Bài tập cấu trúc i wish trong tiếng anh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:07

Bài tập cấu trúc I Wish trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc I WishTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập cấu trúc I Wish trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cấu trúc I Wish trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập cấu trúc I Wish:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Put the verb into the correct form1 If I knew (know) his number, I would phone him.2 I wouldnt buy (notbuy) that coat if I were you.3 I .... (help) you if I could but Im afraid I cant.4 We would need a car if we .... (live) in the country.5 If we had the choice, we .... (live ) in the country.6 This soup isnt very good. It .... (taste) better if it wasntso salty.7 I wouldnt mind living in England if the weather .... (be) better.8 If I were you, I .... (notwait). I .... (go) now.9 Youre always tired. If you .... (notgo) to bed so late every nightyou wouldnt be tired all the time.10 I think there are too many cars. If there .... (notbe) so many cars,there .... (notbe) so much pollution.Hiển thị đáp án Bài 2: Write a sentences with if..... for each situation:1 We dont see you very often because you live so far away.If you didnt live so far away, wed see you so more often.2 This book is too expensive so Im not going to buy itId.................... if ..............3 We dont go out very often – we cant afford it.We .......................................4 I cant meet your tomorrow – I have to work late.If .......................................5 Its raining so we cant have lunch outsideWe .......................................6 I dont want his advice and thats why Im going to ask for it.If .......................................Hiển thị đáp ánBài 3: Write sentences beginning I wish....1 I dont know many people (and Im lonely)I wish I knew more people.2 I dont have a mobile phone (and I need one).I wish ...............................3 Helen isnt here (and I need to see her)........................................4 Its cold (and I hate cold weather)........................................5 I live in a big city (and I dont like it)........................................6 I cant go to the party (and I dont like to)........................................7 I have to work tomorrow (but Id like to stay in bed)........................................8 I dont know anything about cars (and my car has just broken down)........................................9 Im not feeling well (and its not nice)........................................Hiển thị đáp án Bài 4: Write your own sentences beginning I wish....1 (somewhere youd like to be now – on the beach, in New York, in bed ...)I wish I ...............................2 (something youd like to have – a computer a job, lots of money ...)........................................3 (something youd like to be able to do – fly, speak a language, ...)........................................4 (something youd like to be – beautiful, strong, rich, ...)........................................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could ha Bài tập cấu trúc I Wish tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập cấu trúc I Wish Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập cấu trúc I Wish tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cấu trúc I Wish tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập cấu trúc I Wish: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Put the verb into the correct form If I knew (know) his number, I would phone him I wouldn't buy (not/buy) that coat if I were you I (help) you if I could but I'm afraid I can't We would need a car if we (live) in the country If we had the choice, we (live ) in the country This soup isn't very good It (taste) better if it wasn't so salty I wouldn't mind living in England if the weather (be) better If I were you, I (not/wait) I (go) now You're always tired If you (not/go) to bed so late every night you wouldn't be tired all the time 10 I think there are too many cars If there (not/be) so many cars, there (not/be) so much pollution Hiển thị đáp án Bài 2: Write a sentences with if for each situation: We don't see you very often because you live so far away If you didn't live so far away, we'd see you so more often This book is too expensive so I'm not going to buy it I'd if We don't go out very often – we can't afford it We I can't meet your tomorrow – I have to work late If It's raining so we can't have lunch outside We I don't want his advice and that's why I'm going to ask for it If Hiển thị đáp án Bài 3: Write sentences beginning I wish I don't know many people (and I'm lonely) I wish I knew more people I don't have a mobile phone (and I need one) I wish Helen isn't here (and I need to see her) It's cold (and I hate cold weather) I live in a big city (and I don't like it) I can't go to the party (and I don't like to) I have to work tomorrow (but I'd like to stay in bed) I don't know anything about cars (and my car has just broken down) I'm not feeling well (and it's not nice) Hiển thị đáp án Bài 4: Write your own sentences beginning I wish (somewhere you'd like to be now – on the beach, in New York, in bed ) I wish I (something you'd like to have – a computer a job, lots of money ) (something you'd like to be able to – fly, speak a language, ) (something you'd like to be – beautiful, strong, rich, ) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn  Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if  Bài tập Can, could (be) able to  Bài tập Could (do) could ... án B i 3: Write sentences beginning I wish I don't know many people (and I' m lonely) I wish I knew more people I don't have a mobile phone (and I need one) I wish Helen isn't here (and I need... (something you'd like to be – beautiful, strong, rich, ) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  B i tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn  B i tập Thì Tương lai tiếp diễn... It's cold (and I hate cold weather) I live in a big city (and I don't like it) I can't go to the party (and I don't like to) I have to work tomorrow (but I' d like to stay in
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cấu trúc i wish trong tiếng anh, Bài tập cấu trúc i wish trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay