Bài tập các cấu trúc it is said that và he is said to và be supposed to

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:11

Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to Trang trước Trang sau Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed toTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write these sentences in another way beginning as shown. Use theunderlined word each time1 It is expected that the strike will end soon. The strike is expected to end soon.2 It is expected that the weather will be good tomorrow.The weather is .........................3 It is believed that the thieves got in through a window in the roof.The thieves .........................4 It is reported that many people are homeless after the floods.Many people .........................5 It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall.The prisoner .........................6 It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.The man .........................7 It is reported that the building has been badly damaged by the fire.The building .........................8 a, It is said that the company is losing a lot of money. The company ......................... b, It is believed that the company lost a lot of money last year. The company ......................... c, It is expected that the company will make a loss this year. The company .........................Hiển thị đáp án Bài 2: There are a lot of rumours about Alan. Here are some of the thingspeople say about him:1 Alan speaks ten languages.2 He knows a lot of famous people.3 He is very rich.4 He has twelve children.5 He was an actor when he was younger.Nobody is sure whether these things are true. Write sentences about Alanusing supposed to:1 Alan is supposed to speak ten languages.2 ......................3 ......................4 ......................5 ......................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using supposed to be + the following:on a diet a flower my friend a joke a secret working1 Everybody seems to know about the plan, but it is supposed to be asecret.2 You shouldnt criticize me all the time. You .....................3 I shouldnt be eating this cake really. I ........................4 Im sorry for what I said. I was trying to be funny. It ..........5 Whats this drawing? Is it a tree? Or maybe it ...................6 You shouldnt be reading the paper now. You .....................Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences with supposed to + the following verbs:arrive block park phone startUse the negative where necessary:1 Youre not supposed to park here. Its private parking only.2 We .... work at 8.15 but we rarely do anything before 8.30.3 Oh, I .... Helen, but I completely forgot.4 This door is a fire exit.You5 My train ..... at 11.30 but it was an hour late.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập WishBài tập Câu bị động (I)Bài tập Câu bị động (II)Bài tập Câu bị động (III)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something doneBài tập Câu tường thuật Reported Speech (I)Bài tập Câu tường thuật Reported Speech (II)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Bài tập Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Bài tập Trợ động từBài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag) Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Bài tập cấu trúc It is said that he is said to be supposed to Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Các cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập cấu trúc It is said that, he is said to, be supposed to: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write these sentences in another way beginning as shown Use the underlined word each time It is expected that the strike will end soon The strike is expected to end soon It is expected that the weather will be good tomorrow The weather is It is believed that the thieves got in through a window in the roof The thieves It is reported that many people are homeless after the floods Many people It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall The prisoner It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour The man It is reported that the building has been badly damaged by the fire The building a, It is said that the company is losing a lot of money The company b, It is believed that the company lost a lot of money last year The company c, It is expected that the company will make a loss this year The company Hiển thị đáp án Bài 2: There are a lot of rumours about Alan Here are some of the things people say about him: Alan speaks ten languages He knows a lot of famous people He is very rich He has twelve children He was an actor when he was younger Nobody is sure whether these things are true Write sentences about Alan using supposed to: Alan is supposed to speak ten languages Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using supposed to be + the following: on a diet a flower my friend a joke a secret working Everybody seems to know about the plan, but it is supposed to be a secret You shouldn't criticize me all the time You I shouldn't be eating this cake really I I'm sorry for what I said I was trying to be funny It What's this drawing? Is it a tree? Or maybe it You shouldn't be reading the paper now You Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences with supposed to + the following verbs: arrive block park phone start Use the negative where necessary: You're not supposed to park here It's private parking only We work at 8.15 but we rarely anything before 8.30 Oh, I Helen, but I completely forgot This door is a fire exit.You My train at 11.30 but it was an hour late Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập Cấu trúc I wish • Bài tập Câu điều kiện loại • Bài tập Wish • Bài tập Câu bị động (I) • Bài tập Câu bị động (II) • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said toBài tập Mẫu câu Have something done • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Bài tập Trợ động từ • Bài tập Câu hỏi (Question Tag) Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh • Bài tập mạo từ tiếng Anh ... • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập Cấu trúc I wish • Bài tập Câu điều kiện loại • Bài tập Wish • Bài tập Câu bị động (I) • Bài tập Câu bị động (II) • Bài tập Câu bị động (III) • Bài tập. .. by the fire The building a, It is said that the company is losing a lot of money The company b, It is believed that the company lost a lot of money last year The company c, It is expected... It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall The prisoner It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour The man It is reported that the building has been
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập các cấu trúc it is said that và he is said to và be supposed to, Bài tập các cấu trúc it is said that và he is said to và be supposed to

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay