last time you ..... (your haircut).4 ..... (youa newspaperdeiver) to your house every day or do you goout and buy one?5 A: Where are those workmen doing in your garden? B: Oh, we ..... (a garagebuild).6 A: Can I see the photographs you took when you were on holiday. B: Im afraid I ..... (notthe film develop) yet.7 This cost is dirty. I must ..... (itclean).8 If you awnt to wear earrings why dont ..... (your earspeirce).9 A: I heard your computer wasnt working. B: Thats right but its OK, I ..... (it repair). In thse items using have somethg done with it second meaning:10 Gary was in a fight last night. He had his nose broken.(his nosebreak)11 Did I tell you abot Jane? She ..... (her handbagsteal).12 Did you hear about Pete? He ..... (his carvandalise).Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập WishBài tập Câu bị động (I)Bài tập Câu bị động (II)Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc have something done tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc have something done Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập cấu trúc have something done tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cấu trúc have something done tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập cấu trúc have something done: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Answer the questions using to have something done Choose from the following: my car my eyes my jacket my watch | clean repair service test Why did you go to the garage? To have my car service Why did you go to the cleaner's? Why did you go to the jeweller's? Why did you go to the optician's? Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences in the way shown Lisa didn't repair the roof herself She had it repaired I didn't cut my hair myself I They didn't paint the house themselves They John didn't build that wall himself I didn't deliver the flowers myself Hiển thị đáp án Bài 3: Use the words in brackets to complete the sentences Use the structure have something done: We are having the house painted (the house/paint) at the moment I lost my keyI'll have to (another key/make) When was the last time you (your hair/cut) (you/a newspaper/deiver) to your house every day or you go out and buy one? A: Where are those workmen doing in your garden? B: Oh, we (a garage/build) A: Can I see the photographs you took when you were on holiday B: I'm afraid I (not/the film/ develop) yet This cost is dirty I must (it/clean) If you awnt to wear earrings why don't (your ears/peirce) A: I heard your computer wasn't working B: That's right but it's OK, I (it /repair) In thse items using have somethg done with it second meaning: 10 Gary was in a fight last night He had his nose broken.(his nose/break) 11 Did I tell you abot Jane? She (her handbag/steal) 12 Did you hear about Pete? He (his car/vandalise) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập Cấu trúc I wish • Bài tập Câu điều kiện loại • Bài tập Wish • Bài tập Câu bị động (I) • Bài tập Câu bị động (II) • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng AnhBài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau ... biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh • Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập Cấu. .. Cấu trúc I wish • Bài tập Câu điều kiện loại • Bài tập Wish • Bài tập Câu bị động (I) • Bài tập Câu bị động (II) • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to • Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cấu trúc have something done trong tiếng anh, Bài tập cấu trúc have something done trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay