Bài tập wish trong tiếng anh

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:08

Bài tập Wish trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cách sử dụng WishTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập Wish trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Wish trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng Wish:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Put in wish(ed) or hope(d)1 I wish you a pleasant stay here.2 Enjoy your holiday, I .... you have a great time.3 Goodbye, I .... you all the best.4 We said goodbye to each other and .... each other luck.5 Were going to have a picnic tomorrow so I .... the weather is nice.6 I .... you luck in your new job I .... it works out well for you.Hiển thị đáp án Bài 2: What do you say in these situations? Write sentences withI wish.... would....1 Its raining. You want to go out, but not in the rain.YOU say: I wish it would stop raining.2 Youre waiting for Jane. Shes late and youre getting impatient.YOU say to yourself: I wish ....................3 Youre looking for a job – so far without success. Nobody will giveyou a job.YOU say: I wish somebody ....................4 You can hear a baby crying.Its been crying for a long time and youretrying to study.YOU say: ....................................5 Brian has been wearing the same clothes for years. You think he needssome new clothes.YOU say to Brian: ...........................For the following situations write sentences with I wish .... wouldnt:6 Your friend drives very fast You dont like this.YOU say to your friend: I wish you....................7 Joe leaves the door open all the time. This annoys you.YOU say to Joe: ................................8 A lot of people drop liter in the street. You dont like this.YOU say: I wish people ....................Hiển thị đáp ánBài 3: Are these sentences right or wrong? Correct them where necessary1 I wish Sarah would be here now. I wish Sarah were here now.2 I wish you would listen to me. ..........................3 I wish I would have more free time. ..........................4 I wish our flat would be a bit bigger. ..........................5 I wish the weather would change. ..........................6 I wish you wouldnt complain all the time. ..........................7 I wish everything wouldnt be so expensive. ..........................Hiển thị đáp án Bài 4: Put the verb into the correct form1 It was a stupid thing to say. I wish I hadnt said it. (Inotsay)2 Im fed up with this rain. I wish it would stop. (itstop)3 Its a difficult question. I wish .... the answer. (Iknow)4 I should have listened to you. I wish .... your advice. (Itake)5 Youre lucky to be going away. I wish .... with you. (Icancome)6 I have no energy at the moment. I wish .... so tired. (Inotbe)7 Arent they ready yet? I wish .... up. (theyhurry)8 It would be nice to stay here longer. I wish .... to leave now.(wenothave)9 When we were in London last year we didnt have time to see all thethings we wanted to see. I wish .... longer (wecanstay)10 Its freezing today. I wish .... so cold. I hate cold weather.(itnotbe)11 Joe still doesnt know what he wants to do. I wish .... (hedecide)12 I really didnt enjoy the party. I wish .... (wenotgo)Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II) Bài tập Wish tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cách sử dụng Wish Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập Wish tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Wish tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập cách sử dụng Wish: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Put in wish(ed) or hope(d) I wish you a pleasant stay here Enjoy your holiday, I you have a great time Goodbye, I you all the best We said goodbye to each other and each other luck We're going to have a picnic tomorrow so I the weather is nice I you luck in your new job I it works out well for you Hiển thị đáp án Bài 2: What you say in these situations? Write sentences with I wish would It's raining You want to go out, but not in the rain YOU say: I wish it would stop raining You're waiting for Jane She's late and you're getting impatient YOU say to yourself: I wish You're looking for a job – so far without success Nobody will give you a job YOU say: I wish somebody You can hear a baby crying.It's been crying for a long time and you're trying to study YOU say: Brian has been wearing the same clothes for years You think he needs some new clothes YOU say to Brian: For the following situations write sentences with I wish wouldn't: Your friend drives very fast You don't like this YOU say to your friend: I wish you Joe leaves the door open all the time This annoys you YOU say to Joe: A lot of people drop liter in the street You don't like this YOU say: I wish people Hiển thị đáp án Bài 3: Are these sentences right or wrong? Correct them where necessary I wish Sarah would be here now I wish you would listen to me I wish I would have more free time I wish our flat would be a bit bigger I wish the weather would change I wish Sarah were here now I wish you wouldn't complain all the time I wish everything wouldn't be so expensive ... this YOU say: I wish people Hiển thị đáp án Bài 3: Are these sentences right or wrong? Correct them where necessary I wish Sarah would be here now I wish you would listen to me I wish I would... more free time I wish our flat would be a bit bigger I wish the weather would change I wish Sarah were here now I wish you wouldn't complain all the time I wish everything wouldn't... I wish would It's raining You want to go out, but not in the rain YOU say: I wish it would stop raining You're waiting for Jane She's late and you're getting impatient YOU say to yourself: I wish
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập wish trong tiếng anh, Bài tập wish trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay