Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:06

Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Put the verb into the correct form1 They would be offended if I didnt go to their party. (notgo)2 If you took more exercise, you would feel better. (feel)3 If they offered me the job, I think I .... it. (take)4 A lot of people would be out of work if the car factory ....(close down)5 If I sold my car I .... much money for it. (notget)6 What would happen if somebody .... that red button? (press)7 I dont think theres any chance that Grey and Emma will getmarried. Id be absolutely astonished if they ..... (do)8 Liz gave me this ring. She .... (be) very upset if I lost it.9 Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointedif we ..... (notcome)10 Would Steve mind if I .... his bike without asking him? (borrow)11 What would you do if somebody .... (in here) with a gun. (walk)12 Im sure Sue .... if you explained the situation to her. (understand)Hiển thị đáp án Bài 2: You ask a friend to imagine these situations You ask What wouldyou do if .... ?1 (imagine – you win a lot of money)What would you do if you won a lot of money.2 (imagine – you lose your passport)What ........................3 (imagine – theres a fire in the building).............................4 (imagine – youre in a lift and it stops between floors)............................Hiển thị đáp ánBài 3: Answer the questions in the way shown.1 A: Shall we catch the 10.30 train? B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train wed arrive too early.2 A: Is Kevin going to take his driving test? B: No. (fail) If he ..........................................3 A: Why dont we stay at a hotel? B: No. (cost too much) If ....................................4 A: Is Sally going to apply for the job? B: No. (noget it) If ........................................5 A: Lets tell them the truth. B: No. (notbelieve us) If ...................................6 A: Why dont we invite Bill to the party? B: No. (have to invite his friends too) ......................Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences.1 If you took more exercise, youd feel better.2 Id be veryangry if ..........................................3 If I didnt go to work tomorrow ..............................4 Would you go to the party of .................................5 If you bought some new clothes ...............................6 Would you mind if ............................................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập Wish Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Câu điều kiện loại câu điều kiện loại tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại 2: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Put the verb into the correct form They would be offended if I didn't go to their party (not/go) If you took more exercise, you would feel better (feel) If they offered me the job, I think I it (take) A lot of people would be out of work if the car factory (close down) If I sold my car I much money for it (not/get) What would happen if somebody that red button? (press) I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married I'd be absolutely astonished if they (do) Liz gave me this ring She (be) very upset if I lost it 9 Dave and Kate are expecting us They would be very disappointed if we (not/come) 10 Would Steve mind if I his bike without asking him? (borrow) 11 What would you if somebody (in here) with a gun (walk) 12 I'm sure Sue if you explained the situation to her (understand) Hiển thị đáp án Bài 2: You ask a friend to imagine these situations You ask What would you if ? (imagine – you win a lot of money) What would you if you won a lot of money (imagine – you lose your passport) What (imagine – there's a fire in the building) (imagine – you're in a lift and it stops between floors) Hiển thị đáp án Bài 3: Answer the questions in the way shown A: Shall we catch the 10.30 train? B: No (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early A: Is Kevin going to take his driving test? B: No (fail) If he A: Why don't we stay at a hotel? B: No (cost too much) If A: Is Sally going to apply for the job? B: No (no/get it) If A: Let's tell them the truth B: No (not/believe us) If A: Why don't we invite Bill to the party? B: No (have to invite his friends too) Hiển thị đáp án Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences If you took more exercise, you'd feel better I'd be veryangry if If I didn't go to work tomorrow Would you go to the party of If you bought some new clothes Would you mind if Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn  Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if  Bài tập Can, could (be) able to  Bài tập Could (do) could have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & Must  Bài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử dụng Should (I)  Bài tập Cách sử dụng Should (II)  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loạiBài tập Cấu trúc I wish  Bài tập Câu điều kiện loạiBài tập Wish Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng AnhBài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng Anh  Bài tập câu bị động tiếng Anh  Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh  Bài tập giới từ tiếng Anh  Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết...  Bài tập Cách sử dụng Should (II)  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị  Bài tập Câu điều kiện loại loại  Bài tập. .. able to  Bài tập Could (do) could have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & Must  Bài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng anh, Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay